• Mária Delejová

     • 1.A - Náboženská výchova

     • Vyučuje Mgr. František Chudík

       

       

      Školský rok 2021/2022       

       

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
       

      22.4.2021

      Turice   /str. 58 - 59/

      Keď Ježiš vstal z mŕtvych, stretával sa s apoštolmi ešte 40 dní. Potom vystúpil k svojmu Otcovi do neba, ale apoštolom povedal, že ich nenechá samých, ale im pošle nového vodcu.

      Urobil to 10 deň potom, ako výstúpil do neba. Poslal im Ducha Svätého.

      Zoslanie Ducha Svätého

      Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť.  

                                                                                                                                        Sk 2,1-4

      TURICE(1).pptx

       

           Keď na apoštolov zostúpil Duch Svätý, pochopili, že on je ten nový vodca, na ktorého čakali. Dal im odvahu, múdrosť a silu ďalej učiť o Bohu. 

      Domáca úloha

      Pozrite si stránku 58 - 59 a dopíšte si tam modlitnu k Duchu Svätému.

      Pieseň

      https://www.youtube.com/watch?v=10KAgK3ohdg

       

       

       

      15.4.2021

      Milí prváci,

      dnešná téma je NEDEĽA  /str. 54 - 55/

      V kalendári máme dni všedné i sviatočné. Najkrajší deň je nedeľa. Je to siedmy deň v týždni. Je to deň, kedy máme odpočívať.

      Keď si pamätáte, aj Pán Boh pri stvorení sveta šesť dní pracoval a siedmy odpočíval.

      Kresťania si pre odpočinok vybrali NEDEĽU.  Prečo?  Lebo je to deň Ježišovho zmŕtvychvstania. Preto je to  aj deň oslavy.

      NEDELA(1).pptx

      Nedeľa je sviatočný deň. Najkrajšie ju slávime vtedy, keď ideme do kostola, spoločne sedíme pri nedeľnom obede, prečítame si príbeh zo Svätého písma, zahráme sa spolu alebo ideme navštíviť svojich príbuzných. 

      https://www.youtube.com/watch?v=VRmTSdC0TfE

       

      Do zošita si napíš:

      Nedeľa je deň Ježišovho zmŕtvychvstania. Preto je to  aj deň oslavy.

      Pri počúvaní pesničky si môžete pod túto vetu nakresliť, ako idete do kostola. Môže to byť vaša vlastná kresba.

      Pochválený buď Ježiš Kristus.

       

       

       

      8.4.2021

      Ježiš žije!

      Aleluja! Radujme sa!

      https://www.youtube.com/watch?v=DeEd6L6V_jQ&ab_channel=UcitelkaZuzka

      Veľká noc je oslava Ježišovho zmŕtvychvstania. Smrť bola porazená. Ježiš vstal z mŕtvych.

       

      Domáca úloha:

      vymaľovať obrázok na str. 52

       

       

       

       

      25.3.2021

      Milé deti, 

      keď mal Pán Ježiš tridsaťtri rokov , išiel do Jeruzalema, lebo sa blížili židovské veľkonočné sviatky a chcel ich osláviť v Jeruzalemskom chráme /ako my v kostole/. Vedel, čo mu tam hrozí, že sa ho chystajú uväzniť. Ale urobil to preto, aby splnil svoje poslanie – zachránil ľudí a otvoril nebo.

           Čo všetko pre to musel vytrpieť, si môžete pozrieť v tomto animovanom biblickom príbehu. 

      Baránok Boží

      https://drive.google.com/file/d/1AcBeizlu8f4fqL2gB0BB-dVQ_1rv73S3/view?usp=sharing

      Prečo to Pán Ježiš urobil? Lebo nás miloval.

          Spomínate si, keď sme hovorili o tom, že keď vyhnal Pán Boh Adama a Evu z raja, nebeskú bránu zatvoril a nijaký človek sa do neba nemohol dostať. Lebo tá brána mala špeciálny zámok v takomto tvare

      a mohol ju odomknúť iba ten, kto mal taký kľúč.

           Už chápete, prečo bol Ježiš ochotný za nás zomrieť? Aby získal ten kľúč, ktorým nám otvoril nebo. Tým kľúčom bol jeho kríž, na ktorom zomrel. 

       

      DÚ: nakresli, ako si predstavuješ nebeskú bránu

      /kto by mal možnosť, môže obrázok prefotiť a poslať na môj e-mail/

       

       

      18.3.2021

      Pôst

      Milé deti,

      na minulých hodinách sme hovorili o Ježišovi, ktorý kade chodil - dobre robil.  Ľudia ho za to milovali a tešili sa na stretnutia s ním. 

           Ale nie všetci sa tešili z Ježišovej prítomnosti. Boli aj takí, ktorí ho pokladali za nepriateľa. Hľadali zámienku, aby ho mohli obviniť z nejakého zlého skutku,  aby ho mohli zatvoriť do väzenia.

          Mesiáš prichádza

      https://drive.google.com/file/d/119ghQmOkaNvk9_E7GfLoIAIkwYVa7sZE/view?usp=sharing

       

         123321123321

       

      11. 3. 2021

      Modlitba Otče náš ...

      Učeníci častokrát videli Ježiša pri modlitbe. Aj oni sa chceli modliť ako on.

      Jedného dňa ho požiadali:

      Pane, nauč nás modliť sa.

      Ježiš im povedal: Keď sa modlíte, hovorte

      Otče náš, ktorý si na nebesiach,
      posväť sa meno tvoje,
      príď kráľovstvo tvoje,
      buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
      Chlieb náš každodenný daj nám dnes
      a odpusť nám naše viny,
      ako aj my odpúšťame svojim vinníkom,
      a neuveď nás do pokušenia,
      ale zbav nás zlého. Amen.

      Túto modlitbu naučil apoštolov Pán Ježiš. Naučme sa ju aj my, aby sme sa pomocou nej mohli rozprávať s naším nebeským Otcom a prosiť  ho o všetko, čo je pre nás potrebné. 

      Na domácu úlohu si vymaľujte obrázok na str. 26 a naučte sa modlitbu.

       

       

       

       

      4. 3. 2021

      Jairova dcéra   /str. 48- 49/

      Milé deti,

      aj dnes si pozrite animovaný biblický príbeh, ktorý nám priblíži ďalšie Ježišove skutky a jeho lásku k ľuďom. 

      Pane verím

      https://www.youtube.com/watch?v=tKZdojU3VGo&amp%3Bab_channel=MiroslavFarkas

      Ježiš urobil mnoho zázrakov. Dokázal aj vrátiť život mŕtvym. Ježiš je Pánom života aj smrti.

      Na domácu úlohu si môžeš vymaľovať obrázok na str. 48.

       

       

       

      18.2.2021

      Ježišove skutky    /str. 46-47/

      Milé deti,

      minule sme hovorili o tom, že Ježiš kade chodil - dobre robil. 

      Počas svojho života sa stretával s mnohými ľuďmi. Vyučoval, uzdravoval a robil mnohé zázraky.

      Prvý zázrak urobil na svadbe v Káne Galilejskej. Keď sa svadobníkom minulo víno, na prosbu svojej mamky Márie - premenil vodu na víno.

      https://www.youtube.com/watch?v=0NOw8Ehb4xw

      A robil aj ďalšie zázraky:

      Ježišove zázraky

      https://www.youtube.com/watch?v=PZFZdt6T7nI&t=1343s

      Pozri si str. 46 - 47 a vymaľuj si niektorý obrázok.

      Pesnička - Od narodenia chorý

      https://www.youtube.com/watch?v=yrUR04QQ8dA

       

       

      11.2.2021

      Prvé roky Ježišovho života    /str. 42-43/

      Milé deti,

      už vieme, kde sa Ježiš narodil, kto boli jeho rodičia, že sa mu prišli pokloniť traja mudrci... Určite by ste chceli vedieť, aké bol Ježiš dieťa. Či poslúchal, pomáhal, či sa mu chcelo chodiť do školy ....

      Vo Svätom písme sa o tom nepíše veľa, ale spomína sa tam jedna udalosť, ktorá sa stala, keď mal Ježiš 12 rokov. A vy si to teraz môžete pozrieť.

      Ježiš, Syn Boží     /stačí, keď si to pozriete do 14 min./

      https://www.youtube.com/watch?v=sUd9K1ygVag&t=191s

      Videli ste, ako sa veľkňazi v chráme čudovali, aký je malý  Ježiš múdry?

      Píše sa to aj vo Svätom písme:

      "Všetci čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a  odpoveďami." /Lk 2,47/

      A je o ňom napísané: "Kade chodil, dobre robil."

      Vy si teraz môžete urobiť úlohu na str. 43 - dole.

      Keď chcem byť ako Ježiš, čo by som mal robiť doma, na ihrisku, v škole ...

      A ešte pesnička: Aleluja šabalaba....

      https://www.youtube.com/watch?v=H38kierQQlY 

       

       

       

       

       

      4.2.2021

      Milí prváci,

      minule sme hovorili o narodení Ježiša. Dnes si pripomenieme, ako sa malému Ježišovi prišli pokloniť traja mudrci - traja králi - Gašpar, Melichar a Baltazar. Priviedla ich tam hviezda. Priniesli mu aj dary - zlato, kadidlo a myrhu /str. 38 - 41/.

      Aj my sa počas vianoc chodíme pokloniť Ježiškovi v jasličkách, ktoré môžeme nájsť v kostoloch. V tomto roku to bolo ťažšie, lebo bol zákaz vychádzania, ale určite ste to urobili doma, pri vašom domácom Betleheme.

      Jasličky nie je jediné miesto, kde sa môžeme Ježišovi pokloniť. Každou účasťou na svätej omši vzdávame úctu a poklonu Pánu Ježišovi.

      V tejto krátkej rozprávke si môžeme pripomenúť niektoré tradície, ktoré sa u nás na sviatok Troch kráľov dodržiavajú. 

      https://www.youtube.com/watch?v=SThijPQq2lY

      A ešte vinšovačka.

      https://www.youtube.com/watch?v=qMUs-2gV3CU

      Domáca úloha:      vymaľujte obrázky na str. 40

       

       

       

       

       

      28.1.2021

      Narodenie Ježiša Krista ... /38 - 39/

      Na minulej hodine sme hovorili o tom, ako Pán Boh poslal Anjela Gabriela k Márii, aby jej oznámil, že sa stane matkou jeho Syna. Ona s tým súhlasila, počala ho a o deväť mesiacov porodila malého Ježiša.

      Narodenie Ježiša, Božieho Syna, je najväčší dar, aký človek dostal. Je to dar od Boha pre nás ľudí.

      Hovorili sme o tom už pred Vianocami, ale bude dobre, ak si to ešte raz pripomenieme.

      Určite ste tento veľký sviatok slávili aj doma. Urobili ste si stromček, spoločne ste si prečítali správu o Ježišovom narodení zo Svätého písma, navečeriali ste sa a potom 

      nás čakali darčeky. 

      Tie nám pripomínajú najväčší dar - Božieho Syna - Ježiša.     

       

      Domáca úloha: vymaľujte si obrázok na str. 39

       

       

       

      21.1.2021

      Zvestovanie..., Návšteva Alžbety ... /str. 32 - 35/

      Milé deti, ešte pred Vianocami sme hovorili o rodine, ktorá je aj miestom, kde sa spoločne modlíme. Poznáme niekoľko základných modlitieb, ktoré má vedieť každý kresťan. Jednou z nich je aj modlitba Zdravas Mária ... Ňou pozdravujeme Máriu, Ježišovu mamku.

           O Márii ste už počuli, keď ste pozerali animované biblické príbehy o Ježišovom narodení. Bola to dievčina, ktorú si Pán Boh vyvolil za matku svojho syna.

           Jedného dňa k nej poslal svojho anjela Gabriela, aby jej to oznámil. Keď k nej prišiel, pozdravil ju týmito slovami: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou ...

          Mária súhlasila a počala Ježiša.

           Potom sa vybrala k svojej príbuznej Alžbete, ktorá potrebovala pomoc, lebo tiež čakala dieťatko. Keď k nej prišla, Alžbeta jej povedala tieto slová: Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je Plod života tvojho ...

           Aj my sa naučme týmito slovami pozdravovať Máriu a zároveň ju aj prosiť, aby za nás orodovala u svojho Syna, s ktorým je teraz v nebi.

      Naša úloha:

      Naučiť sa modlitbu Zdravas Mária ...

      Zdravas Mária

      Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
      Svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

      Vymaľovať obrázok na str. 32

      Môžete mi vymaľovaný obrázok prefotiť a poslať na môj e-mail, aby som videla, akí ste šikovní.

      Pochválený buď Ježiš Kristus.

       

       

       

      14.1.2021

      V nedeľu skončilo vianočné obdobie, ale my si môžeme tieto udalosti pripomenúť ešte raz, týmto animovaným vianočným príbehom.

      Šťastná hviezda  

      https://drive.google.com/file/d/1d3OvQCzgvghNuD53pRlHJe5_Fr9rOfAc/view?usp=sharing

       

      Prajem požehnaný nový rok.

       

       

      17.12.2020

      https://www.youtube.com/watch?v=aynp99w78UU&ab_channel=GalganMusic

      Pripomeňme si narodenie Ježiša aj týmto animovaným biblickým príbehom.

      https://www.youtube.com/watch?v=32Df3ZThCAg&ab_channel=MiroslavFarkas

      A teraz si môžeme zaspievať.

      https://www.youtube.com/watch?v=Gy-gA2t3mG8&ab_channel=pobavi 

      Vymaľujte si obrázok na str. 32. 

       

       

       

      10.12.2020

      Advent znamená príchod. 

      Čakáme na príchod Pána Ježiša, Božieho Syna. 

      https://www.youtube.com/watch?v=ciWcc0J5ZyM&amp%3Bab_channel=%C5%A0t%C3%BAdioN%C3%A1dej

      Blíži sa čas Vianoc ...

      https://www.youtube.com/watch?v=DXJZ7KGr8ZA&ab_channel=Vinimini

      Keďže v nedeľu bolo Mikuláša, môžeš sa o ňom niečo dozvedieť

      na str. 30 - 31.

       

       

       

      3.12.2020

      Je tu Advent ....

      Advent.pptx

      Roráty

      https://www.youtube.com/watch?v=ON9oXoV3GIE&ab_channel=Franciszka%C5%84skaSzko%C5%82aMuzykiiLiturgii

      Mária

      https://www.youtube.com/watch?v=MuiImavaqbg&list=RDQMp567IjW3m6E&start_radio=1&ab_channel=palinno84

      Mikuláš

      https://www.youtube.com/watch?v=h_NlP5-KU_k&ab_channel=GalganMusic

       

       

       

      26.11.2020

      Milé deti,

      minule sme hovorili o svete a o tom, že sa máme o neho starať. Je to dôležité. Ale pre nás je naším svetom naša rodina. Je to miesto na svete, kde sme doma, kde sa máme radi. Spolu sa rozprávame, radujeme, pomáhame si a vieme si odpustiť.

       

      Ale je to aj miesto, kde sa spolu modlíme.

      Môžete si spolu s rodičmi alebo súrodencami pozrieť vo vašej knihe str. 22 - 25 a porozprávať sa o obrázkoch, ktoré tám vidíte.

       

       

      19.11.2020

      Milí prváci,

      Boh stvoril celý svet. Stvoril ho tak, aby sme v ňom mohli žiť.

      Už Adamovi povedal, aby sa o zem a všetko, čo je na nej,  staral a ochraňoval.

      Na strane 18 - 19 si môžeme pozrieť, ako sa máme k stvoreniu správať.

      Bože, ďakujem za ocka, za mamku, za psíka, za slnko, za kvety, za dážď ...

       

       

      12.11.2020

      Milí prváci,

      na minulej hodine sme hovorili o tom,  že Boh dáva každému rodinu. Všetci do nejakej patríme. Tam sa o nás starajú a milujú nás. A my našej rodine lásku opätujeme a pomáhame si navzájom.

      Ale svet je väčší ako naša rodina. Stretávame sa s rôznymi ľuďmi. Pán Boh chce, aby sme ich tiež milovali, pomáhali im a modlili sa za nich.

       

      Môžete si pozrieť a prečítať str. 16 a 17 a pomôcť deťom nájsť cesty v bludisku, aby mohli začať robiť dobré skutky.

       

      Pochválený buď Ježiš Kristus.

       

       

       

       

       

      5.11.2020

      Milí prváci,

      minule sme hovorili o tom, čo všetko daroval Pán Boh človeku - ruky, nohy, oči, uši ..... . Ale napriek tomu, že sme si všetci podobní, predsa každý z nás je iný. Každý sa podobá na svojich rodičov - na svojich predkov. Po nich sme zdedili nielen podobu, ale aj  mnohé vlastnosti.

      Pán Boh je taký múdry a dobrý, že zariadil, aby každé dieťa vyrastalo v rodine, kde sa má o neho kto postarať.

      1. Pozrite si vo vašich pracovných zošitoch str. 14 a 15. Porozprávajte, čo tam vidíte. Keď to nemáte komu povedať, tak si o tom popremýšľajte a porovnajte, či takéto obrázky by mohli byť aj z vašej rodiny.

      2. Teraz si zoberte nejaký papier a nakreslite svoju rodinu.

      3. Môžete si pri tom počúvať napr. túto pieseň.

      https://www.youtube.com/watch?v=wg3pxXxhz3c&ab_channel=NasaVcielkaMaja

      4. Na záver poďakujte Pánu Bohu za svoju rodinu.

       

       

       

      29.10.2020

      Milí prváci,

      minule sme hovorili o tom, že Pán Boh stvoril človeka.  Vedel, čo všetko bude potrebovať – ruky, nohy, oči, uši, nos ....

      A čo Boh stvoril, je dobré a má sa používať iba na robenie dobra.

      V pracovnom zošite na str.  12 vidíme na obrázkoch deti. Čo robia? Robia dobré veci?

      Čo nemáme robiť rukami....nohami....očami ....aby sme nekonali zlo?

      ....................

      Poďakujme Pánu Bohu za dar života a za naše schopnosti. Poprosme ho o pomoc, aby sme ruky, nohy, oči, ústa ....používali na konanie dobra. Dobrom prejavujeme lásku k človeku, ale aj k Bohu.

      Rukami dokážeme Boha aj oslavovať – keď sa prežehnávame, ústami – keď sa modlíme ...

      Naučme sa prežehnať:

      Boh nás má rád z hora ..../dotkneme sa čela/               V mene Otca

      ... až dole ...                        /dotkneme sa hrude/            i Syna

      ... a zo všetkých strán...   /dotkneme sa ramien/           i Ducha Svätého

      Keď sme sa už naučili prežehnať, popočúvajme si pesničku, v ktorej sa spieva, že máme dávať pozor na všetko, čo máme od Boha.

      https://www.youtube.com/watch?v=ZnSqy3qxPrY&ab_channel=Radostn%C3%A9srdce-Topicje

      Môžete si pritom kresliť postavu  človeka.

       

       

      22.10.2020

       

      Milí prváci,

      ani sme sa nestihli spoznať a už sa nemôžeme stretávať na hodinách Náboženstva. Ale to nevadí. Pán Boh, ktorý stvoril celý svet, aj ľudí, nás všetkých pozná a nezabúda na nás. Preto sa aj my budeme snažiť nezabúdať na neho. 

      Na poslednej hodine sme hovorili o Adamovi a Eve a teraz si to môžeme zopakovať pomocou tejto ukážky.

      https://www.youtube.com/watch?v=VaBdjJus1tM&ab_channel=%C5%A0t%C3%BAdioN%C3%A1dej

      Pán Boh stvoril aj mňa, aj teba a si  jedinečná bytosť, ktorú miluje.

      Naša úloha:

      Vyberte si svoj pracovný zošit z Náboženstva a poproste rodičov, alebo starších súrodencov, aby si s vami prečítali a popozerali str. 10-11.

      Potom si urobte úlohu na str. 11 - nakreslite obrázok.

       

      Pochválený buď Ježiš Kristus.

       

       

       

      Rok 2020/2021

       

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       

       

       

       

       

       

      25.5.2020

      Milé deti,

      minule sme hovorili, kto patrí do Božej rodiny – Cirkvi. O Bohu - Otcovi a Ježišovi –Synovi, sme už hovorili. Dnes si povieme o Duchu Svätom. Je to tretia Božská osoba. Lebo v Bohu sú 3 osoby – Otec, Syn a Duch Svätý. Zoslal ho apoštolom Pán Ježiš, 10 dní po tom, ako vystúpil do neba. Bol práve deň Turíc. Oni čakali na nového učiteľa, ktorý ich povedie ďalej.

           Keď na apoštolov zostúpil Duch Svätý, pochopili, že on je ten nový vodca, na ktorého čakali. Dal im odvahu, múdrosť a silu ďalej učiť o Bohu. Píše sa o tom v Biblii.

      Zoslanie Ducha Svätého

      Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť.  

                                                                                                                                        Sk 2,1-4

      Môžete si pozrieť aj krátku prezentáciu.

      TURICE.pptx

       

      Kto si pozrel túto stránku, môže mi nakresliť apoštola s plamienkom nad hlavou, alebo holubicu, lebo aj v takejto podobe sa zjavoval Duch Svätý.  A pritom si môžete počúvať túto krásnu pieseň o Bohu.

      https://www.youtube.com/watch?v=10KAgK3ohdg

       

      ............................................................................

      18.5.2020

       

      Milé deti, na minulej hodine sme hovorili o kostole, ako o dome, kde sa stretáva Božia rodina. Voláme ju  CIRKEV. Dnes si pozrime, kto patrí do Božej rodiny – Cirkvi.

      BOZIA_RODINA.pptx

      Kto si pozrel túto stránku, môže mi nakresliť svoju rodinu,  lebo ona je súčasťou Božej rodiny.

      https://www.youtube.com/watch?v=wg3pxXxhz3c

      ...........................................................................................................................

      4.5.2020 

      Milé deti,

      minule sme hovorili o tom, že kresťania slávia nedeľu, ako sviatočný deň. Už vieme aj prečo. Lebo v nedeľu Pán Ježiš vstal z mŕtvych a my ideme oslavovať do jeho domu – do kostola. Mnohí ste ešte v kostole neboli, preto si teraz na obrázkoch môžete pozrieť, čo tam nájdete, ak tam raz spolu s rodičmi, alebo starými rodičmi pôjdete.

      Kostol.pptx

      Na minulej hodine sme sa naučili novú pieseň. Môžete si ju teraz zaspievať a nakresliť kostol.

      https://www.youtube.com/watch?v=VRmTSdC0TfE

      Ďakujem, že ste si pozreli aj túto stránku.

      ..............................................................................................................................

      Upozorňujem, že témy boli dopĺňané podľa dátumov pod seba. Preto najnovšia téma bola umiestnená najnižšie.

      Odteraz nové témy budú hneď na začiatku, aby ste ich nemuseli dlho hľadať. 

       ..............................................................................................................................

      Milí prváci,

      verím, že ste všetci zdraví a po krátkom odpočinku od hodín náboženstva sa vám už za nimi cnie. Pamätáte si o čom sme hovorili na posledných hodinách? ... Áno, o Pánovi Ježišovi a o jeho živote. Pozerali sme animovaný biblický príbeh o Ježišových zázrakoch. Videli sme, že Ježiš kade chodil, dobre robil. Ľudia ho mali radi. Ale mal aj veľa nepriateľov, ktorí mu túto lásku závideli a chceli sa ho zbaviť.

           Keď mal Pán Ježiš tridsaťtri rokov , išiel do Jeruzalema, lebo sa blížili židovské veľkonočné sviatky a chcel ich osláviť v Jeruzalemskom chráme /ako my v kostole/. Vedel, čo sa mu tam stane, ale urobil to preto, aby splnil svoje poslanie – zachránil ľudí a otvoril nebo.

           Čo všetko pre to musel vytrpieť, si môžete pozrieť na obrázkoch v tejto prezentácii. Poproste rodičov, aby vám o tom porozprávali, alebo prečítali z Biblie, ktorú určite všetci doma máte. 

       Utrpenie_Jezisa(1).pptx

       

       

      Prečo to Pán Ježiš urobil? Lebo nás miloval.

          Spomínate si, keď sme hovorili o tom, že keď vyhnal Pán Boh Adama a Evu z raja, nebeskú bránu zatvoril a nijaký človek sa do neba nemohol dostať. Lebo tá brána mala špeciálny zámok v takomto tvare

       

       

      a mohol ju odomknúť iba ten, kto mal taký kľúč.

           Už chápete, prečo bol Ježiš ochotný za nás zomrieť? Aby získal ten kľúč, ktorým nám otvoril nebo. Tým kľúčom bol jeho kríž, na ktorom zomrel.

       

       

      DÚ: nakresli, ako si predstavuješ nebeskú bránu

      /kto by mal možnosť, môže obrázok prefotiť a poslať na môj e-mail/

       

       

      6.4.2020

      Milé deti,

      aj v tomto týždni sa vám chcem prihovoriť a pripomenúť vám, aby ste nezabúdali na Pána Ježiša, o ktorom sme sa už toľko dozvedeli. Minulý týždeň ste si určite s rodičmi porozprávali o Ježišovom utrpení a aj teraz by sme sa k tomu mohli vrátiť.

           Teraz je výnimočný týždeň, ktorý voláme aj „veľký týždeň“. Prečo? Lebo si v ňom budeme pripomínať veľké veci, ktoré pre nás urobil Pán Ježiš. Začína Kvetnou nedeľou a pokračuje Zeleným štvrtkom, Veľkým piatkom, Bielou sobotou a Veľkonočnou nedeľou.

           Posielam vám prezentáciu, v ktorej sú obrázky Krížovej cesty. Poproste rodičov, aby vám porozprávali o tom, čo všetko si Ježiš vytrpel od chvíle, keď bol odsúdený Pilátom, až po smrť na kríži.

          Ďakujem aj vám milí rodičia, že svojím deťom pomáhate rásť vo viere, ktorej semienko bolo zasiate už pri krste.


      Krizova_cesta.pptx

       

      13.4.2020

      Milé deti!

      Ešte stále si užívate veľkonočné sviatky, pochutnávate si na dobrých koláčikoch, šunke, vajíčkach....? A vajíčka ste si vymaľovali? Korbáčiky uplietli?

           Aj keď v tomto roku ste ich nemohli využiť ako v rokoch minulých, nevadí, snáď na budúci rok to bude lepšie a veselšie a vy budete môcť ísť oblievať a šibať všetkých kamarátov a známych.

          Verím, že všetci už viete, čo si pripomíname cez Veľkonočné sviatky...... Pre istotu vám to pripomeniem aj ja.

      Veľkonočná nedeľa je najväčší sviatok kresťanov. Vtedy si pripomíname zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Ešte keď žil, hovoril, že na tretí deň vstane z mŕtvych. Tým tretím dňom bola nedeľa. Keď v nedeľu ráno prišli ženy k hrobu, hrob bol prázdny a kameň odvalený. Anjel im oznámil, že Ježiš vstal z mŕtvych, aby to išli povedať apoštolom. Aj keď tí im spočiatku neverili, uverili vtedy, keď sa im Ježiš zjavil a oni sa ho mohli dotýkať a jesť s ním pri jednom stole. Aj ďalších 40 dní k nim Ježiš prichádzal, učil ich a pripravoval na svoj odchod do neba k Otcovi.

            Keď máte doma Bibliu, tak si o tom môžete spolu s rodičmi prečítať. Pozrite si aj obrázky v prezentácii a porozmýšľajte, kde by ste mohli vidieť sviecu, ktorá sa volá – paškál a sprítomňuje nám zmŕtvychvstalého Krista.

      Budem rada, keď si podobný paškál nakreslíte aj vy a obrázok mi pošlete na môj e-mail.

       

      Kto nechce kresliť sviecu, môže nakresliť vyzdobené veľkonočné vajíčko.

      zmrtvychvstanie.pptx

      Môžte si pozrieť aj tento animovaný biblický príbeh. Nie je to rozprávka, ale príbeh podľa skutočných udalostí.

      Jezis_zije_.mp4

       

      23.4.2020 

         

      Milé deti,

      minule sme hovorili o Ježišovom zmŕtvychvstaní. Pozreli ste si aj animovaný biblický príbeh?

      ............................................................... ?

      Ako by ste odpovedali, keby som vám položila túto otázku: „Ktorý deň bol pre Ježišových učeníkov najdôležitejší, najkrajší a najšťastnejší?“

      ............................................................... ?

      Správne. Bola to nedeľa, keď Ježiš v vstal z mŕtvych.  Preto začali sláviť nedeľu ako sviatočný deň. A tak robia doteraz všetci kresťania. A keďže aj my sme kresťania, lebo sme boli pokrstení, tak aj my slávime nedeľu ako sviatočný deň.

      Poproste rodičov, aby si s vami prezreli túto krátku prezentáciu o nedeli, aby sme vedeli, ako ju môžeme sláviť a v závere si môžete zaspievať krásnu pesničku – La la la, dnes je nedeľa ... 

      NEDELA.pptx

      https://www.youtube.com/watch?v=VRmTSdC0TfE

       

      Ďakujem rodičom, ktorí majú záujem aj o túto stránku a pomáhajú svojim deťom rásť aj duchovne.