• Mária Delejová

     • 9.C - Dejepis

     • 17.5.2021

       

      Navrat_Slovenska_do_obnovenej_CSR.pptx

       

      Návrat Slovenska do obnovenej ČSR

      • Oslobodzovanie spod nemeckej okupácie začalo na východe už v októbri 1944.
      • Urputné boje sovietskej a rumunskej armády aj 1. československého armádneho zboru trvali 8 mesiacov - 10-tisíce padlých
      • Po SNP na Slovensku  nemecký teror - prenasledovanie partizánov, židov a rómov
      • Ťažké materiálne škody (ničenie tovární, železníc, ciest, mostov)
      • Vedúci predstavitelia totalitného režimu opustili začiatkom apríla 1945 Slovensko, 5000 slovenských občanov, evakuácia slovenských Nemcov
      • Najdôležitejšia úloha – obnova hospodárskeho a verejného života
      • Pomoc od USA – UNRRA
      • Prebúdzanie politického života – súperi Demokratická a Komunistická strana
      • Košický vládny program – dohodnutý v Moskve, začiatok obnovy štátu na oslobodených územiach

       

       

      29.4.2021

      Koniec_nehybnosti.pptx

      Koniec nehybnosti

      Odpor proti totalite v krajinách sovietskeho bloku

      • snaha komunistických vodcov o zlepšenie životných podmienok obyvateľstva
      • odpor proti totalite –v Poľsku, na Slovensku, v Maďarsku, v Čechách
      • v Sovietskom zväze vznik hnutia za občianske práva okolo Alexandra SolženicynaAndreja Sacharova
      • NDR túžba po národnom zjednotení

      Pokusy o uvoľnenie medzinárodného napätia

      • 1975 – Konferencia o bezpečnosti a spolupráci v Helsinkách – predstavitelia všetkých európskych štátov, USA a Kanady sa dohodli o podmienkach mierového spolužitia
      • Komunistickí politici naďalej občanom odopierali demokratické práva

      Zásadná zmena v ZSSR

      • Marec 1985 – Michail Gorbačov sa stal generálnym tajomníkom sovietskej komunistickej strany
       •  chcel zaviesť demokratické práva
       •  reformné úsilie pod názvom perestrojka

      Pád komunistickej totality a zánik ZSSR

      • 1989 – komunistické vlády padli
      • od 1990 príprava prvých slobodných demokratických volieb
      • 1991 – rozpad ZSSR

       

       

       

      26.4.2021

      Rovnováha strachu   /str. 100 - 101/

      Rovnovaha_strachu.pptx

      Rovnováha strachu

      • Superveľmoci USA a ZSSR – ich súperenie veľké nebezpečenstvo pre svet
      • ZSSR ovládol krajiny v strednej a JV Európe a presadzovali sa aj v Ázii – obavy západu
      • Protikomunistická kampaň v USA vrchol 1950 – 1953 - prenasledovanie
      • Marec 1953 zomrel Stalin – teror sa zmiernil
      • 1956 Nikita Chruščov – na XX. zjazde predniesol kritickú správu o Stalinovej vláde
      • sovietskom bloku nespokojní s komunistickou diktatúrou a nadvládou ZSSR
      • Nepokoje NDR – nepokoje potlačené
      • 1956 protikomunistické povstanie v Maďarsku
      • 1968 pokus o reformu KS v Československu – potlačené sovietskymi tankami
      • Ani Stalinovi nástupcovia sa nechceli vzdať pozícií v satelitných štátoch
      • 1961berlínsky konflikt po vybudovaní Berlínskeho múru
      • 1959 na Kube sa dostali k moci kubánski partizáni na čele s Fidelom Castrom – spojenectvo so ZSSR
      • 1962 – Chruščov vybudoval na Kube tajné základne pre rakety – hrozba amerického zásahu donútila Chruščova ustúpiť
      • 1980 Poľsko – vážna kríza – potlačená bez vojsk ZSSR

       

       

       

      22.4.2021

      Koniec kolonializmu /str. 98 - 99/

      Kolonializmus

      https://www.youtube.com/watch?v=6ONIKw4ltLw&ab_channel=Scandinavianstudy-%C5%A0t%C3%BAdiumvD%C3%A1nskuavUK

      Prezentácia

      Koniec_kolonializmu.pptx

      Poznámky

       

      Koniec kolonializmu

      • 2. sv. vojna oslabila koloniálne mocnosti Veľkú Britániu a Francúzsko
      • perla britskej koruny – India získala nezávislosť
      • hlavný predstaviteľ protibritského odporu M. Gándhí - hlásateľ pasívneho odporu
      • 1947 India získala nezávislosť, z britských kolónií vznikli Pakistan a India – z východného Pakistanu sa v roku 1971 oddelil Bangladéš
      • Francúzsko – boj s Japoncami o Francúzsku Indočínu – dnešný Vietnam, Laos a Kambodžu
      • v Ázií nová veľmoc Čína
      • Vojna v Indočíne – porazení Francúzi
      • Kambodža a Laos získali úplnú nezávislosť
      • Vietnam rozdelený:
       •  Vietnamská demokratická republika – HO ČI MIN – komunista
       •  Južný Vietnam – proamerická vláda
      • 1965 – 1973 Vietnamská vojna – ústup amerických síl a zjednotenie Vietnamu pod komunistickú vládu.
      • Kórea 
       •  Severná  - sovietsky blok                                        pomoc Číny
           • Kórejská vojna
       •  Južná – americký blok         nové hranice               pomoc USA
      • „1960“ – rok Afriky – štáty postupne získavali nezávislosť

      Domáca úloha:

      pracovný list str. 52

       

       

       

      19.4.2021

      Nebude online hodina. Materiály sú na stránke.

      /zariadime sa podľa rozvrhu/

      Nová téma:  Na východ od "železnej opony"

      1. prečítať str. 94 - 95  /aj za okrajom/

      2. pozrieť prezentáciu

      Na_vychod_od____zeleznej_opony___.pptx

       

      3. pozrite krátke video - kto ešte nepozrel

       

      Berlínsky múr

      https://www.youtube.com/watch?v=0N4TcW_QWZk&ab_channel=DejepisInak

      4. Napísať poznámky

      NA VÝCHOD OD ŽELEZNEJ OPONY

       

      1/ proces SOVIETIZÁCIE – štáty oslobodené ČA sa stávali kópiou ZSSR

       

      2/ Obnova vojnou zničeného hospodárstva vo VE krajinách

          hospodárske opatrenie à poľnohospodárska reforma

                                                à poštátnenie kľúčového priemyslu

       

      3/ KS postupne ovládli školstvo, kultúru, tlač, 

          ľudí iného zmýšľania vyradili  z politického i verejného života

          KS sa dostali k moci v Albánsku, Bulharsku, Rumunsku, NDR, Maďarsku,   Poľsku a ČSR – poslušné satelity

          Juhoslávia – komunizmus, ale nie podľa Stalina

       

      4/ Začínajú politické procesy s odporcami

       

      5/  vzniká  Rada vzájomnej hospodárskej pomoci (RVHP) r. 1949

          - centrálne riadenie   hospodárstva krajín ª neskôr brzda rozvoja

          - izolácia východu od západu

       

      6/ vzniká Varšavská zmluva (WZ) r. 1955 - vojensko-politická organizácia VE krajín pod vedením ZSSR

       

      7/  Berlínska kríza r. 1948 – 1949 – o Berlín - r. 1961 postavený Berlínsky múr

       

      5. Domáca úloha

       prepísať poznámky + urobiť pracovný list str. 51 - netreba posielať, skontrolujeme v škole

       

       

      15.4.2021

      Bude online hodina podľa rozvrhu o 9.40 hod.

      http://meet.google.com/voe-ybeg-fki

       

      Nová téma:  Na západ od "železnej opony"

      1. prečítať str. 92 - 93  /aj za okrajom/

      2. pozrieť prezentáciu

      Na_zapad_od_zeleznej_opony(2).pptx

      3. pozrite krátke video

      Berlínsky múr

      https://www.youtube.com/watch?v=0N4TcW_QWZk&ab_channel=DejepisInak

      4. Napísať poznámky

      Na západ od železnej opony

      Rozdelenie Nemecka:

      • Rozdelenie sveta a Európy => sa odrazilo v postoji k Nemecku = rozdelené na 4 okupačné zóny à ZSSR, USA, britská a francúzska
       •  USA + V.B – obnova nemeckého hospodárstva, kt. rátala aj s Marshallovým plánom až potom reparácie
       •  ZSSR – reparácie od Nemecka ihneď
       •  Francúzsko – proti obnove hospodárstva N
      •  Berlínska kríza(konflikt studenej vojny r. 1948) => ZSSR – blokáda
      • Vznik dvoch štátov: à r. 1949
        • SRN = Spolková republika Nemecko (demokracia)
        • NDR = Nemecká demokratická republika (komunizmus)
       •  R. 1949 vzniká NATO (Severoatlantický pakt) = politické a vojenské spojenectvo západnej Európy a USA

      Začiatky európskej integrácie:

      • Marshallov plán => zbližovanie západoeurópskych štátov => r. 1948 vzniká Európska organizácia pre hospodársku spoluprácu (štáty, ktoré chceli čerpať Marshallov plán)
      • R. 1949 Európska rada => zjednocovať E štáty a formovať európske povedomie

      5. Domáca úloha

      poslať prepísané poznámky + pracovný list str. 50

       

       

       

      12.4.2021

      Nebude online hodina.

      V tom čase si urobíte str. 48 v pracovnom zošite - vypracovanie bude hodnotené známkou .

      Vypracovaný pracovný list mi pošlite do večera.

       

       

      8.4.2021

      Bude online hodina podľa rozvrhu o 9.40 hod.

      http://meet.google.com/voe-ybeg-fki

       

      Nová téma:  Rozdelenie Európy

      1. prečítať str. 86 - 87  /aj za okrajom/

      2. na pripomenutie 2. svetovej vojny - pozrite krátke video

      https://www.youtube.com/watch?v=371T-Db1rkk&t=45s&ab_channel=RememIt%21

      3. pozrieť prezentáciu

      Rozdelenie_Europy.pptx

       

      4. Napísať poznámky

      Svet po druhej svetovej vojne

      Rozdelenie Európy

      1945 – konečne mier

      • vznik OSN – zabránenie budúcim vojnovým konfliktom
      • najdôležitejšia úloha – obnova normálneho života
      • v štátoch, ktoré obsadil Stalin, začal presadzovať vládu – komunistickej strany
      • Satelity Nemecka sa postupne stali satelitom ZSSR
      • ZSSR – obávaná veľmoc
      • Stalin začal kampaň, ktorá šírila nenávisť proti západným štátom
      • USA – cez vojnu hospodársky a politicky zosilneli
      •  pomoc európskemu hospodárstvu UNRRA (Správa Spojených národov na pomoc a obnovu) a Marshalov plán
      • ponúkli pomoc krajinám západnej Európy, ZSSR i Poľska a Československu
      • Stalin Marshalov plán zamietol, nariadil Poľsku a ČS aby od neho odstúpili
      • Európa sa rozdelila na dva tábory:
       •  na východe sovietsky blok
       •  na západe americká oblasť vplyvu
      • ZSSR a USA sa stali superveľmoci
      • USA zakladá NATO – Severoatlantický pakt
      • ZSSR – zo svojich satelitov vytvorili vojenské zoskupenie Varšavská zmluva
      • Ostatné krajiny – krajiny „tretieho sveta

      5. Domáca úloha

      poslať prepísané poznámky + pracovný list str. 49

       

       

       

      29.3.2021

      Bude online hodina podľa rozvrhu o 11.25 hod.

      http://meet.google.com/voe-ybeg-fki

       

      Nová téma:  Slovenské národné povstanie

      1. prečítať str. 80- 81  /aj za okrajom/

      2. pozrieť prezentáciu

      Slovenske_narodne_povstanie_(3).pptx

      Slovenske_narodne_povstanie_(1).ppt

      3. pozrieť video

      https://www.youtube.com/watch?v=d2viJJetKwY&ab_channel=DejepisInak

      4. Napísať poznámky

      Slovenské národné povstanie

      • V Slovenskom štáte – odpor k režimu a spojenectvu s Nemeckom → začiatok organizácie odboja
      • Smery odboja
       •  demokratický občiansky odboj sledoval obnovenie ČS republiky
       •  komunistický odboj – chceli vytvoriť „sovietske Slovensko“ ako súčasť ZSSR
      • obe krídla sa spojili a roku 1943 – vznik SNR
      • SNR v decembri 1943 prijala program Vianočná dohoda
      • SNR chcela odstrániť antidemokratické a totalitné praktiky
      • povstanie pripravovalo vojenské ústredie (veliteľ Ján Golian)
      • rátalo sa aj s partizánskymi oddielmi
      • 29.8.1944 – SNP
      • asi 60 000 vojakov a 18000 partizánov
      • centrum Banská Bystrica – sídlo SNR
      • po 2 mesiacoch povstaleckí bojovníci podľahli 27.10.1944 -  pokračuje partizánska vojna

      Význam SNP

      • veľká časť slovenského obyvateľstva odmietla nedemokratický režim
      • Slováci sa vlastným bojom postavili na stranu protihitlerovskej koalície

       

      5. Domáca úloha

      poslať prepísané poznámky + pracovný list str. 47

       

       

       

      25.3.2021

      Bude online hodina podľa rozvrhu o 9.40 hod.

      http://meet.google.com/voe-ybeg-fki

       

      Nová téma:  Aký bol Slovenský štát?

      1. prečítať str. 76 - 77  /aj za okrajom/

      2. pozrieť prezentáciu

      29._Aky_bol_Slovensky_stat.pptx.pptx

      3. Napísať poznámky

       

      Aký bol Slovenský štát

      Nacistické Nemecko kontrolovalo slovenskú politiku prostredníctvom vyslanca i beráterov – poradcov.

      Politický systém v Slovenskom štáte - totalitný

      • Moc mala HSĽS - deravá totalita /umiernená/
      • Obmedzovanie a porušovanie ľudských a občianskych práv
      • HSĽS – nebola vnútorne jednotná
       • konzervatívne – umiernené krídlo 
       • radikálno-fašistické - chceli zaviesť ideológiu nacistického socializmu

      Prenasledovanie Židov

      • Židov zbavovali majetku, občianskych, politických a ľudských práv
      • 1941 – židovský kódex – rasistické zákony namierené proti Židom
      • Vylúčenie zo škôl a  z práce, vysťahovaní z bytov ,sústreďovanie do pracovných táborov, museli nosiť žltú šesťcípu hviezdu ...
      • 1942 slovenská vláda násilne vysťahovala do táborov smrti viac ako 58 000 Židov
      • Ďalších 13000 bolo vysťahovaných po okupácií Slovenska Nemcami - na jeseň 1944

       

      4. Domáca úloha

      poslať prepísané poznámky + pracovný list str. 45

       

       

       

       

      22.3.2021

      Nebude online hodina.

      V tom čase si pozrite film, ktorý nám ukáže situáciu v štáte v čase, keď bol satelitom Nemecka.

      Vlčie diery

      https://www.youtube.com/watch?v=7Db1Ovmv1Dk

      Úloha:

      Opíšte 5 vetami aspoň jednu situáciu, ktorá vás vo filme zaujala.

       

       

       

      18.3.2021

      Bude online hodina podľa rozvrhu o 9.40 hod.

      http://meet.google.com/voe-ybeg-fki

       

      Nová téma:  Život v Slovenskom štáte

      1. prečítať str. 74 - 75   /aj za okrajom/

      2. pozrieť prezentáciu

      28._Zivot_v_Slovenskom_state.pptx

       

      3. Napísať poznámky

      Život v Slovenskom štáte

      Slovenské hospodárstvo

      • podriadené vojnovému stavu – výroba zbraní
      • materiál pre potreby armády – hlavný odberateľ Nemecko 
      • budovanie podnikov, ciest a železníc

      Sociálne pomery

      • odstránenie nezamestnanosti 
      • roľníci nemali problém s predajom výrobkov
      • úradníci a inteligencia – lepšie uplatnenie
      • remeselníci a obchodníci – lepšie postavenie – niektorí ťažili z arizačného procesu
      • sociálne opatrenia – rodinné prídavky, úpravy miezd a dôchodkov, zimná pomoc

      Kultúra v tieni totality

      • nové VŠ i SŠ, SAV a umení, divadlá, stovky kníh, Matica slovenská, Spolok sv. Vojtecha
      • aktívny športový život.

       

      4. Domáca úloha

      poslať prepísané poznámky + pracovný list str. 44

       

       

      15.3.2021

      Bude online hodina podľa rozvrhu o 11.25 hod.

      http://meet.google.com/voe-ybeg-fki

       

      Nová téma:  Nový štát na mape Európy

      1. prečítať str. 72 - 73   /aj za okrajom/

      2. pozrieť prezentáciu

      Novy_stat_na_mape_Europy.pptx

       

      Krátke video na doplnenie:

      https://www.youtube.com/watch?v=2Zr27Uz6wZU&t=36s

      3. Napísať poznámky

      Nový štát na mape Európy

      • Slovenskú republiku postupne uznalo 27 štátov -  okrem USA
      • 1.9.1939 SR ako spojenec Nemecka - vojenský útok na Poľsko - získali späť územie, no odrezali si cestu k Anglicku a Francúzsku
      • jún 1941 SR vypovedanie vojny ZSSR, december 1941 Anglicku a USA - medzinárodná izolácia
      • Nemecko vs. Slovensko – v prípade víťazstva – Slováci otroci Nemecka, v prípade porážky – Slovensko znáša osud porazenej krajiny
      • Slovákov chceli ponemčiť alebo násilne vysťahovať
      • Napäté vzťahy medzi SR a Maďarskom  (Slovensko chcelo územie späť, Maďari ich chceli ešte viac)
      • Nemecká vláda im dávala prázdne sľuby
      • Malá vojna – obranná vojna slovenského štátu, ktorý bol napadnutý maďarskou armádou. Slovensko muselo odstúpiť Maďarsku územie na východe so 70 000 obyvateľmi

       

      4. Domáca úloha

      poslať prepísané poznámky + pracovný list str. 43

       

       

      11.3.2021

      Bude online hodina podľa rozvrhu o 9.40 hod.

      http://meet.google.com/voe-ybeg-fki

       

      Nová téma: Vznik nového štátu

      1. prečítať str. 70 - 71   /aj za okrajom/

      2. pozrieť prezentáciu

      26._Vznik_noveho_statu.pptx

      Krátke video na doplnenie:

      https://www.youtube.com/watch?v=PyiH_O6P1Nw

       

      3. Napísať poznámky

      Vznik nového štátu

      • 14.3.1939 v strednej Európe vznikol nový štátny útvar – Slovenský štát
      • Snaha Nemecka o rozbitie Česko-Slovenska
      • 10.3.1939 česko-slovenská vláda v Prahe odvolala slovenskú autonómnu vládu na čele s Tisom– výnimočný stav
      • Nemecká vláda od nového predsedu autonómnej vlády Karola Sidora požadovala vyhlásenie Slovenského štátu – odmietol
      • 13.3. 1939 Tisu pozvali do Berlína, kde Hitler vyhlásil, že buď Slovensko vyhlási samostatnosť, alebo bude pripojené k Maďarsku. Tiso súhlasil, chcel dodržať ústavný postup.
      • Na pokyn Emila Háchu bol do Bratislavy zvolaný Snem Slovenskej krajiny – 14.3.1939 vyhlásil samostatnosť Slovenska.
      • Hitler slovenskej vláde nanútil ochrannú zmluvu – v skutočnosti obmedzovala jeho suverenitu.
      • Podľa ústavy prijatej 21.7.1939 sa Slovenský štát premenoval na Slovenskú republiku
      • Po celý čas svojho trvania bola Slovenská republika satelitom Nemecka.

      4. Domáca úloha

      poslať prepísané poznámky + pracovný list str. 42

       

       

       

      8.3.2021

      Nebude online hodina.

      Na tejto hodine si vypracujte doma str. 40 - pracovný zošit

      a str. 41 - pracovný zošit.

      Vyparcované ich pošlite najneskôr do 14.00 hod  /8.3.2021/. Bude to hodnotené známkou!!!

       

       

      4.3.2021

      Bude online hodina podľa rozvrhu o 8.40 hod.

      http://meet.google.com/voe-ybeg-fki

       

      Nová téma:  Porážka Nemecka a jeho spojencov

      1. prečítať str. 82 - 83   /aj za okrajom/

      2. pozrieť prezentáciu

      Porazka_Nemecka_a_jeho_spojencov_(1)(1).pptx

       

       

       

      3. Napísať poznámky

      Porážka Nemecka a jeho spojencov

      •  v satelitných štátoch rástol odpor voči Hitlerovi
      • politici Belgicka, Holandska, Nórska, Poľska a Československa v Londýne vytvorili dočasné vlády, ktoré organizovali zahraničný odboj proti okupantom
      •  v lete 1943 Taliani zvrhli Mussoliniho
      • júni 1944 sa armády západných spojencov vylodili vo Francúzsku (Normandii)  - záp. front
      • spojenci dobyli Berlín a 30. apríla Hitler spáchal samovraždu.
      • 8. 5. 1945 Nemecko kapitulovalo – vojna v Európe skončila.
      • počas vojny sa stretli Roosvelt, Churchil a Stalin v Teheráne a v Jalte na Kryme
      • po skončení vojny v meste Postupim neďaleko Berlína - Truman (USA), Churchil (VB) a Stalin (ZSSR) rokovali o ďalšom osude Nemecka
      • Nemecko bolo rozdelené na 4 okupačné zóny (aj Berlín) – sovietska, americká, britská, francúzska
      • svetová vojna skončila vo svete až porážkou Japonska, ktoré kapitulovalo až 2.9.1945, keď USA atómovými bombami zničili japonské mestá Hirošimu a Nagasaki

      4. Domáca úloha

      poslať prepísané poznámky + pracovný list str. 39

       

       

      1.3.2021

      Nebude online hodina.

      V tom čase si pozrite tento dokument, ktorý nám približuje koniec 2. svetovej vojny.

      Koniec hrôzy

      https://www.youtube.com/watch?v=dw5aBE-_UHg&has_verified=1

      K tejto téme sa vrátime na budúcej hodine.

       

       

      18.2.2021

      Bude online hodina podľa rozvrhu o 8.40 hod.

      http://meet.google.com/voe-ybeg-fki

       

      Nová téma:  Veľmoci proti Hitlerovi

      1. prečítať str. 78 - 79    /aj za okrajom/

      2. pozrieť prezentáciu

      Velmoci_proti_Hitlerovi_(7).pptx

       

      aj Dejepis inak:

       

      Stalingrad - najkrvavejšia bitka v histórii

      https://www.youtube.com/watch?v=X3vdrpfQrOk

       

      3. Napísať poznámky

       

      Veľmoci proti Hitlerovi

      • 22. Júna 1941 Nemecko bez vyhlásenia vojny napadlo Sovietsky zväz (ZSSR)
      • Hitler plánoval voči ZSSR bleskovú vojnu (blitzkrieg) à plán Barbarossa
      • Červená armáda /vojaci ZSSR/ bezhlavo ustupovala
      • Stalin sa spoliehal na „zmluvu o neútočení
      • Čistky v armáde
      • Červená armáda odrazila útok na Moskvu
      • 1942/1943 – bitka pri Stalingrade /Volgograd/ à najväčšia a najkrvavejšia bitka II. sv. vojny => „stalingradský kotol“ à 300 000 nemeckých vojakov (Paulus) kapitulovalo => 1943 obrat v II. svetovej vojne!
      • V Afrike Británia proti Taliansku (1940) ß získať britské kolónie – ovládnuť Egypt
      • Hitler posiela na pomoc tankovú armádu gen. Rommela => bitka pri El Alameine => NemciTaliani porazení
      • Japonsko à cieľ: ovládnutie Ázie => prekážka USA /hospodárske záujmy/
      • 7. decembra 1941 Japonsko zaútočilo na flotilovú základňu Pearl Harbor /Havajské ostrovy/ => USA vstupujú do II. svetovej vojny!
      • 6 veľmocí proti sebe = USA, ZSSR a Británia (veľká trojka) vs. Nemecko, Taliansko a Japonsko (os Rím, Berlín, Tokio)
      • Cieľ „veľkej trojky“ à poraziť Nemecko na jeho území a prinútiť ho ku kapitulácii bez akýchkoľvek podmienok!

       

      4. Domáca úloha:

      pracovný list str. 38          - poslať spolu s poznámkami

       

       

       

      15.2.2021

      Nebude online hodina. Materiály sú tu na stránke.

       

      Nová téma:  Život v okupovanej Európe

      1. prečítať str. 68 - 69    /aj za okrajom/

      2. pozrieť prezentáciu  /nezabudnite si zapnúť školský mail - ...1zsbardejov.sk/

      Život v okupovanej Európe

      https://drive.google.com/file/d/1fbLniWUMESTeBAYOmV2PbcNFicZmO6uQ/view?usp=sharing

      3. Napísať poznámky

      Život v okupovanej Európe ( str.68)

      • E od roku 1941 pod Hitlerovou kontrolou
      • Európske štáty si Nemecko pripútalo cez zahraničnú politiku, ekonomický systém a politický systém
      • Tieto štáty sa stali „satelity Nemecka“ – plnili príkaz Nemecka
      • Museli sa prispôsobiť nemeckému vzoru
      • Takým štátom bol aj Slovenský štát
      • V týchto oblastiach podmienky určovali okupanti
      • Hitler dal svojim generálom príkaz, aby v Poľsku ešte pred napadnutím, vyvolávali čo najväčšiu hrôzu medzi obyvateľstvom
      • A Európu rozdelil na obyvateľstvo okupované a satelitné štáty
      • Všade boli rozmiestnené oddiely tajnej polície – GESTAPO
      • Židov a Rómov deportovali do koncentračných táborov na území Poľska
      • - tam boli týraní a zomierali hladom. Boli však aj tábory smrti
      •  Počas II. svetovej vojny bolo vyvraždených  okolo 6.milionov Židov. Koncentračné tábory boli Treblinka, Majdanek, Osvienčim ....
      • Vyvražďovanie (systematické) židovského obyvateľstva označujeme pojmom HOLOKAUST
      •  Počas vojny sa len Dánsko, Bulharsko a Taliansko tomuto nariadeniu vzoprelo – hoci aj tam Židov prenasledovali, nevydali ich na smrť.

       

      4. Domáca úloha

      pracovný list str. 37, poslať spolu s poznámkami

       

       

      11.2.2021

      Bude online hodina podľa rozvrhu o 8.40 hod.

      http://meet.google.com/voe-ybeg-fki

       

      Nová téma:  Európa - obeť diktátorov

      1. prečítať str. 66 - 67     /aj za okrajom/

      2. pozrieť prezentáciu

      24.Europa_____obet_diktatorov.pptx

      aj Dejepis inak:

      https://www.youtube.com/watch?v=8T2WCn7jYFI

      3. Napísať poznámky

      Európa – obeť diktátorov

      •  Mussolini obsadil Etiópiu a Albánsko, chcel aj Grécko
      • Stalin chcel ZSSR rozšíriť o Pobaltie, stred  a JV Európy
      • Hitler – snaha urobiť z Nemecka najmocnejšiu krajinu
      • v marci 1938 pripojil k svojej 3. ríši Rakúsko
      • ďalším jeho cieľom bolo Československo

           14.3.1939 vznikol Slovenských štát a Hitler druhý deň vpochodoval do Prahy

      • západné veľmoci Hitlerovi ustupovali
      • 1.9.1939 Nemecko prepadlo Poľskozápadné mocnosti vypovedali Nemecku vojnu a to bol začiatok 2. svetovej vojny.
      • Sovietsky zväz
       • tajná zmluva s Nemeckom,
       • obsadil východnú časť Poľska,
       • vypovedal vojnu Fínsku, ktoré sa 5 mesiacov bránilo a odstúpilo časť územia ZSSR
      • V lete 1940 Stalin obsadil Pobaltské štáty, Besarábiu a Severnú Bukovinu (patriace Rumunsku)
      • Na jar 1940 Hitler začal útok na západ, porazil a obsadil Dánsko, Nórskko, Holandsko, Belgicko a Francúzsko
      • Neskôr letecká vojna proti Veľkej Británií (9 mesiacov odolávala, nepodarilo sa ju zničiť)
      • Útok Nemecka proti svojmu spojencovi ZSSR.

      4. Domáca úloha

      prac. zošit 36/1,2  + poslať s poznámkami

       

       

      8.2.2021

      Nebude online hodina. Materiály sú tu na stránke.

       

      Na minulej hodine sme preberali tému:

      Rozbitie Česko-slovenskej republiky

      Aby sme túto tému lepšie pochopili, je potebné pozrieť tento film. 

      Film je tragikomickým príbehom jednoduchého stolára Tóna Brtka, ktorý sa vďaka svojmu švagrovi, miestnemu veliteľovi Hlinkovej gardy, stáva arizátorom a získa skrachovanú galantériu, patriacu staršej židovskej vdove Rozálii Lautmanovej. Film tematizuje schopnosť autoritatívneho režimu zatiahnuť do svojho súkolia aj bezúhonného človeka, ktorý sa potom márne snaží vyrovnať s výčitkami vlastného svedomia.

      Obchod na korze

      https://drive.google.com/file/d/1wI1QvjdBQVXs5jHV9JA38zBpsgNhLlyx/view?usp=sharing

      V roku 1966 získal tento film Oscara.

       

       

       

      4.2.2021

      Bude online hodina podľa rozvrhu o 8.40 hod.

      http://meet.google.com/voe-ybeg-fki

       

      Nová téma: Rozbitie Česko-slovenskej republiky

      1. prečítať str. 62 - 63     /aj za okrajom/

      2. pozrieť prezentáciu

      23.Rozbitie_Cesko-slovenskej_republiky.pptx.pptx

      aj Dejepis inak:

      https://www.youtube.com/watch?v=RuP4vAKEjTQ

       

      3. Napísať poznámky

       

      Rozbitie Československej republiky

      • Po Mníchovskom diktáte sa prezident E. Beneš vzdal funkcie
      • novým prezidentom sa stal E. Hácha
      • demokratický systém prestal byť funkčný
      • na Slovensku iniciatívu vzala do rúk HSĽS
      • 5. a 6. 10. 1938 v Žiline vyhlásila slovenskú autonómiu
      •  mala svoju vlastnú vládu na čele s Jozefom Tisom.
      • Československá republika sa premenovala na ČeskoSlovenskú republiku
      • v novembri 1938 – Viedenská arbitráž nemecká a talianska vláda
      •  Slovensko muselo pätinu územia odovzdať Maďarsku
      • aj Poľsko si na Orave a na Spiši prisvojilo územie

                   HSĽS sa vyhlásila za jedinú reprezentantku slovenského národa – pohltila alebo zakázala väčšinu politických strán

      • vytvorila ozbrojené oddiely – Hlinkovu gardu
      • decembri 1938 – voľby 1. slovenský parlament – Snem Slovenskej krajiny
      • dochádzalo k porušovaniu občianskych práv – slobody tlače, zhromažďovania a prejavu

      4. Domáca úloha

      pracovný zošit 34/4

       

       

      1.2.2021

      Bude online hodina podľa rozvrhu o 11.25 hod.

      http://meet.google.com/voe-ybeg-fki

       

      Nová téma: Mračná nad Československom

      1. prečítať str. 60 - 61     /aj za okrajom/

      2. pozrieť prezentáciu

      22.Mracna_nad_Ceskoslovenskom.pptx

       

      aj Dejepis inak:

       

      https://www.youtube.com/watch?v=OtaTFrHJQVM

      3. Napísať poznámky

       

      Mračná nad Československom

       

      • Nástup Hitlera k moci –  cieľ likvidácia ČSR, zbrojenie, porušovanie zmlúv
      • Maďarsko chcelo obnovu „Veľkého Uhorska“
      • Poľsko si robilo nároky na ČSR
      • Maďari a Nemci na oslabenie ČSR využívali nemecké a maďarské obyvateľstvo a ich politické strany - Sudetonemecká (ČR) a Karpatonemecká (SR) , Zjednotená maďarská strana.

      Spojenci:

      ČSR sa spoliehalo na:

      • Francúzsko, VB
      • Juhosláviu, Rumunsko – Malá Dohoda
      • ZSSR – dohody o vzájomnej vojenskej pomoci.

      ČSR – príprava na obranu:

      • dobre vyzbrojená armáda
      • železobetónové pevnosti na hraniciach
      • továrne na výrobu zbraní, munície
      • odhodlanie brániť – Všeobecná mobilizácia  v septembri 1938

      V marci 1938 Nemecko obsadilo Rakúsko, spojenci ČSR opustili.

      29.9.1938 v Mníchove predstavitelia Nemecka, Talianska, Francúzska a Anglicka rozhodli o nútenom odovzdaní veľkej časti ČS územia Nemecku – „o nás – bez nás“

      Územie odovzdali bez boja.

       

      4. Domáca úloha:

        pracovný list str. 33 - poslať do budúcej hodiny !!!   /známka/ 

        poslať aj poznámky

       

       

       

      28.1.2021

      Bude online hodina podľa rozvrhu o 8.40 hod.

      http://meet.google.com/voe-ybeg-fki

       

      V úvode, na doplnenie témy o Hitlerovi, si pozrite toto video:

      Apokalypsa - Hitler 2/2

      https://www.youtube.com/watch?v=A_TQ_gWSnk4

      Upozornenie:

      Online hodina bude aj v pondelok 1.2.2021.

       

       

       

       

       

       

       25.1.2021

      Nebude online hodina. Materiály sú tu na stránke.

       

      Nadviažeme na tému - Hitlerova diktatúra v Nemecku.

      Pozrite si tento dokument:

      Apokalypsa - Hitler 1/2

      https://www.youtube.com/watch?v=cvvRCzPsXio

       

       

       

      21.1.2021

      Bude online hodina podľa rozvrhu o 8.40 hod.

      http://meet.google.com/voe-ybeg-fki

       

      V úvode, na doplnenie témy o Hitlerovi, si pozrite toto video:

      https://www.youtube.com/watch?v=TEWI_DchGwA

       

      Nová téma: Míľniky vedy a techniky, Zlaté dvadsiate roky

      1. prečítať str. 52 -53      /aj za okrajom/

      2. pozrieť prezentácie

      19.Milniky_vedy_a_techniky.pptx

      Zlate_dvadsiate_roky__(1).ppt

       

      3. Napísať poznámky

       

      Míľniky vedy a techniky

      Po 1. sv. vojne pokračuje a zrýchľuje sa rozvoj vedy a techniky.

      Chémia       éra plastov (+ problémy s likvidáciou)

                            objav atómovej energie (Enrico Fermi 1934 – objav jadrového reaktora)

                            1945 atómová bomba

      Medicína   vakcinácia, objav vitamínov a hormónov

                            1921 objav inzulínu (liečba cukrovky. Frederick Banting, Charles Best))

                            1929 objav penicilínu (Alexander Fleming. Od r. 1942 masová výroba)

      Rozširovanie el. energie – elektrospotrebiče, osvetlenie

      Doprava     spaľovacie motory (autá značky Ford, Citroen, Volkswagen)

                            čerpacie stanice, servisy, stavba ciest

                            letecká doprava (vzducholode, lietadlá)

      Nový životný štýl – 8h pracovný čas a potom čas na šport a zábavu.

                            divadlo, kino, kaviareň, športové kluby, spolky

      Postavenie žien – volebné právo, zapájanie sa do práce (lekárky, právničky)

      Nová zábava – film (objavený na konci 19. stor.). Najskôr čiernobiely a nemý, potom ČB a zvuk, napokon farebný so zvukom

                            rozhlas (vysielanie od 1920 USA, u nás 1926)

      Obnovené olympijské hry (1896, Pierre de Coubertin)

      4. Domáca úloha :  pracovný zošit str. 20

                    Pekný projekt - Miľniky vedy a techniky - /3-5 obrázkov, 8-10 viet najmenej/

                    Do NEDELE - potom už zaokruhľujem známky!!!

       

       

      18.1.2021

      Nebude online hodina. Materiály sú tu na stránke.

       

      Nová téma: Hitlerova diktatúra v Nemecku

       

      1. prečítať str. 40 - 41      /aj za okrajom/

      2. pozrieť prezentáciu

      Hitlerova_diktatura_v_Nemecku_(1).ppsx

       

      3. napísať poznámky

       

      Hitlerova diktatúra v Nemecku (s.40-41)

      • Po páde nemeckého cisárstva vzniká Weimarská republika 1918-1933 = demokratická
      • Prezidentom je Friedrich Ebert
      • Nemci videli v porážke Nemecka veľké národné poníženie v 1.svetovej vojne.
      • 1929-1933 opakovaná svetová hospodárska kríza spôsobila úpadok, nezamestnanosť, sociálne nepokoje- Hitler to využíva, oslovuje masy- sľubuje všetkým všetko, ak mu dajú hlas vo voľbách.
      • 1932 - voľby do parlamentu- NSDP / Národnosocialistická nemecká strana robotnícka/
      • získalo 37% hlasov = najsilnejšia strana
      • 30.1.1933 sa stáva Adolf Hitler ríšskym kancelárom- po smrti prezidenta Weimarskej republiky= Hindeburga- prevzal aj právomoc prezidenta.
      • Po nástupe zakázal: všetky politické strany, okrem nacistickej; zakázal spolky, organizácie, kluby; začal kontrolovať školstvo, vedu, kultúru, súdy
      • Odporcov začal zatvárať do koncentračných táborov a väzenia.
      • RASIZMUS: teória o hodnotných a menejhodnotných  skupinách ľudí. Zostavil rebríček ľudstva, kde nordická (teória nadčloveka- Nitsche) je akási „ nad rasa“. Slovania Žida mali byť vyhubený, alebo ako moderný otroci.
      • Vystúpil zo Spoločnosti národov, prestal rešpektovať mierové zmluvy a začal prípravu na vojnu!!

      4. Domáca úloha: pracovný zošit str. 19

         

       

       

       

      14.1.2021

      Bude online hodina podľa rozvrhu o 8.40 hod.

      http://meet.google.com/voe-ybeg-fki

       

      Nová téma: Mussolini a jeho čiernoodenci

      1. prečítať str. 38-39      /aj za okrajom/

      2. pozrieť prezentáciu

      Mussolini_a_jeho_ciernoodenci_(1).ppt

      aj dokument:

      https://www.youtube.com/watch?v=HMpPM6m1ELk&t=145s

      3. Napísať poznámky

      Mussolini a jeho čiernoodenci

      V štátoch, ktoré boli zapojené vo vojne sa ľuďom žilo veľmi ťažko, ľudia usporadúvali verejné zhromaždenia, žiadali nápravu.

      Taliansku bola nespokojnosť.
                  Nacionalisti – chceli odňať územie, na ktorom žili Taliani

                  Socialisti – organizovali robotnícke štrajky

      Benito Mussolini – začal zvolávať verejné zhromaždenia

      • sľuboval vládu silnej ruky
      • sľuboval všetkým všetko

      Ľudia sľubom verili, okolo neho sa zoskupili muži a mladíci a dali si meno fašisti – Mussolini z nich vytvoril fašistickú stranu, ktorej cieľom bolo získať všetku moc v štáte. Teror v štáte stupňoval zámerne, tvrdil, že keď mu zveria vládu, nastolí pokoj a poriadok.

      V októbri 1922 Taliansky kráľ poveril Mussoliniho zostavením vlády – koniec demokracie v Taliansku.

      Mussoliniho fašistická strana – odstránila všetky občianske práva a slobody, podriadila si vedenie štátu, súdnictvo, školstvo, kultúru a začala ľuďom diktovať, čo si myslieť a ako sa správať.

      Diktátor Mussolini viedol vojnu, ktorej obeťou sa stala Etiópia a Albánsko.

       

      4. Domáca úloha

      Pracovný list str. 18

       

       

      11. 1. 2021

      Nebude online hodina. Materiály sú tu na stránke.

       

      Po Leninovi a situácii v Rusku, budeme pokračovať témou:

      Mussolini a jeho čiernoodenci

      Na dnešnej hodine si preto pozrite tento dokument:

      https://www.youtube.com/watch?v=4Q-1FcemXFo

      Úloha:

      Kto mi ešte neposlal nejaké materiály, ktoré môžu ovplyvniť polročné hodnotenie, nech tak urobí teraz.

       

       

       

      17.12.2020

      Bude online hodina podľa rozvrhu o 8.40 hod.

      http://meet.google.com/voe-ybeg-fki

      Nová téma: Lenin

      1. prečítať str. 34 - 35      /aj za okrajom/

      2. pozrieť dokument

      https://www.youtube.com/watch?v=EmM47ZYDkis

       

       

       

       

      14.12.2020

      Nebude online hodina. Materiály sú tu na stránke.

       

      Nová téma: Ako sa Lenin dostal k moci

       

      1. prečítať str. 34 - 35      /aj za okrajom/

      2. pozrieť prezentáciu

      Ako_sa_Lenin_dostal_k_moci_(1).pptx

      3. napísať poznámky

       

      Ako sa Lenin dostal k moci

      Rusko – hospodársky zaostalé, hlad, nespokojnosť s vojnou a cárskym režimom

      Marec (február) 1917 – Februárová revolúcia – politickú moc v Rusku prevzala dočasná vláda, hlavným cieľom bolo zaviesť v Rusku demokratický politický systém.

      November (október) 1917 – Októbrová revolúcia – vlády v Rusku sa zmocnili boľševici na čele s Leninom.

      Boľševici – vystúpili z vojny, podpísali mier s Nemeckom a jeho spojencami, sľubovali roľníkom pôdu, ľuďom chlieb a národom ruskej ríše slobodu.

      Postupne zaviedli diktatúru, v roku 1922 premenovali Rusko na ZSSR – Zväz sovietskych socialistických republík.

       

      V roku 1924 sa dostal k moci Stalin, diktatúru premenil na krutovládu.

      • ľudí nútili správať sa a rozmýšľať tak, ako to vláda považuje za prospešné (pracovné tábory, popravy)
      • prenasledovala cirkev, ideálny bol ateizmus
      • v umení povolený len socialistický realizmu

      Konečný cieľ boľševikov – nastolenie komunizmu – spravodlivej spoločnosti.

      Boľševická strana sa zmenila na komunistickú. Plánovali uskutočniť svetovú komunistickú revolúciu – vznik Komunistickej internacionály (Kominterna).

      4. Domáca úloha : str. 17 - pracovný zošit

       

       

      10.12.2020

      Bude online hodina podľa rozvrhu o 8.40 hod.

      http://meet.google.com/voe-ybeg-fki

      Nová téma: Spoluobčania či protivníci

      1. prečítať str. 50 - 51      /aj za okrajom/

      2. pozrieť prezentáciu

      Spoluobcania__ci_protivnici__(1).pptx

       

      3. napísať poznámky

       

      Spoluobčania či protivníci?

      ČSR bola mnohonárodnostným štátom, okrem Slovákov a Čechov na jej území žili aj národnostné menšiny.

      V roku 1930 žili na Slovensku:

      • Maďari
      • Nemci
      • RusíniUkrajinci
      • Židia
      • Poliaci
      • etnická skupina Rómov

      Práva menšín

      • ČS vláda sa zmluvne zaviazala zachovávať politické, kultúrne  a občianske práva menšín.
      • Všetky národnostné menšiny na Slovensku mali politické strany a zástupcov v parlamente.
      • V oblastiach, kde žil primeraný počet občanov príslušnej národnosti boli školy s príslušným vyučovacím jazykom (maďarský, nemecký, ukrajinský, rusínsky).

      Národná pestrosť na Slovensku prinášala klady a zápory, obyvatelia žili v zhode, spájali ich spoločné hospodárske, občianske, sociálne záujmy.

      • vzájomné kultúrne ovplyvňovanie a spolupráca vo vede a umení
      • ľudia okrem materčiny ovládajú 1-2 cudzie jazyky

      4. Domáca úloha 

      pracovný zošit str. 31

       

       

       

      7.12.2020

      Nebude online hodina.

      V tom čase si pozrite film Živý bič. V pracovnom zošite 32/4 ste po vylúštení štvorsmerovky mali nájsť tento názov prvého slovenského románu, ktorý bol preložený do trinástich svetových jazykov. 

      My si môžeme pozrieť jeho filmové spracovanie z roku 1966.

      Keď sa chceme niečo dozvedieť o histórii nášho národa, o živote Slovákov v minulosti, je potrebné vidieť niektorý z takýchto filmov a lepšie budete chápať aj témy, o ktorých hovoríme na hodinách Dejepisu.

      https://www.youtube.com/watch?v=0qTPWarKCvk&ab_channel=funnychich

      Alebo si to nájdite na inej stránke.

       

      Ešte informácia:

      Keby mal niekto záujem zúčastniť sa Dejepisnej olympiády - online, nech mi to oznámi mailom, po prečítaní tohto oznamu. Záujemcom potom zašlem ďalšie informácie.

       

       

       

      3.12.2020

      Bude online hodina podľa rozvrhu o 8.40 hod.

      http://meet.google.com/voe-ybeg-fki

      Vyhodnotenie testu.

      Slovenský film - Jánošík, réžia Martin Frič, scénar Karol Plicka, v hlavnej úlohe Pavol Bielik.

      https://www.youtube.com/watch?v=v9925utE8Vo&ab_channel=MateuszSzyma%C5%84ski

       

       

       

      30.11.2020

      Nebude online hodina. Materiály sú tu na stránke.

       

      Nová téma: Kultúrny rozlet Slovenska

       

      1. prečítať str. 58-59      /aj za okrajom/

      2. pozrieť prezentáciu

      Kulturny_rozlet_Slovenska_(5).pptx

      3. napísať poznámky

      Kultúrny rozlet Slovenska

      Matica slovenská – obnovená v roku 1919, vydávala knihy, zakladala knižnice, organizovala výstavy, prednášky, ...
      Slovenské časopisy: Slovenské pohľady, Elán, Prúdy, DAV
      Umelecká beseda slovenská – spolok umelcov, predseda: Dušan Jurkovič – prvý slovenský architekt
      Slovenskí spisovatelia: Ján Smrek, Milo Urban (autor románu Živý bič – preložený do viacerých jazykov)
      Slovenské národné divadlo – založené v roku 1920
      Slovenskí maliari: Martin Benka, Miloš Alexander Bazovský, Ľudovít Fulla, Mikuláš Galanda
      Architektúra: najznámejší slovenský architekt Fridrich Weinwurm
      Prvý slovenský dokumentárny film „Zem spieva“ (autor Karol Plicka), prvý slovenský hlavný film „Jánošík“ (režisér Martin Frič, hlavná úloha Paľo Bielik)
      Prvé rozhlasové vysielanie – v roku 1926 z Bratislavy
       
      4. Domáca úloha:   prac. zošit str. 32
       

       

       

      26.11.2020

      Bude online hodina podľa rozvrhu o 8.40 hod.

      http://meet.google.com/voe-ybeg-fki

      Budeme opakovať od str. 30 v učebnici  - tie témy, ktoré sme prebrali. Kontrolujte si to podľa vypracovaných tém v pracovnom zošite.

       

       

      23.11.2020

      Nebude online hodina. Materiály sú tu na stránke.

      V tom čase učím v škole na 1. stupni.

      Písomka sa prekladá na štvrtok.

       

      Nová téma: Škola - základ života

       

      1. prečítať str. 48 - 49      /aj za okrajom/

      2. pozrieť prezentáciu

      Skola_-_zaklad_zivota.pptx

      3. napísať poznámky

      Škola – základ života

      • Jednou z najdôležitejších úloh ČS štátu na Slovensku bolo obnovenie a budovanie slovenských škôl.
      • Do škôl – základných (v tom čase ľudových), stredných, odborných a učňovských – sa zaviedol slovenský vyučovací jazyk.
      • Existovali štátne, súkromné, cirkevné školy.
      • Zlepšila sa disciplína v školskej dochádzke, ustupovala negramotnosť.
      • Spočiatku chýbali učebnice, školské priestory, učitelia (prichádzalo veľa učiteľov z Čiech).
      • Na novovzniknutých učiteľských ústavoch vyrastali kvalitní slovenskí pedagógovia.
      • 1919 v Bratislave vznikla 1. moderná vysoká škola – Univerzita Komenského
       •  mala 3 fakulty – filozofická právnická, lekárska
       •  pri Univerzite vznikla Učená spoločnosť Šafárikova (organizovala vedecký výskum)
      • 1922 – povinná školská dochádzka sa predĺžila zo 6 na 8 rokov
      • 1938 v Košiciach vznikla VŠ technická (neskôr do BA)
      • Rozvoj školstva mal pedagogický i kultúrny význam, učitelia boli organizátormi kultúrneho života.
      • Význam mal vznik Hudobnej a dramatickej akadémie (konzervatória) a ŠUR – Školy umeleckých remesiel.

       

      4. Domáca úloha: pracovný list str. 30

       

      19.11.2020

      Bude online hodina podľa rozvrhu o 8.40 hod.

      http://meet.google.com/voe-ybeg-fki

      Nová téma: Nepoznaná sloboda

      1. prečítať str. 46 -47       /aj za okrajom/

      2. pozrieť prezentáciu

      Nepoznana_sloboda_(4).pptx

      3. napísať poznámky

      Nepoznaná sloboda

      Slovensko začlenením do ČSR, v ktorom bol zavedený demokratický politický systém, spoznalo predtým nepoznanú slobodu

      Zúčastňovali sa na verejnom živote.

      Na Slovensku po roku 1918 vzniklo viac, ako 20 politický strán.

      Občania Slovenska si volili zástupcov do Národného zhromaždenia a do samosprávnych orgánov.

      Ústava – zaručovala práva, Slováci sa mohli organizovať v politických stranách.

      Vychádzali stovky novín a časopisov, vznikali desiatky organizácií a spolkov.

      Vznikali odborové organizácie – poslaním bolo chrániť sociálne záujmy svojich členov.

      Odbory organizovali osvetové, kultúrne a športové akcie. Najmasovejšiu členskú základňu mali dobrovoľné hasičské spolky. Veľmi rozšírený bol šport – futbal, hokej, volejbal.

      V roku 1918-1938 existovala v ČSR parlamentná demokracia – nedostatkom bolo, že neriešila rovnoprávne postavenie slovenského národa.

      4. Domáca úloha : 29/1,2

       

       

      16.11.2020

      Nebude online hodina. Materiály sú tu na stránke.

       

      Nová téma: Zápas o každodenný chlieb

       

      1. prečítať str. 44 - 45       /aj za okrajom/

      2. pozrieť prezentáciu

      Zapas_o_kazdodenny_chlieb_(2).pptx

       

      3. napísať poznámky

       

       

      Zápas o každodenný chlieb

      • po roku 1918 ČSR patrila k hospodársky vyspelým krajinám, Made in Czechoslovakia, ČS koruna bola uznávaná. Baťa a Škoda mali svetovú povesť. 
      • Slovenské hospodárstvo nevydržalo konkurenciu českého priemyslu – zastavenie prác alebo sťahovanie
      • najrozvinutejšie priemyselné odvetvia (drevárstvo, textilný priemysel, železiarstvo, sklárstvo) boli závislé od vývozu do cudziny
      • 60 % bolo roľníkov, väčšinou ťažko vyžili požičiavali si peniaze v bankách – exekútor
      • bohatých veľkostatkárov a gazdov bolo málo
      • Slovensko pocítilo následky dvoch hospodárskych kríz
      • vznikali „hladové doliny“
      • rast nezamestnanosti a zníženie životnej úrovne → nespokojnosť → demonštrácie, „hladové pochody“, štrajky
      • v roku 1933 bol takmer každý 3. dospelý nezamestnaný
      • vysťahovalecký prúd do USA, Kanady, Argentíny
      • od pol. 30. rokov – hospodárske oživenie – stavba ciest a železníc, tovární, mestských štvrtí, vojenských opevnení – nepomohlo vyriešiť základné existenčné problémy.

      https://www.youtube.com/watch?v=lWRirtV9ak8&list=PLEx8XHAUW6ov1b1zDql4qhMFHvYU2Pudt&ab_channel=IgorHra%C5%A1ko

       

      4. Domáca úloha:  pracovný zošit - str. 28

       

       

      12.11.2020

      Bude online hodina podľa rozvrhu o 8.40 hod.

      http://meet.google.com/voe-ybeg-fki

      Nová téma: Slovensko hľadá svoju cestu

      1. prečítať str. 42 - 43        /aj za okrajom/

      2. pozrieť prezentáciu

      Slovensko_hlada_svoju_cestu_(4).pptx

      3. napísať poznámky

      Slovensko hľadá svoju cestu (s.42-43)

      Historicky prvý krát vznikli administratívne hranice Slovenska, potvrdené mierovou konferenciou. Slováci sa doformovali v jeden z moderných európskych národov. Dobudovalo sa školstvo so slovenským vyučovacím jazykom (ZŠ, VŠ-UKF Ba).

      Zmena v občianskom živote:

      • Zo slovenského človeka sa stáva občan
      • Získava volebné právo (aj ženy- čo ešte stále v Európe nebolo samozrejmé)
      • 8 hodinový pracovný čas
      • Právo slobody, tlače, spolčovania sa
      • Nezávislé súdy
      • Kontrola politickej moci----teda demokratická krajina

      Keď vznikol Československý štát, Slovensko sa nechcelo uspokojiť s pozíciou toho slabšieho. Politici sa rozdelili na 2 smery:

      1/Centralistický-smer obhajoval myšlienku, že v ČSR nie je slovenský a český štát, ale jeden československý národ, na čele stál Milan Hodža.

      2/ Autonomistický smer- žiadali aby Slovensko malo svoj snem, vládu, administratívu, súdy. Reprezentovala ho ľudová strana na čele s A. Hlinkom. Oba smery súperili o voličov.

      3/ Komunistická strana- riadila ju Komunistická internacionála z Moskvy.

      Svoje politické strany si mohli založiť aj národnostné menšiny (maďarská a nem).

       

      4. Domáca úloha str. 25 pracovný zošit

       

       

      5.11.2020

      Bude online hodina podľa rozvrhu o 8.40 hod.

      http://meet.google.com/voe-ybeg-fki

      Nová téma: Bratislava - hlavné mesto Slovenska

      1. prečítať str. 32-33

      2. pozrieť prezentáciu

      Bratislava_-_hlavne_mesto_Slovenska_(3).pptx

      3. napísať poznámky

      Bratislava – metropola Slovenska

      • 907 – najstaršia písomná správa o Bratislave
      • Bratislava mala lepšie materiálne podmienky plniť úlohu hlavného mesta
      • železnicou bola priamo spojená s Prahou a ďalšími metropolami
      • mala vlastné letisko a Dunaj
      • obyvateľstvo sa hlásilo k nemeckej a maďarskej národnosti
      • 1919 – stala sa sídlom najvyššieho štátneho orgánu na Slovensku – Ministerstva s plnou mocou pre správu Slovenska
      • 1919 – 1. slovenský minister Vavro Šrobár – Prešporok zmenil na Bratislavu
      • od roku 1928 – Sídlo Krajinského úradu

      Rozvoj mesta

      • v roku 1930 mala už takmer 124 000 obyvateľov, takmer polovica československej národnosti
      • sídlo bánk, hospodárskych inštitúcií, vydavateľstiev, spolkov a umeleckých združení, redakcii novín
      • sídlo Univerzity Komenského a SND, bolo založené Zemedelské a Slovenské múzeum

      Život v Bratislave

      • každoročne medzinárodné Dunajské veľtrhy
      • športový život – ŠK Bratislava
      • stala sa administratívnym a národnopolitickým centrom Slovenska

      4. Domáca úloha: pracovný zošit str. 21 celá

       

       

      29.10.2020

      Bude online hodina podľa rozvrhu o 8.40 hod.

      http://meet.google.com/voe-ybeg-fki

      Nová téma: Slovensko vstupuje do čs štátu

      Na zopakovanie https://www.youtube.com/watch?v=LGBBhCY9uq4&ab_channel=Appletreestudying

      1. prečítať str. 30-31

      2. pozrieť prezentáciu

      Slovensko_vstupuje_do_cesko-slovenskeho_statu_(2).ppt

      3. napísať poznámky 

      Slovensko vstupuje do česko-slovenského štátu

       

      • O hraniciach ČSR sa rozhodovalo na mierovej konferencii v Paríži. K ČSR bola pripojená aj Podkarpatská Rus. Maďarská vláda nechcela uznať hranice ČSR. Územie nového štátu pomáhali oslobodiť legionári aj talianski a francúzski dôstojníci.
      • Po rozpade Rakúsko-Uhorska sa nové štáty ako ČSR, Juhoslávia a Rumunsko s podporou Francúzska spojili a založili v roku 1921 spoločenstvo Malá dohoda - proti Maďarsku.
      • Podľa novej ústavy ČSR z 29. februára 1920 bola ČSR centralisticky riadená = mala jednu spoločnú vládu. Prvý prezident = T. G. Masaryk, prvý predseda vlády = Karel Kramař. Štát tvoril jeden československý národ.
      • Územie Slovenska riadilo Ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska (patrilo pod ministerstvo vnútra), so sídlom v Bratislave, na čele stál Vavro Šrobár.

      4. Domáca úloha - pracovný list 23/1,2,3 

       

       

       

      26.10.2020

      Bude online hodina podľa rozvrhu o 11.25 hod.

      http://meet.google.com/voe-ybeg-fki

      Nová téma: Oslobodené Slovensko

      1. prečítať str. 20-21

      2. pozrieť prezentáciu

      Oslobodene_Slovensko_(2).pptx

      3. napísať poznámky

      Oslobodené Slovensko

      Slovenskí politickí predstavitelia:

      • Slovenskí politici si uvedomovali, že sa v tejto vojne rozhoduje o osude Slov. národa.
      • Pôsobili:
       •  Slovenská národná strana (SNS) – Turčiansky svätý Martin (M. Dula)
       •  Ružomberok – Andrej Hlinka a Vavro Šrobár
       •  Sociálni demokrati – Bratislava (E. Lehocký)
       •  Budapešť – E. Stodola + Ferdiš Juriga (SR poslanec uhorského snemu)
       •  Viedeň – Milan Hodža

      Obnovenie politickej aktivity v roku 1918:

       •  Liptovský sv. Mikuláš = prvomájová rezolúcia => požiadavka spoločného štátu Čechov + Slovákov = V. Šrobár => uhorské úrady ho uväznili
       •  Turčiansky sv. Martin = tajná porada (24. Máj 1918) => definitívne rozhodnutie rozísť sa s Uhorskom a vytvoriť spoločný štát s Čechmi
      • Vznik Slovenskej národnej rady (SNR) à Matúš Dula = mala reprezentovať všetky Slov. politické smery

      Martinská deklarácia:

      • 30. Októbra 1918 – Turčiansky sv. Martin – verejne ustanovená SNR + prijala sa tzv. Martinská deklarácia => Slováci sa prihlásili k spoločnému štátu s Čechmi!
      • 28. Októbra 1918 – Praha – Národný výbor prijal prvý zákon, ktorým bola vyhlásená ČSR

       

      R – U  porazené a rozpadlo sa!

       

      https://www.youtube.com/watch?v=YOeGXEm2wao&ab_channel=DejepisInak

       

      4. Domáca úloha: pracovný zošit  str. 12,13  /poslať do utorka/

       

       

       

      22.10.2020

      Milí deviataci

      konečne vás opäť uvidím. A to preto, že zajtra podľa rozvrhu máme 2. vyučovaciu hodinu, ktorá začína o 8.40.

      Vtedy vás pozývam do tejto miestnosti:   http://meet.google.com/voe-ybeg-fki

      Príďte načas.

      Nová téma bude:  Milan Rastislav Štefánik 

       

      1. Prečítate si str. 18-19 v učebnici

      2. Pozrite si prezentáciu

      Milan_Rastislav_Stefanik_(3).ppt

      3. Napíšte si poznámky

      Milan Rastislav Štefánik

      Zásluhu na tom, že mnohé krajiny vyjadrili podporu novému štátu Čechov a Slovákov, mali dvaja politici – Milan Rastislav Štefánik a Tomáš Garrique Masaryk.

      M.R. Štefánik /1880-1919/

      Jedna z najvýznamnejších osobností našich moderných dejín.

      Pochádzal z rodiny evanjelického farára v Košariskách.

      Študoval v Prahe matematiku a astronómiu. Po získaní doktorátu odchádza do Paríža, kde pracuje ako vedec – astronóm. V roku 1912 získal francúzske občianstvo. Vo vojne sa vypracoval z vojaka na generála francúzskeho vojska.

      Pracoval na vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov.

      Po vzniku ČSR bol vymenovaný za ministra vojny.

      Zomrel 4. mája 1919, po zrútení jeho lietadla nad letiskom v Ivanke pri Dunaji.

       

      4. Na doplnenie krátky výklad o havárii M. R. Štefánika

      https://www.youtube.com/watch?v=he_HBwet2Io&list=RDCMUCtW6UE6h-Na5E5BCLBafbcQ&start_radio=1&t=0&t=0&ab_channel=DejepisInak

      5. Domáca úloha

      Pracovný zošit  str. 11/1,2   /poslať do piatku/

       

       

      12.10.2020

      Milí deviataci,

      žarty končia a s tým aj nezodpovednosť. Ako minulý rok, aj v tomto, tí istí, ktorí malí problémy s úlohami , tak začínajú aj teraz. Keď sa nemýlim, polročné známky idú do prihlášky. Tak aby ste sa nemuseli pri skúškach hanbiť. Náš súčasný systém učenia nie je náročný a zvládne ho každý, kto chce. Čakám zodpovedný prístup.

      Nová téma: Slovenský a český zahraničný odbo/str. 16-17/

      1. Prečítajte si tému pomaly s porozumením - aj za okrajom, lebo aj tam nájdete odpovede na otázky v pracovnom zošite

      2. Teraz si prezrite túto prezentáciu

      Slovensky_a_cesky_zahranicny_odboj_(3).ppt

      3. Napíšte si poznámky

      Slovenský a český zahraničný odboj

      -Slovenská liga – spolok Slovákov žijúcich v USA, podporovali myšlienku spojenia Slovákov a Čechov v spoločnom štáte a základe samourčovacieho práva národov

      -1915 Clevelandská dohoda – Česi a Slováci sa dohodli na vytvorení spoločného štátu vo federatívnom zväzku (spoločný štát, ale každý národ rozhoduje za seba)

      -1916 – Paríž – hlavní predstavitelia českého a slovenského zahraničného odboja: Tomáš G. Masaryk, Milan Rastislav Štefánik a Edvard Beneš založili Česko – slovenskú národnú radu so sídlom v Paríži (predseda: T. G. Massaryk, podpredseda: M. R. Štefánik a tajomník: E. Beneš).

      -Česko – slovenské légie – česko - slovenské vojsko (zakladateľ M. R. Štefánik), bojovali na strane Dohody, vďaka nim dohodové štáty  uznali Česko – slovenskú národnú radu za čs. vládu

      -30. máj 1918 - Slováci a Česi podpísali Pittsburskú dohodu - zriadenie spoločného štátu s autonómiou pre Slovensko

      -18. október 1918 - T. G. Massaryk uverejnil vyhlásenie nezávislosti - Washingtonská deklarácia (ČSR bude nezávislou demokratickou republikou)

       

      4. V pracovnom zošite si vypracujte str. 9 a 10

      5. Domáca úloha 

      Vypracované strany 9 a 10 prefoťte a pošlite na môj školský mail do piatka 16.10.2020.

      .......................................................

       

      8.10.2020

       

      Milí deviataci,

      aj my začíname staronovú formu učenia a čerpania vedomostí. Tieto témy nie sú náročné, ľahko sa zapamätajú, hlavne preto, lebo sme o nich hovorili na konci 8. ročníka. Tak kto si to naštudoval vtedy, teraz nemá žiaden problém so zapamätaním, stačí oprášiť spomienky. Keď to nebude fungovať, tak nezabúdajte:

      1. Najprv si v učebnici prečítajte novú tému, teraz je to

      Svetová vojna a Slováci  / str. 14 - 15 / - čítajte aj za okrajom

      1. Teraz si pozrite na upevnenie prezentáciu

      3-Svetova_vojna_a_Slovaci.pptx

      1. Urobte si v pracovnom zošite str. 8
      2. Vypracovanú stranu prefotiť /skontrolovať či niečo vidieť/ a poslať na môj email do soboty
      3. Keďže to dávam neskôr, poznámky nepíšeme

       

      Ďalšie témy budem dávať najneskôr v utorok a vy mi budete posielať vypracované úlohy do piatku /nie do pondelka, ako minulý školský rok/.

       

      1.10.2020

       

      Nové štáty na mape Európy

      • Zanikli štyri veľké monarchie – ruská, nemecká, osmanská a habsburská a na ich troskách vznikli nové národné štáty

      VÝCHODNÁ EURÓPA

      FÍNSKO – prvým vzniknutým štátom

      • celé storočie žili pod nadvládou cárskeho Ruska
      • 1917 Fíni využili to, že Rusko bolo oslabené vojnou (ruská revolúcia), odtrhli sa od nich a založili si vlastný štát

      POBALTSKÉ ŠTÁTY – Estónsko, Lotyšsko a Litva

      • pred vojnou pod ruskou nadvládou, počas vojny obsadené Nemeckom
      • až začiatkom 1920 sa zbavili cudzích armád a vyhlásili samostatnosť

      STREDNÁ EURÓPA

      • POĽSKO – pred vojnou bolo rozdelené na 3 časti medzi – Rusko, Prusko (neskôr Nemecko) a Rakúsko
      • začiatky štátu siahajú až do 10 st.
      • porážka Nemecka a R-U umožnila spojiť všetky 3 časti a 1918 obnovili samostatný štát
      • slovanské štáty sa odtrhli od monarchie, aj Budapešť sa rozišla s Viedňou
      • vznikli samostatné štáty – Maďarsko, Rakúsko, Poľsko, Československá republika a Juhoslávia

      AKO ZABEZPEČIŤ MIER

      • v nových štátoch žili aj národnostné menšiny, chceli svoje práva, inak by boli zdrojom nových konfliktov
      • politici ako americký prezident W. Wilson a T.G. Masaryk sa usilovali o nastolenie demokratického režimu
      • postupne sa v štátoch presadili diktatúry
      • vzniku nových nepriateľských blokov nezastavila ani Spoločnosť národov v Ženeve

       

      28.9.2020

       

       

      Ako sa rodil mier

            koniec vojny=>mierové rokovania -> 1919-1920 Paríž – riešia usporiadanie sveta po 1.sv.v.

            hlavné slovo Rada piatich = Veľká Británia, USA, Francúzsko, Taliansko, Japonsko a z nich najviac tzv. Veľká trojka: David Lloyd George ( premiér VB), Georges Benjamin Clemenceau (premiér FR), Woodrow Wilson ( prezident USA)

       Postoje mocností:

            Francúzsko: najviac poškodené vojnou, chcelo max. oslabiť Nemecko (vojensky a hosp.), žiadalo reparácie od Nemecka

            Veľká Británia: nechcela silné FR, ani veľké oslabenie Nemecka => „princíp rovnováhy“

            USA: chceli zriadiť Spoločnosť národov: riešenie sporov vo svete mierovou cestou, mierne potrestanie Nemecka (nechceli ho zničiť hospodársky)

            Výsledok: mierové zmluvy = versailleský mierový systém, najsilnejšie USA, nová mapa Európy –> nové štáty /.../

            veľká nespokojnosť Nem => zárodok budúcich konfliktov

       

       

       

       

       

      21.9.2020

       

       

      Svet zachvátený vojnou

      Boje prebiehali v Európe, Afrike, Ázií, na východnom a západnom fronte.

      V r.1914 vyhlásilo Nemecko vojnu Rusku a Francúzsku v neutrálnom Belgicku. Plány Nemecka bleskovým útokom poraziť Francúzsko a Rusko stroskotali.

      Vojna na západnom fronte

      1915-1916 sa blesková vojna zmenila na pozičnú zákopovú vojnu, front bol na oboch stranách popretkávaný zákopmi. 3 veľké bitky:

      • 1914 pri rieke Marne
      • 1916 pri rieke Somme
      • 1916 pri meste Verdun

      V roku 1915 a 1917 pri meste Ypres použité chemické zbrane chlór a yperit.

      Nezvíťazila ani jedna strana.

      Vojna na východnom fronte

      Rusi:

      • po vyhlásení vojny pokus prejsť do ofenzívy proti Nemecku a Rakúsko-Uhorsku.
      • Podarilo sa im prekročiť Karpaty.
      • V máji 1915 ústup pod tlakom Nemecka, hrozila im porážka.
      • Zle vyzbrojená armáda.

      V Ruskej ríši:

      • porážky na fronte, zlyhanie zásob, rozvrat financií a úplné zrútenie trhu – nespokojnosť obyvateľov.
      • 1917 predstavitelia demokratických politických strán prinútili odstúpiť cára Mikuláša II. – dočasná vláda mala Rusko pretvoriť na demokratickú republiku  – Februárová revolúcia.
      • Radikálny prúd boľševikov na čele s Leninom bol proti cárizmu a demokracii.
      • V novembri 1917 (Októbrová revolúcia) Boľševici dobili politickú moc – koniec bojov na východnom fronte.

      1917 vstup USA do vojny – vypovedali vojnu Nemecku a Rakúsko – Uhorsku

      Koniec 1. svetovej vojny 11.11.1918 kapituláciou Nemecka.

       

       

       

      2020/2021

       

       

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

       

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

       

       

       

       

       

       

       

      15.6.2020

       

      Úloha: Napísať poznámky o Alexandrovi Dubčekovi  /str. 104/

       

      Nová téma: Neúspešný pokus o reformu

       

      1. Prečítať str. 104-105

      2. Pozrieť prezentáciu

      3. Napísať poznámky o Alexandrovi Dubčekovi

       

      Neuspesny_pokus_o_reformu_(1).pptx 

       

       

       

      8.6.2020

       

                 Vaša úloha – pošlite mi prepísané poznámky z témy Sovietizácia Československa!

       

      Nová téma: Sovietizácia Československa

      1. Prečítať stranu 96 – 97
      2. Pozrieť prezentáciu
      3. Napísať poznámky – presvietiť - poslať

      Sovietizacia_Ceskoslovenska.pptx

       

       

       

      Sovietizácia Československa

       

      Február 1948 – socialistický politický zvrat – bol nastolený nedemokratický totalitný režim na čele s komunistickou stranou

      Politický systém

      Komunistická strana – štátostrana – potvrdené v ústave

      Vo voľbách– jednotná kandidátka

      Centralistický princíp - obmedzenie právomoci slovenských národných orgánov

      Podľa novej ústavy z roku 1960 sa Československo stalo Československá socialistická republika (ČSSR)

      Umŕtvená a zastrašovaná spoločnosť

                  Február 1948 začína tzv. očista verejného života – odstraňovanie nepohodlných ľudí    

      Vznik centrálnych organizácií – Odborové hnutie, Zväz československo-sovietskeho priateľstva, Jednotná pionierska organizácia a neskôr Československý zväz mládeže.

      Kontrola spoločnosti prostredníctvom ŠTB – udávanie

      Vykonštruované procesy

      Kruté prenasledovanie skutočných či vymyslených odporcov režimu – triednych nepriateľov

      Rozsudky -  mnohoročné väzenie a rozsudky smrti

      Obete -  funkcionári nekomunistických strán, kňazi a rehoľníci, aj funkcionári komunistickej strany, protifašistickí bojovníci a roľníci i obyčajní občania

      Procesy mali donútiť k poslušnosti

       

       

      1.6.2020

      Vašou úlohou je urobiť si poznámky na jednu stranu z témy Na východ od „železnej opony“ a do konca týždňa mi ich poslať.

      Pomôže vám pri tom učebnica na str. 94 – 95 a táto prezentácia.


      Na_vychod_od_zeleznej_opony(1).pptx

       

       

      ............................................................

      25. 5. 2020

      Otázky na zopakovanie témy:  Pod Stalinovým tieňom

      1. Ktorá strana zvíťazila v prvých povojnových voľbách celoštátne?
      2. Ako sa podarilo komunistom nastoliť totalitný systém?
      3. Čo urobil  E. Beneš, keď v roku 1948 abdikoval?

      Odpovede mi pošlite do 29.5.2020!

       

      Nová téma: Na západ od „železnej opony“

      1. Prečítať str. 92-93
      2. Pozrieť prezentáciu
      3. Napísať poznámky

       

      Na_zapad_od_zeleznej_opony(1).pptx

       

      Na západ od „železnej opony“

       

      Nemecko bolo rozdelené na 4 okupačné zóny, ktoré boli pod správou jednotlivých víťazných veľmocí  - Sovietskeho zväzu, USA, VB a Francúzska.

      USA a VB  chceli najprv prispieť pomocou Marshallovho plánu k obnove Nemecka, až potom požadovať splátky za škody.

      Sovietsky zväz chcel reparácie ihneď.

      Tento vývoj viedol k rozdeleniu Nemecka. V roku 1949 vznikla Spolková republika Nemecko /SRN/ a Nemecká demokratická republika /NDR/.

      V roku 1949 vzniká Severoatlantický pakt /NATO/ - politické a vojenské spoločenstvo západoeurópskych štátov a USA.

      Už v roku 1948 18 štátov chcelo americkú pomoc – vzniká Európska organizácia pre hospodársku spoluprácu. O rok neskôr vzniká Európska rada so sídlom v Štrasburgu.

       

       

      ....................................................................

      18. 5. 2020

      Otázky na zopakovanie predchádzajúcej témy – Rozdelenie Európy

      1. Čo je to OSN a čo je jej úlohou?
      2. Na čo slúžil Marshallov plán?
      3. Ktorým krajinám sa začalo hovoriť krajiny „tretieho sveta“?

      Odpovede mi pošlite do konca týždňa + nové poznámky!

       

      Nová téma: Pod Stalinovým tieňom

      1. Prečítať stranu 90 – 91
      2. Pozrieť prezentáciu
      3. Napísať poznámky

       

      Pod_Stalinovym_tienom_(2).pptx

       

       

      Pod Stalinovým tieňom

      V obnovenej ČSR sa predpokladal demokratický politický systém. Krajina sa však dostala do sovietskej sféry – pod Stalina. Komunisti vedeli, že s jeho pomocou nastolia samovládu svojej strany.

           Začali očistu verejného života

      • príslušníkov nemeckej a maďarskej menšiny vysťahovávali a presťahovávali
      • stratili občianske práva
      • politické strany vytvorili Národný front /DS, KSS/

      V prvých celoštátnych voľbách zvíťazila KS. Predsedom vlády sa stal Klement Gottwald. Na Slovensku zvíťazila Demokratická strana. Ale komunisti sa pomocou Prahy snažili ovládnuť Slovensko. Pomocou policajných orgánov a propagandy donútili Demokratickú stranu vzdať sa vedúcej pozície.

           Vo februári 1948 sa nekomunistické strany snažili zastaviť komunistov. Nepodarilo sa im to. Nastala totalita podľa sovietskeho vzoru.

       

       

      ..................................................................................

      11.5.2020

      Otázky na zopakovanie predchádzajúcej témy – SNP:

      1. Kedy vypuklo SNP?
      2. Význam SNP

      a.

      b.

      c.

       

      Odpovede poslať do konca týždňa!

       

      Nová téma: Rozdelenie Európy 

       

      1. Prečítať tému na str. 86 – 87.
      2. Pozrieť prezentáciu.
      3. Napísať poznámky.

       

      Rozdelenie_Europy.pptx

       

      Rozdelenie Európy

      Po skončení vojny si ľudia želali trvalý mier. Vzniká Organizácia spojených národov /OSN/ .  Jej úloha -  zabrániť budúcim vojnám.

      Aj tak vznikajú dva nepriateľské táborysovietsky a americký /superveľmoci/ a krajiny „tretieho sveta“.

      Sovietsky:

      • štáty, ktoré oslobodila Červená armáda
      • pôsobil v nich cez komunistické strany
      • teraz boli satelity Sovietskeho zväzu
      • šíri nenávisť proti západným štátom
      • vytvorí vojenské zoskupenie Varšavská zmluva

      Americký:

      • USA vlastnili 50% svetového bohatstva
      • po celom svete mali vojenské základne
      • chceli pomôcť európskemu hospodárstvu
      • vznik Správy Spojených národov na pomoc a obnovu
      • ponuka Marshallovho plánu
      • vytvára vojenské zoskupenie NATO /Severoatlantický pakt/

       

      ......................................................................................................

      4.5.2020

      Otázky na zopakovanie predchádzajúcej témy - Aký bol Slovenský štát?

      1. Čo rozumieš pod pojmom „deravá totalita“ HSĽS?
      2. Prečítaj si na str. 77 úryvok z letáka Hlinkovej gardy v roku 1940 /Na stope – P2/ a napíš svoj postoj, svoj názor na spôsob vyjadrovania sa k židovským spoluobčanom /aspoň 3 vety/.

      Odpovede mi zašlite do konca týždňa!

       

       

      Nová téma: Slovenské národné povstanie /str. 80/

       

      1. Prečítaj text na str. 80 - 81
      2. Pozri prezentácie
      3. Napíš poznámky

       

      Slovenske_narodne_povstanie_(1)(1).pptx

      Slovenske_narodne_povstanie.ppt

       

      Slovenské národné povstanie

       

      Od začiatku vzniku Slovenského, štátu existoval odpor k jeho režimu a k spojenectvu s Nemeckom. Formoval sa odboj:

      • demokratický odboj chcel obnoviť ČS republiku
      • komunistický odboj chcel „sovietske Slovensko“

             Neskôr sa zjednotili a založili Slovenskú národnú radu /SNR/, ktorá v decembri 1943 prijala svoj program – Vianočnú dohodu.  Plneniu programu malo pomôcť ozbrojené povstanie.

      SNP začalo 29. augusta 1944. Proti okupantom bojovala 60-tisícová armáda a asi 18 000 partizánov.

      Centrom bola Banská Bystrica /sídlo SNR/. Po dvoch mesiacoch Nemcom podľahli, niektorí sa stiahli do hôr.

      Význam SNP:

      1. Slovensko vyjadrilo svoj nesúhlas so spoluprácou s Nemeckom
      2. Malo vplyv na povojnové usporiadanie štátu

       

       

       

      ............................................................................................................................

      Upozorňujem, že témy boli dopĺňané podľa dátumov pod seba. Preto najnovšia téma bola umiestnená najnižšie.

      Odteraz nové témy budú hneď na začiatku, aby ste ich nemuseli dlho hľadať.

      .........................................................................................................................

      27.4.2020

       

      Otázky na zopakovanie predchádzajúcej témy:

      1. Vysvetlite pojem arizácia.
      2. Aké sociálne opatrenia umožnila dobrá hospodárska situácia v Slovenskom štáte?
      3. Prečo sa podarilo na Slovensku počas vojny odstrániť nezamestnanosť?

      Odpovede mi zašlite do konca týždňa!!!!!!!!

      Kto mi neposlal odpovede na otázky z 20.4.2020, môže tak urobiť do večera 27.4.2020!

       

       

      Nová téma: Aký bol Slovenský štát?

       

      1. Prečítať na str. 76 – 77
      2. Pozrieť prezentáciu
      3. Napísať poznámky

       

      Slovensky_stat_a_jeho_protizidovska_politika.ppsx

       

       

       

      Aký bol Slovenský štát?

       

      Slovenská republika bola samostatným štátom, ktorý nemohol celkom rozhodovať o svojom osude. Všetko kontrolovalo Nemecko.

            V Slovenskom štáte bol nastolený totalitný politický systém. Moc mala v rukách HSĽS. Jej vládu nazývali „deravou politikou“. Znamenalo to, že bola miernejšia a nie tak brutálna ako inde.

            HSĽS nebola jednotná. Mala konzervatívne umiernené krídlo /Tiso/ a radikálno-fašistické krídlo /Tuka, Mach/.

            Porušovanie ľudských práv sa prejavilo pri tzv. riešení židovskej otázky. Podľa tzv. židovského kódexu boli vylúčení zo škôl, zamestnania, vysťahovaní z bytov, boli umiestňovaní do pracovných táborov, museli nosiť šesťcípu hviezdu. Od r. 1942 ich posielali do táborov smrti /58 000, v r. 1944 13 000/.  Prenasledované bolo aj rómske obyvateľstvo.

      ................... 

       

      Aby ste lepšie pochopili situáciu Židov v Slovenskom štáte, pozrite si film Obchod na korze, keď ste to ešte nestihli.

       

       

       

       .............................................................................

       

      Milí deviataci,

      asi je čas, aby sme aj v Dejepise trošku pokročili. Aj keď toho asi máte dosť aj z iných predmetov, tak Dejepis si predstavte ako historický román, pri ktorom si trochu odpočívate. Preto by som bola rada, keby ste si stále uvedenú tému najprv prečítali v knihe /aj za okrajmi/, potom si prezreli prezentáciu a nakoniec napísali poznámky.

       

      Porazka_Nemecka_a_jeho_spojencov_(1).pptx

       

       

      Porážka Nemecka a jeho spojencov  /str. 82/

      V obsadených a Hitlerom ovládaných krajinách rástol odpor proti Nemecku /1942/. Množili sa sabotáže, atentáty a vznikajú prvé partizánske skupiny – Juhoslávia, ZSSR, Fr, Poľ, Slovensko, Taliansko.

      Politici, ktorí pred vojnou odišli do Londýna, vytvárajú dočasné vlády a organizujú zahraničný odboj. Vznikajú protifašistické povstania. V Taliansku /1943/zvrhli Mussoliniho jeho vlastní. Taliansko bolo porazené.

      V júni 1944 sa armády západných spojencov vylodili vo Francúzsku. Nemecko sa ocitlo v kliešťach.

      Na Hitlera bol spáchaný atentát – nepodaril sa. 30. apríla 1945 spáchal v bunkri samovraždu.

      8. mája 1945 Nemecko kapitulovalo. Tým sa vojna v Európe skončila.

      Svetová vojna sa skončila až porážkou Japonska 2. 9. 1945, po zhodení bomby Američanov na Hirošimu a Nagasaki.

       

       Po skončení vojny sa hlavní predstavitelia USA, VB a ZSSR zišli v meste Postupim /Nemecko/ a rokovali o ďalšom osude Nemecka. Nemecko aj Berlín boli rozdelené na 4 okupačné zóny – sovietsku, americkú, britskú a francúzsku.

       

      31. 3. 2020 - 4. 4.2020

       

      V tomto týždni si preberieme ďalšie dve témy. Postupujeme ako pri predchádzajúcej látke - prečítať v knihe /aj za okrajmi/, pozrieť prezentáciu, napísať poznámky. 

      Vznik nového štátu         /str. 70-71/

      Vznik_noveho_statu(1).pptx

       

      Vznik nového štátu

      14. marca 1939 vznikol v strednej Európe nový štátny útvar – Slovenský štát. Jeho vznik bol súčasťou politiky Nemecka, ktoré malo záujem na rozbití Česko-slovenskej  republiky. Pomocou svojich agentov vyvolávali na Slovensku nepokoje.

            Ústredná vláda v Prahe na podnet Nemecka odvolala 10. marca slovenskú autonómnu vládu na čele s Jozefom Tisom a vyhlásila výnimočný stav. Novým predsedom sa stal Karol Sidor, ktorý odmietal plniť nemecké požiadavky.

          13. marca  1939 bol Jozef Tiso pozvaný na rokovanie do Berlína... vyhrážky....

          14. marca 1939 pod vplyvom Hitlerových vyhrážok a ponúk je zvolaný Snem slovenskej krajiny, na ktorom bol vyhlásený Slovenský štát, ktorému Hitler nanútil tzv. ochrannú zmluvu.

         / 15. marec 1939 vstup Nemcov na územie Čiech a Moravy/

         21. júla 1939 Slovenský štát bol premenovaný na Slovenská republika – Hitlerov satelit /vzorný nemecký spojenec/.

       

       

      Nový štát na mape Európy      /str. 72-73/

       

      Novy_stat_na_mape_Europy_(1)(1).pptx

       

      Nový štát na mape Európy

      Nový štát susedil s Maďarskom, Nemeckom a Poľskom. Uznalo ho 27 štátov.

      Ako Hitlerov satelit a hlavne pre účasť na vojne, ostalo Slovensko medzinárodne izolované. Oficiálne styky – Nemecko, jeho satelity a niektoré neutrálne štáty. Svojich diplomatov z Bratislavy odvolali Francúzsko a Anglicko.

           Slováci sa po boku Nemcov  zúčastňovali bojov proti Poľsku, Sovietskemu zväzu.... , ale aj po víťazstve Nemcov by neboli získali nič, pre nich boli „menejcenný národ“, ktorý v budúcnosti chceli ponemčiť alebo vysťahovať.

           Medzi Slovenskou republikou a Maďarskom boli napäté vzťahy. Maďari chceli zmeniť hranicu. Ich vojsko zaútočilo 23. marca 1939 na Slovensko. Táto „malá vojna“ trvala do 31.marca. Výsledkom bola nová hraničná čiara – 4. apríla 1939. Pri riešení týchto sporov Nemecko Slovákov nepodporilo. Slovensko prišlo o veľkú časť územia.

       

      Aby sme lepšie pochopili, aká bola situácia v satelitnom Slovenskom štáte, pozrite si film - Obchod na korze.

      V budúcnosti pri opakovaní bude aj on súčasťou otázok.

       

      13.4.2020

      Milí žiaci,

      viem, že v tomto období máte robiť projekty s veľkonočnou tématikou. Keďže na moju adresu zatiaľ neprišla žiadna správa, aby som mala istotu, že sledujete túto dejepisnú stránku, počas zajtrajška mi pošlite na môj e-mail prefotené poznámky z poslednej témy, ktoré ste si mali prepísať do došita. Je to nutné. Ďakujem. 

       

      20.4.2020

      Otázky na zopakovanie predchádzajúcich tém:

      1. Kedy sa skončila 2. svetová vojna v Európe?
      2. Čo rozumieš pod pojmom „Slovenská republika – Hitlerov satelit“?
      3. Prečo bojovalo Maďarsko proti Slovenskej republike v „malej vojne“?

       

      Odpovede na tieto otázky mi pošlite do konca týždňa!!!!!!!

       

      Nová téma: Život v Slovenskom štáte

       

      1. Prečítať na strane 74 – 75
      2. Pozrieť prezentáciu
      3. Napísať poznámky

       

       

      Zivot_v_Slovenskom_state(1).pptx

       

      Život v Slovenskom štáte

      Ľudí viac ako politika zaujímali každodenné starosti a radosti. Hospodárstvo Slovenska bolo podriadené vojnovému stavu. Slovenské továrne vyrábali zbrane pre Nemecko, ktoré im ale neplatilo.

           „Vďaka“ vojne sa odstránila nezamestnanosť. V novom štáte nové možnosti dostali úradníci, inteligencia, remeselníci aj obchodníci. Vytvárali sa skupiny vojnových zbohatlíkov – „ziskožravcov“. Mnohí bohatli z „arizácie“. Situácia umožnila niektoré sociálne opatrenia.

           Vznikali nové vysoké i stredné školy, Slovenská akadémia vied a umení, divadlá, nové knihy... Napriek vojne pulzoval na Slovensku aj športový život.