• Poruchy učenia

     • Dysortografia

     • Dysortografia

       

      Špecifická vývinová porucha pravopisu

       

      DYSORTOGRAFIA

      -IQ viac ako 90b

      -príprava primeraná

      -socio-kultúrne príležitosti bežné

       

      PREJAVY DYSORTOGRAFIE

       

      -vynechávanie písmen, slabík, viet

      -pridanie písmenka, slabiky, slova

      -vynechanie diakritiky, nesprávne umiestnenie

      -zámeny hlások -znelé/ neznelé, mäkké/tvrdé  /napr. dub-dup,

      -prešmykovanie slabík

      -nedodržovanie hraníc slov /napr.bolsom, zadedinou/

       

      PRÍČINY DYSORTOGRAFIE

       

      • genetické
      • pre-peri-postnatálne /ADHD/
      • nejasné

       

       Neuropsychologicky:

      -nedostatky v sluchovom diferencovaní ► mäkká/tvrdá slabika, zvukovo podobné slabiky/

      -nedostatočná  sluchová analýza ► ťažkosti v slabikovaní, hláskovaní

      -sluchová syntéza ► zopakuje hlásky ale nespojí do slova

      -sluchová pamäť ► nepodrží si slovo, vetu

      -rytmizácia ► problém v melódii vety, tým rozkladu na slová

      -narušený jazykový cit

      -poruchy reči /artikulačné ťažkosti -zle vysloví =zle napíše/

      -intermodalita ► všetko vyžaduje viacej času, spomalenie zosúladenia procesov

      -nerovnomerné schopnosti

      -nedostatky pozornosti

       

      DIAGNOSTIKA DYSORTOGRAFIE

       

      -anamnéza /vývin reči/

      -rozbor školských prác

      -diktát, odpis

      -čítanie /či nie je aj dyslexia/

      -sluchové vnímanie !! ► diferenciácia /W-M/

      ► analýza /SAS-M/

      ► syntéza

      -PO

      -pamäť /S-B IV, test učenia: NEPS, Preiss, DS z WISC -III, Meiliho skúška/

      -intelektové schopnosti /WISC-III, S-B IV./

       

      PREVENCIA

      ►          sledovanie vývinu reči, učenie básničiek, piesní

      hry so slovami -v rámci MŠ, doma

      Eľkonin -metodika fonematického uvedomovania /podobne môžu pracovať učiteľky v MŠ /

      včasná diagnostika –logopéd