• Oznamy

     • Zápis do 1. ročníka

     • Zápis na nový školský rok 2018/2019 bude prebiehať
      od 3. apríla do 30. apríla 2018.

      Vážení rodičia.

      Každé dieťa, ktoré dovŕši šiesty rok veku do 31.8.2018, musí byť zapísané a na základe zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Rozhodnutie o prijatí – neprijatí žiaka alebo o odklade začiatku povinnej školskej dochádzky vydá riaditeľ školy. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky!
       

      Čo je potrebné na zápis?

      1. Dieťa ( ak je choré, zákonný zástupca dohodne spôsob zápisu) 
      2. Občiansky preukaz zákonného zástupcu dieťaťa 
      3. Rodný list dieťaťa
      4. Príspevok 10€ na zakúpenie učebných pomôcok a prvej knihy,
      5. Kto má možnosť, môže si vopred stiahnuť a vypísať zápisný lístok, ostatní ho vyplnia pri zápise. Stiahnuť si ho môžete tu: vo formáte PDF alebo vo formáte DOC (pre Word).


      Prečítajte si aj:
      ĎALŠIE OTÁZKY A ODPOVEDE OHĽADOM ZÁPISU (ODKAZ)

      V 1. ročníku otvárame triedy so zameraním na:

      • šport
      • výtvarnú výchovu,
      • intelektovo nadaných,
      • všeobecným zameraním.

       

      Čo u nás nájdete:

      • kvalitné vzdelávanie v príjemnom prostredí,
      • anglický jazyk už od 1. ročníka,
      • inovatívne vyučovanie cudzieho jazyka metódou CLIL (aplikácia anglického jazyka v ostatných predmetoch)
      • triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy, matematiky a prírodovedných predmetov,
      • vyučovanie  v triedach a  učebniach vybavených najmodernejšou didaktickou technikou,
      • starostlivosť o žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
      • dve telocvične, posilňovňu, detské ihriská, veľký športový areál na športové aktivity,
      • zmysluplné využitie voľného času v školskom klube,
      • bohatú mimoškolskú záujmovú činnosť v CVČ,
      • pestrú stravu v školskej jedálni, zdravé desiate.

       

      Za hlavnú devízu práce školy považujeme ústretovosť pedagógov a dobrú spoluprácu rodiny a školy pri výchove a vzdelávaní našich žiakov.

      Viac informácii pre predškolákov sa môžte dočítať
      v sekcii BUDÚCI PRVÁCI v ľavom menu.