• Mária Delejová

     • 4.C - Náboženská výchova

     • 31.1.2022

      Čo je Božie kráľovstvo  2. /str. 68/

      Minule sme hovorili o Ježišovom krste. Po ňom Pán Ježiš odišiel na púšť a po 40 - tich dňoch sa vrátil a učil. Často hovoril v podobenstvách.

      Podobenstvo o rozsievačovi

      Keď sa raz okolo Ježiša zhromaždilo mnoho ľudí zo všetkých kútov, vyrozprával im toto podobenstvo:

      Vyšiel roľník na pole rozsievať zrno. Ako ho rozsieval, padlo niektoré zrno na cestu, kde ho buď pošliapali ľudia, alebo ho pozobali vtáci.

      Iné padlo do skalnatej pôdy, vyklíčilo, ale hneď uschlo, lebo nemalo dostatok vlahy.

      Ďalšie padlo do tŕnia, ktoré ho prerástlo a udusilo.

      Konečne jedno padlo do úrodnej pôdy, vyklíčilo a vyhnalo do plného klasu, v ktorom bolo až sto zŕn." Keď dorozprával toto podobenstvo, povedal: Dobre si zapamätajte, čo ste počuli!"

      Neskôr sa ho učeníci spytovali, čo to podobenstvo znamená.

      10 Odpovedal im: Vám Boh dáva poznať zmysel tohto podobenstva, lebo hovorí o tajomstve Božieho kráľovstva. Ale ostatní počúvajú, no nerozumejú, hľadia, no nevidia.

      11 Tomuto podobenstvu treba rozumieť takto:

      12 Zrno je Božie posolstvo ľuďom. Cesta, na ktorú padajú prvé zrná, to sú tvrdé srdcia tých, ktorí počúvajú Božie slovo, ale potom príde diabol a vytrhne im ho zo srdca, aby neuverili a neboli zachránení.

      13 Skalnatá pôda predstavuje tých, ktorí s radosťou prijímajú slovo, ale nedovolia, aby sa v nich zakorenilo a prinieslo ovocie. Veria, že Božie slovo je správne, no len čo prídu nejaké prekážky, odpadnú.

      14 Semeno, čo spadlo do tŕnia, to sú tí, ktorí počúvajú Božie slovo a veria, ale ich vieru udusia starosti, honba za bohatstvom a užívaním života, takže neprinesú úžitok.

      15 A napokon zrno v dobrej pôde sú tí, ktorí dychtivo počúvajú slovo, zachovávajú ho v dobrom a úprimnom srdci a prinášajú trvalý úžitok."

      https://www.youtube.com/watch?v=InX2xuKxx8c

      Do zošita si napíš:

      zo str. 69 - Názov témy a Zapamätaj si ...


       

       
      24.1.2022

      Ježiš sprítomňuje Božie kráľovstvo  /str. 75/

       

      Počas svojho života sa Ježiš stretával s mnohými ľuďmi. Vyučoval, uzdravoval a robil mnohé zázraky.

      Ježišove zázraky boli znamením nastupujúceho Božieho kráľovstva, jeho lásky k ľuďom a potvrdzovali jeho poslanie.

       

      Prvý zázrak urobil na svadbe v Káne Galilejskej. Keď sa svadobníkom minulo víno, na prosbu svojej mamky Márie - premenil vodu na víno.

      https://www.youtube.com/watch?v=0NOw8Ehb4xw

      A robil aj ďalšie zázraky:

      Ježišove zázraky

      https://www.youtube.com/watch?v=1xNc2vw3qs0&ab_channel=Tom%C3%A1%C5%A1Sta%C5%A1

      Do zošita si napíš:

       

      Zázraky - znaky Božej moci

      a pod to napíš Zapamätaj si  zo str.76

       

      Pesnička - Od narodenia chorý

      https://www.youtube.com/watch?v=yrUR04QQ8dA
      15.11.2021

      Milí štvrtáci,

      prečítajte si príbeh o Gedeonovi, ktorý si myslel, že zvládne všetko sám /str. 49 - 52/.

       

      Gedeon je jeden zo sudcov - vodcov Izraelského národa. Pán Boh ho povolal, aby vyslobodil Izraelitov spod útlaku Madiánčanov.

      Pozri si aj túto prezentáciu:

      Gedeon.pptx

      Môžeš si pozrieť aj túto ukážku s titulkami:

      https://www.youtube.com/watch?v=NsHXFh4Nry8&list=PLu1BWSaF9crW86m1NglynuE6ENGrm4-UA&index=83

      Aké boli duchovné zbrane Gedeona?  /str. 51/

      Domáca úloha:

      Pod nadpis Gedeon - napíš si ich do zošita.

             18.10.2021

      Milí štvrtáci,

      začíname preberať témy o Biblii. Preto si nalistujte v učebnici str. 34 a 35 a prečítajte si tému Biblia - kniha nádeje. Pre lepšie pochopenie a zapamätanie  nech vám poslúži táto prezentácia.

      biblia.pptx

      Do zošita si napíšte zo str. 34 - Zapamätaj si.

       

      Pochválený buď Ježiš Kristus.

       

       

       

       

      4.10.2021

      Noe dôveruje Bohu      /str. 25 - 28/

      Dnes by sme si mali prerozprávať príbeh o Noemovi. Môžte si ho prečítať v Biblii. Keď nemáte, nájdete ho prerozprávaný v učebnici na str. 25.- 26 v téme Noe dôveruje Bohu.  

      Alebo si pozrite animovaný biblický príbeh.

      https://www.youtube.com/watch?v=rjdnE5zdkBU&t=49s&ab_channel=Tom%C3%A1%C5%A1Sta%C5%A1

       

      Po prečítaní pouvažujte nad otázkami na str. 27. Ako by ste na nich odpovedali?

      Domáca úloha:

      Nakresli do zošita archu a napíš pod ňu text, ktorý je na str. 28 v zelenom rámčeku. /Človek má zodpovednosť .../

       

       

       

       

       

       

      Školský rok 2021/2022       

       

       

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      19.4.2021

      Ježiš - silnejší ako smrť    /str. 89/

      Na minulej hodine sme hovorili, že najväčším obmedzením človeka je - že musí zomrieť. 

           Ale my už vieme, že Pán Ježiš má moc kriesiť mŕtvych. Presvedčili sme sa o tom pri vzkriesení Jairovej dcéry,  pri vzkriesení Naimského mládenca, aj pri vzkriesení Lazára.

      Vzkriesenie Lazára

      https://www.youtube.com/watch?v=BnRD_501n9c

      Ježiš ukázal svoju moc nad smrťou, keď kriesil mŕtvych. Úplným víťazstvom nad smrťou bolo jeho zmŕtvychvstanie. 

      Máme nádej, že aj nás Ježiš Kristus vzkriesi z mŕtvych pri svojom druhom príchode.

       

      Domáca úloha:

      Napíš do zošita zo str. 91 - Zapamätaj si ...

       

       

       

       

      12.4.2021

      Ježiš žije!

      Aleluja! Radujme sa!

      https://www.youtube.com/watch?v=DeEd6L6V_jQ&ab_channel=UcitelkaZuzka

      Veľká noc je oslava Ježišovho zmŕtvychvstania. Smrť bola porazená. Ježiš vstal z mŕtvych.

      Napíš si do zošita vety, ktoré sú nad obrázkom a pod ne si môžeš vymaľovať tento obrázok, alebo nakresliť vlastný.

       

       

       

      29.3.2021

      Milé deti, 

      určite viete, že teraz je pôstne obdobie a blíži sa Veľká noc. Pripomeňme si, čo všetko pre nás Ježiš urobil, aby sme ju mohli sláviť aj my.

      Keď mal Pán Ježiš tridsaťtri rokov , išiel do Jeruzalema, lebo sa blížili židovské veľkonočné sviatky a chcel ich osláviť v Jeruzalemskom chráme /ako my v kostole/. Vedel, čo mu tam hrozí, že sa ho chystajú uväzniť. Ale urobil to preto, aby splnil svoje poslanie – zachránil ľudí a otvoril nebo.

           Čo všetko pre to musel vytrpieť, si môžete pozrieť v tomto animovanom biblickom príbehu. 

      Baránok Boží

      https://drive.google.com/file/d/1AcBeizlu8f4fqL2gB0BB-dVQ_1rv73S3/view?usp=sharing

      Prečo to Pán Ježiš urobil? Lebo nás miloval.

          Spomínate si, keď sme hovorili o tom, že keď vyhnal Pán Boh Adama a Evu z raja, nebeskú bránu zatvoril a nijaký človek sa do neba nemohol dostať. Lebo tá brána mala špeciálny zámok v takomto tvare

      a mohol ju odomknúť iba ten, kto mal taký kľúč.

           Už chápete, prečo bol Ježiš ochotný za nás zomrieť? Aby získal ten kľúč, ktorým nám otvoril nebo. Tým kľúčom bol jeho kríž, na ktorom zomrel. 

       

      DÚ: nakresli, ako si predstavuješ nebeskú bránu

      /kto by mal možnosť, môže obrázok prefotiť a poslať na môj e-mail/

       

       

      22.3.2021

      Najväčšie obmedzenie človeka /str. 80 - 83/

      Najväčším obmedzením človeka je - smrť.

      Život je Boží dar. Človek je stvorený pre večnosť. Smrťou sa končí len pozemský život. Počas neho sa máme naučiť milovať Boha a blížnych.  Po smrti už nemôžeme zmeniť nič. Počas života rozhodneme o svojej večnosti v Božej prítomnosti alebo bez Boha.

      Poznáte príbeh o boháčovi a Lazárovi?

      Vypočujme si ho:

      https://www.youtube.com/watch?v=S_3Iz9X9DbA

      Domáca úloha:

      Pod názov témy napíš vety, ktoré sú v Zapamätaj si... /str. 81/

       

      Započúvajme sa do slov tejto piesne a opäť si pripomeňme príbeh o boháčovi a Lazárovi...

      https://www.youtube.com/watch?v=Sm2OFayHWT8

       

       

       

      15.3.2021

      Ježiš sprítomňuje Božie kráľovstvo  /str. 75/

      Počas svojho života sa Ježiš stretával s mnohými ľuďmi. Vyučoval, uzdravoval a robil mnohé zázraky.

      Ježišove zázraky boli znamením nastupujúceho Božieho kráľovstva, jeho lásky k ľuďom a potvrdzovali jeho poslanie.

       

      Prvý zázrak urobil na svadbe v Káne Galilejskej. Keď sa svadobníkom minulo víno, na prosbu svojej mamky Márie - premenil vodu na víno.

      https://www.youtube.com/watch?v=0NOw8Ehb4xw

      A robil aj ďalšie zázraky:

      Ježišove zázraky

      https://www.youtube.com/watch?v=PZFZdt6T7nI&t=1343s

      Do zošita si napíš:

      Zázraky - znaky Božej moci

      a pod to napíš Zapamätaj si  zo str.76

       

      Pesnička - Od narodenia chorý

      https://www.youtube.com/watch?v=yrUR04QQ8dA

       

       

       

       

       

      8.3.2021

      Ježiš ohlasuje Božie kráľovstvo   /str. 68/

      Minule sme hovorili o Ježišovom krste. Po ňom Pán Ježiš odišiel na púšť a po 40 - tich dňoch sa vrátil a učil. Často hovoril v podobenstvách.

      Podobenstvo o rozsievačovi

      Keď sa raz okolo Ježiša zhromaždilo mnoho ľudí zo všetkých kútov, vyrozprával im toto podobenstvo:

      Vyšiel roľník na pole rozsievať zrno. Ako ho rozsieval, padlo niektoré zrno na cestu, kde ho buď pošliapali ľudia, alebo ho pozobali vtáci.

      Iné padlo do skalnatej pôdy, vyklíčilo, ale hneď uschlo, lebo nemalo dostatok vlahy.

      Ďalšie padlo do tŕnia, ktoré ho prerástlo a udusilo.

      Konečne jedno padlo do úrodnej pôdy, vyklíčilo a vyhnalo do plného klasu, v ktorom bolo až sto zŕn." Keď dorozprával toto podobenstvo, povedal: Dobre si zapamätajte, čo ste počuli!"

      Neskôr sa ho učeníci spytovali, čo to podobenstvo znamená.

      10 Odpovedal im: Vám Boh dáva poznať zmysel tohto podobenstva, lebo hovorí o tajomstve Božieho kráľovstva. Ale ostatní počúvajú, no nerozumejú, hľadia, no nevidia.

      11 Tomuto podobenstvu treba rozumieť takto:

      12 Zrno je Božie posolstvo ľuďom. Cesta, na ktorú padajú prvé zrná, to sú tvrdé srdcia tých, ktorí počúvajú Božie slovo, ale potom príde diabol a vytrhne im ho zo srdca, aby neuverili a neboli zachránení.

      13 Skalnatá pôda predstavuje tých, ktorí s radosťou prijímajú slovo, ale nedovolia, aby sa v nich zakorenilo a prinieslo ovocie. Veria, že Božie slovo je správne, no len čo prídu nejaké prekážky, odpadnú.

      14 Semeno, čo spadlo do tŕnia, to sú tí, ktorí počúvajú Božie slovo a veria, ale ich vieru udusia starosti, honba za bohatstvom a užívaním života, takže neprinesú úžitok.

      15 A napokon zrno v dobrej pôde sú tí, ktorí dychtivo počúvajú slovo, zachovávajú ho v dobrom a úprimnom srdci a prinášajú trvalý úžitok."

      https://www.youtube.com/watch?v=InX2xuKxx8c

      Do zošita si napíš:

      zo str. 69 - Názov témy a Zapamätaj si ...

      Môžete si pozrieť ďalšie podobenstvá o Nebeskom kráľovstve

      https://www.youtube.com/watch?v=CW1gAnNIfAc

       

       

       

      1. 3. 2021

      Príchod Mesiáša    /str. 62 - 66/

      Milí štvrtáci,

      minule sme sa dozvedeli, kto boli proroci a čo bolo ich úlohou.  Viete, kto bol posledný prorok? Ján Krstiteľ.

      Bol to posledný prorok, ktorý ohlasoval príchod Mesiáša - Ježiša Krista. Keďže Ježiš už prišiel, nebolo to potrebné  ďalej prorokovať, lebo už bol tu. 

      Prečítajte si o Jánovi v učebnici  - str. 62 ...

      Môžete si pozrieť aj tento animovaný biblický príbeh: Ján Krstiteľ

      https://www.youtube.com/watch?v=pKD4yoVUnik&t=20s

      Do zošita si zapíšte:

      Ján Krstiteľ - posledný prorok

      Ján Krstiteľ ohlasoval príchod Ježiša - Božieho Syna. Krstil na znak pokánia. Aj Ježiš sa nechal pokrstiť, hoci nepotreboval robiť pokánie. Vtedy Boh zjavil ľuďom, že Ježiš je Boží Syn.

      Pesnička: Aleluja šabalaba ...

      https://www.youtube.com/watch?v=H38kierQQlY 

       

       

       

      15.2.2021

      Milí štvrtáci,

      na minulej hodine sme hovorili o Gedeonovi, ktorého Boh povolal za vodcu - sudcu Izraelitov, keď na nich útočil nepriateľ. Napriek tomu, že videli, ako im Boh pomáha, často sa od neho odvracali a klaňali sa pohanským Bohom.

           Vtedy k nim Pán Boh posielal prorokov, ktorí boli povolaní hovoriť v Jeho mene. Oznamovali Božiu vôľu a pripravovali Izraelský národ na príchod Mesiáša. Niekedy to boli slová útechy a nádeje, niekedy to boli aj tvrdé slová, ktoré upozorňovali kráľov a ľud, čo sa stane, ak sa nezmenia.

           Medzi takýchto prorokov patrili Izaiáš a Micheáš, ktorí predpovedali, že Ježiš sa narodí v Betleheme a bude pochádzať z Dávidovho rodu.

           Prečítajte si to v téme Pán Boh utešuje ... na str. 53 - 56.

      Pozrite si prezentáciu:

      proroci.pptx

      Do zošita si pod nadpis napíšte zo Zapamätaj si .... na str. 55 vety z druhej polovice .... Prorok Izaiáš sa nazýva ...

      https://www.youtube.com/watch?v=_K8aklo1_rY

       

       

       

      8.2.2021

      Milí štvrtáci,

      prečítajte si príbeh o Gedeonovi, ktorý si myslel, že zvládne všetko sám /str. 49 - 52/.

       

      Gedeon je jeden zo sudcov - vodcov Izraelského národa. Pán Boh ho povolal, aby vyslobodil Izraelitov spod útlaku Madiánčanov.

      Pozri si aj túto prezentáciu:

      Gedeon.pptx

      Môžeš si pozrieť aj túto ukážku s titulkami:

      https://www.youtube.com/watch?v=NsHXFh4Nry8&list=PLu1BWSaF9crW86m1NglynuE6ENGrm4-UA&index=83

      Aké boli duchovné zbrane Gedeona?  /str. 51/

      Domáca úloha:

      Pod nadpis Gedeon - napíš si ich do zošita.

       

       

       

       

       

      1.2.2021

      Milí štvrtáci,

      pokračujeme. Nová téma je na str. 46 - 48  Dobytie zasľúbenej zeme. 

      Pri  jej štúdiu zistíte, že po Mojžišovi viedol Izraelitov do zasľúbenej zeme Kanáán, Jozue. Dôveroval Bohu a bol odvážny.

      .............. prečítajte si to a pozrite si túto prezentáciu ............

      Jerichove_truby.pptx    

      Úloha:

      Do zošita si napíšte názov, potom vetu:

      Jozue dôveroval Bohu a bol aj trpezlivý a vytrvalý.

       

      Potom nakreslite jedného Izraelitu s trúbou.

      Pri tom si nezabudnite počúvať túto pieseň.

      https://www.youtube.com/watch?v=uBLg2hZGmDU

       

       

       

       

       

      25.1.2021

      Milí štvrtáci,

      na strane 42 - 46 je téma Zem Biblie. Je tu stručne opísaná krajina, v ktorej vznikla Biblia a miesta, kde žil Ježiš. Odporúčam si to prečítať a do zošita si pod názov témy napíšte zo str. 46 Zapamätaj si ...

      Pozrite si prezentáciu:

      Zem__v_ktorej_zil_Jezis.pptx

      Pieseň: Budem ako strom ...

      https://www.youtube.com/watch?v=SnSm6FAN2N0&ab_channel=entryk17

       

       

      18.1.2021

      Milí štvrtáci,

      dnes ešte ostaneme pri téme Biblia - kniha nádeje. Na strane 36 - 39 máte obrázky zo Starého aj Nového zákona. My už vieme, že Nový zákon začína narodením Ježiša Krista. Pouvažujte, o ktorých udalostiach sme už na hodinách hovorili.

      Tie, na ktoré si spomeniete, zapíšte do zošita.

      Pre pripomenutie - animovaný biblický príbeh.

      https://www.youtube.com/watch?v=7U9wPxcMY7o&ab_channel=valeriu2206

       

      Pochválený buď Ježiš Kristus.

       

       

      11.1.2021

      V nedeľu skončilo vianočné obdobie, ale my si môžeme tieto udalosti pripomenúť ešte raz, týmto animovaným vianočným príbehom.

      Šťastná hviezda  

      https://drive.google.com/file/d/1d3OvQCzgvghNuD53pRlHJe5_Fr9rOfAc/view?usp=sharing

       

      Prajem požehnaný nový rok.

       

       

      14.12.2020

      https://www.youtube.com/watch?v=aynp99w78UU&ab_channel=GalganMusic

      Pripomeňme si narodenie Ježiša aj týmto animovaným biblickým príbehom.

      https://www.youtube.com/watch?v=32Df3ZThCAg&ab_channel=MiroslavFarkas

      A teraz si môžeme zaspievať.

      https://www.youtube.com/watch?v=Gy-gA2t3mG8&ab_channel=pobavi

       

       

       

       

      7.12.2020

      Už sa to pomaly blíži ...

      https://www.youtube.com/watch?v=yXWoKi5x3lw&ab_channel=ComeUntoChrist.org

      Preto sa treba pripraviť, aby sme mohli prijať Pána Ježiša do svojho srdca. Ako? Pristúpime k sviatosti zmierenia.

      Ako to nemá vyzerať, pozrite ...

      https://www.youtube.com/watch?v=zVnP9X8st3E&ab_channel=Mn%C3%ADchskamerou

       

      Velebí moja duša pána

      https://www.youtube.com/watch?v=7R4mwJUZ95Y&ab_channel=Ml%C3%A1de%C5%BEn%C3%ADckyzborDK  

       

       

       

      30.11.2020

      Je tu Advent ....

      Advent.pptx

      Roráty

      https://www.youtube.com/watch?v=ON9oXoV3GIE&ab_channel=Franciszka%C5%84skaSzko%C5%82aMuzykiiLiturgii

      Mária

      https://www.youtube.com/watch?v=MuiImavaqbg&list=RDQMp567IjW3m6E&start_radio=1&ab_channel=palinno84

      Mikuláš

      https://www.youtube.com/watch?v=h_NlP5-KU_k&ab_channel=GalganMusic

       

       

       

      23.11.2020

      Milí štvrtáci,

      začíname preberať témy o Biblii. Preto si nalistujte v učebnici str. 34 a 35 a prečítajte si tému Biblia - kniha nádeje. Pre lepšie pochopenie a zapamätanie  nech vám poslúži táto prezentácia.

      biblia.pptx

      Do zošita si napíšte zo str. 34 - Zapamätaj si.

       

      Pochválený buď Ježiš Kristus.

       

       

       

      16.11.2020

      Milí štvrtáci, 

      na minulej hodine sme hovorili o tom, ako Noe dôveroval Bohu. Dnes, pre upevnenie vedomostí, si pozrime animovaný biblický príbeh.

      https://www.youtube.com/watch?v=rjdnE5zdkBU&t=49s&ab_channel=Tom%C3%A1%C5%A1Sta%C5%A1

      Zopakovali sme si príbeh o Noemovi, ktorému sa prihovoril Boh. Aj dnes sa Boh prihovára ľuďom rôznym spôsobom. Je dôležité, aby sme dokázali spozorovať tieto znaky Božej blízkosti. Dokážeme to vtedy, ak sa budeme usilovať, byť na tieto znaky vnímaví. Keď budeme mať otvorené srdce.

      1. prečítajte si na str. 29 - 30    -     Obrazy Božej blízkosti

      2. pre predstavu si pomôž prezentáciou

      Obrazy_Bozej_blizkosti.pptx

      3. urob si úlohu  v ružovom rámčeku na str. 30   /Podľa obrázka urči ......./

      4. Do zošita si napíš Názov témy a prvé dve vety zo Zapamätaj si  /str. 30/

       

       

      26.10.2020

       

      Milí štvrtáci,

      dnes by sme si mali prerozprávať príbeh o Noemovi. Môžte si ho prečítať v Biblii. Keď nemáte, nájdete ho prerozprávaný v učebnici na str. 25.- 26 v téme Noe dôveruje Bohu.  Môžete si pri čítaní pozerať obrázky v tejto prezentácii.

      Noe.pptx

      Po prečítaní pouvažujte nad otázkami na str. 27. Ako by ste na nich odpovedali?

      Domáca úloha:

      Nakresli do zošita archu a napíš pod ňu text, ktorý je na str. 28 v zelenom rámčeku. /Človek má zodpovednosť .../

       

       

       

      Rok 2020/2021

       

       

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       

       

       

       

       

       

       

      25.5.2020

       

      Milé deti,

      minule sme hovorili o sviatosti zmierania. Predtým, kým sa ideme vyspovedať, si musíme pospytovať svedomie – spomenúť si na hriechy, ktoré sme spáchali. Aby sme si na ne spomenuli, pomodlíme sa k Duchu Svätému, ktorý nám dáva dary – múdrosť, rozum, radu, silu, poznanie, nábožnosť a bázeň pred Pánom.

      Príď Duchu Svätý a pomôž mi, aby som spoznal svoje hriechy, úprimne ich oľutoval, vyznal a naozaj sa polepšil.“

      Keďže v túto nedeľu si budeme pripomínať zoslanie Ducha Svätého na apoštolov, prečítajme si, čo je o tejto udalosti napísané v Biblii a potom si môžete pozrieť aj krátku prezentáciu.

      Zoslanie Ducha Svätého

      Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť.

      V Jeruzaleme boli Židia, nábožní ľudia zo všetkých národov, čo sú pod nebom. Keď sa teda strhol tento hukot, mnoho sa ich zbehlo a boli zmätení, lebo každý ich počul hovoriť svojím jazykom. I stŕpli a udivení vraveli:

      „Nie sú títo všetci, čo tu hovoria, Galilejčania? A ako to, že ich každý z nás počuje vo svojom vlastnom jazyku, v ktorom sme sa narodili? My, Parti, Médi, Elamčania, obyvatelia Mezopotámie, Judey a Kapadócie, Pontu a Ázie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta a líbyjských krajov okolo Cyrény, prisťahovaní Rimania, Židia aj prozelyti, Kréťania i Arabi: počujeme ich vo svojich jazykoch hovoriť o veľkých Božích skutkoch.“        

                                                                                                                                       Sk 2,1-11

      TURICE.pptx

      Kto si túto stránku pozrel, môže mi poslať obrázok, na ktorom bude jeden apoštol s plamienkom nad hlavou, alebo holubicu, lebo aj v takejto podobe sa zjavoval Duch Svätý. Pritom si môžete spievať túto peknú pieseň o Bohu.

      https://www.youtube.com/watch?v=10KAgK3ohdg

       

      ...........................................................................

      18. 5. 2020

       

      Milé deti!

      Na minulých hodinách sme hovorili o Eucharistii, o živom Ježišovi, ktorý sa nám dáva v chlebe a víne. Eucharistiu by sme mali prijímať pri každej svätej omši. Ale je tu podmienka, ktorú musíme splniť. Naša duša nesmie byť zaťažená ťažkým hriechom.

           Keďže Boh je milosrdný a dobrý, môže nám hriechy odpustiť, ako odpustil otec svojmu márnotratnému synovi. O odpustenie môžeme poprosiť vo sviatosti zmierenia.

      Sviatost_zmierenia2.pptx

       

      Kto si túto stránku prečítal, môže mi poslať odpoveď na otázku:

      S akými hriechmi nemôžeme pristúpiť k Eucharistii?

      https://www.youtube.com/watch?v=bzQ3BkE1TbQ

       

      ........................................................................................

      4.5.2020

      Milí bratia a sestry,

      minule sme si pripomenuli, ako Pán Ježiš hovorí: „Ja som  živý chlieb, ktorý zostúpil z neba...“ Sľubuje, že kto bude jesť tento chlieb, bude žiť naveky.

      Vymyslel to tak, že vstúpil do chleba a vína. Do pokrmu, ktorý sa používa najčastejšie.

      Moc premieňať chlieb a víno na Eucharistiu, dostali apoštoli. Z nich prešla táto moc na biskupov a oni ju odovzdávajú pri vysviacke aj kňazom.

      Pri svätom prijímaní neprijímame obyčajný chlieb, ale skutočné telo a krv Pána Ježiša – pod spôsobom chleba a vína.

      Viac informácii  o tomto tajomstve si môžete nájsť v učebnici a v tejto jednoduchej prezentácii.

      eucharistia_k.ppt

      Kto si túto stránku pozrel, môže mi poslať odpoveď na otázku: Čo je to Eucharistia?

       

      ...............................................................................................................................

      Upozorňujem, že témy boli dopĺňané podľa dátumov pod seba. Preto najnovšia téma bola umiestnená najnižšie.

      Odteraz nové témy budú hneď na začiatku, aby ste ich nemuseli dlho hľadať.

      ...............................................................................................................................

      Moji milí štvrtáci,

      som rada, že sa s vami môžem stretnúť aspoň takýmto spôsobom. Vám sa za mnou asi necnie, ale mne za vami áno, aj za vašimi beťárskymi kúskami. Aj keď toho učenia máte asi dosť a už by ste nechceli pridávať, nemusíte sa báť. Viete, že náboženstvo bola pre vás skôr odpočinková hodina, keďže vaše vedomosti neboli hodnotené známkou, ktorá je pre mnohých jediným motívom.

            Ale to nič nemení na tom, že na Pána Ježiša a na modlitbu nemáme zabúdať, ani keď sme doma a máme voľno.   On totiž voľno nemá a stále náš počúva a čaká na nás, či sa mu prihovoríme, či ho o niečo nepoprosíme, neodprosíme a nepoďakujeme.

           Ale rozprávať sa chceme najskôr s niekým, koho poznáme. My o Pánovi Ježišovi už máme nejaké vedomosti, ale základné veci si stále musíme pripomínať.

           Keďže je teraz pôstne obdobie a blíži sa Veľká noc, pripomeňme si, čo pre nás Pán Ježiš urobil a za čo mu máme ďakovať. Lebo Ježiš je silnejší ako smrť /str.89/.

           Budem rada, ak pri štúdiu týchto materiálov si zoberiete do ruky aj Bibliu, ktorú ste mnohí dostali pri prvom svätom prijímaní a prečítate si, čo sa dialo v Ježišovom živote, keď mal už 33 rokov a prišiel do Jeruzalema sláviť židovské veľkonočné sviatky.

            Moja pomôcka, ktorú som vám pripravila:

       

           Hovorili sme, že Ježiš kade chodil, dobre robil. Ľudia ho mali radi. Ale mal aj veľa nepriateľov, ktorí mu túto lásku závideli a chceli sa ho zbaviť.

           Keď mal Pán Ježiš tridsaťtri rokov, išiel do Jeruzalema, lebo sa blížili židovské veľkonočné sviatky a chcel ich osláviť v Jeruzalemskom chráme /ako my v kostole/. Vedel, čo sa mu tam stane, ale urobil to preto, aby splnil svoje poslanie – zachránil ľudí a otvoril nebo.

           Čo všetko pre to musel vytrpieť, si môžete pozrieť na obrázkoch v tejto prezentácii.  

       

      Utrpenie_Jezisa(1).pptx

       

      Prečo to Pán Ježiš urobil? Lebo nás miloval.

          Spomínate si, keď sme hovorili o tom, že keď vyhnal Pán Boh Adama a Evu z raja, nebeskú bránu zatvoril a nijaký človek sa do neba nemohol dostať?  Tá brána mala špeciálny zámok v takomto tvare

       

      a mohol ju odomknúť iba ten, kto mal taký kľúč.

           Už chápete, prečo bol Ježiš ochotný za nás zomrieť? Aby získal ten kľúč, ktorým nám otvoril nebo. Tým kľúčom bol jeho kríž, na ktorom zomrel.

      --------------------------------------

      DU: nakresli, ako si predstavuješ nebeskú bránu

      /môžete mi ten obrázok prefotiť a poslať na môj e-mail, urobíte mi radosť/

      Pripomínam, že na stanici LUX sú v sobotu sväté omše o 18.30 zamerané pre deti.

       

      6.4.2020

       

      Milé deti,

      aj v tomto týždni sa vám chcem prihovoriť a pripomenúť vám, aby ste nezabúdali na Pána Ježiša, o ktorom sme sa už toľko dozvedeli.

           Teraz je výnimočný týždeň, ktorý voláme aj „veľký týždeň“. Prečo? Lebo si v ňom budeme pripomínať veľké veci, ktoré pre nás urobil Pán Ježiš. Začína Kvetnou nedeľou a pokračuje Zeleným štvrtkom, Veľkým piatkom, Bielou sobotou a Veľkonočnou nedeľou.

           Posielam vám prezentáciu, v ktorej sú obrázky Krížovej cesty. Modlitba Krížová cesta sa modlí počas pôstneho obdobia. Pomodlite sa ju sami, alebo  spolu s rodinou. Pomaly si ju prechádzajte a uvažujte o tom, čo všetko pre nás Ježiš vytrpel, aby nás zachránil a otvoril nám nebo.

          Ďakujem aj vám milí rodičia, že svojím deťom pomáhate rásť vo viere, ktorej semienko bolo zasiate už pri krste.


      Krizova_cesta.pptx

       

      13.4.2020

      Milé deti!

      Ešte stále si užívate veľkonočné sviatky, pochutnávate si na dobrých koláčikoch, šunke, vajíčkach....? A vajíčka ste si vymaľovali? Korbáčiky uplietli?

           Aj keď v tomto roku ste ich nemohli využiť ako v rokoch minulých, nevadí, snáď na budúci rok to bude lepšie a veselšie a vy budete môcť ísť oblievať a šibať všetkých kamarátov a známych.

          Verím, že všetci už viete, čo si pripomíname cez Veľkonočné sviatky...... Pre istotu vám to pripomeniem aj ja.

      Veľkonočná nedeľa je najväčší sviatok kresťanov. Vtedy si pripomíname zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Ešte keď žil, hovoril, že na tretí deň vstane z mŕtvych. Tým tretím dňom bola nedeľa. Keď v nedeľu ráno prišli ženy k hrobu, hrob bol prázdny a kameň odvalený. Anjel im oznámil, že Ježiš vstal z mŕtvych, aby to išli povedať apoštolom. Aj keď tí im spočiatku neverili, uverili vtedy, keď sa im Ježiš zjavil a oni sa ho mohli dotýkať a jesť s ním pri jednom stole. Aj ďalších 40 dní k nim Ježiš prichádzal, učil ich a pripravoval na svoj odchod do neba k Otcovi.

            Keď máte doma Bibliu, tak si o tom môžete spolu s rodičmi prečítať. Pozrite si aj obrázky v prezentácii a porozmýšľajte, kde by ste mohli vidieť sviecu, ktorá sa volá – paškál a sprítomňuje nám zmŕtvychvstalého Krista.

      Budem rada, keď si podobný paškál nakreslíte aj vy a obrázok mi pošlete na môj e-mail.

      Kto nechce kresliť sviecu, môže nakresliť vyzdobené veľkonočné vajíčko.

      zmrtvychvstanie.pptx

      Pozrite si aj animovaný biblický príbeh.

      Jezis_zije_.mp4

       

      24.4.2020

       

      Milí štvrtáci,

      príbeh, o ktorom budeme dnes hovoriť, už asi poznáte  z 3. ročníka. Bol súčasťou prípravy na 1. sv. prijímanie. Ale my sa k nemu dnes vrátime. Nie je na škodu, keď si zopakujeme  niektoré udalosti z Ježišovho života, hlavne, keď sú dôležité pre náš večný život.

            Tento príbeh nám pripomína deň, kedy Pán Ježiš povedal, že kto je jeho Telo a pije jeho Krv, bude mať večný život. Sľubuje nám NEBO. My už vieme, že hovorí o Eucharistii.   Ježiš sľubuje nebo tým, ktorí chodia na sväté prijímanie.

            Možno by sme mohli povedať, že teraz na sväté prijímanie aj tak chodiť nemôžeme, lebo kostoly sú zatvorené. Preto vám chcem pripomenúť, že existuje aj duchovné sv. prijímanie, ktoré môžeme prijať  pri každej sv. omši, ktorú sledujeme v televízii.      

            Tak si príbeh o zázračnom rozmnožení chlebov zopakujme. 

      Rozmnozenie_chleba.pptx

      Kto si túto prezentáciu pozrel, môže mi odpovedať na túto otázku: Koľko rýb mal chlapec v tomto príbehu?