• Školský športový klub

   • Nadpis

   • Školský športový klub J.A. Komenského v Bardejove
     

    Školský športový klub J.A.Komenského v Bardejove vznikol  26. decembra 1992 a dodnes funguje ako občianske združenie zamerané na šport orientovanú mládež. 

    Za roky pôsobenia sa v ŠK vystriedalo veľa učiteľov, medzi nestorov patrí p. uč. Ivan Dzuriš po jeho odchode do dôchodku sa o dobré fungovanie klubu a o skvelú reprezentáciu starajú páni učitelia  Mgr. Pečeňuk a Mgr. Kollarovič. Žiaci športových tried sa zúčastňujú súťaži v rámci SAŠŠ reprezentujúcich školu a pod hlavičkou klubu súťažia na podujatiach, ktorých  garantom je SAZ ( Slovenský atletický zväz). 

    Na základe úspechov na súťažiach organizovaných SAŠŠ sa škola stala už 2 krát nositeľom titulu "ŠKOLA ROKA".
     

    Videovizitka ŠŠK JAK Bardejov:


     

    Genéza vzniku športového klubu

    Podnet na vznik samostatného športového klubu dali zlé vzťahy a ekonomika v BSC Bardejov, kde mali svoje oddiely šachisti i atléti, v druhej polovici roku 1991. Názov mu vymyslel vtedajší učiteľ telesnej výchovy na ZŠ Komenského v Bardejove Mgr. Igor Bačišín. Skratka JAK pripomína aj sovietske lietadlo.

    3. júla 1991- ustanovujúci snem Slovenskej asociácie športu na školách v Bratislave schválil Stanovy SAŠŠ. Registrácia týchto stanov na MV SR bola vykonaná 13. augusta 1991.

    31. októbra 1991 - bola ustanovujúca schôdza Školského klubu pri I. ZŠ Bardejov za účasti učiteľov telesnej výchovy a vedenia školy. 1. novembra 1991 bola odoslaná registračná prihláška za člena Slovenskej asociácie športu na školách na VV SAŠŠ v Bratislave pod názvom klubu:    I. ZŠ, Komenského 23, 085 01 Bardejov

    16. decembra 1991- bola I. ZŠ Bardejov zaregistrovaná v Slovenskej asociácii športu na školách.

    26. decembra 1992- sa konala ustanovujúca členská schôdza Školského klubu J. A. Komenského Bardejov.

    29. marca 1993- valné zhromaždenie ŠŠK JAK Bardejov schválilo svoje „Stanovy ŠŠK JAK“.

    30. marca 1993- bola na Ministerstva vnútra SR, odbor všeobecnej vnútornej správy v Bratislave podaná žiadosť o registráciu. Výbor ŠŠK JAK v tom čase tvorili: Mgr. Ivan Dzuriš, Mgr. Miroslav Mačej a Mgr. Margita Bukovská.

    16. apríla 1993- boli Stanovy ŠŠK JAK Bardejov zaregistrované.

    11. mája 1993- bola na Oblastnú správu Štatistického úradu SR poslaná žiadosť i pridelenie identifikačného čísla organizácie, ktoré bolo ŠŠK JAK Bardejov pridelené 19. mája 1993. V ten istý deň si ŠŠK JAK otvoril základný bežný účet vo VÚB Bardejov.

    24. mája 1993- bol odoslaný „Dotazník Asociácie telovýchovných jednôt a klubov SR“. ŠŠK JAK sa tak stal členom tejto organizácie.

    15. januára 1999- poslal atletický oddiel ŠŠK JAK prihlášku do Slovenského atletického zväzu so sídlom v Bratislave a stal sa jeho členom.

     

    Organizačná štruktúra ŠŠK JAK v roku 2000

    Názov a adresa:                 Školský športový klub J. A. Komenského

                                                   Komenského 23

                                                   085 13 Bardejov

    Organizačný prac.:            Mgr. Ivan Dzuriš

    Počet členov:                     220/z toho 182 mládež do 18 rokov

    Počet oddielov:                  4 oddiely

                                                   - atletický              121/116

                                                   - rekreačnej TV     35/10

                                                   - volejbalový          34/31 (volejbalistky ZŠ B. Krpelca boli členmi ŠŠK JAK)

                                                   - šachový               30/25

    Miesto pôsobenia:            - športový komplex ZŠ na Komenského ul.

                                                   - športový štadión BŠK

                                                   - mestská športová hala

                                                   - krytá plaváreň pri ZŠ na Wolkerovej ul.

                                                   - Hornošarišské osvetové stredisko

    Súťaže družstiev:

                                                   atletika

                                                   - OM ml. žiactva, st. žiactva

                                                   - KM ml. žiakov, ml. žiačok, st. žiakov, st. žiačok, ml. dorastencov

                                                   - M-SR st. žiakov, st. žiačok, ml. dorastencov

                                                   volejbal

                                                   - KM st. žiačok

                                                   šach

                                                   - OM seniorov

                                                   - M-SR ml. žiactva, st. žiactva

                                                   - žiacka liga

                                                   - VC SR žiackych družstiev

                                                   rekreačná TV

                                                   - mestské, okresné a družobné volejbalové turnaje
     

    Fotogaléria ŠŠK JAK Bardejov: