• Mária Delejová

     • 6.C - Náboženská výchova

     • 21.4.2021

      Sviatosť birmovania

      O knihe a súde

      Istý človek prosil Pána Boha o dar svätosti a dostal od neho knihu, v ktorej stálo čierne na bielom, ako treba žiť, aby sme dosiahli večnú blaženosť. Ten človek sa veľmi potešil daru. Počas cesty naspäť uvažoval už o jednotlivých etapách štúdia a realizácie týchto smerníc života. V zamyslení padol do ohnivej pasce, z ktorej ledva živý ušiel. Samozrejme, že pri nehode stratil aj drahocennú knihu. Dlho oplakával stratu knihy a nemohol sa zmieriť s touto skutočnosťou. Spomenul si, že pri darovaní knihy mu povedali, že obsahuje najlepšie a najhlbšie pravdy. Uvedomujúc si tieto pravdy, začal  žiť tak, akoby kniha bola jeho denným ukazovateľom cesty. Možno týmto spôsobom nahradím stratu knihy – pomyslel si. Takto začal žiť každodenný život, prinášajúc všetkým okolo seba pokoj a zmierenie.

           Keď zomrel a zastal pred Božím Majestátom, počul ihneď základnú otázku:

           „Čo si v svojom živote urobil pre Pána Boha?“

            Náš človek sa zahanbil, sklopil oči a spustil hlavu. Potichu vyjachtal svoje ospravedlnenie:

           „Pane, kniha, ktorú si mi dal hneď padla za pokrm ohňa. Nemal som nijakého ukazovateľa na ceste životom a nevedel som, aké dary ti mám prinášať. Prepáč mi to, prosím.“

           Nato sudca kývol najbližšiemu sekretárovi a pošepol mu: „Podajte mi jeho knihu!“

           Tu sa stalo niečo neslýchané. Celá ohromná sála sa zaplnila v jednom momente tými, ktorých potešil, nakŕmil, priodel, zmieril, povzbudil, prijal do domu ako priateľov, pre ktorých mal čas.

           Pán Boh ukázal na zídených a povedal:

           „Toto je tvoja kniha. Prečítal si ju, nerozmýšľal si o jednotlivých kapitolách, ale si ju pochopil celú, nevediac o tom.“

           Človek onemel od prekvapenia a radosti.

       

      My kresťania sme možno jediná Biblia, ktorú svet ešte číta.                                            /Helmut Thielicke/

       

      Milí mladí kresťania,

      príbeh, ktorý ste si prečítali nám pripomína, čo by sme mali robiť, aby sme dosiahli večný život. To všetko sa nám ľahšie podarí, keď budeme naplnení Duchom SvätýmDuch Svätý nám totiž dáva dary – múdrosť, rozum, radu, silu, poznanie, nábožnosť a bázeň pred Pánom.

      Kto je to Duch Svätý?   

      Zoslanie Ducha Svätého

      Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť....

      Pozrite si prezentáciu

      TURICE(1).pptx

      Krátke video - sviatosť birmovania

      https://www.youtube.com/watch?v=8XSUWaVis-I&ab_channel=Donjojohannes-BirettBallett-Kathmedia

      Ešte pieseň

      https://www.youtube.com/watch?v=0hicj4cTRqc&list=RD0hicj4cTRqc&index=1&ab_channel=KatkaBorovsk%C3%A1                                                                                                                              

       

       

       

       

      14.4.2021

      Ježiš Kristus - učiteľ pravdy - podobenstvá  /str. 76-78/

      Ježiš chcel ľuďom vysvetliť, čo je v živote správne a čo nie. Jeho poslucháči boli obyčajní prostí ľudia. Pre ich lepšie pochopenie toho, čo im chce povedať, si dosť často pomáha podobenstvami.

           Sú to príbehy, ktoré pochádzajú zo života, alebo sú vymyslené. Úlohou podobenstva je porovnať príbeh so svojím životom.

      Ježišove podobenstvá

      https://www.youtube.com/watch?v=y3rwiT4pPhA&ab_channel=MiroslavFarkas

       

      Podobenstvo o stratenej ovci

      https://www.youtube.com/watch?v=Xi95Oqn-6vw&ab_channel=velvyslanec

       

       

       

      Podobenstvo o dome na skale a dome na piesku

      https://www.youtube.com/watch?v=2PtKInu-ehA&ab_channel=velvyslanec

       

       

       

       

      7.4.2021

      Ježiš žije!

      Aleluja! Radujme sa!

      https://www.youtube.com/watch?v=DeEd6L6V_jQ&ab_channel=UcitelkaZuzka

      Veľká noc je oslava Ježišovho zmŕtvychvstania. Smrť bola porazená. Ježiš vstal z mŕtvych.

      Napíš si tieto vety do zošita a pod to si môžeš vymaľovať, alebo nakresliť vlastný obrázok

       

       

       

      31.3.2021

      Milé deti, 

      teraz je výnimočný týždeň, ktorý voláme aj „veľký týždeň“. Prečo? Lebo si v ňom budeme pripomínať veľké veci, ktoré pre nás urobil Pán Ježiš. 

      Začína Kvetnou nedeľou a pokračuje Zeleným štvrtkom, Veľkým piatkom, Bielou sobotou a Veľkonočnou nedeľou.

        V tomto týždni by sme sa mohli pomodliť Krížovú cestu.

       Čo to je Krížová cesta, nám  pripomenie aj toto krátke video:    

      https://www.youtube.com/watch?v=yrxaSAaR91w&ab_channel=TVLUXde%C5%A5om

      Pri modlitbe Krížovej cesty a v rozjímaní o tom, čo všetko si Ježiš vytrpel od chvíle, keď bol odsúdený Pilátom, až po smrť na kríži, nám pomôže toto krátke video:

      Krížová cesta   

      ttps://www.youtube.com/watch?v=acUaf3FE_AM&ab_channel=Z%C5%A0sM%C5%A0sv.Ur%C5%A1ule

      Pieseň

      https://www.youtube.com/watch?v=iAHxQEZTLFo&t=93s&ab_channel=Vinimini

       

       

       

      24.3.2021

      Milé deti, 

      určite viete, že teraz je pôstne obdobie a blíži sa Veľká noc. Pripomeňme si, čo všetko pre nás Ježiš urobil, aby sme ju mohli sláviť aj my.

      Keď mal Pán Ježiš tridsaťtri rokov , išiel do Jeruzalema, lebo sa blížili židovské veľkonočné sviatky a chcel ich osláviť v Jeruzalemskom chráme /ako my v kostole/. Vedel, čo mu tam hrozí, že sa ho chystajú uväzniť. Ale urobil to preto, aby splnil svoje poslanie – zachránil ľudí a otvoril nebo.

           Čo všetko pre to musel vytrpieť, si môžete pozrieť v tomto animovanom biblickom príbehu. 

      Baránok Boží

      https://drive.google.com/file/d/1AcBeizlu8f4fqL2gB0BB-dVQ_1rv73S3/view?usp=sharing

      Prečo to Pán Ježiš urobil? Lebo nás miloval.

          Spomínate si, keď sme hovorili o tom, že keď vyhnal Pán Boh Adama a Evu z raja, nebeskú bránu zatvoril a nijaký človek sa do neba nemohol dostať. Lebo tá brána mala špeciálny zámok v takomto tvare

      a mohol ju odomknúť iba ten, kto mal taký kľúč.

           Už chápete, prečo bol Ježiš ochotný za nás zomrieť? Aby získal ten kľúč, ktorým nám otvoril nebo. Tým kľúčom bol jeho kríž, na ktorom zomrel. 

       

      DÚ: nakresli, ako si predstavuješ nebeskú bránu

       

       

       

       

      17.3.2021

      Prorok Izaiáš - ohlasovateľ pravdy

      https://www.youtube.com/watch?v=nGoACNFR8og

      Izraeliti napriek tomu, že videli, ako im Boh pomáha, často sa od neho odvracali a klaňali sa pohanským Bohom.

           Vtedy k nim Pán Boh posielal prorokov, ktorí boli povolaní hovoriť v Jeho mene. Oznamovali Božiu vôľu a pripravovali Izraelský národ na príchod Mesiáša. Niekedy to boli slová útechy a nádeje, niekedy to boli aj tvrdé slová, ktoré upozorňovali kráľov a ľud, čo sa stane, ak sa nezmenia.

           Medzi takýchto prorokov patrili Izaiáš a Micheáš, ktorí predpovedali, že Ježiš sa narodí v Betleheme a bude pochádzať z Dávidovho rodu.

       

      Izaiáš

      https://www.youtube.com/watch?v=OQMcACyOeY0&t=347s 

       

       

       

      10.3.2021

      Zhltni slovo Ezechiel    /str. 72 - 75/
      „I riekol mi: „Syn človeka, zjedz, čo máš poruke, zjedz tento zvitok, potom choď a hovor k domu Izraela!“ A keď som otvoril ústa, dal mi zjesť ten zvitok.
      I riekol mi: „Syn človeka, nakŕm si vnútro a naplň si útroby týmto zvitkom, ktorý ti ja dávam.“ Zjedol som ho teda a bol mi v ústach sladký ako med.
      I riekol mi: „Syn človeka, hor’ sa, choď k Izraelovmu domu a hovor k nim mojimi slovami!"
      (Ez 3, 1 – 3)

      Aká bola úloha Ezechiela zistíš na str. 72 - 73 /naštuduj si to/.
      Kto je prorok?
      „Prorok je človek, ktorý ohlasuje Božiu vôľu. Takým prorokom môže byť tvoj otec, ktorý povie: „ Synu nepi!“. Môže byť prorokom tvoja matka, ktorá povie: „ Synu nekradni!“.
      Prorok môže byť tvoj kamarát, ktorý povie: „ Nedobre, ideš zlou cestou“…“
      (úryvok z kázne o. Mariána Kuffu)

      Pamätáš na proroka Eliáša?

      https://www.youtube.com/watch?v=QWHiP98I_Rw

      Domáca úloha:

      do zošita napíš Zapamätaj si...

       

       

       

      3.3.2021

      Návrat k Bohu    /str. 65/

      Ježiš zomrel za všetky naše hriechy. Sila hriechu a naše sebectvo rozbíja vzťahy.

      Vina sa nedá zmazať, dá sa jedine odpustiť.

      Tak ako sa liečime telesne z rôznych chorôb, tak sa potrebujeme liečiť aj duchovne. 

      Lekár nás môže liečiť, keď mu úprimne vyrozprávame, čo nás bolí a aký máme problém.

      Keď spáchame hriech - postup je približne rovnaký.

      V spovednici sa pred kňazom /ktorého vidíme/ vyznávame Bohu  /ktorého nevidíme/ z hriechu - zranenia duše.

      Kňaz nám v mene Ježiša Krista dáva odpustenie hriechov, liek na uzdravenie našej duše.

      Tak ako otec odpustil svojmu márnotratnému synovi, aj nám odpustí Nebeský Otec, ak ho budeme prosiť.  

      Kde ho máme prosiť?

      Vo sviatosti zmierenia.

      Sviatost_zmierenia2.pptx

      Zopakujme si, čo je sviatosť zmierenia? 

      https://www.youtube.com/watch?v=ID8ty1lWjMU&ab_channel=TVLUX

      Ešte niečo na záver.

      Pane Ježišu Kriste

      https://www.youtube.com/watch?v=Z96a2-8_NDM

       

       

      17.2.2021

      Milí šiestaci,

       viete o tom, že 17.2.2021 je Popolcová streda?

       Začína 40 - dňový pôst. Popočúvajme si, čo to znamená, dať sa pomazať popolcom a ako prežiť pôst.

      https://www.youtube.com/watch?v=N-l_8Dl2V1k&t=496s

      My už vieme, že Ježiš, predtým ako začal učiť, odišiel na púšt a tam sa 40 dní postil a pripravoval sa na svoju činnosť. Môžeme si to pripomenúť týmto animovaným biblickým príbehom.

      Ježiš, Syn Boží

      https://www.youtube.com/watch?v=sUd9K1ygVag&t=14s

       

       

      10.2.2021

      Prestúpenie hraníc

      Milí šiestaci,

      minule sme hovorili o následkoch dedičného hriechu. O našej náchylnosti robiť zlo. Dnes  si pripomenieme, aký je nebeský Otec dobrý a dokáže nám odpustiť hriechy, ak ho budeme prosiť. Potvrdil to aj Pán Ježiš, keď rozprával poslucháčom tento príbeh:

      Márnotratný syn - Milosrdný otec

      https://www.youtube.com/watch?v=nU3kHFEK68c&amp%3Blist=PLc7fQNnKEJ19rR3onLp92o9nT_xdhfrUv&amp%3Bab_channel=valeriu2206

      Tak ako odpustil otec svojmu nehodnému synovi, keď ho prosil, tak odpustí aj nám nebeský Otec naše hriechy, ak ho poprosíme.        /túto vetu si zapíšte do zošita/

      Pieseň:  Stratený syn

      https://www.youtube.com/watch?v=xaCXoIyOYkg

       

       

       

       

      3.2.2021

      Milí šiestaci,

      minule sme hovorili o dedičnom hriechu a dnes sa budeme zamýšľať nad jeho dôsledkami.

      Dôsledky dedičného hriechu  - To nie ja, to on   /64 - 67/

      Následkom prvotného hriechu sme stratili spoločenstvo s Bohom a milosť posväcujúcu, stratili sme nebo. 

      Milosť posväcujúca je krása, čistota duše, čistota srdca, v ktorom prebýva Boh. Môžeme ju opäť nadobudnúť pri krste. Lenže aj po krste sme slabí, náchylní na zlo a hriechom milosť posväcujúcu stratíme.

      Prvým hriechom prišlo na svet zlo - pokračovanie malo v zabití Abela jeho bratom Kainom.

      Prvým hriechom prišla  neistota, žiadostivosť, náklonnosť na zlé, rôzne trápenie, bolesti, choroby a nakoniec smrť.

      .........................

      Ale Pán Boh sa zľutoval nad človekom a poslal svojho Syna, aby ľuďom opäť otvoril nebo.  Iba na nás záleží, či tú šancu využijeme alebo nie. Či cez tú bránu prekročíme, alebo nie.

      O boháčovi a Lazárovi - podobenstvo

      https://www.youtube.com/watch?v=S_3Iz9X9DbA

       

      O boháčovi a Lazárovi - pieseň

      https://www.youtube.com/watch?v=Sm2OFayHWT8

      Do zošita si napíš dôsledky dedičného hriechu: .....

       

       

       

       

       

       

      27.1.2021

      Človek a jeho pád v raji     /str. 60 - 63/

      Zopakujme si:

      https://www.youtube.com/watch?v=VaBdjJus1tM

      Pozrime si:

      https://www.youtube.com/watch?v=CZ9UESvTD3Q

      Prečítajme si str. 60 - 63.

      Hriech je v skutočnosti vina, za ktorú nesieme osobnú zodpovednosť. "Dedičný hriech" preto neznamená osobný hriech, ale nešťastný stav ľudstva, do ktorého sa jedinec rodí ešte predtým, ako môže sám zo slobodného rozhodnutia hrešiť.

            Od dedičného hriechu nás môže očistiť iba krst.

      https://www.youtube.com/watch?v=6M9l_Ga6E6E

      Domáca úloha:  napíš názov témy a pod to zo str. 63

      Zapamätaj si.... 

       

       

       

      20. 1. 2021

      Človek, najmilší Boží zámer   /str. 48/

      Človek dokáže vytvoriť niečo z nejakého materiálu. Boh dokáže vytvoriť niečo z ničoho.

      https://www.youtube.com/watch?v=VaBdjJus1tM

      Po stvorení zeme, vody, prírody, živočíchov, Pán, Boh, ešte túžil stvoriť niečo podľa seba. Niekoho, kto sa mu bude podobať. Rozhodol sa stvoriť človeka. Človeka, ako muža a ženu. Dve rovnocenné bytosti, ktoré sa budú v živote dopĺňať.

      https://www.youtube.com/watch?v=XmYN00Lpizs

      Človek je najmilšie Božie stvorenie.

      Po prečítaní, si do zošita napíš zo str. 50 - Každý človek prežíva tieto vzťahy:

      ...........................

       

      Pochválený buď Ježiš Kristus.

         

       

       

       

       

      12.1.2021

      V nedeľu skončilo vianočné obdobie, ale my si môžeme tieto udalosti pripomenúť ešte raz, týmto animovaným vianočným príbehom.

      Šťastná hviezda  

      https://drive.google.com/file/d/1d3OvQCzgvghNuD53pRlHJe5_Fr9rOfAc/view?usp=sharing

       

      Prajem požehnaný nový rok.

       

       

       

      15.12.2020

      https://www.youtube.com/watch?v=aynp99w78UU&ab_channel=GalganMusic

      Pripomeňme si ešte raz Ježišovo narodenie.

      https://www.youtube.com/watch?v=ciWcc0J5ZyM&amp%3Bab_channel=%C5%A0t%C3%BAdioN%C3%A1dej

      Pripravme na na tú slávnosť, aby malý Ježiš mohol prísť aj k nám. Aj Ján Krstiteľ hovoril - pripravte cestu Pánovi a vyrovnajte mu chodníky   ....  

      Ako vyrovnáme chodníky - sviatosťou zmierenia.

      Čo je sviatosť zmierenia?

      https://www.youtube.com/watch?v=ID8ty1lWjMU&ab_channel=TVLUX

      Ešte niečo na záver.

      https://www.youtube.com/watch?v=g4fvMgNfN0I&ab_channel=GENTRI 

       

       

       

      8.12.2020

      Už sa to pomaly blíži ...

      https://www.youtube.com/watch?v=yXWoKi5x3lw&ab_channel=ComeUntoChrist.org

      Preto sa treba pripraviť, aby sme mohli prijať Pána Ježiša do svojho srdca. Ako? Pristúpime k sviatosti zmierenia.

      Ako to nemá vyzerať, pozrite ...

      https://www.youtube.com/watch?v=zVnP9X8st3E&ab_channel=Mn%C3%ADchskamerou

       

      Velebí moja duša pána

      https://www.youtube.com/watch?v=7R4mwJUZ95Y&ab_channel=Ml%C3%A1de%C5%BEn%C3%ADckyzborDK

        

       

       

      1.12.2020

      Je tu Advent ....

      Advent.pptx

      Roráty

      https://www.youtube.com/watch?v=ON9oXoV3GIE&ab_channel=Franciszka%C5%84skaSzko%C5%82aMuzykiiLiturgii

      Mária

      https://www.youtube.com/watch?v=MuiImavaqbg&list=RDQMp567IjW3m6E&start_radio=1&ab_channel=palinno84

      Mikuláš

      https://www.youtube.com/watch?v=h_NlP5-KU_k&ab_channel=GalganMusic

       

       

       

      25.11.2020

      Milí šiestaci,

      ekologických problémoch počúvame často. Niekedy sa nám zdá, že nás sa to netýka. Ale áno. Boh nám daroval zem a my sa o ňu máme starať a ochraňovať. Na strane 44 začína téma, ktorá sa nad touto problematikou zamýšľa. Nájdime si čas, prečítajme si pekný príbeh o mužovi, ktorý sadil stromy a poučme sa z neho.

      Ale tento príbeh muža, ktorý sadil stromy, lepšie pochopíte, keď si pozriete tento krátky kreslený film. Nájdite si čas, dopozerať celý, aby bol pre vás inšpiráciou na celý život.

      https://www.youtube.com/watch?v=ylrAmsSRpEQ&ab_channel=J%C3%A1nHricko

      A teraz ešte dočítajte tému do str. 46. 

      Do zošita si pod názov napíšte odkaz indiánov, zo str. 45 /je to iba jedna veta/.

       

       

       

      18.11.2020                     aj pre druhú skupinu

      Milí šiestaci,

      na strane 29 je téma Hľadanie pravdy o svete. Preštudujte si to. Na strane 30 nájdete Staroveké mýty vzniku sveta - prečítajte si, čo učia o stvorení iné náboženstvá.

      V tomto krátkom videu nájdete myšlienky na zamyslenie o stvorení, o evolúcii, o viere ...

      https://www.youtube.com/watch?v=7Lf-l5naMp8&list=PLevq2hMelV0JYl6Kn_4c6VEqDOv2nKz_G&index=74&ab_channel=nicsamot1

      V čo veríme my?

      stvorenie_sveta_(4).pps

      Do zošita napíš zo str. 32       Zapamätaj si: ............

       

       

      11.11.2020                   aj  pre druhú skupinu

      Milí šiestaci,

      stále hovoríme o 8. Božom prikázaní. Preto si naštudujte tému Hovorí sa, že ..., ktorú nájdete na str. 24 - 27. Táto téma je veľmi aktuálna. Dnes veľa ľudí začína vetu slovami: V televízii hovorili, že ..., Na internete som čítal, že ...., Môj kamarát hovorí, že počul, že ...., Môj sused povedal, že jeho brat povedal, že jeho kamarát povedal, že ...

           Dnešné média prinášajú správy zo všetkých kútov sveta. Ale nie všetky nám podávajú úplné informácie.

      Hovori_sa__ze....pptx

           Kde nie je pravda, tam je klamstvo. Tam kde je klamstvo, môže začať aj ohováranie a osočovanie. Ježišove slová boli plné pravdy. On aj pred Pilátom, ktorý ho odsúdil na smrť, nezvolil cestu nepravdy.

                                                                               

      Modlitba:

      Pane Ježišu, dnes ťa chceme prosiť za všetkých reportérov, hlásateľov, novinárov, ale aj za nás, aby sme svedomito hľadali a šírili informácie. Amen.

      Domáca úloha:

      Zapamätaj si: ... str. 27

       

       

       

      4.11.2020  aj  10.11.2020      /pre druhú skupinu/

      Milí šiestaci,

      k téme o odpúšťajúcej Božej láske môžeme zaradiť aj tento príbeh o kajúcej žene. Možno to bola žena, ktorú priviedli predtým farizeji k Ježišovi, možno je to Mária Magdaléna .... Ale pre nás sú dôležité slová, ktoré hovorí Ježiš.

      Kajuca_zena.pptx

       

       

      28.10.2020 /2. skupina - nultá hodina/      a  3.11.2020 /7. hodina/

      Milí šiestaci,

      na str. 19 - 23 je téma Nikto ťa neodsúdil, ktorej sa dnes budeme venovať. 

      https://www.youtube.com/watch?v=CpBOmPwrjRw&ab_channel=PeterMydliar

      Na odpustenie hriechov má šancu každý človek. Božie odpustenie prichádza vždy, keď si človek prizná vinu a chce robiť pokánie.

      Jezis_a_hriesnica.pptx

      Domáca úloha: 

      Do zošita napíš Zapamätaj si:........ zo str. 23.

       

       

      21.10.2020     -     27.10.2020  /2. skupina/

       

       

      Milí šiestaci,

      keďže nultú hodinu máme o 7.00, aby ste nemuseli veľmi skoro vstávať, môžte si túto úlohu urobiť samostatne na 7. hodine  podľa nasledujúcich bodov:

      1. prečítaj si v učebnici str. 16-18

      2. pozri si prezentáciu                Sila_slova.pptx

      3. pouvažuj o týchto slovách

      4. Domáca úloha: napíš, v ktorom evanjeliu sú napísané slová -

      Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.

      5. Pošli 

      ..

                                                                 

                             Rok 2020/2021

       

      .....................................................................................................................................................................................................

      .........................................................................................................................................................................................................

       

       

       

       

       

       

      25.5.2020

       

      O knihe a súde

      Istý človek prosil Pána Boha o dar svätosti a dostal od neho knihu, v ktorej stálo čierne na bielom, ako treba žiť, aby sme dosiahli večnú blaženosť. Ten človek sa veľmi potešil daru. Počas cesty naspäť uvažoval už o jednotlivých etapách štúdia a realizácie týchto smerníc života. V zamyslení padol do ohnivej pasce, z ktorej ledva živý ušiel. Samozrejme, že pri nehode stratil aj drahocennú knihu. Dlho oplakával stratu knihy a nemohol sa zmieriť s touto skutočnosťou. Spomenul si, že pri darovaní knihy mu povedali, že obsahuje najlepšie a najhlbšie pravdy. Uvedomujúc si tieto pravdy, začal  žiť tak, akoby kniha bola jeho denným ukazovateľom cesty. Možno týmto spôsobom nahradím stratu knihy – pomyslel si. Takto začal žiť každodenný život, prinášajúc všetkým okolo seba pokoj a zmierenie.

           Keď zomrel a zastal pred Božím Majestátom, počul ihneď základnú otázku:

           „Čo si v svojom živote urobil pre Pána Boha?“

            Náš človek sa zahanbil, sklopil oči a spustil hlavu. Potichu vyjachtal svoje ospravedlnenie:

           „Pane, kniha, ktorú si mi dal hneď padla za pokrm ohňa. Nemal som nijakého ukazovateľa na ceste životom a nevedel som, aké dary ti mám prinášať. Prepáč mi to, prosím.“

           Nato sudca kývol najbližšiemu sekretárovi a pošepol mu: „Podajte mi jeho knihu!“

           Tu sa stalo niečo neslýchané. Celá ohromná sála sa zaplnila v jednom momente tými, ktorých potešil, nakŕmil, priodel, zmieril, povzbudil, prijal do domu ako priateľov, pre ktorých mal čas.

           Pán Boh ukázal na zídených a povedal:

           „Toto je tvoja kniha. Prečítal si ju, nerozmýšľal si o jednotlivých kapitolách, ale si ju pochopil celú, nevediac o tom.“

           Človek onemel od prekvapenia a radosti.

       

      My kresťania sme možno jediná Biblia, ktorú svet ešte číta.                                             /Helmut Thielicke/

       

       

      Milí mladí kresťania,

      príbeh, ktorý ste si prečítali nám pripomína, čo by sme mali robiť, aby sme dosiahli večný život. To všetko sa nám ľahšie podarí, keď budeme naplnení Duchom Svätým. Duch Svätý nám totiž dáva dary – múdrosť, rozum, radu, silu, poznanie, nábožnosť a bázeň pred Pánom.

           Práve na budúcu nedeľu si pripomíname zoslanie Ducha Svätého na apoštolov. Čo je o tejto udalosti napísané v Biblii?

      Zoslanie Ducha Svätého

      Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť.

      V Jeruzaleme boli Židia, nábožní ľudia zo všetkých národov, čo sú pod nebom. Keď sa teda strhol tento hukot, mnoho sa ich zbehlo a boli zmätení, lebo každý ich počul hovoriť svojím jazykom. I stŕpli a udivení vraveli:

      „Nie sú títo všetci, čo tu hovoria, Galilejčania? A ako to, že ich každý z nás počuje vo svojom vlastnom jazyku, v ktorom sme sa narodili? My, Parti, Médi, Elamčania, obyvatelia Mezopotámie, Judey a Kapadócie, Pontu a Ázie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta a líbyjských krajov okolo Cyrény, prisťahovaní Rimania, Židia aj prozelyti, Kréťania i Arabi: počujeme ich vo svojich jazykoch hovoriť o veľkých Božích skutkoch.“        

                                                                                                                                       Sk 2,1-11

       

      Môžeme pozrieť aj krátku prezentáciu o zoslaní Ducha Svätého.

      TURICE.pptx

      A na záver pieseň, ktorou prosíme o zoslanie Ducha Svätého.

      https://www.youtube.com/watch?v=0hicj4cTRqc

      Kto si túto stránku pozrel, môže mi napísať odpoveď na otázku: Čo sa stalo na Turice?

       

       

      .................................................................................

      18.5.2020

       

      Ukradnutý diamant

           O ktoromsi aragónskom kráľovi sa rozpráva táto zaujímavá príhoda:

           Jedného dňa šiel kráľ so svojimi dvoranmi k zlatníkovi. Kým sa kráľ rozprával so zlatníkom, dvorania si prezerali šperky.

           Keď z obchodu odišli, pribehol za nimi rozčúlený zlatník. Hlásil kráľovi, že mu chýba drahocenný diamant. Kráľ sa s družinou vrátil do obchodu. Poprosil zlatníka, aby priniesol krčah naplnený soľou. Potom vyzval svojich ľudí, nech každý z nich vopchá ruku do krčaha a potom ju otvorenú zase vytiahne.

           Keď to všetci urobili, vysypali soľ na stôl. A pozrimeže,  diamant tam bol.

      ..................

           Tento kráľ bol veľkodušný. Chcel dať zlodejovi príležitosť, aby svoj podvod napravil, a nevystavil ho verejnej hanbe.

           Tak to robí aj Kristus s nami. Kým sme na zemi, môžeme vždy získať jeho odpustenie prostredníctvom nenápadnej spovede.

      ....................

       

      Na minulých hodinách sme hovorili o Eucharistii, o živom Ježišovi, ktorý sa nám dáva v chlebe a víne. Eucharistiu by sme mali prijímať pri každej svätej omši. Ale je tu podmienka, ktorú musíme splniť. Naša duša nesmie byť zaťažená ťažkým hriechom.

           Keďže Boh je milosrdný a dobrý, môže nám hriechy odpustiť, ako odpustil otec svojmu márnotratnému synovi. O odpustenie môžeme poprosiť vo sviatosti zmierenia.

      sviatost_zmierenia6.pptx

       

      Kto si túto stránku prečítal, môže mi poslať odpoveď na otázku:

      S akými hriechmi nemôžeme pristúpiť k Eucharistii?

      https://www.youtube.com/watch?v=D9T9XYFypds

       

      ....................................................

      4.5.2020

      Odmena za dôveru

      Cisár Napoleón šiel jedného dňa do hostinca. Sprevádzal ho len jeho pobočník Duroc. Nechceli sa dať spoznať, preto mali oblečené celkom nenápadné šaty.

           Keď sa najedli, hostinská im priniesla účet na 14 frankov. Duroc siahol po svojej peňaženke a zbledol. Bola totiž prázdna.

           Cisár sa zhovievavo usmial a povedal: „Nerobte si starosti, ja platím.“ Prehľadal vrecká, ale musel, žiaľ, skonštatovať, že nemá pri sebe ani halier. Čo mali robiť?  Pobočník navrhol hostinskej: „Zabudli sme si peniaze. Ale o hodinu sa vrátim a všetko zaplatím.“

           Hostinská o tom nechcela ani počuť. Hneď sa vyhrážala, že zavolá žandárov, keď jej nezaplatia.

           Čašník, ktorý sledoval ich výmenu názorov, sa zľutoval na tými dvoma pánmi. Povedal hostinskej: „To sa predsa môže stať každému, že si zabudne peniaze. Nechajte žandárov tak. Ja vám dám tých 14 frankov. Tí dvaja sa zdajú byť čestní.“

           Tak mohli odísť z lokálu.

           Pobočník sa čoskoro vrátil a opýtal sa hostinskej: „Koľko ste dali za ten hostinec?“

           „30 000 frankov“, odpovedala.

           Duroc  vytiahol peňaženku a odpočítal jej na stôl 30 000 frankov. Potom povedal: „Na príkaz svojho pána, cisára, darujem tento hostinec vášmu čašníkovi, ktorý nám v núdzi pomohol.“

      ................................................................................................

      Mohli by sme sa opýtať: Prečo hostinská prišla o svoj hostinec a prečo bol čašník tak bohato odmenený? Veď obidvaja prijali a pohostili vznešeného hosťa. A predsa v tom bol veľký rozdiel: čašník nenápadnému hosťovi dôveroval, hostinská nie.

      ................................................................................................

      My, kresťania, tiež prijímame Ježiša ako nenápadného hosťa vo svätom prijímaní. Ako to, že jedni sa potom polepšia, a druhí nie?

      Je to preto, lebo jedni mu dôverujú, a druhí nie. Jedni od neho očakávajú všetko , druhí sú ľahostajní a nečakajú nič.

      ................................................................

      A čo ja, dôverujem Ježišovi, alebo nie?  Verím jeho slovám?

      eucharistia_k.ppt

      Kto si pozrel túto prezentáciu, môže mi to oznámiť tak, že mi napíše, čo je to Eucharistia.

      Ďakujem, že sledujete aj túto stránku.

       

       

      ....................................................................................................................................................................................

      Upozorňujem, že témy boli dopĺňané podľa dátumov pod seba. Preto najnovšia téma bola umiestnená najnižšie.

      Odteraz nové témy budú hneď na začiatku, aby ste ich nemuseli dlho hľadať. 

      .............................................................................................................................

       

      25.4.2020

      Ježiš Kristus je mostom, jediným mostom, ktorý vedie od zeme k nebu. Vpravo a vľavo od mosta je priepasť.  

      /Katarína zo Sieny/

       

      https://www.youtube.com/watch?v=teIhI5ihD68

       

      Milí mladí priatelia,

      aj v náboženstve môžeme pokračovať nejakou peknou témou, ktorá, aj keď už bola prebratá kedysi na prvom stupni, je stále aktuálna a je potrebné sa ku nej vracať.

           Pri téme o veľkonočnom trojdní sme zistili, že Pán Ježiš nám zanechal niečo vzácne -  Eucharistiu – sväté prijímanie – svoje Telo a Krv. O jej dôležitosti rozprával ešte pred Poslednou večerou. Dokonca s nami uzatvoril zmluvu.

           Tejto zmluve predchádzal Ježišov  zázrak – rozmnoženie chlebov a rýb. Zopakujme si ho.

      Rozmnozenie_chleba.pptx

       

      Kto si túto stránku prezrel, môže mi to oznámiť cez odpoveď na otázku:  Koľko mužov bolo na brehu Galilejského mora, keď Ježiš urobil tento zázrak?

       

      ......................................................................................................................

      marec 2020

       

      Milí mladí kresťania,

      som rada, že sa opäť môžeme stretnúť. Dúfam, že ste všetci zdraví a s netrpezlivosťou čakáte na nové úlohy. Chcem vám pripomenúť, že v nebi nemajú ani voľno ani karanténu a stále čakajú, kedy im zatelefonujeme, pošleme e-mail, SMS ..... Aj keby sa vám vybili všetky batérie, nevadí, toto spojenie funguje stále a tento „beztechnický“  spôsob dorozumievania sa volá MODLITBA.

          Keďže teraz je pôstne obdobie, sústredíme sa na túto tému a pripomenieme si dôležité dni, ktoré nás v nasledujúcich týždňoch čakajú.

          Veľkonočné trojdnie – sú to dni, počas ktorých si pripomíname všetky tajomstvá nášho vykúpenia – Zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota, potom Veľkonočná vigília, Veľkonočná nedeľa.

          ????????????????????????????   zase?

          Áno zase. Aj keď sme už o týchto veciach hovorili niekoľko krát – hlavne s vami staršími – stále je to málo. Po skúsenostiach pri opakovaní a každoročnom pripomínaní, zisťujeme, že opakovanie je matkou múdrosti.  

           Vaša úloha:

          Zober do ruky Bibliu /Sväté Písmo/ a zisti, či udalosti v nasledujúcej prezentácii sú zoradené správne a snaž si uvedomiť, ako ich prežívame v dnešnej dobe.

      trojdnie.pptx

       

       

      DU: Veľkonočné trojdnie – ku každému dňu napíš najdôležitejšiu udalosť.

       

      6.4.2020

       

      Milé deti,

      aj v tomto týždni sa vám chcem prihovoriť a pripomenúť vám, aby ste nezabúdali na Pána Ježiša, o ktorom sme sa už toľko dozvedeli.

           Teraz je výnimočný týždeň, ktorý voláme aj „veľký týždeň“. Prečo? Lebo si v ňom budeme pripomínať veľké veci, ktoré pre nás urobil Pán Ježiš. Začína Kvetnou nedeľou a pokračuje Zeleným štvrtkom, Veľkým piatkom, Bielou sobotou a Veľkonočnou nedeľou. O tom sme už hovorili minulý týždeň.

           Posielam vám prezentáciu, v ktorej sú obrázky Krížovej cesty. Modlitba Krížová cesta sa modlí počas pôstneho obdobia. Pomodlite sa ju sami, alebo  spolu s rodinou. Pomaly si ju prechádzajte a uvažujte o tom, čo všetko pre nás Ježiš vytrpel, aby nás zachránil a otvoril nám nebo. Texty k rozjímaniu nad jednotlivými zastaveniami si môžete vyhľadať aj na internete.

          Ďakujem aj vám milí rodičia, že svojím deťom pomáhate rásť vo viere, ktorej semienko bolo zasiate už pri krste.


      Krizova_cesta.pptx

       

      13.4.2020

      Milé deti!

      Ešte stále si užívate veľkonočné sviatky, pochutnávate si na dobrých koláčikoch, šunke, vajíčkach....? A vajíčka ste si vymaľovali? Korbáčiky uplietli?

           Aj keď v tomto roku ste ich nemohli využiť ako v rokoch minulých, nevadí, snáď na budúci rok to bude lepšie a veselšie a vy budete môcť ísť oblievať a šibať všetkých kamarátov a známych.

          Verím, že všetci už viete, čo si pripomíname cez Veľkonočné sviatky...... Pre istotu vám to pripomeniem aj ja.

      Veľkonočná nedeľa je najväčší sviatok kresťanov. Vtedy si pripomíname zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Ešte keď žil, hovoril, že na tretí deň vstane z mŕtvych. Tým tretím dňom bola nedeľa. Keď v nedeľu ráno prišli ženy k hrobu, hrob bol prázdny a kameň odvalený. Anjel im oznámil, že Ježiš vstal z mŕtvych, aby to išli povedať apoštolom. Aj keď tí im spočiatku neverili, uverili vtedy, keď sa im Ježiš zjavil a oni sa ho mohli dotýkať a jesť s ním pri jednom stole. Aj ďalších 40 dní k nim Ježiš prichádzal, učil ich a pripravoval na svoj odchod do neba k Otcovi.

            Keď máte doma Bibliu, tak si o tom môžete spolu s rodičmi prečítať. Pozrite si aj obrázky v prezentácii a porozmýšľajte, kde by ste mohli vidieť sviecu, ktorá sa volá – paškál a sprítomňuje nám zmŕtvychvstalého Krista.

      zmrtvychvstanie.pptx

      Pozrite si aj animovaný biblický príbeh.

      Jezis_zije_.mp4

      Aby som zistila, či si túto stránku čítate, napíšte mi na môj e-mail jednu vetu.  A to, prečo je Veľkonočná nedeľa najväčší sviatok kresťanov. Túto istú vetu si napíšte aj do poznámok.