• Poruchy učenia

     • Dysgrafia

     • Dysgrafia

       

      Špecifická porucha grafického prejavu

      /písania, kreslenia,rysovania a pod.../

      -IQ viac ako 90b

      -príprava dostatočná

      -primerané socio-kultúrne podmienky

       

      PREJAVY DYSGRAFIE

       

      • výraznejšie pomalé tempo písania s veľkou námahou
      • slabá čitateľnosť
      • narušená smerovosť, veľkosť písmen, držanie riadku
      • vynechávanie písmen
      • vynechávania interpunkcie
      • nedrží hranice slov
      • neplynulosť pohybu-trhané písmenká, ťažkosti v spojení grafém
      • zabúda písmenká-ich tvar, ich smer písania/motorická pamäť oslabená/
      • píše akoby odzadu, netypicky začína písmenká
      • tuhé kĺby ruky
      • nesprávny posed
      • nesprávny úchop pera

       

      PRÍČINY DYSGRAFIE

       

      -genetické

      -pre-peri-postnatálne poškodenie CNS /LMD/

       

      Neuropsychologicky:

       

      • funkčný deficit motorických dráh v CNS

       

      • motorické deficity              ► motorika prstov /úchop/

      ► motorika kĺbov /tlakovanie/

      ► hrubá motorika /môže - nemusí /

      - senzomotorické deficity       ► koordinácia oko - ruka

      - intermodálne ťažkosti           ►P-L hemisféra /sekundárne a terciálne  zóny nezosúladené/

      - deficity v serialite                     ► ťažkosti v následnosti pohybov ruky, grafém v slove

      - nevyhranená alebo skrížená lateralita

       

      DIAGNOSTIKA DYSGRAFIE

      • anamnéza - pozor na motorický vývin/napr. absencia lozenia vývin lateralizácie /
      • rozbor školských prác /zošity/
      • vyšetrenie intelektových schopností /WISC-III, SB IV./
      • posúdenie PO
      • posúdenie pamäti /S-B IV -škála, DS z WISC –III, test učenia /z NEPS, Preiss/, TKF, opakovanie pohybu -rytmu/
      • motoriky /Míkov test dynamickej praxie, Kleplovej skúšky LMD, posúdenie ohybnosti kĺbov/
      • senzomotoriky /Bender -Geštalt, TKF, Frostig test/
      • percepcie /skúška vizuálnej diferenciácie, skúška sluchovej diskrimin., SAS-M/
      • laterality
      • diktát, odpis
      • grafomotorika /kresba -FDT..
      • reč -artikulácia
      • osobnosť  

       

      Kedy Dg?

       

      -najmä v 1 triede

       

      PREVENCIA

       

      ► kvalitná MŠ /pedagóg upozorní rodiča už v 3r-úchop ceruzky/

      ► kvalitná predškolská príprava v MŠ /hry na PO, rozcvičky rúk a pod/

       

      /praktická časť -Míkov test/

       

      DYSPRAXIA /6%/

       

      Neverbálna porucha učenia

       

      PREJAVY DYSPRAXIE

      -neobratnosť /ťažkosti v behu, skákaní../

      -slabá koordinácia pohybov ►ruka -oko

                                                   ► motorika prstov, kĺbov ruky

                                                   ► oro -motorika, jazyk, artikulačné orgány

                                                   ► hrubá motorika

      /deti zlyhávajú na TV, VV, sú „neporiadne“, rozgajdané, majú neporiadok na stole, v taške, môžu byť „ufúľanci“, neobsedia často, nejasne sa vyjadrujú ,môžu „blúdiť“ v škole, stratia sa skôr a pod../

       

      DIAGNOSTIKA

       

      - sledujeme najmä motorický vývin od ranných fáz, všímame si najmä štádium lozenia, ťažkosti pri saní, kŕmení

      -Kleplovej skúšky, Lesného skúšky

      -Míkov test dynamickej praxie a i.

      -kresba postavy, obkresľovancie testy

       

      Dg je tímová práca: fyzioterapeut, logopéd, psychológ, neurológ, očný lekár

       

       

       

       

      PhDr. Swierkoszová, Neklidné díte -problémový žák, materiály seminára