• Mária Delejová

     • 3.A - Náboženská výchova

     • Informácia pre deti, ktoré idú do BAZILIKY 5.6.2022


      Časový harmonogram – l. sv. prijímanie 5.6.2022  -  ZŠ Komenského 23,   5. ZŠ,    CZŠ

       

       

      1. Výber šiat v katolíckom kruhu +venček       štvrtok    2.06.2022  od 16.00 – 17.00

        /s dieťaťom/

       

      2. Nácvik nástupu v Bazilike             piatok     3.06.2022 od 18.45 –  ...  /po skončení večernej sv. omše/

                                                                                                                                       

      3. Sv. zmierenia v Bazilike                 sobota    4.06.2022  o 9.00

      ·        /príchod najneskôr o 8.50 hod.

      deti obliecť-podľa počasia/

      ·        doniesť aj biele rúcho na vešiaku  – rodičia ich po spovedi oblečú deťom

      ·        deti donesú - napísané hriechy na lístočku

                                                                                        - srdiečka s dobrými skutkami

                                                                                        

      ·        doma s deťmi zopakovať /doučiť/ postup sv. zmierenia   

      ·        zopakovať s deťmi základné modlitby – Otče náš, Zdravas    Mária, Sláva Otcu, Verím v Boha ...

       

      4. Sv. prijímanie v Bazilike                nedeľa  5.06.2022 o 10.00

                                                                    /príchod v rúchu o 9.30 pred Baziliku – do parku/

      ·        doma sa ešte pred odchodom môžu kľudne najesť, napiť a .../WC/

       

       

      5. Vrátenie šiat do katolíc. kruhu     pondelok   6.06.2022 od 16.00 – 16.30

       

      6. Rodičia, ktorí doposiaľ neuhradili poplatok 25 eur na Farský úrad, nech tak láskavo urobia

      ·        použijú sa na pamätný list, výzdobu kostola, čistenie šiat,

      ·         opravu venčekov, kvety, knižočku

       

      ·        DVD je možnosť objednať pri nácviku

       

      ·        pod rúcho môžete deťom obliecť čokoľvek /tričko,legíny, nohavice, sukničku, šaty, sveter ...podľa počasia/, len NIE „princeznovské šaty“, ktoré potom narúšajú dôvod, kvôli, ktorému sa šaty dávali šiť – jednoduchosť a jednotnosť

       

      ·         dievčatám sa dávajú aj venčeky do vlasov

       

       

       
      17.3.2022

      Milé deti,

      pokračujeme v príprave na 1. sväté prijímanie.  Téma, o ktorej budeme dnes hovoriť je vo vašich učebniciach na str. 78 – 79 pod názvom Ježiš nasycuje.

            Táto téma je dôležitá, aby sme pochopili, že tak ako sa Boh staral o svoj vyvolený národ /napr. pri vyslobodení z Egyptského otroctva – videli sme príbeh o Mojžišovi/, aj Ježiš sa staral o svojich učeníkov. Záležalo mu na každom, kto ho prišiel počúvať.

           Ježiš hovorí slová, ktoré sú ťažko pochopiteľné.

       Sľubuje pokrm, ktorý zaručuje, že budeme žiť naveky.

           Pri štúdiu tejto témy, by vám mohla pomôcť aj táto prezentácia

      Rozmnozenie_chleba_(14).pptx

          aj toto krátke video 

      https://www.youtube.com/watch?v=-VrsGRN-buI&ab_channel=IxxSLOVAKIAxxI

      Napísať do zošita:

      Ježiš sľubuje pokrm, ktorý nám dá večný život. 

       

          
      10.3.2022

      Pravidlá budovania vzťahu s ľuďmi  /str. 59 - 63/

      Milí tretiaci,

      o tom ako sa správať k Pánu Bohu, nám hovoria prvé tri prikázania. Ako sa správať k ľuďom, nám hovorí štvrté až desiate prikázanie.

      Upozorňujú nás, že:

      4. Rodičov máme milovať a pomáhať im

      5. Zdravie a život ,svoj  aj iných, máme chrániť

      6. Svoje telo aj telo druhého máme mať v úcte

      7. - 10. Máme chrániť svoje aj cudzie veci

      8. Máme hovoriť vždy pravdu 

      9. Máme chrániť šťastie rodiny

      Čo je náplňou týchto príkázaní si môžeme opäť pozrieť v tomto krátkom videu.

      https://www.youtube.com/watch?v=_K_KHd6SMBw

       

      A teraz si to ešte naštudujte v učebnici na str. 59 - 63.

       

      Ako dodržiavať  prikázania?

      4. Budem milovať rodičov a pomáhať im

      5. Budem chrániť svoje zdravie a život, aj iných

      6. Budem mať v úcte svoje telo aj telo druhého

      7. - 10. Budem chrániť svoje aj cudzie veci

      8. Budem hovoriť vždy pravdu 

      9. Budem chrániť šťastie rodiny

      Nakresli 7 dopravných značiek

       

       

      3.3.2022

      Pravidlá budovania vzťahu s Bohom  /str. 56 - 58/

      https://www.youtube.com/watch?v=8OfcHOvDYrc

      Milí tretiaci,

      o tom ako sa správať k Pánu Bohu, nám hovoria prvé tri prikázania. Upozorňujú nás, že:

      1. Boh má byť v našom živote na 1. mieste

      2. Jeho meno máme vyslovovať s úctou

      3. Nedele a prikázané sviatky máme svätiť 

      Čo je náplňou týchto príkázaní si môžeme pozrieť v tomto krátkom videu.

      https://www.youtube.com/watch?v=_K_KHd6SMBw

       

      A teraz si to ešte naštudujte v učebnici na str. 56 - 58.

      1. budem sa pravidelne modliť, nebudem veriť vešteniu a čarom, budem mať v úcte Eucharistiu ...

      2. meno Boh, Mária, mená svätých budem vyslovovať s úctou - nie v hneve, ani zo žartu ...

      3. budem chodiť pravidelne do kostola, budem sa tam slušne správať ...

      Nakresli 3 dopravné značky

       

             17.2.2022

       

       

      Prvé sväté prijímanie

       

      Termín: 5.6.2022 o 10:00 hod. Bazilika 1. ZŠ Komenského, 5. ZŠ pod Vinbargom,

       

      Cirkevná ZŠ sv. Egídia

       

      2.6.2022 16:00-17:00 hod. Vydávanie rovnošaty v Katolíckom kruhu

      3.6.2022 18:45 hod. Bazilika Nácvik slávnosti 1. sv. prijímania

      4.6.2022 9:00 hod. Bazilika Sviatosť zmierenia deti+rodičia

      6.6.2022 16:00-16:30 hod. Vrátenie rovnošaty v Katolíckom kruhu

       

      S prípravou a organizáciou slávnosti 1. sv. prijímania sú spojené aj finančné náklady ( zapožičanie

      rovnošaty, pranie v čistiarni, kvetinová výzdoba v kostole, pamiatky na 1. sv. prijímanie, malý

      darček pre každé dieťa)...

       

      Z tohto dôvodu vás chceme poprosiť o úhradu poplatku na pokrytie týchto výdajov vo výške: 25.-

      EUR/dieťa. Uhradiť môžete v čase úradných hodín v kancelárii farského úradu do 30.4.2022

      Deťom budú cez katechétov rozdané otázky, ktoré je potrebné sa naučiť a katechéti na hodinách

      náboženskej výchovy tieto otázky vyskúšajú deti. Prosíme vás, aby ste s deťmi prichádzali v rámci

      možností na sv. omšu v nedeľu. Hneď ako nám to situácia umožní začnú sv. omše za účasti detí.

      Dovtedy prosím, kto môže, prichádzajte, alebo aspoň sledujte sv. omšu online. Rovnako vám dávame

      do pozornosti okienko pre prvoprijímajúce deti, ktoré nájdete v Mozaike ako aj na našej farskej

      stránke: www.rkfubardejov.sk Úlohu je potrebné každý týždeň vypracovať. Katechéti tieto úlohy

      pravidelne kontrolujú.

       

      Dôležité!!! Ak vaše dieťa nebolo pokrstené v našej farnosti, je potrebné si vyžiadať krstný list vo

      farnosti, kde bolo pokrstené a najneskôr do 30.4.2022 ho odovzdať v kancelárii farského úradu

      (ideálne pri zaplatení poplatku).

       

      Pred slávnosťou 1. sv. prijímania zorganizujeme ešte stretnutie s vami rodičia, kde dohodneme

      prípadné nejasnosti a zodpovieme na vaše otázky.

                                                                                                                        Kaplán Matej

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       

       

      Úlohy z 12. príhovoru p. kaplána deťom .... /Mozaika 6/2022/

      1.     Čo musím urobiť, aby som sa stal Ježišovým učeníkom? (Správne usporiadaj rozhádzané písmená)

       

      Z N A CH E A Ť     R I CH E H      a   ŤO N K A      O B D R O

      2.     Ako nazval Pán Ježiš neskôr apoštola Petra? K čomu ho prirovnal?

      3.     Ako zomrel nakoniec apoštol Peter.

      kaplán Matej

      .......................................................................................................................................................................................................................................

       

      Otázky, ktoré posiela kaplán Matej a má ich ovládať každé dieťa.

       

       

      1. Čím si sa stal v krste?

      - stal som sa Božím dieťaťom

      2. Ako sa krstí?

      - M. (Ján) ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého

      3. Akými slovami Pán Ježiš ustanovil krst?

      - povedal apoštolom: „Choďte do celého sveta, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“.

      4. Čo vyznávame krstnými sľubmi?

      - vyznávame vieru v Boha, zriekame sa hriechu a sľubujeme nasledovať Ježiša Krista

      5. Ako preukazujeme svoju vďačnosť Nebeskému Otcovi za to, že nás miluje?

      - verím v neho, milujem ho, plním jeho vôľu, modlím sa, mám v úcte jeho meno...

      6. Prečo my kresťania svätíme nedeľu?

      - lebo v nedeľu Pán Ježiš vstal z mŕtvych a zoslal nám Ducha Svätého

      7. Ako svätíme nedeľu?

      - zúčastníme sa na celej svätej omši, čítame si z Biblie, modlíme sa, oddychujeme, ťažko nepracujeme...

      8. Koho z ľudí si máme ctiť?

      - ctiť si máme na prvom mieste rodičov, starých rodičov, ale aj kňazov, učiteľov a všetkých ľudí

      9. Ako prejavujeme úctu a lásku svojim rodičom?

      - modlíme sa za nich, pomáhame im, poslúchame ich...

      10. Prečo si máme chrániť život a mať v úcte všetko živé?

      - lebo život je najvzácnejší dar, ktorý sme dostali od Boha

      11. Ako si chránime čistotu srdca?

      - nemusíme všetko vidieť, všetko počuť a o všetkom hovoriť

      12. Načo nám slúži dar reči?

      - rečou máme oslavovať Boha, rozprávať sa navzájom, hovoriť pravdu, potešovať sa...

      13. Čo je hriech?

      - hriech je najväčšie zlo, ktoré nás vzďaľuje od Boha

      14. Kedy človek spácha hriech?

      - keď vedome a dobrovoľne prestúpi boží príkaz vo veľkej alebo malej veci

      15. Ako delíme hriechy?

      -          dedičný hriech (po prvých rodičoch Adamovi a Eve)

      -     ťažký (smrteľný) hriech – 1.ak viem, že robím 2. veľké zlo a robím ho 3. dobrovoľne

      -          ľahký (všedný) hriech – ak chýba niektorá z uvedených troch podmienok

      16. Čo je mocnejšie ako hriech?

      - Božie milosrdenstvo (odpustenie)

      17. Komu Boh odpúšťa hriechy?

      - Boh odpúšťa každému, kto úprimne vyzná svoje hriechy a chce sa polepšiť

      18. Ako nás Boh zachránil?

      - Boh poslal svojho jediného Syna, ktorý z lásky za nás zomrel na kríži, aby nás vykúpil

      19. Čo znamená robiť pokánie?

      - znamená obrátiť sa, zmeniť sa k lepšiemu, prejaviť, že ma mrzia moje hriechy

      20. Čo je ľútosť?

      - je to bolesť duše nad spáchaným hriechom s predsavzatím polepšiť sa

      21. Ako delíme ľútosť?

      -          Prirodzená ľútosť (keď ľutujem svoj hriech zo strachu pred trestom, ktorý ma čaká)

      -          Nadprirodzená  (keď ľutujem svoj hriech z lásky k Bohu, lebo som zradil Boha, ktorý ma miluje)

      22.. Čo je sviatosť zmierenia?

      - je to veľkonočný dar od Pána Ježiša, v nej nám Nebeský Otec cez kňaza odpúšťa hriechy

      23. Akými slovami Pán Ježiš ustanovil sviatosť zmierenia?

      - povedal apoštolom: „Komu hriechy odpustíte, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú mu zadržané.“

      24. Ako a kde sa pripravujeme na sviatosť zmierenia (spoveď)?

      - najlepšie v tichu, na mieste, kde ma nikto nebude rušiť

      1. Pomodlím sa modlitbu k Duchu Svätému, aby mi pomohol spomenúť si na hriechy:

      Príď Duchu Svätý a pomôž mi, aby som spoznal svoje hriechy, úprimne ich oľutoval, vyznal a naozaj sa polepšil.

      1. Potom si spytujem svedomie (pýtam sa sám seba, čo som urobil zle)
      2. Úprimne oľutujem hriechy a chcem sa polepšiť

      25. Ako sa spovedáme pri kňazovi?

      1.       Pozdravím sa kresťanským pozdravom: Pochválený buď Ježiš Kristus

      2.       Spolu s kňazom sa prežehnám

      3.       Poviem, kedy som bol naposledy na spoveď

      4.       Vyznám svoje hriechy (po poslednom hriechu poviem: Na viac hriechov sa už nepamätám)

      5.       Kňaz mi povie povzbudzujúce slová a uloží skutok pokánia

      6.       Vyjadrím ľútosť slovami: Bože Môj, celým srdcom ťa milujem a preto veľmi ľutujem, že som ťa hriechmi urazil. Chcem sa polepšiť a hriechu sa chrániť. Otče odpusť mi pre krv Kristovu.

      7.       Prijmem od kňaza rozhrešenie

      26. Čo máme robiť po sviatostnom zmierení?

      1. Vykonám skutok pokánia, ktorý mi uložil kňaz
      2. Radujem sa z odpustenia

      27. Čo je Eucharistia?

      - živý Pán Ježiš pod spôsobom chleba a vína

      28. Kedy Pán Ježiš ustanovil Eucharistiu?

      - na Zelený štvrtok pri poslednej večeri, keď premenil chlieb na svoje telo a víno na svoju krv a kázal nám to robiť na jeho pamiatku

      29. Čo je svätá omša?

      - je to obetná hostina, ktorá nám sprítomňuje obetu kríža

      30. Ako sa delí svätá omša?

      - delí sa na bohoslužbu slova a bohoslužbu obety

      31. Prečo prijímame Božie telo?

      - lebo Ježišovo telo nás posilňuje, nasycuje a zjednocuje

      32. Ako sa pripravím telesne na prijatie Eucharistie (Božieho tela)?

      - eucharistickým pôstom (hodinu pred svätým prijímaním nič nejem, ani nepijem)

      33. Ako sa pripravím duchovne na prijatie Eucharistie?

      - pomodlím sa modlitbu pred svätým prijímaním a po prijímaní ďakovnú modlitbu

      34. Akého sme náboženstva?

      - ja som kresťan katolík

      35. Kto je Boh?

      - Boh je náš Nebeský Otec, ktorý nás stvoril a ktorý nás miluje

      36. Kto je Ježiš Kristus?

      - Ježiš Kristus je druhá božská osoba, jednorodený Syn Boží, ktorý sa stal človekom, aby nás vykúpil

      37. Kto sú rodičia Ježiša Krista?

      - matkou je Panna Mária a otcom je Boh

      38. Kto je pestúnom Ježiša  Krista?

      - pestúnom Ježiša je svätý Jozef

      39. Čo je modlitba?

      - je to rozhovor s Bohom

      40. Kedy sa máme modliť?

      - modliť sa máme často, ale najmä: ráno, napoludnie, večer, pred a po jedení ...

      Katolícky pozdrav: - Pochválený buď Ježiš Kristus. Odpoveď: Naveky. Amen.

      Základné modlitby: - Otče náš..., Zdravas Mária..., Sláva Otcu...

      Apoštolské vyznanie viery (Verím v Boha):

      Desatoro Božích prikázaní: 1. Ja som Pán, tvoj Boh! Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. 2. Nevezmeš Božie meno nadarmo. 3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni. 4. Cti svojho otca a svoju matku. 5. Nezabiješ. 6. Nezosmilníš. 7. Nepokradneš. 8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. 9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. 10. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.

      Hlavné prikázanie:

      - Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou, celou svojou silou a celou svojou mysľou a svojho blížneho ako seba samého.

      Šesť hlavných právd: Boh je len jeden. V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý. Boží Syn sa stal človekom, aby nás vykúpil. Boh je spravodlivý sudca: dobrých odmieňa a zlých tresce. Duša človeka je nesmrteľná. Božia milosť je na spásu potrebná.

       Pätoro cirkevných prikázaní:

      1. V nedeľu a v prikázaný sviatok sa zúčastniť na celej svätej omši.
      2. Zachovávať prikázané dni pokánia.
      3. Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo veľkonočnom období prijať sviatosť Oltárnu.
      4. Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi.
      5. Podporovať cirkevné ustanovizne.

       Sedem sviatostí:

      1. Krst   2. Birmovanie  3. Sviatosť Oltárna   4. Sviatosť zmierenia  5. Pomazanie chorých  6. Posvätenie

      kňazstva  7. Manželstvo

      ...................................................................................................................................................................

      Ešte upozornenie na záver!

      Na hodinách náboženstva používame učebnicu a malý zošit na poznámky. Niektoré deti doteraz žiaden nemajú a poznámky píšu iba na zdrapy papiera, ktoré potom stratia.

       Mnohé neovládajú ani základné modlitby, ktoré mali vedieť už v prvom ročníku.

      Prosím, aby ste im pomohli doučiť sa, aby mohli pristúpiť k 1. sv. prijímaniu.

      .........................................................................................................................................................

      V prípade nejakých nejasností ...    mi môžete napísať  e-mail ....

      Ďakujem za spoluprácu.

      Delejová Mária, učiteľka NAV

       
      27.1.2022

      Ježiš mi odpúšťa

      Milí tretiaci,

      na minulej hodine sme hovorili o hriechu. Aj to, že každý hriech nás vzďaľuje od Boha a neba.

      Ale naším veľkým šťastím je, že naše hriechy nám Pán Ježiš môže odpustiť prostredníctvom kňaza vo sviatosti zmierenia.

      A my sa práve na prijatie tejto sviatosti pripravujeme.

      Prečítajme si o tom na str. 42 - 43.

      Pozrime si prezentáciu o sviatosti zmierenia:

      sviatost_zmierenia6.pptx

      Do zošita si napíš:

      Sviatosť zmierenia je stretnutie s nebeským Otcom, ktorý mi odpúšťa hriechy, ak ich vyznám a oľutujem. 

      Môžeš si nakresliť takýto obrázok.

       

       

       

       

       

      25.11.2021

      Ešte raz si preštudujte tému z 18.11.2021. My si ju budeme opakovať s 3.B, keďže minule neboli v škole.

      Naučiť sa: 7 hlavných hriechov a modlitbu ľútosti

       

       

      18.11.2021

      Otvorte si učebnicu na str. 40 - 41, a pozrieme si  tému Hriech.

      Prečítajte si to!

      Už minule sme si povedali, čo je hriech a kedy ho spáchame. Prečítajte si to na str. 40  - dole.  

      Hriech je vedomé a dobrovoľné porušenie Božích prikázaní.

      Hriechy delíme na:   /str. 41/

      1. ľahké /všedné/

      2. ťažké /smrteľné/

       

      Ťažký hriech spáchame, ak porušíme prikázanie 

      1. vedome        /viem, že je to zlé

      2. dobrovoľne /nikto ma k tomu nedonútil/

      3. vec je vážna /vážne ublíženie, vysoká hodnota .../

       

      Ľahký hriech spáchame - ak chýba aspoň jeden z bodov, ktoré sme uviedli pri ťažkom hriechu.

       

      Do zošita si zapíšte Zapamätám si: ... zo str. 41.  /Napíš názov Hriech a píš 3. body ..../

      Potom napíš do zošita 7. hlavných hriechov, /ktoré sú nad Zapamätám si na str. 41/ a nauč sa všetko, čo si dnes napísal naspamäť!!!

       

      14.10.2021

      Pán Ježiš prišiel na svet, aby nám zjavil Božiu lásku. Mnohí ľudia vyhľadávali jeho blízkosť. Vždy, keď sa dozvedeli, že Ježiš bude prechádzať okolo, prichádzali z celého okolia, aby sa        s ním stretli. A on kade chodil, dobre robil. Uzdravoval chorých, sýtil hladných, kriesil mŕtvych, odpúšťal hriechy, zaujímal sa o všetko, čo ľudia prežívali a čo potrebovali.

      Nabudúce budeme hovoriť o Ježišových zázrakoch, preto si dnes pozrite tento animovaný biblický príbeh.

      https://www.youtube.com/watch?v=rIYVbJZsXn0&ab_channel=TheCvaky

       

       

       

       7.10.2021

      Sviatosť krstu  /str. 17/

      Na zopakovanie krátky príbeh Adam a Eva

      https://www.youtube.com/watch?v=VaBdjJus1tM&ab_channel=%C5%A0t%C3%BAdioN%C3%A1dej

      Už vieme, čo je dedičný hriech. Zbaviť sa ho môžeme iba pri sviatosti krstu. Krst je prvá najpotrebnejšia sviatosť.

      Čo sa pri krste deje, nám pomôže pochopiť táto prezentácia.

      Sviatost_krstu.ppt

      Pri našom krste rodičia vyznali, že veria v Boha. Túžili, aby sme ho poznali aj my. Preto sa zaviazali, že aj nás budú v tejto viere vychovávať a učiť o Pánu Bohu.

       ..............

      Do zošita si napíšte: str. 19 .... Zapamätám si .... napíšte si 5. bod

                                            Čo znamená byť pokrstený? .....

                                            pod to si nakreslite krstnú košieľku a sviecu

       

       

       

      30.9.2021

      Veľká sila ukrytá v malom zrnku /str. 14-16/

      Čo Ježiš robil pre ľudí pred 2000 rokmi, robí aj teraz, prostredníctvom sviatostí. Len na nás záleží, či sa s ním v nich chceme stretnúť, alebo nie.

      Sviatosti.ppt

      Do zošita napíšeme čo sú to sviatosti a vymenujeme ich  /str. 15/.

      Domáca úloha:

      naučiť sa vymenovať 7. sviatosti

       

       

       

       

      23. 9. 2021

      Aký je Boh?

      Aky_je_Boh__(2).pptx

      Domáca úloha:

      Naučiť sa zo str. 11 - Zapamätám si:

       

       

      16. 9. 2021

      Čo znamená veriť?

      Co_znamena_verit.pptx

      Domáca úloha:

      Vedieť základné modlitby - Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu, Verím v Boha ...

       

       

      9.9.2021

      Bola Úvodná hodina - krátke oboznámenie s prípravou na 1. sväté prijímanie.

       

      Školský rok 2021/2022       

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      20.4.2021

      Milé deti,

      pokračujeme v príprave na 1. sväté prijímanie.  Téma, o ktorej budeme dnes hovoriť je vo vašich učebniciach na str. 78 – 79 pod názvom Ježiš nasycuje.

            Táto téma je dôležitá, aby sme pochopili, že tak ako sa Boh staral o svoj vyvolený národ /napr. pri vyslobodení z Egyptského otroctva – videli sme príbeh o Mojžišovi/, aj Ježiš sa staral o svojich učeníkov. Záležalo mu na každom, kto ho prišiel počúvať.

           Ježiš hovorí slová, ktoré sú ťažko pochopiteľné.

       Sľubuje pokrm, ktorý zaručuje, že budeme žiť naveky.

           Pri štúdiu tejto témy, by vám mohla pomôcť aj táto prezentácia

      Rozmnozenie_chleba_(14).pptx

          aj toto krátke video 

      https://www.youtube.com/watch?v=-VrsGRN-buI&ab_channel=IxxSLOVAKIAxxI

      Napísať do zošita:

      Ježiš sľubuje pokrm, ktorý nám dá večný život. 

       

          

       

       

       

      13.4.2021

      Ježiš žije!

      Aleluja! Radujme sa!

      https://www.youtube.com/watch?v=DeEd6L6V_jQ&ab_channel=UcitelkaZuzka

      Veľká noc je oslava Ježišovho zmŕtvychvstania. Smrť bola porazená. Ježiš vstal z mŕtvych.

      Napíš si do zošita vety, ktoré sú nad obrázkom a pod ne si môžeš vymaľovať tento obrázok, alebo nakresliť vlastný.

       

       

       

       

      30.3.2021

      Milé deti, 

      čo všetko pre to, aby sme sa my raz mohli dostať do neba,  musel Ježiš vytrpieť, si môžete pozrieť v tomto animovanom biblickom príbehu. 

      Baránok Boží

      https://drive.google.com/file/d/1AcBeizlu8f4fqL2gB0BB-dVQ_1rv73S3/view?usp=sharing

      Prečo to Pán Ježiš urobil? Lebo nás miloval.

          Spomínate si, keď sme hovorili o tom, že keď vyhnal Pán Boh Adama a Evu z raja, nebeskú bránu zatvoril a nijaký človek sa do neba nemohol dostať, lebo tá brána mala špeciálny zámok v takomto tvare

      a mohol ju odomknúť iba ten, kto mal taký kľúč.

           Už chápete, prečo bol Ježiš ochotný za nás zomrieť? Aby získal ten kľúč, ktorým nám otvoril nebo. Tým kľúčom bol jeho kríž, na ktorom zomrel. 

       

      DÚ: nakresli, ako si predstavuješ nebeskú bránu

      /kto by mal možnosť, môže obrázok prefotiť a poslať na môj e-mail/

       

       

       

      23.3.2021

      Milé deti,

      viete, že teraz je pôstne obdobie a blíži sa Veľká noc. Aj keď sme o tejto téme hovorili už v prvom ročníku, je dobré,  aby sme si svoje vedomosti oprášili a upevnili a opäť si uvedomili, čo pre nás urobil Pán Ježiš, ktorý je hlavnou postavou našich hodín.

           Hovorili sme, že Ježiš kade chodil, dobre robil. Ľudia ho mali radi. Ale mal aj veľa nepriateľov, ktorí mu túto lásku závideli a chceli sa ho zbaviť.

           Keď mal Pán Ježiš tridsaťtri rokov, išiel do Jeruzalema, lebo sa blížili židovské veľkonočné sviatky a chcel ich osláviť v Jeruzalemskom chráme /ako my v kostole/. Vedel, čo sa mu tam stane. A napriek tomu tam šiel, aby splnil svoje poslanie – zachránil ľudí a otvoril nebo.

      Pozrite si tento animovaný biblický príbeh  Mesiáš prichádza

      https://drive.google.com/file/d/119ghQmOkaNvk9_E7GfLoIAIkwYVa7sZE/view?usp=sharing

       

       

       

      16.3.2021

      Hriech ma odlučuje od Božej lásky

      Milé deti,

      začali sme sa učiť o Božích prikázaniach. Dúfam, že už ich viete naspamäť. Zopakujme si ich ešte pomocou týchto krátkych príbehov.

      Desatoro Božích prikázaní pre deti

      https://www.youtube.com/watch?v=VL8bTAq_7Fg&t=15s

       

       

      9.3.2021

      Pravidlá budovania vzťahu s ľuďmi  /str. 59 - 63/

       

      Milí tretiaci,

       

      o tom ako sa správať k Pánu Bohu, nám hovoria prvé tri prikázania. Ako sa správať k ľuďom, nám hovorí štvrté až desiate prikázanie.

      Upozorňujú nás, že:

      4. Rodičov máme milovať a pomáhať im

      5. Zdravie a život ,svoj  aj iných, máme chrániť

      6. Svoje telo aj telo druhého máme mať v úcte

      7. - 10. Máme chrániť svoje aj cudzie veci

      8. Máme hovoriť vždy pravdu 

      9. Máme chrániť šťastie rodiny

      Čo je náplňou týchto príkázaní si môžeme opäť pozrieť v tomto krátkom videu.

      https://www.youtube.com/watch?v=_K_KHd6SMBw

       

      A teraz si to ešte naštudujte v učebnici na str. 59 - 63.

      Domáca úloha - napíš:

      Ako dodržiavať  prikázania?

      4. Budem milovať rodičov a pomáhať im

      5. Budem chrániť svoje zdravie a život, aj iných

      6. Budem mať v úcte svoje telo aj telo druhého

      7. - 10. Budem chrániť svoje aj cudzie veci

      8. Budem hovoriť vždy pravdu 

      9. Budem chrániť šťastie rodiny

      Nakresli 7 dopravných značiek

       

       

       

       

      2.3.2021

      Pravidlá budovania vzťahu s Bohom  /str. 56 - 58/

      https://www.youtube.com/watch?v=8OfcHOvDYrc

      Milí tretiaci,

      o tom ako sa správať k Pánu Bohu, nám hovoria prvé tri prikázania. Upozorňujú nás, že:

      1. Boh má byť v našom živote na 1. mieste

      2. Jeho meno máme vyslovovať s úctou

      3. Nedele a prikázané sviatky máme svätiť 

      Čo je náplňou týchto príkázaní si môžeme pozrieť v tomto krátkom videu.

      https://www.youtube.com/watch?v=_K_KHd6SMBw

       

      A teraz si to ešte naštudujte v učebnici na str. 56 - 58.

      Domáca úloha - napíš:

      Ako dodržiavať  prikázania?

      1. budem sa pravidelne modliť, nebudem veriť vešteniu a čarom, budem mať v úcte Eucharistiu ...

      2. meno Boh, Mária, mená svätých budem vyslovovať s úctou - nie v hneve, ani zo žartu ...

      3. budem chodiť pravidelne do kostola, budem sa tam slušne správať ...

      Nakresli 3 dopravné značky

       

       

       

      16.2.2021

      Pravidlá budovania vzťahu s Bohom a s ľuďmi   /str. 64/

      Milí tretiaci,

      učíme sa o prikázaniach, ktoré dostal Mojžiš od Pána Boha na vrchu Sinaj. Podľa nich máme žiť aj dnes. 

      Desatoro

      https://www.youtube.com/watch?v=pYL8gLh4-mw

      Do dnešnej hodiny sme sa ich mali naučiť naspamäť. Zopakujme si ich.

      desat.pptx

      Desatoro sú základné pravidlá  správania voči Bohu aj ľuďom .

      1., 2., 3.  ......................................nás učí, ako sa správať k Bohu

      4., 5., 6., 7., 8., 9.,10. ................. nás učí, ako sa správať k ľuďom

      Toto si napíš aj do zošita.                          

       

       

       

      9.2.2021

      Na minulých hodinách sme hovorili o hriechoch, kedy ich páchame, ako ich delíme, či nám môžu byť odpustené ...

      Už vieme, že hriech je vedomé a dobrovoľné porušenie ktoréhokoľvek Božieho prikázania. Desatoro dostal Mojžiš na vrchu Sinaj od Pána Boha na dvoch kamenných tabuliach.

      Spomínate si na Mojžiša?

      Mojžiš a faraón

      https://www.youtube.com/watch?v=IkPPf7uaaxY

      Desatoro sú pravidlá nášho života, ktorými nás Boh nechce obmedzovať, ale usmerňovať.  Predtým, kým pristúpime k 1. svätému prijímaniu, pôjdeme k sviatosti zmierenia, vyznať svoje hriechy. Aby sme vedeli, ktoré hriechy sme spáchali, budeme si spytovať svedomie /spomínať si na hriechy/. Budeme rozmýšľať, ktoré prikázania sme porušili.

      Aby sme to urobili dobre, naučíme sa Desať Božích prikázaní  naspamäť. To je úloha dnešnej hodiny. 

      Napíšte si ich do zošita a naučte sa ich. Nájdete ich v učebnici na str. 52.

      A ešte na pripomenutie -  pesnička Mojžiš

      https://www.youtube.com/watch?v=3IvGLGRdo6A

       

       

      2.2.2021

      Na minulej  hodine sme hovorili, že je pre nás veľkým šťastím, že nám Pán Ježiš môže odpustiť naše hriechy vo sviatosti zmierenia.

      Komu môžu byť odpustené? Každému? 

      Dozvieme sa o tom bližšie v tomto príbehu: 

      https://www.youtube.com/watch?v=pxEXLFsJeKQ

      Môžeme si to prečítať aj vo Svätom písme.

       

      https://www.youtube.com/watch?v=eH9AdaIct94

      Mýtnik úprimne vyznal, že mu je ľúto všetkého, čo urobil zlé. A Pán Boh mu odpustil.

      Môže to urobiť aj mne, ak hriechy úprimne vyznám a oľutujem.

      https://www.youtube.com/watch?v=WGinEpWHP0Q

      Čo sa deje pri svätej spovedi si môžeme prečítať v téme  Sviatosť zmierenia na str. 44 - 47.

      Do zošita si zapíšte: Zapamätám si... zo str. 47.

       

       

       

      26.1.2021

      Milí tretiaci,

      na minulej hodine sme hovorili o hriechu. Aj to, že každý hriech nás vzďaľuje od Boha a neba.

      Ale naším veľkým šťastím je, že naše hriechy nám Pán Ježiš môže odpustiť prostredníctvom kňaza vo sviatosti zmierenia.

      A my sa práve na prijatie tejto sviatosti pripravujeme.

      Prečítajme si o tom na str. 42 - 43.

      Pozrime si prezentáciu o sviatosti zmierenia:

      sviatost_zmierenia6.pptx

      Do zošita si napíš:

      Sviatosť zmierenia je stretnutie s nebeským Otcom, ktorý mi odpúšťa hriechy, ak ich vyznám a oľutujem. 

      Môžeš si nakresliť takýto obrázok.

       

       

       

      19.1.2021

      Milí tretiaci,

      keďže ešte nie sme v škole, budeme zatiaľ pracovať pomocou tejto stránky.

      Otvorte si učebnicu na str. 40 - 41, a pozrieme si  tému Hriech.

      Prečítajte si to!

      Už minule sme si povedali, čo je hriech a kedy ho spáchame. Prečítajte si to na str. 40  - dole.  

      Hriech je vedomé a dobrovoľné porušenie Božích prikázaní.

      Hriechy delíme na:   /str. 41/

      1. ľahké /všedné/

      2. ťažké /smrteľné/

       

      Ťažký hriech spáchame, ak porušíme prikázanie 

      1. vedome        /viem, že je to zlé

      2. dobrovoľne /nikto ma k tomu nedonútil/

      3. vec je vážna /vážne ublíženie, vysoká hodnota .../

       

      Ľahký hriech spáchame - ak chýba aspoň jeden z bodov, ktoré sme uviedli pri ťažkom hriechu.

       

      Do zošita si zapíšte Zapamätám si: ... zo str. 41.  /Napíš názov Hriech a píš 3. body ..../

      Potom napíš do zošita 7. hlavných hriechov, /ktoré sú nad Zapamätám si na str. 41/ a nauč sa všetko, čo si dnes napísal naspamäť!!!

      Keď niekto ešte nestihol pozrieť animovaný príbeh 10 Božích prikázaní, tak si to pozrite teraz, aby ste vedeli o čom hovoríme.

      Už som vám ho raz poslala pred Vianocami.

      Film  Desať Božích prikázaní, ktorý si treba pozrieť, aby sme mohli  pokračovať v preberaní ďalších tém z učebnice.

      https://www.youtube.com/watch?v=BbM71XWwxAs&ab_channel=BontonKids

       

       

       

      12.1.2021

      V nedeľu skončilo vianočné obdobie, ale my si môžeme tieto udalosti pripomenúť ešte raz, týmto animovaným vianočným príbehom.

      Šťastná hviezda  

      https://drive.google.com/file/d/1d3OvQCzgvghNuD53pRlHJe5_Fr9rOfAc/view?usp=sharing

       

      Prajem požehnaný nový rok.

       

       

       

      15.12.2020

      https://www.youtube.com/watch?v=aynp99w78UU&ab_channel=GalganMusic

      Pripomeňme si narodenie Ježiša aj týmto animovaným biblickým príbehom.

      https://www.youtube.com/watch?v=32Df3ZThCAg&ab_channel=MiroslavFarkas

      A teraz si môžeme zaspievať.

      https://www.youtube.com/watch?v=Gy-gA2t3mG8&ab_channel=pobavi 

       

      A tu je sľúbený film, Desať Božích prikázaní, ktorý si treba pozrieť, aby sme mohli po prázdninách pokračovať v preberaní ďalších tém z učebnice.

      https://www.youtube.com/watch?v=BbM71XWwxAs&ab_channel=BontonKids

       

       

       

       

      8.12.2020

      Pre tých, čo neboli minule v škole, alebo nedávali pozor ...

      Stratený syn

      Stratený syn /Márnotratný syn/ - to je človek. To som ja, keď pácham zlo - hriech.

      Milosrdný otec - to je Pán Boh. Ak si priznám, čo nebolo správne, vždy je pripravený odpustiť mi. S otvorenou náručou ma prijíma späť.

      Čo urobím pre to, aby mi mohlo byť odpustené?

       1. Uvedomím si, že som urobil niečo zlé a priznám si to.

       2. Vyjadrím úprimnú ľútosť.

       3. Rozhodnem sa, že všetko, čo bolo zlé, napravím.

      Pozrite si str. 36 - 39

      Domáca úloha:

      naučiť sa naspamäť modlitbu ľútosti /str. 39/

       

       

       

      1.12.2020

      Je tu Advent ....

      Advent.pptx

      Roráty

      https://www.youtube.com/watch?v=ON9oXoV3GIE&ab_channel=Franciszka%C5%84skaSzko%C5%82aMuzykiiLiturgii

      Mária

      https://www.youtube.com/watch?v=MuiImavaqbg&list=RDQMp567IjW3m6E&start_radio=1&ab_channel=palinno84

      Mikuláš

      https://www.youtube.com/watch?v=h_NlP5-KU_k&ab_channel=GalganMusic

       

      aj toto - animovaný príbeh o Zachejovi

       

      1.12.2020

      Milí tretiaci, 

      v ďalšej téme budeme hovoriť o návšteve Ježiša u Zacheja. Pozrite si tento animovaný biblický príbeh.

      https://www.youtube.com/watch?v=HH72jOGoW1c&ab_channel=valeriu2206

       

      Pochválený buď Ježiš Kristus.

       

       

      24.11.2020

      Ešte jeden animovaný príbeh o Ježišových zázrakoch - Pane verím.

      https://www.youtube.com/watch?v=tKZdojU3VGo&ab_channel=MiroslavFarkas

       

       

      18.11.2020

      Nabudúce budeme hovoriť o Ježišových zázrakoch, preto si to môžeme pripomenúť týmto animovaným biblickým príbehom

      https://www.youtube.com/watch?v=PZFZdt6T7nI&ab_channel=MiroslavFarkas

       

       

      10.11.2020

      Milí tretiaci, 

      na zopakovanie si pozrite tento krátky príbeh

      https://www.youtube.com/watch?v=VaBdjJus1tM&ab_channel=%C5%A0t%C3%BAdioN%C3%A1dej

      Už vieme, čo je dedičný hriech. Zbaviť sa ho môžeme iba pri sviatosti krstu. Krst je prvá najpotrebnejšia sviatosť.

      Čo sa pri krste deje, nám pomôže pochopiť táto prezentácia

      Sviatost_krstu.ppt

      Pri našom krste rodičia vyznali, že veria v Boha. Túžili, aby sme ho poznali aj my. Preto sa zaviazali, že aj nás budú v tejto viere vychovávať a učiť o Pánu Bohu.

       

      Do zošita si napíšte: str. 19 .... Zapamätám si .... napíšte si 5. bod

                                            Čo znamená byť pokrstený? .....

                                            pod to si nakreslite krstnú košieľku a sviecu

       

       

      Pochválený buď Ježiš Kristus.

       

       

       

      3.11.2020

      Milí tretiaci,

      na minulej hodine sme hovorili o sviatostiach. Prvá a najdôležitejšia sviatosť je sviatosť krstu. Krstom sa zmýva z duše dedičný hriech, stávam sa Božím dieťaťom a členom Cirkvi.

      Kým začneme podrobnejšie rozprávať o Sviatosti krstu, pripomeňme si, čo je to dedičný hriech.

      Môžete si prečítať str. 17 a časť zo str. 18. a potom pozrieť na zopakovanie túto prezentáciu:

      Dedicny_hriech.pptx

      Hriech neuškodil iba Adamovi a Eve. Prenáša sa na všetkých ľudí, ktorí sa rodia na tento svet - preto ho nazývame dedičným hriechom.

      Dedičný hriech sa nám zmýva vo sviatosti krstu.

       

      Domáca úloha:

      Do zošita si napíšte :  Prví ľudia, Adam a Eva, spáchali prvý hriech - neposlúchli Pána Boha. Tento hriech sa nazýva - dedičný hriech.

      Pod vetu si môžete nakresliť podobný obrázok

       

      Pochválený buď Ježiš Kristus.

       

       

       

       

      27.10.2020

      Milí tretiaci,

      skúsime pokračovať v príprave na 1. sväté prijímanie. Každý tretiak by už mal vedieť, čo sú to sviatosti a vymenovať ich. Môžete si o nich prečítať v téme: 

      Veľká sila ukrytá v malom zrnku /str. 14-16/

      Pre lepšie pochopenie som vám urobila prezentáciu, v ktorej zistíte, že to, čo Ježiš robil pre ľudí pred 2000 rokmi, robí aj teraz, prostredníctvom sviatostí. Len na nás záleží, či sa s ním chceme stretnúť, alebo nie.

      Tu je spomínaná prezentácia. Pozrite si ju.

      Sviatosti.ppt

      Do zošita si napíšte: čo sú to sviatosti a vymenujte ich  /str. 15/

      Domáca úloha:

      napíšte mi, čo sú to sviatosti -  jednu vetu

       

      Pochválený buď Ježiš Kristus.

       

       

      Rok 2020/2021

       

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      25.5.2020

       

      Milé deti,

      minule sme hovorili o sviatosti zmierania. Predtým, kým sa ideme vyspovedať, si musíme pospytovať svedomie – spomenúť si na hriechy, ktoré sme spáchali. Aby sme si na ne spomenuli, pomodlíme sa k Duchu Svätému, ktorý nám dáva dary – múdrosť, rozum, radu, silu, poznanie, nábožnosť a bázeň pred Pánom.

      Príď Duchu Svätý a pomôž mi, aby som spoznal svoje hriechy, úprimne ich oľutoval, vyznal a naozaj sa polepšil.“

      Keďže v túto nedeľu si budeme pripomínať zoslanie Ducha Svätého na apoštolov, prečítajme si, čo je o tejto udalosti napísané v Biblii a potom si môžete pozrieť aj krátku prezentáciu.

      Zoslanie Ducha Svätého

      Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť.

      V Jeruzaleme boli Židia, nábožní ľudia zo všetkých národov, čo sú pod nebom. Keď sa teda strhol tento hukot, mnoho sa ich zbehlo a boli zmätení, lebo každý ich počul hovoriť svojím jazykom. I stŕpli a udivení vraveli:

      „Nie sú títo všetci, čo tu hovoria, Galilejčania? A ako to, že ich každý z nás počuje vo svojom vlastnom jazyku, v ktorom sme sa narodili? My, Parti, Médi, Elamčania, obyvatelia Mezopotámie, Judey a Kapadócie, Pontu a Ázie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta a líbyjských krajov okolo Cyrény, prisťahovaní Rimania, Židia aj prozelyti, Kréťania i Arabi: počujeme ich vo svojich jazykoch hovoriť o veľkých Božích skutkoch.“        

                                                                                                                                       Sk 2,1-11

       

      TURICE.pptx

       

      Kto si túto stránku pozrel, môže mi poslať obrázok, na ktorom bude jeden apoštol s plamienkom nad hlavou, alebo holubicu, lebo aj v takejto podobe sa zjavoval Duch Svätý. Pritom si môžete spievať túto peknú pieseň o Bohu.

      https://www.youtube.com/watch?v=10KAgK3ohdg

       

       

      ............................................................................

      18. 5. 2020

      Milé deti!

      Na minulých hodinách sme hovorili o Eucharistii, o živom Ježišovi, ktorý sa nám dáva v chlebe a víne. Eucharistiu by sme mali prijímať pri každej svätej omši. Ale je tu podmienka, ktorú musíme splniť. Naša duša nesmie byť zaťažená ťažkým hriechom.

           Keďže Boh je milosrdný a dobrý, môže nám hriechy odpustiť, ako odpustil otec svojmu márnotratnému synovi. O odpustenie môžeme poprosiť vo sviatosti zmierenia.

      Sviatost_zmierenia2.pptx

       

      Kto si túto stránku prečítal, môže mi poslať odpoveď na otázku:

      S akými hriechmi nemôžeme pristúpiť k Eucharistii?

      https://www.youtube.com/watch?v=bzQ3BkE1TbQ

      ................................................................................................

      4.5.2020

      Milí bratia a sestry,

      minule sme si pripomenuli, ako Pán Ježiš hovorí: „Ja som  živý chlieb, ktorý zostúpil z neba...“ Sľubuje, že kto bude jesť tento chlieb, bude žiť naveky.

      Vymyslel to tak, že vstúpil do chleba a vína. Do pokrmu, ktorý sa používa najčastejšie.

      Moc premieňať chlieb a víno na Eucharistiu, dostali apoštoli. Z nich prešla táto moc na biskupov a oni ju odovzdávajú pri vysviacke aj kňazom.

      Pri svätom prijímaní neprijímame obyčajný chlieb, ale skutočné telo a krv Pána Ježiša – pod spôsobom chleba a vína.

      Viac informácii  o tomto tajomstve si môžete nájsť v učebnici na str. 80-83 a v tejto jednoduchej prezentácii.

      eucharistia_k.ppt

      Kto si túto stránku pozrel, môže mi poslať odpoveď na otázku: Čo je to Eucharistia?

       

      .............................................................................................................................

      Upozorňujem, že témy boli dopĺňané podľa dátumov pod seba. Preto najnovšia téma bola umiestnená najnižšie.

      Odteraz nové témy budú hneď na začiatku, aby ste ich nemuseli dlho hľadať.

      ................................................................................................................................

      Milí tretiaci,

      ani počas tejto „veľkej prestávky“ by naša príprava na 1. sväté prijímanie nemala skončiť. Aj keď sa nám táto radostná udalosť neudeje v plánovanom čase, určite sa jej dočkáme po skončení tohto ťažkého obdobia. A my budeme pripravení.

           Nezabudnite, že na svätej omši sa môžeme zúčastňovať aj prostredníctvom televízie LUX, kde večernú svätú omšu v sobotu o 18.30 vyhradili pre deti. Všimnite si, že na nich vaši rodičia  a starší súrodenci môžu prijímať Eucharistiu, ale duchovným spôsobom, keď sa pomodlia uvedenú modlitbu.

          Našou úlohou bude získať v týchto našich krátkych stretnutiach čo najviac vedomosti o Eucharistii, lebo iba poznanie náš môže priviesť k túžbe po nej.

           My by sme sa mali dostať k témam „Smrť a nový život“ a „Kresťanská Veľká noc“. V učebnici ich nájdete na str. 68 -75. Nie je to pre vás nič nové a ťažké. Tieto udalosti sme už spomínali v 1. a 2. ročníku, iba si oprášite vedomosti. A práve v tomto pôstnom období sú tieto témy veľmi aktuálne. Pri ich študovaní môžete používať učebnicu, Bibliu a ponúkam vám aj svoju pomôcku v tejto forme.

      --------------------------------------------

       

           Hovorili sme, že Ježiš kade chodil, dobre robil. Ľudia ho mali radi. Ale mal aj veľa nepriateľov, ktorí mu túto lásku závideli a chceli sa ho zbaviť.

           Keď mal Pán Ježiš tridsaťtri rokov, išiel do Jeruzalema, lebo sa blížili židovské veľkonočné sviatky a chcel ich osláviť v Jeruzalemskom chráme /ako my v kostole/. Vedel, čo sa mu tam stane, ale urobil to preto, aby splnil svoje poslanie – zachránil ľudí a otvoril nebo.

           Čo všetko pre to musel vytrpieť, si môžete pozrieť na obrázkoch v tejto prezentácii.  

       

       Utrpenie_Jezisa.pptx

       

      Prečo to Pán Ježiš urobil? Lebo nás miloval.

          Spomínate si, keď sme hovorili o tom, že keď vyhnal Pán Boh Adama a Evu z raja, nebeskú bránu zatvoril a nijaký človek sa do neba nemohol dostať?  Tá brána mala špeciálny zámok v takomto tvare

       

       

      a mohol ju odomknúť iba ten, kto mal taký kľúč.

           Už chápete, prečo bol Ježiš ochotný za nás zomrieť? Aby získal ten kľúč, ktorým nám otvoril nebo. Tým kľúčom bol jeho kríž, na ktorom zomrel.

      --------------------------------------

      DU: nakresli, ako si predstavuješ nebeskú bránu

      /môžete mi ten obrázok prefotiť a poslať na môj e-mail, urobíte mi radosť/

       

      6.4.2020

      Milé deti,

      aj v tomto týždni sa vám chcem prihovoriť a pripomenúť vám, aby ste nezabúdali na Pána Ježiša, o ktorom sme sa už toľko dozvedeli.

           Teraz je výnimočný týždeň, ktorý voláme aj „veľký týždeň“. Prečo? Lebo si v ňom budeme pripomínať veľké veci, ktoré pre nás urobil Pán Ježiš. Začína Kvetnou nedeľou a pokračuje Zeleným štvrtkom, Veľkým piatkom, Bielou sobotou a Veľkonočnou nedeľou.

           Posielam vám prezentáciu, v ktorej sú obrázky Krížovej cesty. Modlitba Krížová cesta sa modlí počas pôstneho obdobia. Pomodlite sa ju sami, alebo  spolu s rodinou. Pomaly si ju prechádzajte a uvažujte o tom, čo všetko pre nás Ježiš vytrpel, aby nás zachránil a otvoril nám nebo.

          Ďakujem aj vám milí rodičia, že svojím deťom pomáhate rásť vo viere, ktorej semienko bolo zasiate už pri krste.


      Krizova_cesta.pptx

       

      13.4.2020

       

      Milé deti!

      Ešte stále si užívate veľkonočné sviatky, pochutnávate si na dobrých koláčikoch, šunke, vajíčkach....? A vajíčka ste si vymaľovali? Korbáčiky uplietli?

           Aj keď v tomto roku ste ich nemohli využiť ako v rokoch minulých, nevadí, snáď na budúci rok to bude lepšie a veselšie a vy budete môcť ísť oblievať a šibať všetkých kamarátov a známych.

          Verím, že všetci už viete, čo si pripomíname cez Veľkonočné sviatky...... Pre istotu vám to pripomeniem aj ja.

      Veľkonočná nedeľa je najväčší sviatok kresťanov. Vtedy si pripomíname zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Ešte keď žil, hovoril, že na tretí deň vstane z mŕtvych. Tým tretím dňom bola nedeľa. Keď v nedeľu ráno prišli ženy k hrobu, hrob bol prázdny a kameň odvalený. Anjel im oznámil, že Ježiš vstal z mŕtvych, aby to išli povedať apoštolom. Aj keď tí im spočiatku neverili, uverili vtedy, keď sa im Ježiš zjavil a oni sa ho mohli dotýkať a jesť s ním pri jednom stole. Aj ďalších 40 dní k nim Ježiš prichádzal, učil ich a pripravoval na svoj odchod do neba k Otcovi.

            Keď máte doma Bibliu, tak si o tom môžete spolu s rodičmi prečítať. Pozrite si aj obrázky v prezentácii a porozmýšľajte, kde by ste mohli vidieť sviecu, ktorá sa volá – paškál a sprítomňuje nám zmŕtvychvstalého Krista.

      Budem rada, keď si podobný paškál nakreslíte aj vy a obrázok mi pošlete na môj e-mail.

      Kto nechce kresliť sviecu, môže nakresliť vyzdobené veľkonočné vajíčko.

      zmrtvychvstanie.pptx

      Pozrite si aj animovaný biblický príbeh.

      Jezis_zije_.mp4

       

      24.4.2020

      Milé deti,

      budeme pokračovať v príprave na 1. sväté prijímanie.  Téma, o ktorej budem dnes hovoriť je vo vašich učebniciach na str. 78 – 79 pod názvom Ježiš nasycuje.

            Táto téma je dôležitá, aby sme pochopili, že tak ako sa Boh staral o svoj vyvolený národ /napr. pri vyslobodení z Egyptského otroctva – videli sme príbeh o Mojžišovi/, aj Ježiš sa staral o svojich učeníkov. Záležalo mu na každom, kto ho prišiel počúvať.

           Ježiš hovorí slová, ktoré sú ťažko pochopiteľné. Sľubuje pokrm, ktorý zaručuje, že budeme žiť naveky.

           Pri štúdiu tejto témy, by vám mohla pomôcť aj táto prezentácia.

      Rozmnozenie_chleba.pptx

      Kto si túto prezentáciu prezrel, budem rada, ak mi odpovie na otázku: Koľko chlebov mal pri sebe chlapec v tomto príbehu?