• Mária Delejová

     • 6.B - Dejepis

     • 27. 5. 2022 

       Nové mocné kráľovstvá stredoveku      /Nemecko/

      1. prečítame str. 92 /aj za okrajom /

      2. pozrieme prezentáciu

      Nove_mocne_kralovstva_stredoveku.pptx

      3. ešte jedno video na doplnenie

      https://www.youtube.com/watch?v=BUzK13wk3GM&ab_channel=HrdinaodSolferinaHrdinaodSolferina

      4. napíšeme poznámky 

       

      Nové mocné kráľovstvá

      Nemecko

      • vzniká na území východofranskej ríše
      • v 10. storočí sa Oto I. Veľký zmocnil väčšiny území, kde sa hovorilo po nemecky
      • v roku 962 bol korunovaný za rímskeho cisára – cisára Svätej ríše rímskej
      • každý rímsky cisár mal byť nadriadený všetkým panovníkom Európy
      • od 12. storočia sa krajina rozpadla na samostatné kniežatstvá

      5. Domáca úloha

      Prepísať poznámky 
      24. 5. 2022

      Preberieme novú látku: Nové mocné kráľovstvá stredoveku

      1. prečítame str. 90 - 91 /aj za okrajom /

      2. pozrieme prezentáciu

      Nove_mocne_kralovstva_stredoveku.pptx

      3. ešte jedno video na doplnenie

      https://www.youtube.com/watch?v=ksYwyrxEywc&ab_channel=Edisco

      https://www.youtube.com/watch?v=A2Zg8q6XBFA&t=1374s&ab_channel=FWman

      4. napíšeme poznámky 

       

      Nové mocné kráľovstvá

      Po rozpade Franskej ríše vzniklo Francúzsko a Nemecko. Na ostrove sa začalo formovať Anglické kráľovstvo. Vznikali aj viaceré kráľovstvá Slovanov.

      Francúzsko

      • vláda Karolovcov  - potomkovia Karola Veľkého, vymreli v 10. storočí
      • na trón nastúpil Hugo Kapet (vlastnil pozemky v okolí Paríža)
      • založil dynastiu Kapetovcov, vládla okolo 250 rokov
      • Francúzsko mocnelo
      • Filip IV. Pekný (14. storočie)
       • prinútil pápeža presťahovať sa z Ríma do Avignonu
       • francúzska kontrola nad pápežom – avignonské zajatie pápežov

      Storočná vojna

      • po smrti Filipa IV. dynastia Kapetovcov vymiera. Nárok si robili anglickí králi. Vznikla vojna medzi Anglickom a Francúzskom.
      • Angličania boli aj napriek začiatočnej prevahe vytlačení z Francúzska (Jana z Arcu).

      5. Domáca úloha

      pracovný zošit 60/5
      20.5.2022

      Rytierska kultúra 

      Rytierska kultúra    /str. 87 - 88/

      • šľachtici – vedeli narábať so zbraňami, mali ochraňovať ostatné obyvateľstvo
      • žili na svojich hradoch z daní od poddaných
      • v prípade potreby museli ísť do vojny za záujmy svojho panovníka – rytieri

      Rytieri

      • vzdelávali sa v pravidlách rytierskeho správania
      • vernosť
      • zvláštny obrad – pasovanie
      • v ich prostredí vznikali prvé literárne diela – romány a poézia

       

       

       

       

       

       

      17.5.2022

      Veda, kultúra a umenie stredoveku

      /po Rytierska kultúra/

      Prezentácia:

      Veda_kultura_a_umenie_stredoveku.pptx

      Poznámky:

       

      Kultúra, veda a umenie v stredoveku      str. 86

      • kultúra bola univerzálna – na princípe kresťanstva
      • používal sa spoločný jazyk latinčina (mala ustálenú gramatiku a odbornú slovnú zásobu)
      • po celej Európe vznikali kláštory –cieľ - šírenie a upevňovanie kresťanskej viery, boli ochrancami kultúry a vzdelanosti (ochraňovali staré a písali nové knihy) , pomoc chudobe ...
      • kláštory zakladali - benediktíni (Benedikt z Nursie), dominikáni (Tomáš Akvinský), františkáni (František z Assisi)
      • pápež Gregor Veľký založil gregoriánsky chorál
      • mnísi a kňazi boli do 12. storočia jedinými európskymi vzdelancami
      • kláštorné školy – čítanie, písanie, latinčina

      Mestská kultúra

      • mestské školy sa začali objavovať asi v 13. storočí
      • univerzity – najstaršie v Taliansku (Salermo, Bologna, Padova), Paríži a Oxforde.
      • vyučovala sa medicína, právo, teológia

       

      Domáca úloha: pracovný zošit

       

       

       

      28.4.2021

      Rytmus života  /str. 83/

      Prezentácia:

      Rytmus_zivota.pptx

      Poznámky:

      Rytmus života

      • pracovný deň závisel od denného svetla
      • ľudia (bežní) nemali hodiny
      • čas odpočinku určovalo zvonenie kostolných zvonov
      • práca roľníka bola ťažká, mohol odpočívaťnedele a cirkevné sviatky
      • žilo menej ľudí, no v rodinách sa rodilo oveľa viac detí (4-8, polovica zomierala)
      • priemerná dĺžka života v Európe v 13. storočí – 35 rokov
      • hladomory, nákazlivé ochorenia (mor)
      • ľudia boli veriaci – verili, že za všetky trápenia budú odmenení po smrti
      • stredoveký človek o svete vedel veľmi málo, nevedel ani čítať
      • cestovalo málo ľudí (peši, na koňoch v koči)

      Domáca úloha:

       Pracovný zošit - dokončiť stranu

       

       

       

      6.5.2022

      Novota Európy - stredoveké mestá    /str.81- 82/

       

      Dokument:

       

      https://www.youtube.com/watch?v=R8IM-KcQ8l0&t=80s&ab_channel=PavelKoutsk%C3%BD

       

       

      https://www.youtube.com/watch?v=G2mDpnyRSmk&ab_channel=Nad%C3%A1ciaZSE

       

      Poznámky:

       

      Stredoveké mestá

      • mestá boli oveľa menšie - 2 – 3 tis. obyvateľov
      • boli to strediská obchodu a remesiel – predaj za peniaze
      • vznikali na križovatkách, pri brehoch riek a morí
      • patrili kráľovi a zemepánovi
      • spravovala ich mestská rada na čele s richtárom
      • od kráľa a zemepána získavali mestské privilégiá – výsady
      • žili tu mešťania – boli osobne slobodní
      • bohatí sa delili na kupcov, obchodníkov, remeselníkov (cechy), finančníkov
      • mestá ako strediská obchodovania najskôr v oblasti Stredozemného mora
      • prístavy v dnešnom Francúzsku a Taliansku začali obchodovať s východom
      • hlavné strediská Benátky a Janov
      • dovoz: ryža, korenie, voňavky, látky, soľ, víno, kožušiny, sušené ryby ...
       

      Domáca úloha:       pracovný zošit str. 54, 55

       

       

       

       

      3. 5. 2022

      Ako sa žilo v stredoveku

      1. prečítame str. 80 - 81 /aj za okrajom - po Novota Európy  .../

      2. pozrieme prezentáciu

      Ako_sa_zilo_v_stredoveku_-_vysvetlenie___ulohy.pptx 

      3. ešte jedno video na doplnenie

      https://www.youtube.com/watch?v=fCKeN0iklAw&ab_channel=Otisky%C4%8Dasu

      4. napíšeme poznámky 

       

      Ako sa žilo v stredoveku

      • väčšina ľudí žila na vidieku
      • ich hlavnou obživou bolo poľnohospodárstvo – roľníci, na poliach pracovali celé rodiny
      • trojpoľný systém obrábania pôdy, spočiatku len s pomocou motyky, neskôr aj železný pluh.
      • neustály strach z neúrody
      • stravovanie – bolo veľmi jednoduché a jednotvárne
      • obydlia – veľmi jednoduché, drevené domce s jedinou miestnosťou s malými okienkami, ktoré sa na zimu upchávali
      • ľudia si vyrobili všetko, čo potrebovali
      • štáty nemali svoje stále hlavné mestá

       

      5. Domáca úloha

       

       

       

       26. 4. 2022 

      Preberieme novú látku: ... pokračovanie  Kresťanstvo proti polmesiacu

      1. prečítame str. 78 - 79 /aj za okrajom/

      2. pozrieme prezentáciu

      Kriziacke_vypravy.pptx

      3. ešte jedno video na doplnenie

      https://www.youtube.com/watch?v=npj1nSurw0Y&ab_channel=TVLUX 

      4. napíšeme poznámky

      Križiacke výpravy- boj kresťanstva proti islamu

      Vojenské výpravy západných kresťanských šľachticov do oblastí Blízkeho východu z dôvodu oslobodenia svätých miest kresťanov od moslimov. Výpravy zorganizoval výzvou  pápež Urban II. - 27.11.1095 vo Francúzku. Dôvodom bolo oslobodenie Svätej zeme – Boží hrob v Jeruzaleme.

      Seldžuckí turci obsadili Sýriu, Palestínu a do roku 1100 takmer celú Malú Áziu. V roku 1078 dobyli tiež Jeruzalem. V roku 1095 Jeruzalem napadli Arabi z Egypta, tí ho vydrancovali a obyvateľstvo vyhnali.
      Križiackych výprav bolo 8  - bojovali kresťania proti moslimom.
      Križiaci počas nich dobili Jeruzalem
       a iné mestá v oblasti. Vytvorili tam križiacke štáty ktoré trvali skoro 200 rokov. Boží hrob a mesto Jeruzalem ale neudržali.
      Významné osobnosti výprav :

      Križiaci:

      Richard Levie srdce – Anglicko
      Ľudovít VII., Filip II.- Francúzsko
      Fridrich I. Barbarossa-Rímsko-nemecký kráľ

      Moslimovia: Saladin  

      5. Domáca úloha

      vypracovať pracovný list str. 53

       

       

       

       

      Feudalizmus

      1. Z akých družín pochádzali prví králi?
      2. Ako nazývame prepožičaný majetok od kráľa?
      3. Z akého slova je odvodený názov  feudalizmus?
      4. Čo bolo povinnosťou vazalov?
      5. Ako sa delili ľudia v stredovekej spoločnosti?
      6. Ktorými dvoma spôsobmi sa šírilo kresťanstvo v Európe?
      7. V ktorom roku sa rozdelila cirkev na východnú /pravoslávnu/ a západnú /katolícku/?
      8. Kde bolo sídlo východnej – pravoslávnej cirkvi?
      9. Kde bolo sídlo západnej – katolíckej cirkvi?
      10. Ako sa volali vierozvestcovia, ktorí prišli z Byzantskej ríše ohlasovať vieru na Veľkú Moravu?

       

       

       

      22. 4. 2022

       

      Pozrite si na zopakovanie toto krátke video o stredoveku.

      https://www.youtube.com/watch?v=c_8hqAqns6E&ab_channel=U%C4%8D%C3%ADmesasJankou 

       

      Preberieme novú látku: Kresťanstvo si získalo Európu 

      1. prečítame str. 76 - 78 /aj za okrajom - po Kresťanstvo proti polmesiacu .../

      2. pozrieme prezentáciu

      Krestanstvo_si_ziskalo_Europu_(3).pptx 

       

      3. ešte jedno video na doplnenie

      https://www.youtube.com/watch?v=bI3KpZWFung&ab_channel=U%C4%8D%C3%ADmesasJankou

       

      4. napíšeme poznámky 

       

      Kresťanstvo si získalo Európu

      • šírilo sa nenásilným spôsobom prostredníctvom misionárov
      • niektorí panovníci šírili kresťanstvo násilím
      • po rozdelení Rímskej ríše sa objavovali rozdiely v kresťanskej viere - delí sa:
       • Východorímska – pravoslávna cirkev (hlavné sídlo Konštantínopol)
       • Západorímska – katolícka ( hlavné sídlo v Ríme)
      • naše územie sa začlenilo do anticko-kresťanskej kultúry západného kresťanstva
      • západní Slovania začali používať latinské písmo a latinčinu
      • vplýva aj východné kresťanstvo
      • Konštantín a Metod (z Byzantskej ríše) šírili kresťanstvo na Veľkej Morave
      • prekladali posvätné knihy do slovanského jazyka 

      5. Domáca úloha

       pracovný list str. 52 

       

       

       

       

       

       

       

       

      8. 4. 2022

      Preberieme novú látku:   Feudalizmus, Kto žil v stredovekom štáte

      1. prečítame str. 75-76  /aj za okrajom /

      2. pozrieme prezentáciu

      Feudalizmus._Kto_zil_v_stredovekom_state_(2).pptx

      3. napíšeme poznámky   

      Feudalizmus

      Najvplyvnejšia časť kmeňa - družina kmeňových bojovníkov. Najudatnejší bojovník - kráľ /pán družiny/. Získané územie - považoval za svoj majetok.

      KRÁĽ – najväčší vlastník pôdy, prepožičiaval pôdu (léno - feudum) → obdobie sa volá feudalizmus

                      ↓

      rozdával výsady, vznikla privilegovaná skupina ľudí

      ŠĽACHTA = vazali kráľa (sľubovali vernosť a vojenskú pomoc)

                      ↓                     

      vazali vyššej šľachty = NIŽŠIA ŠĽACHTA (rytieri)

                      ↓

      PODDANÍ – obyčajní ľudia boli majetkom pána – nemali osobnú slobodu, museli pracovať, odvádzať dane a poplatky.

       

      5. Domáca úloha

       pracovný list str. 50

       

       

       

      29. 3. 2022

      Tri ríše raného  stredoveku  -  Franská ríša  II.

      1. prečítame str. 72-74  /aj za okrajom /

      2. pozrieme prezentáciu

      Franska_risa.pptx 

      3. napíšeme poznámky   

      Karol Veľký

      • najslávnejší panovník z rodu Karolovcov
      • v r. 800 (na Vianoce) – pápežom Levom III. korunovaný za cisára
      • bol nástupca cisárov Rímskej ríše – nadradený kráľom iných Európskych krajín
      • počas jeho vlády -rozkvet Franskej ríše – rozšírenie územia, kresťanstva a kultúry
      • podporoval vzdelanosť, zjednodušilo sa písmo
      • položil základy európskej kultúry

      843 – 30 rokov po smrti Karola sa Franská ríša rozpadla

                        - ríša bola veľmi roznorodá - rôzne jazyky, obyčaje, tradície

                        - rozdelili si ju 3 Karolovi vnuci

                        - hranice štátov určovala zmluva vo Verdune

                        - vznik Nemecka a Francúzska a sever Talianska /o ktoré vznikli boje/

       

      5. Domáca úloha 

      Pracovný list str. 48, 49

       

       

       

       

       

      25. 3. 2022 

        Tri ríše raného  stredoveku  -  Franská ríša

       

      1. prečítame str. 71             

       

      2. pozrieme prezentáciu

      Franska_risa.pptx

       

      3. ešte jedno video na doplnenie

       

      https://www.youtube.com/watch?v=Dc3KLstfQ9c&ab_channel=monido2

      4. napíšeme poznámky  

       Franská ríša 498- 843

      • bývalá západná časť rímskej ríše bola dobývaná germánskymi kmeňmi Frankov
      • Frankovia  a pôvodní obyvatelia sa zblížili a prijali kresťanstvo
      • jeden zo zakladateľov kráľ Chlodovik z rodu Merovejovcov sa dal pokrstiť
      • zápisy starých zákonov hovoria o postupnom prispôsobovaní
      • Frankovia sa delili podľa práv a výsad na:
       • privilegovaných
       • neprivilegovaných
      • postupne dobýjali nové územia → spory kvôli tradíciám a spôsobu života
      • rozpory ukončili násilným a krvavým spôsobom králi z rodu Karolovcov

      Frankovia a Slovania

      • mali čulé obchodné styky (zbrane)
      • spor za vlády fr. kráľa Dagoberta
      • v bitke pri Vogastisburgu Slovania porazili Frankov

      5. Domáca úloha

      Pracovný list str. 48/1,3

       

       

       

      22.3.2022

       

      Ešte raz si zopakujeme tému Arabská ríša prostredníctvom tejto prezentácie.

       

      https://www.youtube.com/watch?v=ZWIHRMRMiFg

       

      Domáca úloha:

      pracovný zošit str. 47

       

       

       

       

       

       18 . 3. 2022

        Tri ríše raného  stredoveku             

                        Arabská ríša

      1. prečítame str. 68 -70  /aj za okrajom/

      2. pozrieme prezentáciu

      Arabska_risa.ppt

      3. ešte jedno video na doplnenie

      https://www.youtube.com/watch?v=dmK4ypSjOys

      4. napíšeme poznámky  

      Arabská ríša 622 – 1258

      Arabské kmene žili kočovným spôsobom života, často im chýbala voda.

      Oáza Mekka - postupne sa stala bohatým mestom

      • bola tu veľká svätyňa
      • žil tu bohatý kupec Mohamed, veril v jediného boha - Alaha                                        

                v roku 622 ušiel do Mediny, založil nové náboženstvo Islam → neskôr sa vrátil do Mekky  -                      

                       moslimovia jeho útek označujú ako začiatok skutočných dejín

                                   začiatok nového letopočtu  - hidžra

      Po Mohamedovej smrti šírili Islam kalifovia.

      Arabská ríša sa rozprestierala od Indie po Atlantický oceán:

      • smerovanie zastavili Frankovia v bitke pri Poitiers (732)
      • vznikali prvé univerzity
      • od nich Európania získali číslice
      • obchodovanie po celom svete
      • hlavné mesto Bagdad

      5. Domáca úloha   -   pracovný list str. 46

       

       

       

       

       

      11. 3. 2022 

      Tri ríše raného  stredoveku,  Byzanstská  ríša

      1. prečítame str. 65 - 67

      2. pozrieme prezentáciu

      Byzantske_cisarstvo.pptx

      3. napíšeme poznámky  

      Byzantská ríša

       vznikla z bývalej Východorímskej ríše

       v 6. storočí za cisára JUSTINIÁNA  - najväčší územný rozmach

       Justiniánov zákonník – vychádzal z rímského práva

       boje s Arabmi, Slovanmi, Bulharmi

       v 9. storočí vyslali Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu šíriť kresťanstvo a vzdelanosť

       spory medzi pápežom a byzantským cisárom sa skončili schizmou v roku 1054

         a kresťanská  cirkev sa rozdelila:

            na západnú kresťanskú cirkev RÍMSKOKATOLÍCKU – na čele pápež v Ríme

            na východnú kresťanskú cirkev – PRAVOSLÁVNU – na čele patriarcha v Konštantínopole

                 neskôr v Moskve (v kostoloch ikony - maľované obrazy svätých)

       od 11. storočia útoky Turkov, postupné zmenšovanie územia

       kresťanská Európa zorganizovala na pomoc križiacke výpravy

       rok 1453 pád Konštantínopola  /dobytý Turkami/

          stal sa hlavným mestom Osmanskej ríše (Istambul)

       

      4. Domáca úloha

      Pracovný list str. 44/2,3

       

       

       

       

      8. 3. 2022

      Ľudia v pohybe, Sťahovanie národov a jeho dôsledky

      1. prečítame str. 62 - 64

      2. pozrieme prezentáciu

      22.Ludia_v_pohybe_-_stahovanie_narodov.pptx_(1).pptx

      Ešte si pozrite krátke video o sťahovaní národov.

      https://www.youtube.com/watch?v=El5qIJWkeHc

      3. napíšeme poznámky  

      Sťahovanie národov a jeho dôsledky  /4. – 8. storočie/

      • sťahovanie národov začalo v 2. polovici 4. storočia
      • takmer všetky kmene hľadali nové sídla kvôli podnebiu, počte ľudí v kmeňoch, bojom
      • na nových územiach zavládol chaos
      • Slovania tiahli na západ a juh, prišli do strednej Európy

      Rozpad Rímskej ríše, Koniec antiky, začiatok stredoveku

      • germánske kmene Vandalov a Vizigótov dobyli Rím → barbarské kmene si tu vytvárali vlastné štáty → mestá spustli, pretože noví obyvatelia zničili všetko antické
      • menili sa štáty aj životný štýl.
       

      4. Domáca úloha

      pracovný list 43 a pozrite si aj toto krátke veselé video

      https://www.youtube.com/watch?v=z8vyIG6Ie8g&t=7s

       

       

       

      4.3.2022

      Dokončíme tému: Korene stredoveku, Svet a ľudia za hranicami Ríma

                                            Germáni, Nomádske kmene

       

      1. prečítame str. 59 - 61

      2. pozrieme prezentáciu - dopozeráme do konca

      Korene_stredoveku._Svet_a_ludia_za_hranicami_Rima.pptx

      Obrazy_stredovekeho_sveta_-_Korene_stredoveku_(1).pptx

       

      3. napíšeme poznámky 

      Germáni

      • žili medzi riekami Rýn a Dunaj
      • jednoduché obydlia si stavali na lesných čistinách
      • chov koní a dobytka
      • museli sa často sťahovať (aj na rímske územie) → Rimania preto stavali Limes Romanus
      • mali veľmi podobný jazyk

      Nomádske kmene

      • kočovné kmene, žili na stepiach Ázie
      • neustále sa sťahovali – kočovali, hľadali pastviny pre svoje kone, ktoré používali na prepravu aj potravu
      • pôdu neobrábal

      4. Domáca úloha

       

      pracovný zošit str. 42,3

       

      Do 15.3.2022 urobiť projekt na tému Kresťanstvo v Rímskej ríši

      na A3.

      /napr. Nero - požiar, Konštantín -  znamenie kríža, Milánsky edikt, Teodosius, prenasledovanie kresťanov, koloseum ..../

       

       

       

       

       

      1. 3. 2022 

      Korene stredoveku, Svet a ľudia za hranicami Ríma

                      Rodové spoločenstvá, Slovania  

       

      1. prečítame str. 58 - 59

      2. pozrieme prezentáciu

      Korene_stredoveku._Svet_a_ludia_za_hranicami_Rima.pptx

      Obrazy_stredovekeho_sveta_-_Korene_stredoveku_(1).pptx

       

      3. napíšeme poznámky  

      3 OBRAZY STREDOVEKÉHO SVETA

      Stredovek – 476 – 1492

      Korene stredoveku, svet a ľudia za hranicami Ríma

      • ľudia vytvárali rodové spoločenstvá – kmene
      • rodové zväzky pomáhali ľuďom prežiť v drsných podmienkach
      • rodové spoločenstvo – skupina ľudí, ktorí spoločne žili na základe pokrvnej príbuznosti
      • na severe rímskej hranice žili Germáni
      • na severe a východe od Germánov žili Slovania
      • z Ázijských stepí prenikali do Európy kočovné Nomádske kmene
      • Rimania ich nazývali barbari

                 

      Slovania

      • do strednej Európy sa sťahovali už v 5. storočí
      • žili vo východnej a severovýchodnej Európe v obydliach - zemnice
      • spájal ich podobný jazyk
      • vedeli obrábať pôdu, často sa sťahovali
      • na Slovensko prišli cez priesmyky v Karpatoch a z juhu z oblastí v okolí Dunaja
      • postupne osídľovali nížiny –podmienky na rybolov, včelárstvo, roľníctvo, pastierstvo
       

      4. Domáca úloha

      pracovný zošit 42/1, 2

       

       

       

       

      15.2.2022

      Opakovanie - Staroveký Rým

      Staroveký Rím

       

      1. Čo je to teológia ... 
      2. Akým ediktom v roku 313 bolo zrovnoprávnené kresťanské náboženstvo s ostatnými ...
      3. Kto vydal milánsky edikt ...
      4. Čo je to edikt ...
      5. Ktorý cisár v roku 395 nariadil, aby kresťanstvo bolo hlavným náboženstvom ...
      6. Z akej tradície vychádza kresťanstvo ...
      7. Čo je tetrarchia ...
      8. Čo je to Limes Romanus ....
      9. Aká forma vlády je dominát ... panovník ako Pán a Boh ovláda krajinu ---
      10. Ktorý cisár bol so svojou armádou pri meste Trenčín ....
      11. Na čo slúžili akvadukty ...
      12. Koho chránila pretoriánska garda ....  
      13. Vymenuj 3 adoptívnych cisárov ....
      14. Akú funkciu v senáte zastávali bratia Gracchovci ---
      15. Ako sa volal otrok, ktorý ušiel z gladiátorskej školy a viedol povstanie? ....
      16. Čo znamená triumvirát? ...
      17. Čo znamená titul Augustus? ...
      18. Proti komu bojovali Rimania v púnskych vojnách ---
      19. Ktorý vojvodca prešiel cez Alpy aj so slonmi, aby dobyl Rím ...
      20.  Čo bolo obsahom Zákonov 12 tabúľ ...

       

       

       

       

       

      11.2.2022

      Preberieme novú látku: Kresťanstvo v Rímskej ríši II.

                                  Nový zákon a šírenie kresťanstva 

      1. prečítame str. 53 - 54  

      2. pozrieme prezentáciu - teraz už do konca

      Krestanstvo_v_Rimskej_risi.pptx.pptx  

      3. napíšeme poznámky 

      Kresťanstvo

      Nový zákon

      - vznik v 1.storočí v rímskej provincii Palestína

      - viera v Ježiša Krista - zakladateľa kresťanstva

      - na podnet židovských veľkňazov Rimanmi ukrižovaný v Jeruzaleme

      - učenie šírené 12 apoštolmi

      - prenasledovanie Rimanmi (neuznávali rímskych bohov), skrývali sa v KATAKOMBÁCH                

        vraždenie kresťanov v amfiteátroch

      - vznik kresťanských obcí na čele s biskupmi, nadradené postavenie rímsky biskup – pápež

       

      Povolenie kresťanstva v 4. storočí

      - rok 313 - cisár KONŠTANTÍN I. VEĽKÝ Milánskym ediktom zrovnoprávnil kresťanstvo

        s inými náboženstvami v ríši

      - od roku 395 - cisár Teodosius - kresťanstvo hlavné náboženstvo

       

      4. Domáca úloha

      pracovný zošit str. 39  

       

       

       

       

       

      8.2.2022


      Bude online hodina podľa rozvrhu.

      http://meet.google.com/voe-ybeg-fki

       

      Preberieme novú látku: Kresťanstvo v Rímskej ríši I.

      1. prečítame str. 52 - 53  /po Nový zákon .../

      2. pozrieme prezentáciu

      Krestanstvo_v_Rimskej_risi.pptx.pptx  

       

      3. napíšeme poznámky 

      KRESŤANSTVO  V RÍMSKEJ RÍŠI

       

      Korene a vznik kresťanstva

      - základy zhrnuté v BIBLII ( Starý zákon a Nový zákon)

      dejiny Židov zhrnuté v Starom zákone

      - Adam a Eva prarodičia, potopa - Noe

      - okolo r. 2000 pred n.l. usadenie Židov na Blízkom východe - Abrahám, r. 1650 pred n.l. odchod do  Egypta, r. 1250 pred n.l. útek z Egypta - Mojžiš, boje s Filištíncami ...

      - okolo roku 1000 pred n.l. kráľ Dávid - založenie štátu s hlavným mestom Jeruzalemom

        potom vláda kráľa Šalamúna, potom babylonské zajatie, kontakt s helenizmom

      -  1. storočie pr. Kr. – kontakt s Rimanmi

      - trpeli pod nadvládou

      - vznik viery v príchod Mesiáša

       

      4. Domáca úloha

      pracovný zošit 38/1,2   

       

       

       

       

       

      1. 2. 2022

      Život v rímskom meste  - Chlieb a hry ...

      1. prečítame str. 50 - 51

      2. pozrieme prezentáciu

      Zivot_v_rimskom_meste.pptx(1).pptx

      Ako_sa_zilo_v_Rime_(2).ppt

      3. napíšeme poznámky

                       Chlieb a hry

      • Rimania radi navštevovali kúpele (ženy dopoludnia, muži popoludní) + masáže => relax, čítanie, spoločenské vyžitie, uzatváranie zmlúv...
      • Lákadlom boli aj divadlá à prvé divadelné hry = napodobeniny gréckych tragédií, neskôr komédie + hudba a tanec...
      • V amfiteátroch /priestor s hľadiskom uprostred/ lákadlom à gladiátorské zápasy preteky na vozoch
      • Gladiátorské hry - -> boje na život a na smrť (muž proti mužovi; proti divým šelmám;)
      • Najznámejší amfiteáter v Ríme = Koloseum
      • Gladiátorské hry + preteky na vozoch boli pre Rimanov aj spôsobom obživy = tipovanie víťaza
      • Rímski cisári vedeli...ak dajú rímskemu ľudu „chlieb a hry“ => nebude sa búriť

      4. Domáca úloha

      36/5,6 

       

       

       

       

      25.1.2022

      Preberieme novú látku: Život v rímskom meste

      1. prečítame str. 49 - 50  / po chlieb a hry - aj za okrajom/

      2. pozrieme prezentáciu

      Zivot_v_rimskom_meste.pptx.pptx

       

      3. napíšeme poznámky 

      ŽIVOT V RÍMSKOM MESTE

      • Rimania boli ovplyvnení Gréckou kultúrou
      • uctievali množstvo bohov, medzi, ktorých patrili aj cisári

      ARCHITEKTÚRA

      • dobre naplánované - úrady, nájomné domy, chrámy, kúpele, obchody, knižnice, akvadukty, stoky
      • v mestách žili bezzemkovia, chudobní
      • v mestách sa rozdávalo obilie, múka
      • bohatí žili na vidieku, veľmi luxusne vo vilách (bohato zdobené, veľké  záhrady, vlastné kúpele, kúrenie, prívod vody)

      VZDELÁVANIE

      • najmä deti z bohatých rodín
      • v mladšom veku - matematika, latinčina, gréčtina, hudobná, telocvik
      • v staršom veku - filozofia, história, prírodné veci, medicína, právo
       

      4. Domáca úloha

      pracovný zošit 37/7

       

       

       

       

       

       

       

      21.1.2022

      Marcus Aurelius, Dioklecián, Konštantín Veľký

      Prezentácia:

      Rimske_cisarstvo_II..ppt

      Poznámky:

      Marcus Aurelius (2.stor.):

                  - posledný adoptívny cisár

                  -čelí útokom germánskych Markomanov a Kvádov

                  -pobyt jeho jednotiek na našom území (nápis na trenčianskej skale)

                  - napísal filozofický spis Hovory so sebou samým 

                  -legenda o zázračnom daždi (zachránil Rimanov od smrti smädom)

                  - po jeho smrti nastupuje jeho neschopný syn 

       

      Dioklecián a Konštantín Veľký

      Dioklecian (3.stor.):

          -tituloval sa Pán a Boh (lat. Dominus et Deus);

            -vládu rozdelil medzi 4 panovníkov      -         tetrarchia;

      Konštantín Veľký (4.stor.):


                  -likvidácia tetrarchie  - neobmedzený vládca


                  -hlavné mesto Byzantion, premenoval na Konštantinopol 


                  -r.313 vydal Milánsky edikt  – zrovnoprávnil kresťanstvo,  koniec prenasledovania kresťanov.

      Od 4.stor. útoky barbarských (nepoznali rímsku kultúru) kmeňov Hunov a Germánov (Ostrogótov, Vizigótov, Longobardov, Gepidov, Herulov, Vandalov)  spolu s nepokojmi v RR /Rímskej ríši/ , (otroci, bezzemkovia) viedli v r.395 k rozdeleniu RR:

      Názov štátneho útvaru

      Hlavné mesto

      Úradný jazyk

      Rok zániku

      Východorímska (Byzantská) ríša

      Konštantinopol

      gréčtina

      1453

      Západorímska ríša

      Rím, Ravenna

      latinčina

      476

       

      Domáca úloha:

      36,5

       35, 1

       

       

       

       

      14.1.2022

      Rímske légie, Limes Romanus

      1. prečítame str. 46

      2. pozrieme prezentáciu

      Limes_Romanus.pptx

       

      3. napíšeme poznámky

       

      Rímske légie

      - dobre vycvičená armáda vojakov

      - cudzinec po 25 rokoch služby získal rímske občianstvo

      - rýchly presun vďaka kvalitnej cestnej sieti

      - prétoriánska garda – ochrana cisára, hlavného mesta

       

      Limes Romanus a rímske tábory

      - opevnená hranica Rímskej ríše - valy, priekopy, rieky, kamenné múry, pevnosti 

      -vyvýšené miesta v blízkosti vody

      -vždy rovnaký pôdorys so 4 bránami   

      -veliteľstvo uprostred     

      -v tábore: nemocnica, kúpele, svätyňa, sklady...

      -pri táboroch osady pre príbuzných vojakov  a bežné obyvateľstvo

      Výnimočné postavenie: veľké kamenné tábory ako súčasť ochrany hraníc, napr. Vindobona (Viedeň), Aquincum (Budapešť), Carnuntum (Petronell). Na našom území menšie tábory: Laugaritio (Trenčín), Kelementia (Iža), Gerulata (Rusovce)...

      Domáca úloha:

      36/4

       

       

       

      11.1.2022

      Rímske cisárstvo,Rozmach a pád Rímskej ríše 

      1. prečítame str. 45 

      2. pozrieme prezentáciu

      Rim-Rimske_cisarstvo.ppt

      Rimske_cisarstvo.pptx_(1).pptx

      3. napíšeme poznámky

      Rímske cisárstvo

      Octavius Augustus

      • odmietol titul diktátora
      •  prvý rímsky cisár – obdobie jeho vlády = principát      (princeps – prvý občan)
      • začiatok rozmachu Rímskej ríše
      •  prestaval Rím, staval cesty, mosty, prístavy, podporoval manželstvo
      •  nechal prestavať chrámy, alebo vybudoval nové

      Caligula - vymenoval koňa za konzula

      Nero – krutovládca, podpálil Rím (podozrenie) – obvinil kresťanov

      rod Vespasianovcov: dobyli Jeruzalem v r. 70, rozmach Rímskej ríše

      Titus - r. 79. výbuch sopky Vezuv, zničené Pompeje

      98 – 180 – vláda adoptívnych cisárov: každý z nich si adoptoval budúceho cisára

                    - Traján – Rím získal najväčší územný rozsah

                    - Hadrián – stavby Limes Romanus (opevnená hranica Ríma)

                    - Antonius Pius – Rimania neviedli žiadne vojny

       

      Domáca úloha:

      35/2

       

       

       

      17.12.2021

      Opakovanie

       

       

      14. 12. 2021

      Nová téma: Kríza a pád republiky

      1. prečítame str. 43-44    

      2. pozrieme prezentáciu

      16.Kriza_a_pad_republiky.pptx.pptx

      3. napíšeme poznámky

      Kríza a pád republiky

      Víťazstvo v púnskych vojnách prinieslo rôzne problémy:  drahšie obilie, nepokoje, napätie v spoločnosti.

      Bratia Gracchovci chceli, aby sa bezzemkom prideľovala štátna pôda, kde si mohli zakladať malé hospodárstva (nesúhlas patricijov s týmto návrhom – vznik nepokojov).

      V roku 73 – 71 pr. Kr. – Spartakovo povstanie otrokov (vzbúrení otroci, najmä gladiátori) – povstanie potlačené.

      Triumviráty

      Je to vláda trojice vládcov, ktorí využili krízu republiky /rok 60 pred Kr./:

                      I. triumvirát – Crassus, Pompeius a Caesar (Caesar sa stal diktátorom, 15.3.44 pr. Kr. bol zavraždený)

                      II. triumvirát – Antonius, Lepidus, Octavius /rok 44 pred Kr./: – rozdelili si krajinu

      Octavius sa zmocnil Egypta, stal sa jediným vládcom v Ríme a dostal titul Augustus - Vznešený.

       

      Domáca úloha - pracovný zošit  str. 34 

       

       

       

      10.12.2021

      Bude online hodina podľa rozvrhu.

      http://meet.google.com/voe-ybeg-fki

       

      Preberieme novú látku: Rím sa stáva pánom Stredomoria

      1ečítame str. 42 - 43

      2. pozrieme prezentáciu

      Punske_vojny.pptx

      3. napíšeme poznámky

      Poznámky si prepíšte z prezentácie z posledných strán, tam kde máte napísané - Do zošita - 3 strany /3 vojny/ ... 14, 15, 16

      4. Domáca úloha

      pracovný zošit 32/2, 33/4,5

       

       

       

      7. 12. 2021

      Bude online hodina. 

      http://meet.google.com/voe-ybeg-fki

      Preberieme novú látku: Rímska republika

                                Republika - nové štátne zriadenie v Ríme 

                                                       /po Rím sa stáva pánom Stredomoria/

      1. prečítame str. 41 - 42

      2. pozrieme prezentácie

      Rim-Republika.ppt

      Rimska_republika.pptx

      3. napíšeme poznámky

      Rímska republika

       

      -vznikla v Rímskej ríši po r. 510 pnl,(vyhnanie posledného rímskeho kráľa)

      -lat. res publica =vec verejná- DEMOKRATICKÁ forma štátu

      -na čele dvaja konzuli - volení na 1 rok

      - v čase vojny rozhodoval diktátor

      - konzulov sprevádzalo 12 liktorov

      -konzulom radil 300-členný senát

      -rozhodnutia konzulov a senátu musel schváliť snem = ľudové zhromaždenie

      Patriciovia – vznešení- rozhodovacie práva

      Plebejci – nevznešení - nemali rozhodovacie práva

      Výsledky konfliktov medzi patricijmi a plebejcami:

        1. spísanie zákonov- Zákony 12 tabúľ – vystavené pre ľud

        2.  plebejci mohli mať v sneme zástupcov - tribúnov ľudu s právom veta

       

      4. Domáca úloha : naučiť sa

       

       

       

      3.12.2021

      Preberieme novú látku: Staroveký Rím - Kráľovská doba

      1. prečítame str. 39 - 40

      2. pozrieme prezentáciu

      Staroveky_Rim_-_Kralovska_doba.pptx

      3. napíšeme poznámky

       

      Staroveký Rím

      Kráľovská doba (753 p.K. – 510 p.K.)

      Eneas – trójsky hrdina, usadil sa na území dnešného Talianska (Apeninský polostrov) a založil nové mesto.

      Romulus a Remus – bájni zakladatelia Ríma, vychovávala ich vlčica.

      Rímski susedia Etruskovia, mocný a významný národ:

      • žili v taliansku pred rokom 1000 p.k.
      • boli hutníci, remeselníci, obchodníci
      • ako prví poznali železo
      • dôkaz – pamiatky a stavby

      Rím mal 7 kráľov – poslední 3 boli Etruského pôvodu.

      Významný panovník Servius Tullius rozdelil obyvateľstvo do 5 skupín.

      Posledný etruský kráľ v Ríme bol Tarquinius Superbus v roku 510 p.K. vyhnaný z mesta.

      4. Domáca úloha

      pracovný zošit - str. 30, 31

       

       

       

       23.11.2021

      Na záver témy Staroveké Grécko spripomeňme týmto dokumentom jednu z veľkých bitiek v roku 490 pred Kristom, kedy mohutné perzské vojsko napadlo Grécko. Gréci uštedrili Peržanom pri Maratóne zdrvujúcu porážku. Peržania sa museli stiahnuť a zabudnúť na svoje dobyvačné plány.

      https://www.youtube.com/watch?v=eeQnyGPyxNM&ab_channel=RomeSK

       

       

      19.11.2021

      Opakovanie - test

       

       

      16.11.2021

      Macedónia - Alexander Macedónsky a jeho výboje

      Prezentácia:

      Alexander_Macedonsky.ppt 

      Poznámky: 

       Alexander I. Macedónsky – Veľký  - „kráľ kráľov“

      - syn pokračoval v plánoch otca, vytvoriť Macedónsku ríšu a poraziť Perziu

      - viedol výboje:

      - v bitkách pri Issose a Gaugamelách v r. 331 pr.n.l. porazil perzského kráľa Dareia III.

      - ovládol Malú Áziu, Egypt, Sýriu, Palestínu, Mezopotámiu, Perziu, až po rieku Indus

      - v ríši šíril grécku kultúru, ktorá sa miešala s prvkami východných kultúr – HELENIZMUS

      - zakladal mestá - Alexandrie ( najznámejšia v Egypte – knižnica a Maják)

      - učil ho Aristoteles, bol vzdelaný a chcel vo svojej ríši spolužitie národov bez nenávisti

      - po jeho smrti sa ríša rozpadla na 4 časti – helenistické štáty

      ( Ptolemaiovský Egypt, Seleukovskú Áziu, Pergamonskú ríšu, Macedóniu Antigonovcov)

       

      Domáca úloha:

      pracovný zošit - str. 29

       

       

      12.11.2021

      Macedónia - Doba Filipa II. Macedónskeho

      Prezentácia:

       12.Macedonia_a_helenisticky_svet.pptx.pptx

      Poznámky:

      Macedónia a Helenistický svet

      doba Filipa II.

      Macedónia – ležala na severe dnešného Grécka

      • mala bohaté ložiská nerastných surovín
      • rozmach začal za vlády Filipa II.
       • mocný kráľ
       • reformátor
       • otec Alexandra Macedónskeho
       • zavraždený na svadbe dcéry v roku 336 p.K.
       • na jeho dvore pôsobil vedec a filozof Aristoteles – zakladateľ logiky
      • Macedónci v roku 338 p.K. násilím zjednotili všetky grécke štáty
      • vytvorili Korintský spolok (všetky gr. štáty okrem Sparty)
       • zákaz vnútrogréckych vojen, ochrana pred cudzincami
       • spolok namierený proti Peržanom
       • spolupráca v hospodárskom i kultúrnom živote

       

      Domáca úloha 28/2

       

       

       

       

      9.11.2021

      Klasické Grécko - Atény za Perikla a bratovražedná vojna

      Prezentácia:

       Ateny_za_Perikla_a_bratovrazedna_vojna.ppt

      Poznámky:

       

      Atény za Perikla

      • Perikles vládol v rokoch 500 – 429 pred K. - začal rozkvet Atén
      •  budovanie veľkolepých chrámov , divadlá,  štadióny
      • sochárstvo – dokonalé tvary ľudského tela /sochár Feidias/
      • výstavba Akropoly a Partenónu
      • divadlá - grécki dramatici – Sofokles, Euripides
      • grécki filozof – Sokrates
      • Kalokagatia – vzniká nový ideál krásy (spojenie duchovnej a telesnej krásy)

       

      Perikles a jeho politika

      • prívrženec demokracie, nadviazal na Kleistenove reformy
      • občanom vyplácali rôzne finančné príspevky
      • vzniká Aténsky námorný spolok

                                        

      Peloponézska vojna - bratovražedná

      • 434 – 404  p.K.
      • rozmach Atén so závisťou sledovala Sparta – vytvorili  Peloponézsky spolok 
      • vzniká Peloponézska vojna
      • Atény – lepšie loďstvo, Sparta – lepšie pozemné vojsko
      • smrť Perikla – 429 pred K. zomrel na mor
      • víťazstvo Sparty → dosadili na čelo Atén 30 tyranov → pustili sa do boja s Perzskou ríšou
      • Aténčania to využili - zbavili sa vlády 30 tyranov → v Aténach obnovili demokraciu
      • vojna oslabila grécke štáty

       

      Domáca úloha: pracovný zošit str. 27

       

       

      5.11.2021

      Gréci bojujú za svoju slobodu

      Prezentácia:

      Greci_bojuju_za_svoju_slobodu.ppt

      Klasicke_Grecko.pptx

      Poznámky:

      Klasické Grécko – Grécko-perzské vojny

      • 500 pr. K. vypukol konflikt medzi Grékmi a Peržanmi
      • Maloázijským Grékom prišli na pomoc Aténčania
      • Peržania vyslali poslov, ktorým Gréci mali dať vodu a zem na znak toho, že sa vzdávajú
      • konflikt opísal otec dejepisu – Herodotos
      • 490 pr. K. bitka pri Maratóne – Gréci porazili Peržanov pod vedením Miltiadesa
      • 480 pr. K. bitka pri Termopylách – Sparťania (Gréci) pod vedením Leonida boli porazení kvôli zrade jedného z Grékov.
      • 479 pr. K. námorná bitka pri Salamíne a bitka pri Platajach – porážka Peržanov
      • Peržania spustošili Atény
      • 449 pr. K. Gréci a Peržania uzavreli mier

      Domáca úloha: 

      Pracovný zošit 26/3,4

       

       

       

      2.11.2021

      Bude päťminútovka z témy Grécko bájí a povestí - Minojská a Mykénska civilizácia /str. 25, 26, 27/

      - zopakujte si otázky v prezentáciách týchto tém ...

       

      Dokončíme  látku: Dávnoveké Grécko - Sparta - Atény a

       Tyrania a zrod demokracie v Aténach aj Rozvoj vedy.....

      Prezentácia:

      Davnoveke_Grecko_-_veda.pptx

       Poznámky:

      Tyrania, rozvoj vedy a vzdelania

      • 560 p. K. – moci v Aténach sa chopil Peisistratos – tyran 
       • nastal veľký rozkvet Atén, riešenie problémov bežných obyvateľov
       • rozvoj umenia, stavba verejného vodovodu
      • 510 p. K. – Kleistenes – položil základy demokracie (vlády ľudu)
       • priznal rovnaké práva plnoprávnym občanom (okrem žien, detí, otrokov, cudzincov)
       • zaviedol ostrakizmus – črepinový súd

      Vedci rozvíjali prírodné vedy. Najznámejší boli:

      • Táles – grécky filozof a matematik, autor Talesovej vety
      • Pytagoras – Talesov žiak, autor Pytagorovej vety

       

      Domáca úloha 23/5, 24/7

       

       

       

      26.10.2021

      Dávnoveké Grécko - Sparta - Atény  /po Tyrania a zrod demokracie...str. 28 - 29/

      Prezentácia:

      9.Davnoveke_Grecko.pptx_(2).pptx

      Davnoveke_Grecko_(1)1.pptx

       

      Poznámky:

      Dávnoveké Grécko – Atény, Sparta

      Štáty spájal – spoločný jazyk, dejiny, umenie, láska k filozofii, viera v rovnakých Bohov, veštiareň v Delfách, olympijské hry.

      776 p.K. – 1. olympijské hry – konali sa každé 4 roky v júli alebo v auguste, mohli ich sledovať len muži, kvôli nim sa prerušili aj konflikty, znamenali začiatok Gréckeho kalendára /beh, hod diskom, skok do diaľky,hod oštepom, box, zápasenie/.

      Staroveká Sparta

      • založili ju Dórovia na Peloponézskom polostrove
      • Lykurgos –  spísal spartské zákony
      • povinnosťou Sparťanov bolo bojovať vo vojnách
      • na čele boli  2 králi, 5 úradníkov (EFORI), rada starších a snem všetkých plnoprávnych občanov
      • Spartskú spoločnosť tvorili:
       • Sparťania
       • slobodní obyvatelia
       • obyvatelia, ktorí nemali žiadne práva

      Atény

      • rozvinuté hospodárstvo a prístav - zdroj bohatstva
      • vláda kráľov, neskôr aristokracia
      • Drakón – spísal aténske obyčajové právo
       • zločiny trestal surovým spôsobom
      • Solón – Aténsky politik, zlepšil pomery v krajine, no nie natrvalo
       • rozdelil slobodné obyvateľstvo podľa veľkosti majetku do 4 tried, každá mala iné práva a povinnosti
       • oslobodil všetkých Aténčanov – otrokov, kvôli dlhom

       

      Domáca úloha:

       Pracovný zošit 23/4 

       

       

       

      22.10.2021

      Staroveké Grécko - Mykénska civilizácia, Trójska vojna

      Prezentácia:

         Staroveke_Grecko_-_mykenska_civilizacia.ppsx

      Poznámky:

      MYKÉNSKA CIVILIZÁCIA

      • tvorcami sú kmene Achájcov (boli pod nadvládou minojskej civilizácie)
      • najväčšie mesto: Mykény
      • po zemetrasení Mykénčania zaútočili na Krétu a oslobodili sa spod minojskej nadvlády
      • založili mestské štáty: Mykény, Atény, Téby ...
      • mestá budovali z kyklopského muriva
      • boli zruční remeselníci, pastieri a obchodníci
      • známi grécki bájni hrdinovia - Herakles, Perseus ...

       

      Trójska vojna

      • r. 1200 pr. Kr. – Grécko        -           Trója
      • objaviteľom Tróje bol Heinrich Schliemann
      • trójsku vojnu opísal grécky básnik Homér v epose  Ilias a Odysea
      • po skončení trójskej vojny sa Grécko ponorilo na 400 r. do obdobia temna , na ich územie prenikli Dórovia
      • r. 800 pred Kr. – veľká grécka kolonizácia (Gréci si zakladajú nové kolónie = osady a mestá)

      -------------------------------------------------------------------------

      • grécki bohovia žili na najvyššej hore – Olympe
      • hl. bohom bol Zeus, jeho manželkou bola Héra
      • boh vojny – Ares
      • bohyňa lásky – Afrodita
      • bohyňa múdrosti – Aténa
      • boh morí – Poseidon
      • boh podsvetia – Hádes
      • boh Slnka – Apolón
      • najznámejšia veštiareň  bola v Delfách

       

      Domáca úloha:

      Pracovný zošit 20/1,  21/5

       

       

       

       

      19.10.2021

      Preberieme novú látku: Staroveké Grécko - Grécko bájí a povestí

      1. prečítame str. 25-26

      2. pozrieme prezentáciu

         Staroveke_Grecko_-_minojska_civilizacia_(2).pptx

      3. napíšeme poznámky

      Staroveké Grécko

       

      1/ KDE?

       Balkánsky polostrov,  Peloponézsky polostrov,  ostrovy v Egejskom mori,  pobrežie Malej Ázie

       

       povrch prevažne hornatý,  členité pobrežie,  teplé podnebie

       

      2/ KTO?

      HELÉNI – GRÉCI

       okolo r. 2000 pr.n.l. Achájci, Ióni

       okolo r. 1200 pr.n.l Dórovia 

       

      3/ AKO SA ŽIVILI?

       

      roľníctvo ( obilie, olivy, vinič, figy, datle, cesnak, kapusta)

      chov ( ovce, kozy, dobytok, ošípané  )

      remeslo ( hrnčiarstvo, tkáčstvo, tesárstvo, kovotepectvo, kováčstvo...)

      obchod, rybolov, moreplavba

       

      4/ MINOJSKÁ  CIVILIZÁCIA

      - na ostrove Kréta

      - hlavné mesto Knóssos ( labyrint)

      - symboly - býk a dvojsečná sekera

      - vyznávali kult Veľkej matky

      - vybudovali mocné loďstvo

       

      4. Domáca úloha

      Pracovný zošit 21/6,7                                                                      

       

       

       

       

      15.10.2021

      1. Opakovanie po str. 18. - test

      2. Práca s pracovným zošitom

       

       

       

      12.10.2021

      Civilizácie starého Orientu  - Staroveký Egypt    /str. 22 - 24/

      Prezentácia:

      Civilizacie_orientu_-_Egypt_(1).ppt

      Staroveky_Egypt.ppt

      Poznámky:

      Staroveký Egypt

       

      Bol na oboch brehoch rieky Níl - úrodná pôda – dostatok vlahy a slnka – poľnohospodárstvo a chov dobytka.

      Používali hieroglyfické písmo (obrázkové).

      V roku 3000 pred Kr.  násilne zjednotil Egypt – vládca Meni- Horný Egypt – pastieri

                                                                                                       - Dolný Egypt - roľníci

      Vládcovia – faraóni – Amenhotep IV., Ramzes II, Tutanchamón ...

      Stavali - pyramídy – Ceopsova, Džoserova ...(stredisko v Gíze),  chrámy (komplexy v Karnaku a Luxoresochy, sfingy ...

      Uctievali množstvo bohov a bohýň – polyteizmus – Re, Thovt, Anubis, kráľ bohov Amon ...

      Verili v posmrtný život – preto telá mŕtvych balzamovali – mumifikácia.

       

      Domáca úloha:

      pracovný zošit 17/1, 19/8,9 

       

       

       

       8.10.2021

      http://meet.google.com/voe-ybeg-fki

      Civilizácie starého orientu  - Sumeri, Babylonská ríša, Chetitská ríša, Feničania

      1. prečítame novú tému str. 21-22

      2. pozrieme prezentáciu 

         Civilizacie_orientu_-_Sumeri__Babylon__Cetiti__Fenicia_(1).ppt

      3. napíšeme poznámky

      Známe národy v Oriente : Sumeri, Chetiti, Babylonia, Fenícia

       

      Sumeri - prví používajú písmo (klinové)

                         - zruční obchodníci, remeselníci, umelci

                        - Ur, Uruk, Lagaš, Umma – známe mestské štáty - neustále boje o nadvládu

       

      Babylonia -  najväčšia sláva - vláda Chammurapiho

                                 - Chammurapiho zákonník

                                 - mesto Babylon

       

      Chetiti - vojny s Egypťanmi – zakončené najstaršou mierovou zmluvou (1258 pr. Kr.)

                                - zánik po vpáde morských národov   /1200  / 

                                 - mesto Chattušaš  

                                                                  

      Fenícia - výborní námorníci, obchodníci a cestovatelia

                         - abeceda s 22 znakmi

                         - vynašli peniaze

                         - založili mesto Kartágo

                         - mestá Sidon, Tyros, Byblos

       

      4. Domáca úloha:

      pracovný zošit 18/5, 19/6

       

      O týždeň v piatok bude písomka - opakovať po str. 18.

       

       

       

      5.10.2021

       Civilizácie starého Orientu    /str. 19-21 - po Sumeri/

      Prezentácia:

      Civilizacie_orientu_-_Mestske_staty.ppt

      Poznámky:

      Civilizácie starého Orientu - mestské štáty

      Prvé orientálne civilizácie – Egypt, Mezopotámia, India a Čína, vznikajú v povodí veľkých riek -

      Mezopotámia – rieky Eufrat a Tigris,   Egypt – rieka Níl,   India – rieky Indus a Ganga,   Čína – rieka Jang c´ťiang

      Dôvody:

      Úrodná pôda, teplé podnebie, dostatok vlahy  aj s pomocou zavlažovacích kanálov

      Vznikajú mestské štáty

      Vládca – stojí na čele, má neobmedzenú moc, je veliteľ vojska

      Dvorania – bohatí a mocní – pomáhali vládcovi (niektorí boli proti)

      Úradníci – museli vedieť čítať a písať, viedli panovníkove archívy

      Slobodní ľudia – najpočetnejšia časť spoločnosti (obchodníci, remeselníci, roľníci, umelci) – odvádzali dane

      Otroci – najnižšia vrstva obyvateľstva, nemali žiadne práva, najťažšie práce

      Život sa riadil zákonníkmi.

      Veda

      Mezopotámia – vznik prvého písma sveta (obrázkové, neskôr klinové)

      Egypt – hieroglyfické písmo

      Má to vplyv na vznik chrámov - zikkuratov – centrá vzdelania a vedy, školy pisárov ...

      Kňazi – tlmočili vôľu bohov, vykonávali obety, zaoberali sa fyzikou, matematikou atď.

       

      Domáca úloha:

      pracovný zošit str. 17/2, 3

       

       

      1.10.2021

      Nová téma: Človek využíva železo  /str. 16 - 18/

      1.  Prečítajte si novú tému v učebnici, aj za okrajom

      2. Pozrite si prezentáciu

      3. Pozrite si dokument

      4. Napíšte si poznámky do zošita 

      Prezentácia:

      Clovek_vyuziva_zelezo_(1).pptx

      Dokument:

      http://www.youtube.com/watch?v=ZjeGk1LIH8A

      Poznámky:

      Človek využíva železo

      Doba železná sa nazýva podľa kovu, ktorý získal významné postavenie pri výrobe zbraní a ostatných nástrojov. Týmto kovom bolo železo. Delí sa na staršiu Halštadskú 800-400 rokov pred Kristom a mladšiu Laténsku 400 rokov pred Kristom až prelom nášho letopočtu.

      Významným kmeňom staršej doby boli Skýti, ktorí boli kmeňom kočovným. Nestavali stále príbytky - stany. Robili veľké presuny - pastierstvo a chov dobytka. Boli vynikajúci bojovníci.

      Významným kmeňom mladšej doby boli Kelti, ktorí mali pevné sídla, ktoré nazývame oppidá, používali hrnčiarsky kruh, boli vynikajúci remeselníci aj bojovníci, ako platidlo používali mince,  vynašli nožnice a kosu. Ich kňazi sa nazývali druidi.

      Keltské kmene - Galovia, Belgovia, Briti, Helvéti, Bójovia, Kotíni.

       

       Domáca úloha:

       pracovný zošit str. 14 a 15 

       

       

      29.9.2021

      Obrazy starovekej spoločnosti

      Človek objavuje meď a bronz

      Prezentácia:

      4.Obrazy_starovekej_spolocnosti_-_clovek_objavuje_med_a_bronz.pptx

       

      Poznámky:

      Človek objavuje meď a bronz

      Medená doba - 3,5 tis. – 2 tis. pred Kr.

      • začala, keď človek vyrobil prvý nástroj z medi
      • meď – mäkká, ľahko sa ohýbala, no pracovné nástroje sa vyrábali z kameňa
      • výroba šperkov, náboženských symbolov, symbolov moci

      Bronzová doba 2 tis. – 800 pred Kr.

      • keď vznikol bronz zlúčením medi a cínu
      • bronz – krehký, nie je mäkký, neohýba sa
      • ľudia postupne prestali používať kameň

      Spoločnosť sa mení na  bohatých a chudobných.

      Objavili sa prví otroci, začali vznikať prvé kráľovstvámestá (hradby, veže, priekopy). Spoločnosť sa riadila podľa pravidiel, neskôr vznikali zákonníky.

      Nové poznatky

      • vznik písma a číslic
      • písanie na  – koža, látka, drevo
      • remeslo sa oddelilo od poľnohospodárstva 
      • vznikajú nové remeslá – kovolejárstvo, kovotepectvo
      • výmenný obchod  
      • vznikli predmincové platidlámince
      • vynájdené koleso, domestikácia ťažných zvierat – kone, ťavy, slony
      • objav -  pluh, voz, hrnčiarsky kruh

      Náboženstvo

      • polyteizmus – viera v mnohých bohov
      • význam slnka a ohňa
      • vôľu bohov tlmočili kňazi, riadili chrámy, prijímali milodary 
       

      Domáca úloha: 

      Pracovný zošit str. 11/1,2,3

                                        12/4

       

       

       

      24.9.2021

      Kamenná doba - pastieri a roľníci   /str. 11 - 12/

      Prezentácia:

      3.Kamenna_doba_____pastieri_a_rolnici.pptx

      Poznámky:

       

      Kamenná doba – pastieri a roľníci

      NEOLIT = mladšia doba kamenná

      • zmeny v spoločnosti => neolitická revolúcia => šírila sa z tzv. úrodného polmesiaca 
      • ľudia prestávali len loviť a hľadať si potravu, začali si ju aj pestovať

      (nakresliť mapu str. 11)

      • práca na poli bola namáhavá, používali jednoduché nástroje - palice, kosáky, žiadne motyky či hrable
      • pestovanie kultúrnych plodín: obilniny - raž, pšenica, strukoviny - hrach, šošovica, ovocie  - jablká, hrušky, ľanžihľava – vlákna na výrobu látok, odevy.
      • ľudia ešte nepoznali koleso – všetko museli nosiť na chrbtoch, ťažné zvieratá
      • domestikácia hospodárskych zvierat - oviec a kôzdobytka, hydiny (ľudia začali využívať mäso, mlieko – syry, vajcia, kožušinu a vlnu).
      • stavba stálych príbytkov, domy boli ohradené palisádami - veľkými drevenými plotmi
      • výroba vŕtaných a brúsených kamenných nástrojov
      • výroba pálenej keramiky => hrnce, taniere, misy, sošky...
      • odevy z látok, kože a kožušiny
      • matriarchát => dominantné postavenie ženy (uctievanie Veľkej matky)
      • prírodný čas – uctievanie mesiaca, riadili sa podľa neho, vedeli, kedy majú začať so sadením kultúrnych plodín

       

      Domáca úloha:

      Pracovný zošit str. 8

       

       

       

      22.9.2021

      Život prvých lovcov a zberačov  /str. 9-10/

      Prezentácia:

      2.Zivot_v_kamennej_dobe_____lovci_a_zberaci.pptx

      Poznámky:

      Lovci a zberači

      • žili v skupinách (najväčšie mali niekoľko desiatok členov), žili v rodoch, boli pokrvne príbuzní
      • prirodzená deľba práce medzi mužom a ženou
      • muži – lovili, bránili rodinu, vyrábali nástroje
      • ženy – starali sa o rodinu, zhotovovali odevy, zbierali lesné plody
      • nestavali stále príbytky, žili v jaskyniach, zemľankách, stanoch
      • domestikovali psa
      • na konci obdobia chovali kone, ovce, byvoly...
      • zakladali oheň

      Umenie a náboženstvo - nálezy:

      • nástenné maľby, sošky venuší a zvierat, ornamenty, prvé šperky
      • verili v posmrtný život

      Koniec paleolitu

      • skončilo striedanie medziľadových a ľadových dôb → vyhynuli veľké zvieratá → rozpad väčších spoločenstiev
      • lovenie menších zvierat – málo potravy, preto sa veľké spoločenstvá rozpadli na menšie skupiny
      • lovci používali luk, šípy, nože a malé sekerky
       
      Domáca úloha:
      pracovný list 5/3, 6/6
       

       

       

       

       

      17.9.2021

      Obrazy pravekej spoločnosti

       

      Prezentácia:

      Obrazy_pravekej_spolocnosti_(4).pptx

       

      Poznámky:

      OBRAZY PRAVEKEJ SPOLOČNOSTI

      Stvorenie človeka

      1. Podľa Biblie – Boh stvoril muža a ženu

      2. Podľa Darwina - zakladateľ evolučnej teórie – život sa vyvíja od nižších foriem k vyšším – antropogenéza - vývoj človeka od najjednoduchších foriem až po dnešný druh.

      • Živočíšny predchodca, Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, Homo sapiens sapiens 

      Pravek – kamenná doba

      3 mil. – 3,5 tis. rokov pred Kristom

      Australopithecus - najstarší vývojový stupeň človeka, žil len v Afrike (Lucy z Hadaru)

      Homo habilis - človek zručný, dokázal zhotoviť jednoduché nástroje

      Homo erectus - človek vzpriamený, pohyboval sa na nohách 

      Homo sapiens - človek rozumný

      Homo sapiens sapiens - človek dnešného typu

      Podnebie v paleolite

      • striedanie ľadových a medziľadových dôb
      • typické zvieratá: mamuty, srstnaté nosorožce, jaskynné levy, hyeny a medvede, šabľozubé tigre
      • typické rastliny: stromy, machy, lišajníky, kríky
       

      Domáca úloha:

       pracovný list str. 2/2,3

                                      3/4,6,7

       

       

       

      10.9.2021

       

      Prezentácia:

      1.Historia_a_pravek.pptx_(1).pptx

      Poznámky:

      HISTÓRIA A PRAVEK

      História sa zaoberá minulosťou. Aby sme sa v nej vedeli ľahšie orientovať, historici ju rozdelili na obdobia – pravek, starovek, stredovek, novovek,  moderná doba (nakresliť časovú priamku str. 4).

      Christian Thomsen rozdelil pravek na dobu:

      • Kamennú
      • Medenú
      • Bronzovú              v súčasnosti sa radia k stredoveku
      • Železnú

      (nakresliť tabuľku, str. 5

      Archeológovia – získavajú pamiatky hmotnej kultúry. Tie treba ďalej triediť, chronologicky začleniť, zreštaurovať, uskladniť a vedecky spracovať.

      Nástroje archeológa – malý čakan, metlička, štetce, lyžica, skalpel, krompáč, rýľ, motyka, vodováha, zubárska sonda, pinzeta, tyč s mierkou, pásmo, plastová nádoba na nálezy, sitko.

       

      Školský rok 2021/2022

       

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      19. 5. 2021

      Bude online hodina podľa rozvrhu o 8.40 hod.

      http://meet.google.com/voe-ybeg-fki
       

      Preberieme novú látku: Nové mocné kráľovstvá stredoveku

      1. prečítame str. 92 /aj za okrajom /

      2. pozrieme prezentáciu

      Nove_mocne_kralovstva_stredoveku.pptx

      3. ešte jedno video na doplnenie

      https://www.youtube.com/watch?v=BUzK13wk3GM&ab_channel=HrdinaodSolferinaHrdinaodSolferina

      4. napíšeme poznámky 

       

      Nové mocné kráľovstvá

      Nemecko

      • vzniká na území východofranskej ríše
      • v 10. storočí sa Oto I. Veľký zmocnil väčšiny území, kde sa hovorilo po nemecky
      • v roku 962 bol korunovaný za rímskeho cisára – cisára Svätej ríše rímskej
      • každý rímsky cisár mal byť nadriadený všetkým panovníkom Európy
      • od 12. storočia sa krajina rozpadla na samostatné kniežatstvá

      5. Domáca úloha

      Prepísať poznámky - posielať netreba, skontrolujeme v škole

       

       

      17. 5. 2021

      Bude online hodina podľa rozvrhu o 9.40 hod.

      http://meet.google.com/voe-ybeg-fki
       

      Preberieme novú látku: Nové mocné kráľovstvá stredoveku

      1. prečítame str. 90 - 91 /aj za okrajom /

      2. pozrieme prezentáciu

      Nove_mocne_kralovstva_stredoveku.pptx

      3. ešte jedno video na doplnenie

      https://www.youtube.com/watch?v=nEV5STAV6Y8&t=17s&ab_channel=DokumentySK%2FCZ

       

      4. napíšeme poznámky 

       

      Nové mocné kráľovstvá

      Po rozpade Franskej ríše vzniklo Francúzsko a Nemecko. Na ostrove sa začalo formovať Anglické kráľovstvo. Vznikali aj viaceré kráľovstvá Slovanov.

      Francúzsko

      • vláda Karolovcov  - potomkovia Karola Veľkého, vymreli v 10. storočí
      • na trón nastúpil Hugo Kapet (vlastnil pozemky v okolí Paríža)
      • založil dynastiu Kapetovcov, vládla okolo 250 rokov
      • Francúzsko mocnelo
      • Filip IV. Pekný (14. storočie)
       • prinútil pápeža presťahovať sa z Ríma do Avignonu
       • francúzska kontrola nad pápežom – avignonské zajatie pápežov

      Storočná vojna

      • po smrti Filipa IV. dynastia Kapetovcov vymiera. Nárok si robili anglickí králi. Vznikla vojna medzi Anglickom a Francúzskom.
      • Angličania boli aj napriek začiatočnej prevahe vytlačení z Francúzska (Jana z Arcu).

      5. Domáca úloha

      Prepísať poznámky - posielať netreba, skontrolujeme v škole

       

       

      ...............................

       

       

      Rytierska kultúra    /str. 87 - 88/

      • šľachtici – vedeli narábať so zbraňami, mali ochraňovať ostatné obyvateľstvo
      • žili na svojich hradoch z daní od poddaných
      • v prípade potreby museli ísť do vojny za záujmy svojho panovníka – rytieri

      Rytieri

      • vzdelávali sa v pravidlách rytierskeho správania
      • vernosť
      • zvláštny obrad – pasovanie
      • v ich prostredí vznikali prvé literárne diela – romány a poézia

       

      3.5.2021

      Kultúra, veda a umenie v stredoveku      str. 86

      • kultúra bola univerzálna – na princípe kresťanstva
      • používal sa spoločný jazyk latinčina (mala ustálenú gramatiku a odbornú slovnú zásobu)
      • po celej Európe vznikali kláštory –cieľ - šírenie a upevňovanie kresťanskej viery, boli ochrancami kultúry a vzdelanosti (ochraňovali staré a písali nové knihy) , pomoc chudobe ...
      • kláštory zakladali - benediktíni (Benedikt z Nursie), dominikáni (Tomáš Akvinský), františkáni (František z Assisi)
      • pápež Gregor Veľký založil gregoriánsky chorál
      • mnísi a kňazi boli do 12. storočia jedinými európskymi vzdelancami
      • kláštorné školy – čítanie, písanie, latinčina

      Mestská kultúra

      • mestské školy sa začali objavovať asi v 13. storočí
      • univerzity – najstaršie v Taliansku (Salermo, Bologna, Padova), Paríži a Oxforde.
      • vyučovala sa medicína, právo, teológia

       

       

      28.4.2021

      Rytmus života – Jeden deň v stredoveku

      • pracovný deň závisel od denného svetla
      • ľudia (bežní) nemali hodiny
      • čas odpočinku určovalo zvonenie kostolných zvonov
      • práca roľníka bola ťažká, mohol odpočívať v nedele a cirkevné sviatky
      • žilo menej ľudí, no v rodinách sa rodilo oveľa viac detí (4-8, polovica zomierala)
      • priemerná dĺžka života v Európe v 13. storočí – 35 rokov
      • hladomory, nákazlivé ochorenia (mor)
      • ľudia boli veriaci – verili, že za všetky trápenia budú odmenení po smrti
      • stredoveký človek o svete vedel veľmi málo, nevedel ani čítať
      • cestovalo málo ľudí (peši, na koňoch v koči)

       

       

       

      26.4.2021

      Novota Európy - stredoveké mestá    /str.81- 82/

       

      Stredoveké mestá

      • mestá boli oveľa menšie - 2 – 3 tis. obyvateľov
      • strediská obchodu a remesiel – predaj za peniaze
      • na križovatkách, pri brehoch riek a morí
      • patrili kráľovi a zemepánovi
      • spravovala ich mestská rada na čele s richtárom
      • od kráľa a zemepána získavali mestské privilégiá – výsady
      • žili tu mešťania – boli osobne slobodní
      • bohatí sa delili na kupcov, obchodníkov, remeselníkov (cechy), finančníkov
      • mestá ako strediská obchodovania najskôr v oblasti Stredozemného mora
      • prístavy v dnešnom Francúzsku a Taliansku začali obchodovať s východom
      • hlavné strediská Benátky a Janov
      • dovoz: ryža, korenie, voňavky, látky, soľ, víno, kožušiny, sušené ryby ...

       

       

       

      21. 4. 2021


      Bude online hodina podľa rozvrhu o 8.40 hod.

      http://meet.google.com/voe-ybeg-fki

       

      Preberieme novú látku: Ako sa žilo v stredoveku

      1. prečítame str. 80 - 81 /aj za okrajom - po Novota Európy  .../

      2. pozrieme prezentáciu

      Ako_sa_zilo_v_stredoveku_-_vysvetlenie___ulohy.pptx 

      3. ešte jedno video na doplnenie

      https://www.youtube.com/watch?v=fCKeN0iklAw&ab_channel=Otisky%C4%8Dasu

      4. napíšeme poznámky 

       

      Ako sa žilo v stredoveku

      • väčšina ľudí žila na vidieku
      • ich hlavnou obživou bolo poľnohospodárstvo – roľníci, na poliach pracovali celé rodiny
      • trojpoľný systém obrábania pôdy, spočiatku len s pomocou motyky, neskôr aj železný pluh.
      • neustály strach z neúrody
      • stravovanie – bolo veľmi jednoduché a jednotvárne
      • obydlia – veľmi jednoduché, drevené domce s jedinou miestnosťou s malými okienkami, ktoré sa na zimu upchávali
      • ľudia si vyrobili všetko, čo potrebovali
      • štáty nemali svoje stále hlavné mestá

       

      5. Domáca úloha

      Prepísať poznámky - posielať netreba, skontrolujeme v škole

       

       

       

       

      19. 4. 2021

       

      Nebude online hodina. Materiály sú na stránke.

       

      Preberieme novú látku: ... pokračovanie  Kresťanstvo proti polmesiacu

      1. prečítame str. 78 - 79 /aj za okrajom/

      2. pozrieme prezentáciu

      Kriziacke_vypravy.pptx

      3. ešte jedno video na doplnenie

      https://www.youtube.com/watch?v=npj1nSurw0Y&ab_channel=TVLUX 

      4. napíšeme poznámky

      Križiacke výpravy- boj kresťanstva proti islamu

      Vojenské výpravy západných kresťanských šľachticov do oblastí Blízkeho východu z dôvodu oslobodenia svätých miest kresťanov od moslimov. Výpravy zorganizoval výzvou  pápež Urban II. - 27.11.1095 vo Francúzku. Dôvodom bolo oslobodenie Svätej zeme – Boží hrob v Jeruzaleme.

      Seldžuckí turci obsadili Sýriu, Palestínu a do roku 1100 takmer celú Malú Áziu. V roku 1078 dobyli tiež Jeruzalem. V roku 1095 Jeruzalem napadli Arabi z Egypta, tí ho vydrancovali a obyvateľstvo vyhnali.
      Križiackych výprav bolo 8  - bojovali kresťania proti moslimom.
      Križiaci počas nich dobili Jeruzalem
       a iné mestá v oblasti. Vytvorili tam križiacke štáty ktoré trvali skoro 200 rokov. Boží hrob a mesto Jeruzalem ale neudržali.
      Významné osobnosti výprav :

      Križiaci:

      Richard Levie srdce – Anglicko
      Ľudovít VII., Filip II.- Francúzsko
      Fridrich I. Barbarossa-Rímsko-nemecký kráľ

      Moslimovia: Saladin  

      5. Domáca úloha

      Prepísať poznámky + vypracovať pracovný list str. 53

      tieto posielať nemusíte, už si to skontrolujeme v škole ................

       

       

       

      14. 4. 2021


      Bude online hodina podľa rozvrhu o 8.40 hod.

      http://meet.google.com/voe-ybeg-fki

       

      Preberieme novú látku: Kresťanstvo si získalo Európu 

      1. prečítame str. 76 - 78 /aj za okrajom - po Kresťanstvo proti polmesiacu .../

      2. pozrieme prezentáciu

      Krestanstvo_si_ziskalo_Europu_(3).pptx 

       

      3. ešte jedno video na doplnenie

      https://www.youtube.com/watch?v=bI3KpZWFung&ab_channel=U%C4%8D%C3%ADmesasJankou

       

      4. napíšeme poznámky 

       

      Kresťanstvo si získalo Európu

      • šírilo sa nenásilným spôsobom prostredníctvom misionárov
      • niektorí panovníci šírili kresťanstvo násilím
      • po rozdelení Rímskej ríše sa objavovali rozdiely v kresťanskej viere - delí sa:
       • Východorímskapravoslávna cirkev (hlavné sídlo Konštantínopol)
       • Západorímskakatolícka ( hlavné sídlo v Ríme)
      • naše územie sa začlenilo do anticko-kresťanskej kultúry západného kresťanstva
      • západní Slovania začali používať latinské písmo a latinčinu
      • vplýva aj východné kresťanstvo
      • Konštantín a Metod (z Byzantskej ríše) šírili kresťanstvo na Veľkej Morave
      • prekladali posvätné knihy do slovanského jazyka 

      5. Domáca úloha

      Poslať prepísané poznámky + pracovný list str. 52

       

       

       

       

      12.4.2021

       

      Nebude online hodina. 

      Materiálu sú tu na stránke.

       

      Pozrite si na zopakovanie toto krátke video o stredoveku.

      https://www.youtube.com/watch?v=c_8hqAqns6E&ab_channel=U%C4%8D%C3%ADmesasJankou 

       

      Teraz urobte str. 51 v pracovnom zošite a pošlite. 

      Vyplňte všetky úlohy - budú hodnotené známkou - a do večera pošlite.

       

       

       

       

      7. 4. 2021


      Bude online hodina podľa rozvrhu o 8.40 hod.

      http://meet.google.com/voe-ybeg-fki

       

      Preberieme novú látku:   Feudalizmus, Kto žil v stredovekom štáte

      1. prečítame str. 75-76  /aj za okrajom /

      2. pozrieme prezentáciu

      Feudalizmus._Kto_zil_v_stredovekom_state_(2).pptx

      3. napíšeme poznámky   

      Feudalizmus

      KRÁĽ – najväčší vlastník pôdy, prepožičiaval pôdu (léno - feudum) → obdobie sa volá feudalizmus

                      ↓

      rozdával výsady, vznikla privilegovaná skupina ľudí

      ŠĽACHTA = vazali kráľa (sľubovali vernosť a vojenskú pomoc)

                      ↓                     

      vazali vyššej šľachty = NIŽŠIA ŠĽACHTA (rytieri)

                      ↓

      PODDANÍ – obyčajní ľudia boli majetkom pána – nemali osobnú slobodu, museli pracovať, odvádzať dane a poplatky.

       

      5. Domáca úloha

      Poslať prepísané poznámky + pracovný list str. 50

       

       

       

       

       

      31. 3. 2021


      Bude online hodina podľa rozvrhu o 8.40 hod.

      http://meet.google.com/voe-ybeg-fki

      Doplníme si vedomosti o Franskej ríši a o najslávnejšom Frankovi.

      Franská ríša

      https://www.youtube.com/watch?v=zL5qTiOn-gg&ab_channel=LubicaVargova

      Karol Veľký

      https://www.youtube.com/watch?v=fVq_7bT14Hs&ab_channel=monido2

       

       

       

      29. 3. 2021


      Bude online hodina podľa rozvrhu o 9.40 hod.

      http://meet.google.com/voe-ybeg-fki

       

      Preberieme novú látku:   Tri ríše raného  stredoveku

                                      Franská ríša  II.

      1. prečítame str. 72-74  /aj za okrajom /

      2. pozrieme prezentáciu

      Franska_risa.pptx 

      3. napíšeme poznámky   

      Karol Veľký

      • najslávnejší panovník z rodu Karolovcov
      • v r. 800 (na Vianoce) – pápežom Levom III. korunovaný za cisára
      • nástupca cisárov Rímskej ríše – nadradený kráľom iných Európskych krajín
      • rozkvet Franskej ríše – rozšírenie územia, kresťanstva a kultúry
      • podporoval vzdelanosť, zjednodušilo sa písmo
      • položil základy európskej kultúry

      843 – 30 rokov po smrti Karola sa Franská ríša rozpadla

      • hranice štátov určovala zmluva vo Verdune
      • vznik Nemecka a Francúzska

      5. Domáca úloha

      Poslať prepísané poznámky + pracovný list str. 48, 49

       

       

       

      24. 3. 2021


      Bude online hodina podľa rozvrhu o 8.40 hod.

      http://meet.google.com/voe-ybeg-fki

       

      Preberieme novú látku:   Tri ríše raného  stredoveku

                                      Franská ríša

      1. prečítame str. 71 -72  /aj za okrajom - po Najslávnejší Frank .../

      2. pozrieme prezentáciu

      Franska_risa.pptx

       

      3. ešte jedno video na doplnenie

       

      https://www.youtube.com/watch?v=Dc3KLstfQ9c&ab_channel=monido2

      4. napíšeme poznámky  

       Franská ríša 498- 843

      • bývalá západná časť rímskej ríše bola dobývaná germánskymi kmeňmi Frankov
      • Frankovia  a pôvodní obyvatelia sa zblížili a prijali kresťanstvo
      • jeden zo zakladateľov kráľ Chlodovik z rodu Merovejovcov sa dal pokrstiť
      • zápisy starých zákonov hovoria o postupnom prispôsobovaní
      • Frankovia sa delili podľa práv a výsad na:
       • privilegovaných
       • neprivilegovaných
      • postupne dobýjali nové územia spory kvôli tradíciám a spôsobu života
      • rozpory ukončili násilným a krvavým spôsobom králi z rodu Karolovcov

      Frankovia a Slovania

      • mali čulé obchodné styky (zbrane)
      • spor za vlády fr. kráľa Dagoberta
      • v bitke pri Vogastisburgu Slovania porazili Frankov

      5. Domáca úloha

      Poslať prepísané poznámky + pracovný list str. 48/1,3

       

       

       

      22.3.2021

      Nebude online hodina.

       

      Ešte raz si zopakujeme tému Arabská ríša prostredníctvom tejto prezentácie.

       

      https://www.youtube.com/watch?v=ZWIHRMRMiFg

       

      Domáca úloha:

      pracovný zošit str. 47 - poslať

      /skontrolujte si v odoslanej pošte, ktoré úlohy ste mi ešte neposlali a napravte to/

       

       

       

       

       

      17. 3. 2021


      Bude online hodina podľa rozvrhu o 8.40 hod.

      http://meet.google.com/voe-ybeg-fki

       

      Preberieme novú látku:   Tri ríše raného  stredoveku

                                      Arabská ríša

      1. prečítame str. 68 -70  /aj za okrajom/

      2. pozrieme prezentáciu

      Arabska_risa.ppt

      3. ešte jedno video na doplnenie

      https://www.youtube.com/watch?v=dmK4ypSjOys

      4. napíšeme poznámky  

      Arabská ríša 622 – 1258

      Arabské kmene žili kočovným spôsobom života, často im chýbala voda.

      Oáza Mekka - postupne sa stala bohatým mestom

      • bola tu veľká svätyňa
      • žil tu bohatý kupec Mohamed, veril v jediného boha - Alaha                                        

                v roku 622 ušiel do Mediny, založil nové náboženstvo Islam → neskôr sa vrátil do Mekky  -                      

                       moslimovia jeho útek označujú ako začiatok skutočných dejín

                                   začiatok nového letopočtu  - hidžra

      Po Mohamedovej smrti šírili Islam kalifovia.

      Arabská ríša sa rozprestierala od Indie po Atlantický oceán:

      • smerovanie zastavili Frankovia v bitke pri Poitiers (732)
      • vznikali prvé univerzity
      • od nich Európania získali číslice
      • obchodovanie po celom svete
      • hlavné mesto Bagdad

      5. Domáca úloha

      Poslať prepísané poznámky + pracovný list str. 46

       

       

       

       

       

      15. 3. 2021


      Bude online hodina podľa rozvrhu o 9.40 hod.

      http://meet.google.com/voe-ybeg-fki

       

      Preberieme novú látku:   Tri ríše raného  stredoveku

                                      Byzanstská  ríša

      1. prečítame str. 65 - 67

      2. pozrieme prezentáciu

      Byzantske_cisarstvo.pptx

      3. napíšeme poznámky  

      Byzantská ríša

       vznikla z bývalej Východorímskej ríše

       v 6. storočí za cisára JUSTINIÁNA najväčší územný rozmach

       Justiniánov zákonník – vychádzal z rímského práva

       boje s Arabmi, Slovanmi, Bulharmi

       v 9. storočí vyslali Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu šíriť kresťanstvo a vzdelanosť

       spory medzi pápežom a byzantským cisárom sa skončili schizmou v roku 1054

         a kresťanská  cirkev sa rozdelila:

            na západnú kresťanskú cirkev RÍMSKOKATOLÍCKU – na čele pápež v Ríme

            na východnú kresťanskú cirkev – PRAVOSLÁVNU – na čele patriarcha v Konštantínopole

                 neskôr v Moskve (v kostoloch ikony - maľované obrazy svätých)

       od 11. storočia útoky Turkov, postupné zmenšovanie územia

       kresťanská Európa zorganizovala na pomoc križiacke výpravy

       rok 1453 pád Konštantínopola, dobytý Turkami

          stal sa hlavným mestom Osmanskej ríše (Istambul)

       

      4. Domáca úloha

      Poslať prepísané poznámky + pracovný list str. 44/2,3

       

       

       

       

      10. 3. 2021


      Bude online hodina podľa rozvrhu o 8.40 hod.

      http://meet.google.com/voe-ybeg-fki

       

      Preberieme novú látku:  Ľudia v pohybe, Sťahovanie národov a jeho dôsledky

      1. prečítame str. 62 - 64

      2. pozrieme prezentáciu

      22.Ludia_v_pohybe_-_stahovanie_narodov.pptx_(1).pptx

      Ešte si pozrite krátke video o sťahovaní národov.

      https://www.youtube.com/watch?v=El5qIJWkeHc

      3. napíšeme poznámky  

      Sťahovanie národov a jeho dôsledky  /4. – 8. storočie/

      • sťahovanie národov začalo v 2. polovici 4. storočia
      • takmer všetky kmene hľadali nové sídla kvôli podnebiu, počte ľudí v kmeňoch, bojom
      • na nových územiach zavládol chaos
      • Slovania tiahli na západ a juh, prišli do strednej Európy

      Rozpad Rímskej ríše, Koniec antiky, začiatok stredoveku

      • germánske kmene Vandalov a Vizigótov dobyli Rím → barbarské kmene si tu vytvárali vlastné štáty → mestá spustli, pretože noví obyvatelia zničili všetko antické
      • menili sa štáty aj životný štýl.
       

      4. Domáca úloha

      Poslať prepísané poznámky + pracovný list 43 a pozrite si aj toto krátke veselé video

      https://www.youtube.com/watch?v=z8vyIG6Ie8g&t=7s

       

       

      8.3.2021

      Nebude online hodina.

      Dokončíme tému: Korene stredoveku, Svet a ľudia za hranicami Ríma

                                            Germáni, Nomádske kmene

       

      1. prečítame str. 59 - 61

      2. pozrieme prezentáciu - dopozeráme do konca

      Korene_stredoveku._Svet_a_ludia_za_hranicami_Rima.pptx

      Obrazy_stredovekeho_sveta_-_Korene_stredoveku_(1).pptx

       

      3. napíšeme poznámky 

      Germáni

      • žili medzi riekami Rýn a Dunaj
      • jednoduché obydlia si stavali na lesných čistinách
      • chov koní a dobytka
      • museli sa často sťahovať (aj na rímske územie) → Rimania preto stavali Limes Romanus
      • mali veľmi podobný jazyk

      Nomádske kmene

      • kočovné kmene, žili na stepiach Ázie
      • neustále sa sťahovali – kočovali, hľadali pastviny pre svoje kone, ktoré používali na prepravu aj potravu
      • pôdu neobrábali

       

      4. Domáca úloha

      Poslať prepísané poznámky + str. 42 - pracovný zošit

       

       

      3. 3. 2021


      Bude online hodina podľa rozvrhu o 8.40 hod.

      http://meet.google.com/voe-ybeg-fki

       

      Preberieme novú látku: Korene stredoveku, Svet a ľudia za hranicami Ríma

                                            Rodové spoločenstvá, Slovania  

       

      1. prečítame str. 58 - 59

      2. pozrieme prezentáciu

      Korene_stredoveku._Svet_a_ludia_za_hranicami_Rima.pptx

      Obrazy_stredovekeho_sveta_-_Korene_stredoveku_(1).pptx

       

      3. napíšeme poznámky  

      3 OBRAZY STREDOVEKÉHO SVETA

      Stredovek – 476 – 1492

      Korene stredoveku, svet a ľudia za hranicami Ríma

      • ľudia vytvárali rodové spoločenstvá – kmene
      • rodové zväzky pomáhali ľuďom prežiť v drsných podmienkach
      • rodové spoločenstvo – skupina ľudí, ktorí spoločne žili na základe pokrvnej príbuznosti
      • na severe rímskej hranice žili Germáni
      • na severe a východe od Germánov žili Slovania
      • z Ázijských stepí prenikali do Európy kočovné Nomádske kmene
      • Rimania ich nazývali barbari

                 

      Slovania

      • do strednej Európy sa sťahovali už v 5. storočí
      • žili vo východnej a severovýchodnej Európe v obydliach - zemnice
      • spájal ich podobný jazyk
      • vedeli obrábať pôdu, často sa sťahovali
      • na Slovensko prišli cez priesmyky v Karpatoch a z juhu z oblastí v okolí Dunaja
      • postupne osídľovali nížiny –podmienky na rybolov, včelárstvo, roľníctvo, pastierstvo
       

      4. Domáca úloha

      Poslať prepísané poznámky

       

       

       

      1.3.2021

       

      Nebude online hodina.

      V tom čase si pozrite toto video, na  zopakovanie niektorých udalostí zo starovekého Ríma, o ktorých sme hovorili na hodinách.

      https://www.youtube.com/watch?v=CTbImjcQAvA 

       

       

       

       

      17.2.2021


      Bude online hodina podľa rozvrhu o 8.40 hod.

      http://meet.google.com/voe-ybeg-fki

       

      Preberieme novú látku: Zhrnutie tematického celku - opakovanie

      Vypracovať z pracovného listu: 

      str. 40/7,8,9

      str. 41/9 - 17

      prefotiť a poslať do 19.2.2021.

       

       

      15.2.2021

      Nebude online hodina. Materiály sú  tu - naštudovať.

       

      Preberieme novú látku: Kresťanstvo v Rímskej ríši II.

                                  Nový zákon a šírenie kresťanstva 

      1. prečítame str. 53 - 54  

      2. pozrieme prezentáciu - teraz už do konca

      Krestanstvo_v_Rimskej_risi.pptx.pptx  

      3. napíšeme poznámky 

      Kresťanstvo

      Nový zákon

      - vznik v 1.storočí v rímskej provincii Palestína

      - viera v Ježiša Krista - zakladateľa kresťanstva

      - na podnet židovských veľkňazov Rimanmi ukrižovaný v Jeruzaleme

      - učenie šírené 12 apoštolmi

      - prenasledovanie Rimanmi (neuznávali rímskych bohov), skrývali sa v KATAKOMBÁCH                

        vraždenie kresťanov v amfiteátroch

      - vznik kresťanských obcí na čele s biskupmi, nadradené postavenie rímsky biskup – pápež

       

      Povolenie kresťanstva v 4. storočí

      - rok 313 - cisár KONŠTANTÍN I. VEĽKÝ Milánskym ediktom zrovnoprávnil kresťanstvo

        s inými náboženstvami v ríši

      - od roku 395 - cisár Teodosius - kresťanstvo hlavné náboženstvo

       

      4. Domáca úloha

      pracovný zošit str. 39   - poslať spolu s poznámkami