• Mária Delejová

     • 7.B - Dejepis

     • 9.6.2022

      Záverečné opakovanie 9.6.2022

       

      1. Príčiny Moháčskej katastrofy
      2. Príčiny a dôsledky reformácie
      3. Prečo Leonarda da Vinciho nazývame aj „génius renesancie“
      4. Mená 3 významných moreplavcov
      5. Kto ako prvý oboplával zemeguľu a čo tým dokázal
      6. Na akom mieste sa konali obrady korunovácie a čo ich tam dodnes pripomína
      7. Ktorá panovníčka tu bola korunovaná ako jediná žena
      8. Ktorý panovník v 1 storočí odmietol korunováciu za uhorského kráľa
      9. Ako sa volal nemecký mních, ktorý vystúpil  s kritikou neporiadkov v cirkvi
      10. Prečo reformačné cirkvi nazývame spoločným názvom protestanti
      11. Vysvetli pojem osvietenstvo
      12. Ktorí európski panovníci vládli v duchu osvietenských myšlienok
      13. Charakterizujte dve významné reformy, ktoré sa uskutočnili za vlády Jozefa II.
      14. Čo všetko zmenil vynález kníhtlače
      15. Prečo bol Matej Bel „veľkou ozdobou Uhorska“

       

       

      10.5.222

      Opakovanie

      Pozrieť dokument:

      https://www.youtube.com/watch?v=P2-Sh2YP0tk&ab_channel=OlgaKova%C5%99%C3%ADkov%C3%A1

      Vypracovať do zošita otázky 1, 2, 3 z učebnice - str. 92. 

       

       

       

       

      3.5.2022

      Reformátor na tróne

      Prezentácia:

      Reformator_na_trone_(5).pptx

      Reformator_na_trone_2_(6).pptx

       

      Poznámky:

       

      Reformátor na tróne – Jozef II.

      • 1780 – 1790 – vláda Jozefa II. – vyrastal pod vplyvom osvietenských reforiem
      • nemčina ako úradný jazyk
      • presvedčený o neobmedzenosti moci panovníka
      • pomoc profesionálneho úradníckeho aparátu a polície
      • množstvo patentov
      • v cirkvi – zrušenie kláštorov – ponechal iba tie, ktoré sa venovali výchove mládeže, starým a chorým
      •  Tolerančný patent – náboženské zrovnoprávnenie obyvateľov
      •  evanjelici, pravoslávni a kalvíni – lepšie podmienky na vykonávanie cirkevných obradov
      • zlepšil spoločenské postavenie židovského obyvateľstva.
      • patent o zrušení nevoľníctva – poddaní sa mohli slobodne sťahovať sobášiť, dávať deti na remeslo a štúdium 
      • rozšírenie školskej dochádzky medzi chudobných
      • rovnosť obyvateľov pred zákonom, zrušenie trestu smrti
      • zrušenie cenzúry
      • rozdelenie Uhorska do 10 dištriktov (3 na území Slovenska)
      • všeobecná daňová povinnosť – sčítanie obyvateľstva a očíslovanie nehnuteľností → odpor u šľachty
      • zapojenie sa do vojny s Osmanskou ríšou
      • pred smrťou odvolal patenty okrem tolerančného a nevoľníctva

       

      Domáca úloha:

      pracovný zošit str. 53,54

       

       

       

      26.4.2022

      Reformy Márie Terézie

       

      • Urbársky patent 1767 (tereziánsky urbár 1770 – 1772) upravoval povinnosti poddaných voči zemepánovi, ochrana pred nadmerným zaťažením, odvody
      •  pestovanie nových plodín – zemiaky, kukurica ...
      •  podporovala rozvoj manufaktúr, baníctvo
      •  Reforma školstva 1777 – jednotný školský systém od ľudových škôl po univerzity
       •  zaviedla povinnú školskú dochádzku od 6 do 12 rokov
       •  triviálne (ľudové) školy –  univerzity /v Trnave a Košiciach

      Vojenské reformy

      • budovanie silnej armády – delostrelectvo - zriadila vojenskú akadémiu
      • spokojnosť vojakov – stravovanie, žold, možnosť dovolenky

      Tereziánsky kataster - 1748 – súpis vlastníkov pozemkov – stanovenie dane

      Reformy súdnictva

      • zákaz rozsudku nad čarodejnicami, zmiernenie telesných trestov, zákaz mučenia
      • pred súdom sú všetci občania rovní

      Reformy zdravotníctva

      • zdravotné komisie – ochrana pred nákazlivými ochoreniami - očkovanie proti chorobám 
      • zriaďovanie lekárskych fakúlt

      Ďalšie zásluhy : opravy ciest - nové strieborné mince – tereziánske toliare - clo

       

      Domáca úloha:

      pracovný zošit str. 51

       

       

       

       

       

       

      21.4.2022

      Osvietená panovníčka     /str. 90/

      Prezentácia:

      Maria_Terezia_-_osvietensky_absolutizmus.pptx

      https://www.youtube.com/watch?v=P2-Sh2YP0tk&ab_channel=OlgaKova%C5%99%C3%ADkov%C3%A1

      Poznámky:

      Osvietená panovníčka – Mária Terézia

      • po vojnách s Turkami nastúpil na trón Karol VI. 1685-1740
      • uhorský kráľ
      • bol aj španielskym kráľom (neskôr sa zriekol koruny) a rímskonemeckým cisárom
      • nemal syna, chcel, aby sa jeho dcéra Mária Terézia stala jeho následníčkou
      • vydal r. 1713 Pragmatickú sankciu, zákon, ktorý zaručoval nástupnícke právo žien na trón a nedeliteľnosť Habsburskej monarchie.
      • pre tento zákon obetoval mnoho území, viedol viaceré vojny a na základe tohto zákona nastúpila na trón Mária Terézia
      • niektorí panovníci odmietli uznať pragmatickú sankciu

       

      • 1740  - 1780 vláda Márie Terézie  /manžel  František Štefan Lotrinský, 16 deti/
      • 1741 – 1745 – vojna o rakúske dedičstvo s Pruskom a Bavorskom
      • 1742 – uzavrela prímerie, formálna sa vzdala Sliezska, opätovne ho chcela získať v 7-ročnej vojne 1756 – 1763
      • zaviedla reformy -  cieľ – hospodársky a mocensky posilniť monarchiu
      • vláda – osvietenský absolutizmus

      Domáca úloha: 

      pracovný zošit str. 52

       

       

       

      7.4.2022

      Bratislava - hlavné mesto Uhorska

      Prezentácia:

      https://www.youtube.com/watch?v=8BN_A5qEdfQ&t=4s&ab_channel=VideoskolaPilot

      Prezentácia:

      Bratislava-hlavne_a_korunovacne_mesto_Uhorska.pps

      Bratislava_-_hlavne_mesto_Uhorska.pptx

       

      Poznámky:

       

      Bratislava – hlavné mesto Uhorska - 1536

      • najvýznamnejšie centrum Uhorska v 16. – 18. storočí
      • ležala severnejšie ako Budín, nachádzala sa blízko Viedne, sídla Habsburgovcov
      • stala sa sídlom:
       •  uhorskej komory,            uhorského snemu,            miestodržiteľskej rady
      • zmena sociálnej štruktúry – väčšina mesta boli remeselníci a obchodníci, ale aj inteligencia, roľníci, nádenníci
      • mešťania vlastnili vinohrady
      • Bratislavu tvorilo viacero obcí – kráľovské mesto s mestskými hradbami,
       •  predmestia,                   nad mestom hrad,                pod hradom osady
      • najväčší rozmach mesta bol za vlády Márie Terézie
      • šľachtické rody si tu robili paláce
      • rodil sa urbanizmus – plánovaný rozvoj mesta
      • opevnenie dala panovníčka zbúrať, mesto sa spojilo s predmestím → moderné mesto s promenádami a kaviarňami
      • najväčšie a najľudnatejšie mesto 18. storočia
      • najväčší úpadok za vlády Jozefa II., hlavné mesto sa stal opäť Budín
      • až do roku 1848 tu zasadal uhorský snem
      • Katedrála sv. Martina – miesto korunovácie uhorských kráľov
      • Bratislavský hrad – rezidencia panovníka

      Domáca úloha:

      Pracovný zošit str. 50

       

       

       

      5. 4. 2022

      Šírenie reformácie v Uhorsku

      Krátky výklad:

      https://www.youtube.com/watch?v=i_hX1rnqrkM&t=12s&ab_channel=VideoskolaPilot

      Prezentácia:

      25.Sirenie_reformacie_v_Uhorsku.pptx_(3).pptx

      Poznámky:

      Šírenie reformácie v Uhorsku

      • ešte pred bitkou pri Moháči sa reformácia šírila prostredníctvom kňazov a učiteľov v mestách
      • uhorská šľachta zaberala cirkevné majetky
      • poddaní museli prijímať vieru svojho zemepána
      • len slobodné obyvateľstvo sa mohlo rozhodnúť
      • medzi Slovákmi a Nemcami sa šírila Lutherova cirkev
      • medzi Maďarmi                                  Kalvínova
      • hlavné strediská reformácie – Bardejov, Košice, Levoča, Prešov, Žilina
      • patrón evanjelickej cirkvi – Uhorský gróf Juraj Turzo
      • nové sídlo Ostrihomského arcibiskupa v Trnave /predtým Ostrihom/
      • v 17. storočí sa šírila rekatolizácia
      • ostrihomský arcibiskup Mikuláš Oláh pozval Jezuitov, ktorí zakladali katolícke gymnáziá
      • arcibiskup Peter Pázmaň – 1635 založil Trnavskú univerzitu, ktorú spravovali Jezuiti
      • protestanti nemohli zakladať univerzity, vzdelávali sa na kolégiu v Prešove, až po šopronskom sneme si mohli postaviť artikulárne kostoly
      • 1646 pravoslávni sa zaradili do gréckokatolíckej cirkvi

      Humanizmus a renesancia

      • Humanizmus – myšlienkový názor – presadzoval slobodu človeka a rozvoj vied a školstva
      • Renesancia – umelecký smer - prejavil sa najmä v staviteľstve
      • stavali sa meštianske domy, radnice (v Levoči), verejné budovy
      • kaštiele na vidieku mali obrannú funkciu (v Bytči, Fričovciach, Strážkach)

       

      Domáca úloha:    pracovný zošit str. 47, 48

       

       

       

       

      24.3.2022

      Stavovské povstania    /str. 82/

      Prezentácia:

      Protihabsburske_stavovske_povstania.pptx

       

      Poznámky:

      Stavovské povstania

      • Habsburgovci sa usilovali upevniť moc – Uhorská šľachta organizovala povstania (1604 – 1711)
      • spojencom povstalcov bola Osmanská ríša – chceli dobyť Viedeň (1683 Bitka pri Viedni) – porážka Osmanskej ríše
      • vojny nazývame kurucké – kuruci
      • zväčša sa odohrávali na území Slovenska
      • Osobnosti povstaní
       •  Povstanie Štefana Bočkaja
       •  Povstanie Gabriela Betlena
       •  Povstanie Juraja Rákociho
       •  Povstanie Imricha Tökölyho
      • šľachtici vyháňali poddaných z domov, získavali ich pôdu
      • rozmáhanie zbojníctva – Juraj Jánošík
      • uhorská šľachta si udržala svoje výsady, Habsburgovci Uhorský trón a korunu

      Posledné povstanie

      • 1703 – 1711 – povstanie Františka II. Rákociho
      • Slovensko bolo spustošené, ľud vyčerpaný, šľachta nespokojná
      • 1703 Rákoci vpadol na Slovensko, vyzval do boja proti Viedni, najskôr ho podporovali poddaní, neskôr aj šľachta
      • 1704 – povstanie vrcholilo, krvavé boje prebiehali najmä na Slovensku
      • 1708 – cisárska armáda porazila kurucov v bitke pri Trenčíne
      • 1711 – uzavretý Satmársky mier. Uhorská šľachta sa zaviazala uznať dedičné právo Habsburgovcov na Uhorský trón. Sľúbila, že skončí s odbojom proti nim. Habsburgovci sa zaviazali zachovávať výsady uhorskej šľachty.

       

      Domáca úloha: 

      Pracovný zošit - dokončiť str. 45 a 46

       

       

       

       

      22.3.2022

      Na hranici s Osmanskou ríšou

      Prezentácia:

      z minulej hodiny  -  Moháčska katastrofa

      Poznámky:

       

      Na hranici s Osmanskou ríšou

      Slovensko sa stalo súčasťou Rakúsko-Uhorska, ocitlo sa na hranici s Osmanskou ríšou. Považovalo sa za baštu kresťanstva, brániacu kresťanskú civilizáciu pred islamom.

      Hlavným zámerom Osmanskej ríše bolo postupovať na západ. Na obsadenom území Uhorska vznikol Budínsky pašalík, delil sa na okresy – sandžaky – na území Slovenska boli:

      • ostrihomský
      • novohradský
      • sečiansky
      • fiľakovský

      Obrana krajiny bola financovaná z banských miest (drahé kovy). Mestá na svoju obranu stavali protiturecké opevnenia Vartovka v Krupine, Nový zámok v Banskej Štiavnici...

       

      Domáca úloha: 

      pracovný zošit str. 45/ 2, 3

       

       

       

       

      17.3.2022

      Habsburská monarchia v novoveku

      Moháčska katastrofa

      Prezentácia:

      Mohacska_katastrofa_a_susedstvo_Turkov.ppsx

      Poznámky:

      IV. TC. HABSBURSKÁ MONARCHIA V NOVOVEKU

      Moháčska katastrofa

      • 29. augusta 1526 – bitka pri Moháči – uhorské vojsko bolo rozdrvené armádou Osmanskej ríše, zahynul uhorský kráľ Ľudovít II. Jagelovský – bol bezdetný
      • Osmanským Turkom sa otvorili dvere do Uhorska
      • nároky na trón si robil rakúsky arcivojvodca Ferdinand Habsburský a 

                                          sedmohradské knieža Ján Zápoľský

      • dohodli sa na rozdelení Uhorska / Ferdinand  sever a západ, Ján /východ/
      • Ján Zápoľský sa spojil s Turkami v snahe získať korunu
      • Ferdinand založil Stredoeurópsku podunajskú monarchiu (dnešné Rakúsko a Slovinsko, České a Uhorské kráľovstvo) - hlavným mestom sa stala Viedeň
      • absolutistická vláda
      • monarchia pretrvala asi 400 rokov, zanikla po 1. sv. vojne
      • po  smrti Jána Zápoľského , roku 1541 turecké vojsko obsadilo centrálnu časť Uhorska, vyhlásilo ju za súčasť Osmanskej ríše
      • Okupácia rozdelila Uhorsko na 3 časti:
       •  územie okupované Osmanskou ríšou
       •  západná a severná časť patrila Habsburgovcom
       •  sedmohradské kniežatstvo
      • územie dnešného Slovenska sa na vyše 150 rokov stalo jadrom Uhorska
      • rozvoj kultúry a vzdelanosti obyvateľstva
      • Bitka pri Moháči – symbolický začiatok novoveku v strednej Európe

      Domáca úloha:

      pracovný zošit str. 43, 44

       

       

       

      15.3.2022

      Opakovanie

       

       

      10.3.2022

      Osvietenský absolutizmus

      Prezentácia:

      Vek_rozumu_-_osvietenstvo.pptx

      Poznámky:

       

      Osvietenský absolutizmus

      • neobmedzená vláda panovníka, ktorý zavádza osvietenské reformy, ktoré majú zlepšovať postavenie ľudu
      • najznámejší panovníci
       •  Prusko – Fridrich II.
       •  Rakúsko – Jozef II.
       •  Španielsko, Portugalsko, Švédsko, Dánsko, Nemecko  ... panovníci
       •  Rusko – Katarína II. Veľká  /predstierala/

      Reformy sa často zavádzali násilným spôsobom.         

          Reformy:

       •  zjednodušovali zákony
       •  zákaz mučenia
       •  podpora vedeckejtechnickejliterárnej činnosti
       •  vyššia úroveň verejného vzdelávania
       •  obmedzenie vplyvu katolíckej cirkvi

      Právo absolutizmu - vláda funguje lepšie, keď je riadená jedinou osvietenou osobou.

       

      Domáca úloha:

      pracovný zošit 40/2, 41/3,4

       

       

       

       

      8.3.2022

      Vek rozumu - osvietenstvo

      Prezentácia:

      Vek_rozumu_-_osvietenstvo.pptx

      Poznámky:

      Vek rozumu – osvietenstvo

       

       18. storočie – presvedčenie, že veda a pokrok „osvieti“ celé ľudstvo a ono vybuduje šťastnú spoločnosť

      osvietenci – verili v silu vzdelávania – začína vek rozumu

      - urobili sa pokroky vo vede a technike – zákony gravitácie, parný stroj, nové druhy živočíchov,      vakcíny, elektrina

      - využitie objavov v praxi – v poľnohospodárstve, mineralógií, baníctve, hutníctve

      - centrá vedeckého života - Londýn, Paríž

      Encyklopedisti - vydávali Encyklopédiu – vychádzala 29 rokov, zahŕňala celé doterajšie vedecké poznanie

      Deizmus - osvietenci tvrdili, že Boh stvoril svet, ale po jeho stvorení do ľudských osudov už nezasahuje, osudy sveta závisia od ľudskej činnosti.

      Francois-Marie Voltaire – francúzsky spisovateľ a filozof

       •  tvrdil, že vesmír funguje presne podľa gravitačných zákonov
       •  svet sa má riadiť vedou, nie vôľou jedného človeka alebo cirkvi

      Charles Louis Montesquieu – francúzsky filozof

       •  tvrdil, že vesmír, prírodu a povahu (znaky správania a príčiny konania) možno skúmať
       •  chcel zostaviť pravidlá, podľa ktorých by mala konať „rozumná vláda“

      Prepukla zberateľská horúčka – zbierky vzácnych stromov a rastlín (arboréta i botanické záhrady), nerasty, herbáre - verejné predvádzanie fyzikálnych i chemických pokusov

      Kedysi bola vzdelávacím jazykom latinčina  - potom národné jazyky.

       

      Domáca úloha:  40/1, 41/5

       

       

       

      3.3.2022

      Svetové hospodárstvo a nové usporiadanie štátov 2

      Prezentácia:

      Svetove_hospodarstvo_a_nove_usporiadanie_statov_(3).pptx

      Poznámky:

      Zmeny v rozdelení spoločnosti

      • feudáli mali privilégiá, no rástol vplyv bohatých mešťanov
      • rytieri strácali význam, nahrádzali ich vojaci – žoldnieri
      • v poľnohospodárstve práca za mzdu – koniec poddanstva – lénneho systému
      • vznik nového štátneho usporiadania – panovnícky absolutizmus
      • panovník zabezpečoval vládu pomocou úradníkov – vznikali centrálne spravované štátne úrady
      • v 17. storočí absolutizmus ovládol takmer celú Európu – najsilnejší štát Francúzsko,  Španielsko, Habsburská monarchia, Rusko. Anglicko a Nizozemsko odmietli.

      Veda

      • rozvoj prírodných vied – matematika, fyzika, biológia, chémia, lekárstvo
      • vznik vedeckých spoločností – odbory a vedci sa špecializovali
      • fyzik Isac Newton – zákon gravitácie
      • fyzik Denis Papin – tlakový hrniec

      Domáca úloha:

      Pracovný zošit   38-39   1,4,6

       

       

       

      1.3.2022

      Svetové hospodárstvo a nové usporiadanie štátov

      Prezentácia:

      21.Svetove_hospodarstvo_a_nove_usporiadanie_statov.pptx

      Poznámky:

      Svetové hospodárstvo a nové usporiadanie štátov

      17. storočie - dôsledky 30-ročnej vojny – klesol počet obyvateľov, chudoba

      Úspech 

      • zámorské plavby
      • ľudia odchádzali osídľovať objavené územia
      • rástla vzdelanosť
       • cirkev zakladala školy, univerzity
       • nové moderné výrobné postupy

      Spôsob výroby v ranom novoveku:

      1. Manufaktúry
      • manufaktúrna výroba – viac pracovníkov vyrábalo spoločne jeden výrobok
      • predovšetkým textilné, sklárske dielne, metalurgia, výrobcovia luxusného tovaru
      1. Poľnohospodárska výroba
      • technologické zlepšenie – lepšie hnojenie
      • nové plodiny – zemiaky, kukurica, pohánka
      • prechod z trojpoľného na striedavý systém
      • najímanie pracovníkov, ktorí pracovali za mzdu, koniec poddanstva
      1. Obchod
      • nákup a predaj predmetov bežnej dennej spotreby 
      • mestá na pobreží Atlantiku bohatli
      • hnací motor hospodárstva – zámorský obchod

      Domáca úloha:

      Pracovný zošit     38/2,3

       

       

       

      15.2.2022

      Opakovanie - Reformácia a katolícka reforma

      Reformácia

      1. Čo je to reformácia ....
      2. Aké problémy v cirkvi v 15. a 16. storočí boli príčinou reformácie ...
      3. Kto bol Martin Luther ...
      4. Čo obsahovalo 95 téz, ktoré vypracoval M. Luther ...
      5. Čo napomáhalo rýchlemu šíreniu Lutherových téz ...
      6. Čo bolo najvyššou autoritou pre M. Luthera ...
      7. Čo znamená, že M. Luther bol exkomunikovaný ...
      8. V ktorom roku sa oddelili luteráni od katolíckej cirkvi  ...
      9. V ktorých krajinách sa protestantizmu podarilo presadiť ...
      10. Čo sa stalo vo Francúzsku počas Bartolomejskej noci ...
      11. Čo chcela katolícka cirkev dosiahnuť katolíckou reformou ...
      12. Kde sa konal koncil, ktorý riešil katolícku reformu ...
      13. Ktorý cirkevný rád bol prínosom pre katolícku reformu ...
      14. Akej činnosti sa venovali Jezuiti v Európe ...
      15. Koľko rokov trvala 30 ročná vojna ....

       

       

       

       

      3.2.2022

      Katolícka reforma ... 

      /str. 67-69/

       

      Prezentácia:

      20.Katolicka_reforma.pptx

       

      Poznámky:

      Katolícka reforma

      • katolícka reforma - premena katolíckej cirkvi /protireformácia/
      • pravidlá určil najvyšší cirkevný snem - Tridentský koncil
      • potvrdil - cirkevné tradície sú rovnako dôležité ako Biblia
      • sprísnená disciplína kňazov – vzdelanie
      • dohoda s protestantmi - sa nepodarila
      •  Biblia sa začala prekladať

      Vznik rehole jezuitov

      • prínos - založenie Spoločnosti Ježišovej /jezuiti/ (1540) → založil Ignác z Loyoly
      • budovanie kvalitných škôl a univerzít, vďaka tomu získali nových veriacich
      • šírenie kresťanstva do Južnej Ameriky, Indie, Japonska, Číny

      Náboženské vojny

      • spory medzi cirkvami prerástli do ozbrojených medzištátnych konfliktov v Európe
      • trvali takmer 30 rokov /1618 – 1648/ - tridsaťročná vojna
      • náboženstvo bolo len zámienkou, no išlo o mocenskú nadvládu
      • boj protestantských  krajín /Švédsko, Dánsko .../ proti katolíckej dynastii španielskych a rakúskych Habsburgovcov / najímanie žoldnierov/
      • podpísanie mierovej zmluvy 1648  - Vestfálsky mier

       

      Domáca úloha:

      dokončiť úlohy str. 36, 37

       

       

       

       

       

      1.2.2022

      Nové cirkvi, Ďalšie konflikty - ďalšie štiepenie

      str. 66 - 67 /po Katolícka reforma/

      Prezentácia:

      Reformacia_(1).ppsx

      19.Reformacia.pptx

      Poznámky:

       

      Nové cirkvi

      Lutherovo učenie bolo populárne. Hlavne pre myšlienku  o slobode kresťana.

      Kniežatá chceli väčšiu slobodu od cisára, šľachta mala záujem o cirkevné majetky, roľníci právo na samosprávu... 

      Prívrženci M. Luthera - luteráni

      • v roku 1530 sa oddelili od katolíckej cirkvi
      • nová cirkev tvrdila, že uskutočňuje nápravu – reformáciu katolíckej cirkvi
      • nazývajú sa aj protestanti
      • presné zásady učenia sa vypracovali v Augsburgu - augsburské náboženstvo (súčasné evanjelické)

      Neskôr vznikli nové vetvy reformácie - nové kresťanské cirkvi  /Kalvíni, Anglikáni .../

      Vznikajú krvavé spory - vrcholia v občianskych vojnách

      Protestantizmus sa uplatnil - Švajčiarsko, Anglicko, Nizozemsko, škandinávske štáty

                                                  - vo Francúzsku bol porazený - hugenoti

       

      Domáca úloha:

      37/5,6   

       

       

       

       

      27.1.2022

      Reformácia a katolícka reforma

      str. 65 - 66 /po Nové cirkvi/

      Prezentácia:

      Reformacia_(1).ppsx

      19.Reformacia.pptx

      Poznámky:

      Reformácia a katolícka reforma

      Úpadok cirkvi

      • na prelome stredoveku a novoveku – hlavná opora – viera v Boha
      • spory medzi hlavnými cirkevnými predstaviteľmi – spory zasiahli pápežstvo (2-3 pápeži)
      • rozpory v cirkvi sa zhoršovali nerovnakým postavením kňazov
      • do cirkevných úradov sa dostávali ľudia bez vzdelania a schopností
      • mnohí kresťania si mysleli, že svet sa blíži ku koncu

      Martin Luther

      • najznámejší kritik neporiadkov v cirkvi
      • nemecký rehoľník a profesor na univerzite vo Wittenbergu
      • roku 1517 poslal arcibiskupovi list, sťažoval sa na predávanie odpustkov
      • k listu pripojil 95 téz, vyložil názor na to, čo je v cirkvi zlé
      • cirkev vyzvala Luthera vzdať sa tvrdení
      • vyhlásil, že najvyššou autoritou pre neho nie je pápež, ale Biblia
      • rozhodol sa odvrhnúť zdroj kresťanstva – tradície
      • tvrdil - kňazi nemajú taký význam ako cirkev
      • v roku 1521 bol exkomunikovaný – vylúčený z cirkvi

       

      Domáca úloha: 

      36/1

       

       

       

       

      25.1.2022

      Opakovanie  -   písomka

      Európa si podmaňuje svet

      1. Aký bol hlavný motív hľadania nových ciest do ďalekých krajín 
      2. Aký tovar privážali moreplavci z Afriky 
      3. Čo objavil v r. 1488 portugalský kapitán Bartolomeo Diaz 
      4. Ktorý portugalský moreplavec objavil novú cestu do Indie 
      5. Ktorá mapa inšpirovala Krištofa Kolumbusa pri hľadaní cesty do Indie 
      6. Ako sa volali Kolumbusove lode, na ktorých objavil Ameriku 
      7. Ako nazval Kolumbus domorodcov pri objavení Ameriky 
      8. Ako sa najprv volal svetadiel, ktorý objavil Kolumbus 
      9. Pod vlajkou ktorej krajiny sa plavil Kolumbus, keď objavil Ameriku 
      10. Podľa ktorého moreplavca je pomenovaná Amerika 
      11. Aké prístroje používali moreplavci pri plavbách po mori 
      12. Čo dokázal F. Magalhaes /magalenš/ svojou plavbou
      13. Ktoré krajiny označujeme Orient 
      14. Ktorý dobyvateľ dobyl ríšu Aztékov
      15. Ktorú ríšu dobyl španielsky dobyvateľ Francisco Pizarro
      16. Čo je to kolonializmus 
      17. Ktoré 4 krajiny v 16. storočí patria medzi bohaté koloniálne mocnosti 
      18. Ktorá krajina bola v 16. storočí najsilnejšou koloniálnou mocnosťou
      19. Prečo volali katolíckeho kňaza Bartolomea de Las Casas „Otec Indiánov“ 
      20. Dôsledky zámorských objavov

      Klady .... 

      Zápory ... 

       

       

       

       

      13.1.2022

      Delenie Nového sveta, Dôsledky zámorských objavov /str. 63/

      Poznámky:

      Delenie Nového sveta

      Začiatok kolonializmu – podmanenie a ovládanie slabších území veľkým mocnejším štátom. Najsilnejšou koloniálnou mocnosťou  16. storočia bolo Španielsko. K mocným štátom patrilo aj Portugalsko a neskôr Anglicko a Nizozemsko.

      Španieli a Portugalci sa dohodli na rozdelení objavovaných území.

      Dôsledky zámorských objavov

      • svet sa rozšíril
      • Európania si podmaňovali krajiny – zavádzanie kresťanstva
      • spoznávanie odlišných civilizácií
      • nové plodiny /kukurica, paradajky, zemiaky, kakao, vanilka, tabak .../
      • choroby – zo zámoria (syfilis), do zámoria (chrípka, kiahne, záškrt)
      • bohatstvo do Európy - z Ameriky /drahé kovy), z Ázie (hodváb, korenie), z Afriky
      •  (otrokov)
       

      Domáca úloha:

      34/1,2

      35/6

       

       

       

      11.1.2022

      Objavitelia a objavovaní

      Prečítať str. 61 - 62

       

      Prezentácia:

      18.Objavitelia_a_objavovani.pptx

       

      Poznámky:

      Dobyvačné výpravy

      Po prvých objavoch nasledovali dobyvačné výpravy.

      1519 – 1521 – španiel Hernán Cortés dobyl ríšu Aztékov v dnešnom Mexiku, ríša bola veľmi vyspelá. Pri dobýjaní bol veľmi krutý, pomohli mu dokonalejšie zbrane.

      1531 – 1533 – Francisco Pizarro dobyl ríšu Inkov v Južnej Amerike na území Peru. Mali  vyspelé poľnohospodárstvo, terasové polia na svahoch Ánd, sieť ciest, tunelov, mostov, zavlažovacích kanálov v horách ... Pizzarovi pomohli intrigy, dokonalejšie zbrane ... neskôr bol zavraždený.

       

      Domáca úloha:

      34/3, 35/4,5

       

       

       

       16.12.2021

      Opakovanie

       

       

       

      14.12.2021

      Oboplávanie sveta, Objavenie Ameriky    /str. 57 - 60/

      1. Prečítať tému

      2. Pozrieť prezentáciu

       

      Prezentácia:

      Europa_si_podmanuje_svet_22.ppt

       

      3. Napísať poznámky

      Objavenie Ameriky

      Krištof Kolumbus – 1492 – Antická Ptolemaiova mapa sveta vnukla myšlienku, ako sa možno plavbou západným smerom dostať na východ /India/. Lode  Santa Mária, Niňa, Pinta - pristál v Karibskom mori, myslel, že doplával do Indie, domorodcov nazval Indiáni.

      Novoobjavený svetadiel nazvali Nový svet.

      Amergio Vespuci skúmal americké pobrežie, na jeho počesť dostal kontinent meno Amerika.

      Ďalšie zámorské výpravy:

      • Angličania objavili Kanadu
      • Holanďan Willem Barents sa pokúšal doplaviť na ďaleký východ severovýchodným smerom, doplával na Špicbergy
      • F. Magalhaes – Portugalec, dokázal, že Zem je guľatá, oboplával Zem
      • plavili sa na plachetniciach, využívali kompas, astroláby, kvadrant
       

      Domáca úloha:  pracovný zošit str. 32 a 33

       

       

       

      9.12.2021

      Európa si podmaňuje svet

      /po Objavenie Ameriky/

      Prezentácia:

      Europa_si_podmanuje_svet.ppt

      Poznámky:

      Európa si podmaňuje svet

       

      Taliani chceli nájsť novú cestu k bohatému Orientu India, Čína, Japonsko (tovar).

      Objaviť cestu do Indie sa prví pokúsili Portugalci.

      Henrich Moreplavec – portugalský princ, snaha o prekonanie strachu, že na južnom cípe Afriky bude každá loď zničená, z Afriky privážali korenie, zlato, slonovinu, otrokov.

      Bartolomeo Diaz – portugalský kapitán, v roku 1488 objavil najjužnejší cíp Afriky – Mys dobrej nádeje.

      Vasco de Gama – portugalský moreplavec, v roku 1498 – doplával k indickým brehom, cesta do Indie bola objavená.

       

       

       

      7.12.2021

      Európa humanistov - filozofov a vedcov

      Prezentácia:

      Europa_humanistov_a_filozofov.pptx

      Poznámky:

      Európa humanistov - filozofov a vedcov

      V 16.storočí fungovali myslitelia: Erazmus Rotterdamský, Thomas Morus, Niccolo Machiavelli. Hlásali, že len vzdelaním a rozumom vieme vybudovať lepší svet  a prekonať stredoveké myslenie.

      Renesancia bola dobou rozkvetu techniky. Vznikli hodinyokuliare, vysoké pece.

      Najvýznamnejší bol objav J.Gutenberga a jeho kníhtlačeKnihy sa už nemuseli prepisovať ručne. Informácie, veda a humanistické myšlienky sa šírili rýchlejšie a bola dostupnejšia pre viac ľudí.

      Ďalší vedec a umelec bol Florenťan Leonardo da Vinci. Zostrojil prvý padáktankvrtuľník a mnohé iné vynálezy. Namaľoval aj Monu Lisu.

      Rozvíjali sa aj prírodné vedy o človeku, vesmíre, prírode. Poľský kňaz Mikuláš Kopernik prišiel s modelom heliocentrizmu- teda, že Slnko je stredom vesmíru a nie Zem.

       

      Domáca úloha:

      pracovný zošit str. 30 - 31

       

       

       

      2.12.2021

      Humanizmus a renesancia

       

       

       

      30.11.2021

      Talianske mestské štáty   /str. 49 - 50 ... po Humanizmus.../

      Prezentácia:

      15.Talianske_mestske_staty.pptx_(1).pptx

      Poznámky:

      Talianske mestské štáty

      Mestské štáty  - Apeninský polostrov - vznikali od 12. stor. ako samostatné mestá

                               -vládli v nich mestská rada  volená z obyvateľov mesta

                               -zvyšok Európy – rozsiahle ríše s kráľom alebo cisárom

      Prudký rozvoj- obchodu – obchodovali s Arabmi aj severnou Európou                      

                               -remesiel (hodváb, súkno, zbrane),

                               -bankovníctva- Florencia – rodina Mediciová- jedna z najvýznamnejších tal. rodín

      Najvplyvnejší obyvateliabohatí obchodníci, majitelia dielní, remeselníci

                                                   -luxusné domy, umelecké predmety

                                                   -vytvárali mestské rady, aby mohli vládnuť

                                                   -túžba po vzdelaní, zábave

      Vznik republík- Florencia, Janov, Benátky, Pisa

       

      Domáca úloha:

      Pracovný zošit str. 28

       

       

      23.11.2021

      Bardejov - kráľovské mesto

      Dokument - Bardejov

      https://www.youtube.com/watch?v=gjeTCVRMtd4&t=1055s&ab_channel=SLOVENSKOZDOLA

      Dokument - Bazilika sv. Egídia

      https://www.youtube.com/watch?v=yC2EnaHrPZk&ab_channel=OtoKo%C5%A1ick%C3%BD

       

       

       

      16.11.2021

      Opakovanie

       

       
       
       
       

       

      9.11.2021

      Kráľ s havranom v erbe

      Prezentácia:

      14.Kral_s_havranom_v_erbe.pptx

      Poznámky:

      Kráľ s havranom v erbe

      • po smrti Albrechta → boje o trón
      • po smrti Ladislava Pohrobka – uhorská šľachta zvolila za kráľa Mateja Huňadyho (Korvína)
      • vládol v rokoch 1458 – 1490 (začal ako 15-ročný)
      • vysporiadal sa s Jiskrovcami a Bratríkmi, pokoril odbojných veľmožov
      • reformátor → daňová reforma
      • vybudoval silnú armádu – Čierny pluk
      • podporoval rozvoj remesiel, obchodu a baníctva
      • sídlo – Budín
      • prívlastok spravodlivý kráľ
      • podporoval rozvoj vzdelanosti a umenia → založil Academiu Istropolitana
      • 1486 zanikla pre nedostatok financií
      • zomrel v roku 1490 vo Viedni na mozgovú mŕtvicu
      • nemal mužského potomka, zvolený bol Vladislav II. Jagelovský:
       •  ustupoval požiadavkám šľachty, prikyvoval → „kráľ DOBRE“
       •  za jeho vlády sedliacke povstanie Juraja Dóžu – 1514
       •  1525 – 1526 – banícke povstanie
      • rozvrat Uhorska bol zavŕšený bitkou pri Moháči (1526)

       

      Domáca úloha:

      pracovný zošit str. 25, 26 

       

       

       

       

      4.11.2021

      Prvý cisár na Uhorskom tróne

      Prezentácia:

      12.Prvy_cisar_na_uhorskom_trone_____Zigmund_Luxembursky.pptx_(1).pptx

      Zigmund_Luxembursky.pptx

      Poznámky:

      Prvý cisár na uhorskom tróne – Žigmund Luxemburský

       

      • zobral si za manželku Máriu – 12-ročnú dcéru Ľudovíta I. Veľkého
      • v rokoch 1387 – 1437 bol uhorským kráľom
      • nebezpečný sused Uhorska – Turecko (po porážke Srbska na Kosovom poli v roku 1389)
      • 1396 Križiacka výprava Žigmudna Luxemburského, turecké vojská porazili uhorských, nemeckých a francúzskych rytierov v bitke pri Nikopole
      • 1403 – 1404 povstanie časti uhorskej šľachty proti Žigmundovi
      • stal sa jedným z najvýznamnejších panovníkov v Európe
      • podporoval mestá – udeľoval im privilégiá
      • začal kompletne prestavovať Bratislavský hrad – 2 brány – zachovala sa iba Žigmundova
      • Boje proti husitom -1414 – 1418 Koncil v Kostnici – cieľom bolo odstránenie schizmy v cirkvi, proces s Jánom Husom (kazateľ, nenapraviteľný kacír), 6.7.1415 bol upálený
      • v Ríme bol korunovaný za cisára
      • 1434 koniec husitských vojen
      • 1436 korunovaný za českého kráľa
      • 1437 zomiera, kráľom sa stáva manžel dcéry Alžbety, Albrecht Habsburský, po 2 rokoch zomrel po výprave proti Turkom → syn Ladislav Pohrobok

       

      Domáca úloha:

      Pracovný zošit str. 23, 24

       

       

       

      2.11.2021

      Prezentácia projektov.

       

       

      26.10.2021

      Zlatá baňa Uhorska

      Prezentácia:

      Zlata_bana_Uhorska_(2).pptx

      11.Zlata_bana_Uhorska.pptx

      Poznámky:

      Zlatá baňa Uhorska

      Karol Róbert – po porážke veľmožov sa sústredil na hospodárske reformy

      • obnovil mier v krajine
      • podporoval rozvoj miest a baníctva
      • zavedenie novej zlatej meny
      • Uhorsko významná stredoeurópska krajina

      syn Ľudovít I. Veľký – pokračoval rozmach Uhorska

      • r. 1370 Uhorsko sa spojilo s Poľskom

      Banské mestá

      - baníctvo - nové ložiská drahých kovov – najvýznamnejšie – Banská Štiavnica a Kremnica (zlato a striebronosné rudy)

      - spišský región – Smolník, Gelnica – meď a striebro; Spišská Nová Ves – železná ruda

      - Banská Bystrica – ťažba medi

       

      Karol  Róbert – r. 1328 udelil mestské práva Kremnici; vznikla tu banská komora a mincovňa

       

      - v ťažbe medi, zlata a striebra – Slovensko– medzi najvýznamnejšími producentmi v celej Európe

       

      - výsady banských miest – právo vyhľadávať, ťažiť a spracúvať rudné bohatstvo

      - odvádzať banskú daň

       

      Mešťania

      - od 14. stor v Uhorskú nový štvrtý stav

      - snaha presadiť sa aj v politickom živote

      - nemeckí mešťania  dominantné postavenie v niektorých mestách – národnostné spory

      - v Žiline – Ľudovít I. – zaviedol r. 1381 rovnaké (paritné) zastúpenie Slovákov a Nemcov v mestskej rade

       

      Domáca úloha:

      pracovný zošit str. 21, 22

       

       

       

      21.10.2021

      Pán Váhu a Tatier

      Prezentácia:

      10.Pan_Vahu_a_Tatier.pptx

      Poznámky:

      Pán Váhu a Tatier

      Po smrti Ladislava IV. vládne Ondrej III. (pokus o nastolenie poriadku).

      1301 – smrťou Ondreja III. vymreli Arpádovci a veľmoži si robili, čo chceli.

      Najsilnejší veľmož Matúš Čák Trenčiansky ovládol takmer celé Slovensko.

      • Získal prezývku pán Váhu a Tatier, pretože vlastnil 50 hradov a zámkov na západnom a strednom Slovensku, patrila mu aj severná časť Maďarska. Východnú časť Slovenska vlastnili Omodejovci.
      • Čák bojoval v službách Ondreja. Ten ho vymenoval za župana, neskôr za palatína (najvyššieho úradníka kráľovstva).

      Po smrti Ondreja III. na trón nastúpil Karol Róbert:

      • v roku 1312 v bitke pri Rozhanoviciach porazil Omodejvcov
      • silným protivníkom mu bola aj Matúš Čák
      • keď Matúš Čák v roku 1321 zomrel, Matúšovu zem ovládol Karol Róbert.

       

      Domáca úloha:

      Pracovný zošit str. 19, 20

       

       

       

       19.10.2021 

      Tatársky vpád II.

       

       

      14.10.2021

      Tatársky vpád

      Prezentácia:

      9.Tatarsky_vpad.pptx

       

      Poznámky:

       

      TATÁRSKY VPÁD

      V marci 1241 chán Batu na čele tatárskych vojsk vtrhol do Uhorska.

      V bitke pri rieke Slaná porazili uhorské vojsko, kráľovi Belovi IV. sa podarilo ujsť až k Jadranskému moru.

      Tatárom odolali iba dobre opevnené kamenné hrady a mestá. Na Slovensku to bola Bratislava, Nitra, Komárno, Fiľakovo, Abovský Novohrad.

      Tatári po sebe zanechávali spustošenú krajinu. Dediny i kostoly boli vypálené a celé oblasti ostali opustené.

      Kráľ Belo IV. povolil šľachte stavať kamenné hrady a okolo hradov sa vytvárali hradné panstvá. Spustošenú krajinu bolo potrebné doosídliť. Kráľ i šľachtici pozývali na svoje majetky hostí. Nemeckí osadníci prichádzali do stredoslovenskej banskej oblasti a na Spiš. Boli dobrí remeselníci a obchodníci.

      Koncom 30. rokov 13. storočia začal Belo IV. udeľovať PRIVILÉGIÁ. Trhové osady  a novovzniknuté mestá sa menili na výsadné mestá. Najvýznamnejšia mestská výsada bola PRÁVO NA SAMOSPRÁVU. Mešťania získali právo richtára, mestskú radu, farára....

      Za udelené privilégia museli mestá platiť do kráľovskej pokladnice DAŇ.

      Domáca úloha:

      Pracovný zošit str. 17,18

       

       

       

      12.10.2021

      Ústupčivý panovník    /str. 29 -31/  

      Prezentácia:

      8.Ustupcivy_panovnik.pptx

       

      Poznámky:

      ÚSTUPČIVÝ PANOVNÍK

      V 13. stor. prežívalo Uhorsko vnútornú krízu.

      Ondrej II. Arpád /Jeruzalemský/ - slabý panovník, vládol v Uhorsku 30 rokov. Zápasil s nedostatkom financií. Krajinu vyčerpávali jeho početné vojenské výpravy. Preto prenajímal  majetkov šľachticom a cudzincom. To vyvolalo nespokojnosť šľachty. Prinútila Ondreja II. vydať v r. 1222 Zlatú bulu. Listina zaručovala šľachte dedičnosť majetku, majetky sa nemali rozdávať cudzincom ... Porušoval to.

      Zlatá bula bola základom práv uhorskej šľachty.

      Ondrejov syn Belo IV. sa snažil úpadok kráľovskej moci zastaviť. Nariadil kontrolu otcových darovaní. Podporoval rozvoj kráľovských miest. V r. 1238 udelil mestské privilégiá Trnave – je to  najstaršie mesto SR.

      Domáca úloha:

      pracovný zošit 15, 16

       

       

       

       

      7.10.2021

      Nezabudnite - písomka - Veľká Morava!

      Nitrianske údelné vojvodstvo

      Prezentácia:

      Nitrianske_udelne_vojvodstvo.pptx

       

      Poznámky:

      NITRIANSKE ÚDELNÉ VOJVODSTVO

      Gejza sídlil v Ostrihome. Jeho mladší brat Michal získal údel ( oblasť vlády) ako vojvoda v Nitre. Dal obnoviť kostol sv. Emeráma v Nitre.

      Gejza okolo r.995 odstránil Michala a do Nitry dosadil svojho syna Štefana. Ten sa oženil s bavorskou princeznou Gizelou. Michalovi synovia Ladislav Lysý a Vazul ušli do cudziny. Do Nitry sa vrátili, keď poľský kráľ Boleslav Chrabrý obsadil územie Nitrianskeho vojvodstva a odovzdal ho Ladislavovi Lysému /r.1001( staršiemu Michalovmu synovi).

      Po Ladislavovej smrti prebral údel brat Vazul./r.1015/. V roku 1029 ho jeho bratranec Štefan I. zosadil, uväznil a oslepil. Dosadil tam syna Imricha. Vazulovi synovia Levente, Ondrej a Belo ušli z Uhorska. Po Štefanovej smrti vypuklo v Uhorsku pohanské povstanie proti novému kráľovi Petrovi Orseolovi. Uhorskí veľmoži povolali do krajiny Vazulových synov.  Za kráľa bol korunovaný Vazulov syn Ondrej I.. Belo, žijúci v Poľsku dostal do správy Nitrianske údelné vojvodstvo /r.1048/ - najväčší rozkvet.

      ...............................

      Kráľ Koloman zrušil svojmu bratovi Almošovi nitrianske údelné vojvodstvo v r. 1108. Ešte predtým nechal Almoša a jeho syna Belu oslepiť a poslal ich do kláštora.

       

      Domáca úloha:

      pracovný zošit str. 13, 14 

                             

       

       5.10.2021

      NEZABUDNITE OPAKOVAŤ - PÍSOMKA!

      Nová téma:

      Kráľovstvo svätého Štefana

      Prezentácia:

      Kralovstvo_svateho_Stefana.pptx

      Poznámky:

      Kráľovstvo svätého Štefana

       

      • Knieža Arpád v r. 896 priviedol do Karpatskej kotliny kmeňový zväz starých Maďarov
      • Bitka pri Bratislave r. 907 à starí Maďari krvavo porážajú Bavorov
      • Bitka pri rieke Lech v r. 955 à vojská nemeckého cisára Ota I. porážajú Maďarov => prestali kočovať a usadili sa v Karpatskej kotline
      • Knieža Gejza à nechal povraždiť tých, čo sa mu nepodriadili

      seba a svojho syna Vajka nechal pokrstiť => meno Štefan

      • Boje o kniežací trón medzi Štefanom a Kopáňom à bitka pri Veszpréme v r. 998 => vyhral Štefan ( za pomoci slovenských veľmožov Hunta a Poznana)
      • V r. 1000 korunovácia Štefana I. za prvého uhorského kráľa => Uhorsko = kráľovstvo (1000 – 1918) = súčasť aj Slováci
      • Štefan I. = šíriteľ kresťanstva => nechal postaviť sieť kostolov
      • Ostrihom = centrum uhorskej cirkevnej provincie
      • Štefan I. rozdelil uhorské kráľovstvo na menšie celky = župy (kráľovské komitáty) => na čele župani, ktorí podliehali kráľovi

       

      Domáca úloha:

      Pracovný zošit str. 11,12

       

       

      30.9.2021

      Opakovanie Veľká Morava ... kontrola pracovných žošitov.

       

       

      28.9.2021

      Kultúrny prínos Veľkej Moravy     /str.18 - 21/

      Prezentácia:

      Kulturny_prinos_Velkej_Moravy.pptx

      Poznámky:

      Kultúrny prínos Veľkej Moravy

      • prebiehala kristianizácia
      • vytvorenie hlaholiky  ovplyvnilo - rozvoj slovanského písomníctva,                                                                                                              -  rozvoj literatúry

                        Konštantín napísal – Proglas (predslov k evanjeliu), Metodovi žiaci Moravsko-panónske legendy

      • rozvoj opevnených hradísk – Nitra, Bratislava s Devínom, Morava – Mikulčice, Staré Město
      • budovanie cirkevnej organizácie
      • vládnuca vrstva napodobňovala Frankov (šperky, obliekanie, výzbroj, bývanie...)

      Po rozpade VM Sloveni udržiavali živú historickú tradíciu:

      • ústnej podobe spomienky na Svätopluka aj Metoda
      • byzantský cisár Konštantín Porfyrogenetos písomne zaznamenal časť zo Svätoplukovej tradície, aj český kronikár Kosmas
      • bernolákovci a štúrovci na nej stavali pri formovaní slovenského národa

      Význam VM:

      • Sloveni vytvorili v strednej Európe silný štátny útvar, ktorý bránil franskej rozpínavosti
      • dosiahla sa samostatnosť v cirkevnej oblasti

      Domáca úloha:

      pracovný zošit str. 8,9

       

       

      23. 9. 2021

      Bude online hodina:    http://meet.google.com/voe-ybeg-fki

       

      Misionári Konštantín a Metod  /str. 15 - 17/

      Prezentácia:

      4.Misionari_Konstantin_a_Metod.pptx

      Krátky životopis K a M

      https://www.youtube.com/watch?v=LFtoHqzYkOo&ab_channel=saleziani

      Poznámky:

      Misionári Konštantín a Metod

       

      • Veľkomoravské knieža Rastislav chcel dokončiť pokresťančenie = kristianizáciu VM
      • chcel sa  zbaviť franskej nadvlády
      • žiadal o misionárov , aby kázali v reči jeho ľudu...
       •  najskôr pápeža – nevyhovel
       •  potom sa obrátil na panovníka Byzantskej ríše Michala III. à poslal mu dvoch učených bratov zo Solúna (=solúnski bratia) Konštantína a Metoda (ovládali slovanské macedónske nárečie)
      •  r.  863 a priniesli prvé písmo Slovanov – hlaholiku => z malých písmen gréckej abecedy
      • založili učilište na výchovu kňazov
      • K a M nemali vyššie cirkevné svätenie a museli sa dať v Ríme vysvätiť
       •  cestou sa zastavili u Pribinovho syna Koceľa à naučili nové písmo 50 žiakov
       •  v Benátkach dišputa s trojjazyčníkmi
       •  pápež Hadrián II. schválil preklady bohoslužobných kníh do slovienskeho jazyka
       •  Konštantín - Cyril v Ríme vstupuje do kláštora, ako 42 ročný umiera (869)
       •  pápež vysvätil Metoda za arcibiskupa => v r 873 sa ujíma správy na VM
      • nitriansky biskup Wiching spochybňoval jeho činnosť
       •  kráľ Svätopluk bol naklonený franským kňazom
      • r. 885 Metod zomrel a za svojho nástupcu si vybral kňaza Gorazda
      • po smrti Metoda bola na VM slovanská liturgia zakázaná a jeho žiaci vyhnaní
       

      Domáca úloha:

      pracovný zošit str. 6/1,2

                                        7/5

       

       

       

      21.9.2021

      Svätoplukova ríša a zánik Veľkej Moravy  /str. 12-14/

       

      Prezentácia:

      Nitr.kniezatstvo__VM__Svatoplukova_risa.pptx

       

      Poznámky:                         

      Svätoplukova ríša a zánik Veľkej Moravy

                                   Prvý  známy vládca v Nitrianskom kniežatstve bol Pribina.

      833 – Moravský knieža Mojmír I. vyhnal Pribinu z Nitry a vzniká Veľká Morava.

      846 -  Mojmír I. zosadený Ľudovítom Nemcom. Začína vládnuť synovec Rastislav.

      Rastislava zradil jeho synovec Svätopluk a pomohol Frankom obsadiť Veľkú Moravu.

           Na Veľkej Morave vzniká povstanie pod vedením kňaza Slavomíra.  Svätopluk sa k nim pridal a pomohol im zvíťaziť. /847 – mier/.  Stáva sa vládcom Veľkej Moravy. Za necelé štvrťstoročie ju pretvoril na silnú a rozsiahlu ríšu.

            Pápež mu dovolil zriadiť v Nitre biskupstvo a uznal nezávislosť Veľkej Moravy. Svätopluk sa stáva rovnocenný s inými panovníkmi – stáva sa kráľom.

            Po Svätoplukovej smrti vládne jeho syn Mojmír II.

            Druhý syn Svätopluk II. je Nitrianskym údelným vojvodom.

           Bojovali proti sebe.

      Tieto nepokoje a útoky staromaďarských kmeňov boli príčinou toho, že sa Veľká Morava v roku 906 – 907 rozpadla.

       

      Domáca úloha:

      pracovný list str. 4 - celý, str. 5/4

       

       

       

      16.9.2021

      Nitrianske kniežatstvo a Veľká Morava /11-12/

      Prezentácia:

      Nitrianske_kniezatstvo_a__vznik_Velkej_Moravy_(1).pptx

      Poznámky:

      Nitrianske kniežatstvo a vznik Veľkej Moravy

      • Karol Veľký = franský kráľ à definitívne poráža Avarov => podmienky na vytvorenie dvoch  kniežatstiev Slovanov à Nitrianskeho a Moravského
      • Sloveni à budovanie hradísk à Bojná, Pobedim, Vyšný Kubín, Spišské Tomášovce
      • najskôr vznikali prvé dediny à neskôr hradiská - opevnené priekopami a valmi s drevenými palisádami
      • najdôležitejšie hradisko = sídlo kniežaťa v Nitre
      •  NITRIANSKE KNIEŽATSTVO = samostatný útvar
      • Prvým známym kniežaťom = Pribina (825 – 833)
      • Západným susedom Nitrianskeho kniežatstva bolo Moravské kniežatstvo so sídlom v Mikulčiciach. Vládol tam Mojmír I.
      • Okolo roku 833 moravské knieža Mojmír I. obsadil Nitrianske kniežatstvo a vyhnal Pribinu => spojením vznikla Veľká Morava (Veľkomoravská ríša).
      • Pribina - usadil sa na území Franskej ríše à vazal Ľ. Nemca => založil Panónske kniežatstvo zo sídlom v Blatnohrade /dnešný Balatón/

      Domáca úloha:

      pracovný list str. 2, 3

       

       

       

       

       

      9.9.2021

      Život našich predkov

      Prezentácia:

      Zivot_nasich_predkov_new.pptx

      Poznámky:

      Život našich predkov

      • žili v zemniciach v menších drevených obydliach, boli čiastočne zahĺbené do zeme
      • vyrábali keramiku
      • boli roľníci a zruční remeselníci
      • živili sa obilninami, strukovinami, mliekom, mäsom, rybami, chlebom, sladili medom (začiatky včelárstva - brtníctvo)
      • žili v kmeňoch a na čele bol náčelník – vladyka
      • zásadné rozhodnutia robila veča /zhromaždenie slobodných mužov/ – demokratická vláda

      Avari a Samova ríša

      Avari – krutí bojovníci

      • prenikli do Podunajskej nížiny v 2. polovici 6. storočia
      • prepadávali susedné krajiny
      • žili koristnícky, brali obilie, dobytok, otrokov

      Slovania- 623-624 zorganizovali povstanie proti Avarom

      • 623 – 624 – na stranu Slovanov sa pridal franský kupec Samo a pomohol im zvíťaziť.
      • zvolili si za kráľa Sama (vládol 35 rokov do konca života) = Samova ríša (623-658).
      • r. 631 – bitka pri Vogastisburgu – sloveni zvíťazili nad Franským kráľom Dagobertom
      • po jeho smrti sa ríša rozpadla

      Samova ríša (623 – 658) - 1. kmeňový zväz Slovanov

      V 2. polovici 8. storočia si Sloveni začínajú budovať prvý štátny útvar Nitrianske kniežatstvo.