• Mária Delejová

     • 8.E - Náboženská výchova

     • 25.5.2020

       

      O knihe a súde

      Istý človek prosil Pána Boha o dar svätosti a dostal od neho knihu, v ktorej stálo čierne na bielom, ako treba žiť, aby sme dosiahli večnú blaženosť. Ten človek sa veľmi potešil daru. Počas cesty naspäť uvažoval už o jednotlivých etapách štúdia a realizácie týchto smerníc života. V zamyslení padol do ohnivej pasce, z ktorej ledva živý ušiel. Samozrejme, že pri nehode stratil aj drahocennú knihu. Dlho oplakával stratu knihy a nemohol sa zmieriť s touto skutočnosťou. Spomenul si, že pri darovaní knihy mu povedali, že obsahuje najlepšie a najhlbšie pravdy. Uvedomujúc si tieto pravdy, začal  žiť tak, akoby kniha bola jeho denným ukazovateľom cesty. Možno týmto spôsobom nahradím stratu knihy – pomyslel si. Takto začal žiť každodenný život, prinášajúc všetkým okolo seba pokoj a zmierenie.

           Keď zomrel a zastal pred Božím Majestátom, počul ihneď základnú otázku:

           „Čo si v svojom živote urobil pre Pána Boha?“

            Náš človek sa zahanbil, sklopil oči a spustil hlavu. Potichu vyjachtal svoje ospravedlnenie:

           „Pane, kniha, ktorú si mi dal hneď padla za pokrm ohňa. Nemal som nijakého ukazovateľa na ceste životom a nevedel som, aké dary ti mám prinášať. Prepáč mi to, prosím.“

           Nato sudca kývol najbližšiemu sekretárovi a pošepol mu: „Podajte mi jeho knihu!“

           Tu sa stalo niečo neslýchané. Celá ohromná sála sa zaplnila v jednom momente tými, ktorých potešil, nakŕmil, priodel, zmieril, povzbudil, prijal do domu ako priateľov, pre ktorých mal čas.

           Pán Boh ukázal na zídených a povedal:

           „Toto je tvoja kniha. Prečítal si ju, nerozmýšľal si o jednotlivých kapitolách, ale si ju pochopil celú, nevediac o tom.“

           Človek onemel od prekvapenia a radosti.

       

      My kresťania sme možno jediná Biblia, ktorú svet ešte číta.                                             /Helmut Thielicke/

       

       

      Milí mladí kresťania,

      príbeh, ktorý ste si prečítali nám pripomína, čo by sme mali robiť, aby sme dosiahli večný život. To všetko sa nám ľahšie podarí, keď budeme naplnení Duchom Svätým. Duch Svätý nám totiž dáva dary – múdrosť, rozum, radu, silu, poznanie, nábožnosť a bázeň pred Pánom.

           Práve na budúcu nedeľu si pripomíname zoslanie Ducha Svätého na apoštolov. Čo je o tejto udalosti napísané v Biblii?

      Zoslanie Ducha Svätého

      Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť.

      V Jeruzaleme boli Židia, nábožní ľudia zo všetkých národov, čo sú pod nebom. Keď sa teda strhol tento hukot, mnoho sa ich zbehlo a boli zmätení, lebo každý ich počul hovoriť svojím jazykom. I stŕpli a udivení vraveli:

      „Nie sú títo všetci, čo tu hovoria, Galilejčania? A ako to, že ich každý z nás počuje vo svojom vlastnom jazyku, v ktorom sme sa narodili? My, Parti, Médi, Elamčania, obyvatelia Mezopotámie, Judey a Kapadócie, Pontu a Ázie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta a líbyjských krajov okolo Cyrény, prisťahovaní Rimania, Židia aj prozelyti, Kréťania i Arabi: počujeme ich vo svojich jazykoch hovoriť o veľkých Božích skutkoch.“        

                                                                                                                                       Sk 2,1-11

       

      Môžeme pozrieť aj krátku prezentáciu o zoslaní Ducha Svätého.

      TURICE.pptx

      A na záver pieseň, ktorou prosíme o zoslanie Ducha Svätého.

      https://www.youtube.com/watch?v=0hicj4cTRqc

      Kto si túto stránku pozrel, môže mi napísať odpoveď na otázku: Čo sa stalo na Turice?

       

       

      ....................................................................

      18.5.2020

       

      Ukradnutý diamant

           O ktoromsi aragónskom kráľovi sa rozpráva táto zaujímavá príhoda:

           Jedného dňa šiel kráľ so svojimi dvoranmi k zlatníkovi. Kým sa kráľ rozprával so zlatníkom, dvorania si prezerali šperky.

           Keď z obchodu odišli, pribehol za nimi rozčúlený zlatník. Hlásil kráľovi, že mu chýba drahocenný diamant. Kráľ sa s družinou vrátil do obchodu. Poprosil zlatníka, aby priniesol krčah naplnený soľou. Potom vyzval svojich ľudí, nech každý z nich vopchá ruku do krčaha a potom ju otvorenú zase vytiahne.

           Keď to všetci urobili, vysypali soľ na stôl. A pozrimeže,  diamant tam bol.

      ..................

           Tento kráľ bol veľkodušný. Chcel dať zlodejovi príležitosť, aby svoj podvod napravil, a nevystavil ho verejnej hanbe.

           Tak to robí aj Kristus s nami. Kým sme na zemi, môžeme vždy získať jeho odpustenie prostredníctvom nenápadnej spovede.

      ....................

       

      Na minulých hodinách sme hovorili o Eucharistii, o živom Ježišovi, ktorý sa nám dáva v chlebe a víne. Eucharistiu by sme mali prijímať pri každej svätej omši. Ale je tu podmienka, ktorú musíme splniť. Naša duša nesmie byť zaťažená ťažkým hriechom.

           Keďže Boh je milosrdný a dobrý, môže nám hriechy odpustiť, ako odpustil otec svojmu márnotratnému synovi. O odpustenie môžeme poprosiť vo sviatosti zmierenia.

      sviatost_zmierenia6.pptx

      Kto si túto stránku prečítal, môže mi poslať odpoveď na otázku:

      S akými hriechmi nemôžeme pristúpiť k Eucharistii?

      https://www.youtube.com/watch?v=D9T9XYFypds

       

      .....................................................

      4.5.2020

      Odmena za dôveru

      Cisár Napoleón šiel jedného dňa do hostinca. Sprevádzal ho len jeho pobočník Duroc. Nechceli sa dať spoznať, preto mali oblečené celkom nenápadné šaty.

           Keď sa najedli, hostinská im priniesla účet na 14 frankov. Duroc siahol po svojej peňaženke a zbledol. Bola totiž prázdna.

           Cisár sa zhovievavo usmial a povedal: „Nerobte si starosti, ja platím.“ Prehľadal vrecká, ale musel, žiaľ, skonštatovať, že nemá pri sebe ani halier. Čo mali robiť?  Pobočník navrhol hostinskej: „Zabudli sme si peniaze. Ale o hodinu sa vrátim a všetko zaplatím.“

           Hostinská o tom nechcela ani počuť. Hneď sa vyhrážala, že zavolá žandárov, keď jej nezaplatia.

           Čašník, ktorý sledoval ich výmenu názorov, sa zľutoval na tými dvoma pánmi. Povedal hostinskej: „To sa predsa môže stať každému, že si zabudne peniaze. Nechajte žandárov tak. Ja vám dám tých 14 frankov. Tí dvaja sa zdajú byť čestní.“

           Tak mohli odísť z lokálu.

           Pobočník sa čoskoro vrátil a opýtal sa hostinskej: „Koľko ste dali za ten hostinec?“

           „30 000 frankov“, odpovedala.

           Duroc  vytiahol peňaženku a odpočítal jej na stôl 30 000 frankov. Potom povedal: „Na príkaz svojho pána, cisára, darujem tento hostinec vášmu čašníkovi, ktorý nám v núdzi pomohol.“

      ................................................................................................

      Mohli by sme sa opýtať: Prečo hostinská prišla o svoj hostinec a prečo bol čašník tak bohato odmenený? Veď obidvaja prijali a pohostili vznešeného hosťa. A predsa v tom bol veľký rozdiel: čašník nenápadnému hosťovi dôveroval, hostinská nie.

      ................................................................................................

      My, kresťania, tiež prijímame Ježiša ako nenápadného hosťa vo svätom prijímaní. Ako to, že jedni sa potom polepšia, a druhí nie?

      Je to preto, lebo jedni mu dôverujú, a druhí nie. Jedni od neho očakávajú všetko , druhí sú ľahostajní a nečakajú nič.

      ................................................................

      A čo ja, dôverujem Ježišovi, alebo nie?  Verím jeho slovám?

      eucharistia_k.ppt

      Kto si pozrel túto prezentáciu, môže mi to oznámiť tak, že mi napíše, čo je to Eucharistia.

      Ďakujem, že sledujete aj túto stránku.

       

       

      ...........................................................................................................................

      Upozorňujem, že témy boli dopĺňané podľa dátumov pod seba. Preto najnovšia téma bola umiestnená najnižšie.

      Odteraz nové témy budú hneď na začiatku, aby ste ich nemuseli dlho hľadať.

      ............................................................................................................................

      25.4.2020

      Ježiš Kristus je mostom, jediným mostom, ktorý vedie od zeme k nebu. Vpravo a vľavo od mosta je priepasť.  

      /Katarína zo Sieny/

       

      https://www.youtube.com/watch?v=teIhI5ihD68

       

      Milí mladí priatelia,

      aj v náboženstve môžeme pokračovať nejakou peknou témou, ktorá, aj keď už bola prebratá kedysi na prvom stupni, je stále aktuálna a je potrebné sa ku nej vracať.

           Pri téme o veľkonočnom trojdní sme zistili, že Pán Ježiš nám zanechal niečo vzácne -  Eucharistiu – sväté prijímanie – svoje Telo a Krv. O jej dôležitosti rozprával ešte pred Poslednou večerou. Dokonca s nami uzatvoril zmluvu.

           Tejto zmluve predchádzal Ježišov  zázrak – rozmnoženie chlebov a rýb. Zopakujme si ho.

      Rozmnozenie_chleba.pptx

      Kto si túto stránku prezrel, môže mi to oznámiť cez odpoveď na otázku: Koľko mužov bolo na brehu Galilejského mora, keď Ježiš urobil tento zázrak?

      ....................................................................................................................................

      marec 2020

       

      Milí mladí kresťania,

      som rada, že sa opäť môžeme stretnúť. Dúfam, že ste všetci zdraví a s netrpezlivosťou čakáte na nové úlohy. Chcem vám pripomenúť, že v nebi nemajú ani voľno ani karanténu a stále čakajú, kedy im zatelefonujeme, pošleme e-mail, SMS ..... Aj keby sa vám vybili všetky batérie, nevadí, toto spojenie funguje stále a tento „beztechnický“  spôsob dorozumievania sa volá MODLITBA.

          Keďže teraz je pôstne obdobie, sústredíme sa na túto tému a pripomenieme si dôležité dni, ktoré nás v nasledujúcich týždňoch čakajú.

          Veľkonočné trojdnie – sú to dni, počas ktorých si pripomíname všetky tajomstvá nášho vykúpenia – Zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota, potom Veľkonočná vigília, Veľkonočná nedeľa.

          ????????????????????????????   zase?

          Áno zase. Aj keď sme už o týchto veciach hovorili niekoľko krát – hlavne s vami staršími – stále je to málo. Po skúsenostiach pri opakovaní a každoročnom pripomínaní, zisťujeme, že opakovanie je matkou múdrosti.  

           Vaša úloha:

          Zober do ruky Bibliu /Sväté Písmo/ a zisti, či udalosti v nasledujúcej prezentácii sú zoradené správne a snaž si uvedomiť, ako ich prežívame v dnešnej dobe.

       

      trojdnie.pptx

       

      DU: Veľkonočné trojdnie – ku každému dňu najdôležitejšiu udalosť.

       

      6.4.2020

       

      Milí ôsmaci,

      aj v tomto týždni sa vám chcem prihovoriť a pripomenúť vám, aby ste nezabúdali na Pána Ježiša a jeho lásku k nám.

           Teraz je výnimočný týždeň, ktorý voláme aj „veľký týždeň“. Prečo? Lebo si v ňom budeme pripomínať veľké veci, ktoré pre nás urobil Pán Ježiš. Začína Kvetnou nedeľou a pokračuje Zeleným štvrtkom, Veľkým piatkom, Bielou sobotou a Veľkonočnou nedeľou. O tom sme už hovorili minulý týždeň.

           Posielam vám prezentáciu, v ktorej sú obrázky Krížovej cesty. Modlitba Krížová cesta sa modlí počas pôstneho obdobia. Pomodlite sa ju sami, alebo  spolu s rodinou. Pomaly si ju prechádzajte a uvažujte o tom, čo všetko pre nás Ježiš vytrpel, aby nás zachránil a otvoril nám nebo. Texty k rozjímaniu nad jednotlivými zastaveniami si môžete vyhľadať aj na internete.

          Ďakujem aj vám milí rodičia, že svojím deťom pomáhate rásť vo viere, ktorej semienko bolo zasiate už pri krste.

       

      Krizova_cesta.pptx

      13.4.2020

      Milí ôsmaci!

      Ešte stále si užívate veľkonočné sviatky, pochutnávate si na dobrých koláčikoch, šunke, vajíčkach....? 

           Aj keď v tomto roku ste si ich nemohli užiť ako v rokoch minulých, nevadí, snáď na budúci rok to bude lepšie a veselšie a vy budete môcť ísť oblievať a šibať všetkých kamarátov a známych.

          Verím, že všetci už viete, čo si pripomíname cez Veľkonočné sviatky...... Pre istotu vám to pripomeniem aj ja.

      Veľkonočná nedeľa je najväčší sviatok kresťanov. Vtedy si pripomíname zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Ešte keď žil, hovoril, že na tretí deň vstane z mŕtvych. Tým tretím dňom bola nedeľa. Keď v nedeľu ráno prišli ženy k hrobu, hrob bol prázdny a kameň odvalený. Anjel im oznámil, že Ježiš vstal z mŕtvych, aby to išli povedať apoštolom. Aj keď tí im spočiatku neverili, uverili vtedy, keď sa im Ježiš zjavil a oni sa ho mohli dotýkať a jesť s ním pri jednom stole. Aj ďalších 40 dní k nim Ježiš prichádzal, učil ich a pripravoval na svoj odchod do neba k Otcovi.

            Keď máte doma Bibliu, tak si o tom môžete  prečítať. Pozrite si aj obrázky v prezentácii a porozmýšľajte, kde by ste mohli vidieť sviecu, ktorá sa volá – paškál a sprítomňuje nám zmŕtvychvstalého Krista.

          Keď ste si počas sviatkov nestihli pozrieť nejaký film s náboženskou tématikou, pozrite si aspoň animovaný biblický príbeh. Nie je to rozprávka.

          Aby som zistila, kto sleduje túto stránku, pošlite mi na môj e-mail odpoveď na otázku, čo je to paškál. Túto istú vetu si napíšte aj do zošita.

      zmrtvychvstanie.pptx

      Jezis_zije_.mp4