• Kritéria výberu do ŠT

    •  Kritéria výberu žiakov do športovej triedy so zameraním na atletiku.

      

     Termín výberu: 5.5.2022

     Náhradný termín: 19.5.2022 /v prípade ochorenia dieťaťa/

      

     Riaditeľstvo základnej školy Komenského 23 V Bardejove po prerokovaní s pedagogickou radou určilo a prijalo tieto kritéria pre výber žiakov do 5.ročníka športovej triedy.

     Zriadenie športovej triedy sa riadi § 103 – 106 z. č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Športová príprava je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu.

      

     Prijímacích pohovorov, resp.. testovania do športových tried sa môžu zúčastniť žiaci, ktorí v školskom roku 2021/2022 navštevujú 4. Ročník základnej školy.

      

     Kritériá výberu:

     a/ motorické testy základných pohybových schopností:

     - skok do diaľky z miesta znožmo- testovanie odrazovej výbušnosti ( od 130 cm)

     Hod plnou loptou 1 kg obojručne spoza hlavy – testovanie sily a výbušnosti horných končatín (od 400cm)

     - beh na 50m z polovysokého štartu – testovanie rýchlostných schopností (10s a lepší)

     - beh na 500m – testovanie všeobecnej vytrvalosti ( do 2:40,0min)

     Žiak/žiačka nemusí splniť všetky limity. Pri výbere sa berie do úvahy zdravotný stav, chuť športovať a prospech v 4. Ročníku.

     b/ psychodiagnostické testy

     c/potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti

     d/ súhlas rodičov o zaradení žiaka/žiačky do športovej triedy

      

     Doplňujúce informácie:

     Vyhodnotením jednotlivých kritérií určená komisia stanoví poradie uchádzačov.

     Úspešní uchádzači o prijatie do športovej triedy obdržia návratky pre rodičov na súhlas so zaradením do športovej triedy.

     Termín odovzdania návratiek je 27.5.2022. Minimálny počet žiakov v športovej triede je 24 a maximálny 28.

     Žiak/žiačka so zníženou známkou zo správania nemôže byť prijatý do športovej triedy.

     O kritériách a podmienkach zaradenia do športovej triedy informujú učitelia TSV na stretnutí  rodičov žiakov 4. ročníkoch v mesiacoch marec a apríl.

      

     Vyradenia žiaka/žiačky zo športovej triedy:

      Riaditeľ školy môže vyradiť žiaka/žiačku zo športovej triedy do normálnej triedy v polroku, alebo na konci školského roku po predchádzajúcom upozornení rodičov z nasledovných dôvodov:

     a/ zo zdravotných dôvodov na návrh lekára

     b/ pre neplnenie požiadaviek športovej prípravy

     c/hrubé porušenie školského poriadku /znížená známka zo správania/

     d/ neúčasť na tréningoch v popoludňajších hodinách

     e/ na žiadosť zákonného zástupcu

     Príloha: návratka

      

     V Bardejove 31.1.2022                                                                               PhDr.Ján Mika

                                                                                                             Riaditeľ školy