• Mária Delejová

     • 3.D - Náboženská výchova

     •  

      25.5.2020

       

      Milé deti,

      minule sme hovorili o sviatosti zmierania. Predtým, kým sa ideme vyspovedať, si musíme pospytovať svedomie – spomenúť si na hriechy, ktoré sme spáchali. Aby sme si na ne spomenuli, pomodlíme sa k Duchu Svätému, ktorý nám dáva dary – múdrosť, rozum, radu, silu, poznanie, nábožnosť a bázeň pred Pánom.

      Príď Duchu Svätý a pomôž mi, aby som spoznal svoje hriechy, úprimne ich oľutoval, vyznal a naozaj sa polepšil.“

      Keďže v túto nedeľu si budeme pripomínať zoslanie Ducha Svätého na apoštolov, prečítajme si, čo je o tejto udalosti napísané v Biblii a potom si môžete pozrieť aj krátku prezentáciu.

      Zoslanie Ducha Svätého

      Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť.

      V Jeruzaleme boli Židia, nábožní ľudia zo všetkých národov, čo sú pod nebom. Keď sa teda strhol tento hukot, mnoho sa ich zbehlo a boli zmätení, lebo každý ich počul hovoriť svojím jazykom. I stŕpli a udivení vraveli:

      „Nie sú títo všetci, čo tu hovoria, Galilejčania? A ako to, že ich každý z nás počuje vo svojom vlastnom jazyku, v ktorom sme sa narodili? My, Parti, Médi, Elamčania, obyvatelia Mezopotámie, Judey a Kapadócie, Pontu a Ázie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta a líbyjských krajov okolo Cyrény, prisťahovaní Rimania, Židia aj prozelyti, Kréťania i Arabi: počujeme ich vo svojich jazykoch hovoriť o veľkých Božích skutkoch.“        

                                                                                                                                       Sk 2,1-11

       

      TURICE.pptx

      Kto si túto stránku pozrel, môže mi poslať obrázok, na ktorom bude jeden apoštol s plamienkom nad hlavou, alebo holubicu, lebo aj v takejto podobe sa zjavoval Duch Svätý. Pritom si môžete spievať túto peknú pieseň o Bohu.

      https://www.youtube.com/watch?v=10KAgK3ohdg

       

      ...............................................................................

      18. 5. 2020

       

      Milé deti!

      Na minulých hodinách sme hovorili o Eucharistii, o živom Ježišovi, ktorý sa nám dáva v chlebe a víne. Eucharistiu by sme mali prijímať pri každej svätej omši. Ale je tu podmienka, ktorú musíme splniť. Naša duša nesmie byť zaťažená ťažkým hriechom.

           Keďže Boh je milosrdný a dobrý, môže nám hriechy odpustiť, ako odpustil otec svojmu márnotratnému synovi. O odpustenie môžeme poprosiť vo sviatosti zmierenia.

      Sviatost_zmierenia2.pptx

      Kto si túto stránku prečítal, môže mi poslať odpoveď na otázku:

      S akými hriechmi nemôžeme pristúpiť k Eucharistii?

      https://www.youtube.com/watch?v=bzQ3BkE1TbQ

       

      ..................................................................................

      4.5.2020

      Milí bratia a sestry,

      minule sme si pripomenuli, ako Pán Ježiš hovorí: „Ja som  živý chlieb, ktorý zostúpil z neba...“ Sľubuje, že kto bude jesť tento chlieb, bude žiť naveky.

      Vymyslel to tak, že vstúpil do chleba a vína. Do pokrmu, ktorý sa používa najčastejšie.

      Moc premieňať chlieb a víno na Eucharistiu, dostali apoštoli. Z nich prešla táto moc na biskupov a oni ju odovzdávajú pri vysviacke aj kňazom.

      Pri svätom prijímaní neprijímame obyčajný chlieb, ale skutočné telo a krv Pána Ježiša – pod spôsobom chleba a vína.

      Viac informácii  o tomto tajomstve si môžete nájsť v učebnici na str. 80-83 a v tejto jednoduchej prezentácii.

      eucharistia_k.ppt

      Kto si túto stránku pozrel, môže mi poslať odpoveď na otázku: Čo je to Eucharistia?

       

      ..........................................................................................................................

      Upozorňujem, že témy boli dopĺňané podľa dátumov pod seba. Preto najnovšia téma bola umiestnená najnižšie.

      Odteraz nové témy budú hneď na začiatku, aby ste ich nemuseli dlho hľadať.

      ............................................................................................................................

       

      Milí tretiaci,

      ani počas tejto „veľkej prestávky“ by naša príprava na 1. sväté prijímanie nemala skončiť. Aj keď sa nám táto radostná udalosť neudeje v plánovanom čase, určite sa jej dočkáme po skončení tohto ťažkého obdobia. A my budeme pripravení.

           Nezabudnite, že na svätej omši sa môžeme zúčastňovať aj prostredníctvom televízie LUX, kde večernú svätú omšu v sobotu o 18.30 vyhradili pre deti. Všimnite si, že na nich vaši rodičia  a starší súrodenci môžu prijímať Eucharistiu, ale duchovným spôsobom, keď sa pomodlia uvedenú modlitbu.

          Našou úlohou bude získať v týchto našich krátkych stretnutiach čo najviac vedomosti o Eucharistii, lebo iba poznanie náš môže priviesť k túžbe po nej.

           My by sme sa mali dostať k témam „Smrť a nový život“ a „Kresťanská Veľká noc“. V učebnici ich nájdete na str. 68 -75. Nie je to pre vás nič nové a ťažké. Tieto udalosti sme už spomínali v 1. a 2. ročníku, iba si oprášite vedomosti. A práve v tomto pôstnom období sú tieto témy veľmi aktuálne. Pri ich študovaní môžete používať učebnicu, Bibliu a ponúkam vám aj svoju pomôcku v tejto forme.

      --------------------------------------------

       

           Hovorili sme, že Ježiš kade chodil, dobre robil. Ľudia ho mali radi. Ale mal aj veľa nepriateľov, ktorí mu túto lásku závideli a chceli sa ho zbaviť.

           Keď mal Pán Ježiš tridsaťtri rokov, išiel do Jeruzalema, lebo sa blížili židovské veľkonočné sviatky a chcel ich osláviť v Jeruzalemskom chráme /ako my v kostole/. Vedel, čo sa mu tam stane, ale urobil to preto, aby splnil svoje poslanie – zachránil ľudí a otvoril nebo.

           Čo všetko pre to musel vytrpieť, si môžete pozrieť na obrázkoch v tejto prezentácii.  

       

      Utrpenie_Jezisa.pptx

       

      Prečo to Pán Ježiš urobil? Lebo nás miloval.

          Spomínate si, keď sme hovorili o tom, že keď vyhnal Pán Boh Adama a Evu z raja, nebeskú bránu zatvoril a nijaký človek sa do neba nemohol dostať?  Tá brána mala špeciálny zámok v takomto tvare

       

      a mohol ju odomknúť iba ten, kto mal taký kľúč.

           Už chápete, prečo bol Ježiš ochotný za nás zomrieť? Aby získal ten kľúč, ktorým nám otvoril nebo. Tým kľúčom bol jeho kríž, na ktorom zomrel.

      --------------------------------------

      DU: nakresli, ako si predstavuješ nebeskú bránu

      /môžete mi ten obrázok prefotiť a poslať na môj e-mail, urobíte mi radosť/

       

      6.4.2020

       

      Milé deti,

      aj v tomto týždni sa vám chcem prihovoriť a pripomenúť vám, aby ste nezabúdali na Pána Ježiša, o ktorom sme sa už toľko dozvedeli.

           Teraz je výnimočný týždeň, ktorý voláme aj „veľký týždeň“. Prečo? Lebo si v ňom budeme pripomínať veľké veci, ktoré pre nás urobil Pán Ježiš. Začína Kvetnou nedeľou a pokračuje Zeleným štvrtkom, Veľkým piatkom, Bielou sobotou a Veľkonočnou nedeľou.

           Posielam vám prezentáciu, v ktorej sú obrázky Krížovej cesty. Modlitba Krížová cesta sa modlí počas pôstneho obdobia. Pomodlite sa ju sami, alebo  spolu s rodinou. Pomaly si ju prechádzajte a uvažujte o tom, čo všetko pre nás Ježiš vytrpel, aby nás zachránil a otvoril nám nebo.

          Ďakujem aj vám milí rodičia, že svojím deťom pomáhate rásť vo viere, ktorej semienko bolo zasiate už pri krste.


      Krizova_cesta.pptx

       

      13.4.2020

      Milé deti!

      Ešte stále si užívate veľkonočné sviatky, pochutnávate si na dobrých koláčikoch, šunke, vajíčkach....? A vajíčka ste si vymaľovali? Korbáčiky uplietli?

           Aj keď v tomto roku ste ich nemohli využiť ako v rokoch minulých, nevadí, snáď na budúci rok to bude lepšie a veselšie a vy budete môcť ísť oblievať a šibať všetkých kamarátov a známych.

          Verím, že všetci už viete, čo si pripomíname cez Veľkonočné sviatky...... Pre istotu vám to pripomeniem aj ja.

      Veľkonočná nedeľa je najväčší sviatok kresťanov. Vtedy si pripomíname zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Ešte keď žil, hovoril, že na tretí deň vstane z mŕtvych. Tým tretím dňom bola nedeľa. Keď v nedeľu ráno prišli ženy k hrobu, hrob bol prázdny a kameň odvalený. Anjel im oznámil, že Ježiš vstal z mŕtvych, aby to išli povedať apoštolom. Aj keď tí im spočiatku neverili, uverili vtedy, keď sa im Ježiš zjavil a oni sa ho mohli dotýkať a jesť s ním pri jednom stole. Aj ďalších 40 dní k nim Ježiš prichádzal, učil ich a pripravoval na svoj odchod do neba k Otcovi.

            Keď máte doma Bibliu, tak si o tom môžete spolu s rodičmi prečítať. Pozrite si aj obrázky v prezentácii a porozmýšľajte, kde by ste mohli vidieť sviecu, ktorá sa volá – paškál a sprítomňuje nám zmŕtvychvstalého Krista.

      Budem rada, keď si podobný paškál nakreslíte aj vy a obrázok mi pošlete na môj e-mail.

      Kto nechce kresliť sviecu, môže nakresliť vyzdobené veľkonočné vajíčko.

      zmrtvychvstanie.pptx

      Pozrite si aj animovaný biblický príbeh.

      Jezis_zije_.mp4

       

      24.4.2020

       

      Milé deti,

      budeme pokračovať v príprave na 1. sväté prijímanie.  Téma, o ktorej budem dnes hovoriť je vo vašich učebniciach na str. 78 – 79 pod názvom Ježiš nasycuje.

            Táto téma je dôležitá, aby sme pochopili, že tak ako sa Boh staral o svoj vyvolený národ /napr. pri vyslobodení z Egyptského otroctva – videli sme príbeh o Mojžišovi/, aj Ježiš sa staral o svojich učeníkov. Záležalo mu na každom, kto ho prišiel počúvať.

           Ježiš hovorí slová, ktoré sú ťažko pochopiteľné. Sľubuje pokrm, ktorý zaručuje, že budeme žiť naveky.

           Pri štúdiu tejto témy by vám mohla pomôcť aj táto prezentácia.

      Rozmnozenie_chleba.pptx

       

      Kto si túto  prezentáciu prezrel, budem rada, ak mi odpovie na otázku: Koľko chlebov mal pri sebe chlapec v tomto príbehu?