• Trieda pre nadaných

     • Trieda pre intelektovo nadaných žiakov

     • Ako sa prejavujú intelektovo nadané deti?

       

      Intelektovým nadaním detí a žiakov sa rozumie vysoko nadpriemerne rozvinuté poznávacie schopnosti so schopnosťami pre vysoké výkony v jednej alebo viacerých intelektových oblastiach. Výchova a vzdelávanie týchto detí a žiakov si vyžaduje špecifický prístup, metódy, formy i obsah.

       

      Typické charakteristiky intelektovo nadaných detí

       

      - vývinový náskok pred rovesníkmi v jednej alebo vo viacerých kognitívnych oblastiach

      - skoré čítanie (dieťa sa naučí čítať ešte v predškolskom veku)

      - objavenie sa kalkulačných spôsobilosti už v predškolskom veku (dieťa sa ešte pred zaškolením naučí spočítavať a odpočítavať)

      - dobrá pamäť, rýchlosť a ľahkosť učenia

      - vysoká intelektuálna zvedavosť

      - aktivita, motivácia, radosť z objavovania nového

      - široké spektrum záujmov

      - záujmy netypické pre daný vek, zanietenosť pre niektorú oblasť, hlboké vedomosti dieťaťa v tejto oblasti (dinosaury, astronómia, zemepis, živočíchy a pod.)

      - schopnosť sústrediť sa na predmet svojho záujmu

      - kladenie nezvyčajných, hraničných otázok (čo je za nekonečnom, čo je pred životom)

      - široká slovná zásoba a dobrá argumentácia

      - potreba vymýšľať, nekonvenčnosť, kritickosť k autoritám

      - nadpriemerné výkony v psychologických testoch (inteligencie, tvorivosti, motivácie...)

      Je dôležité si uvedomiť, že nie každé nadané dieťa musí splĺňať všetky alebo väčšinu týchto charakteristík. Skupina nadaných detí je totiž veľmi rôznorodá.

             Čo robiť, keď máme nadané dieťa?

       

      Pri nadaných deťoch je veľmi dôležitý individuálny prístup pri rozvíjaní ich nadania, majú väčšie emocionálne a sociálne problémy ako iné deti, sú oveľa citlivejší a zraniteľnejší a všetko intenzívnejšie prežívajú.

      Rodič by si mal pri výchove nadaného dieťaťa osvojiť pozitívny postoj k dieťaťu, tolerantnosť, akceptujúci, chápavý a podporný postoj k rozvíjaniu schopností svojho dieťaťa.

      Dôležitá je akceptácia dieťaťa ako osobnosti. Rodič by mal rozvíjať spoločné záujmy a podporovať dieťa pri formovaní pocitu sebavedomia a sebavnímania. Taktiež je dôležité pozitívne posilňovanie a dôvera v schopnosti nadaného dieťaťa.

      Rodič by mal svoje dieťa vyzývať k aktívnym činnostiam, klásť mu veľa otázok, chváliť jeho dobré odpovede, tešiť sa z úspechov dieťaťa, posmeľovať ho aj keď sa mu práve nedarí podporovať ho. Veľmi dôležitá je i emocionálna podpora, dobrá súdržnosť rodiny, tolerantné výchovné postupy, poskytovanie väčšej slobody a voľnosti v správaní a rozhodovaní dieťaťa.

      Rodič by mal zohľadniť obrovskú vitalitu dieťaťa, malú potrebu spánku, prejavy silnej osobnosti a sebavedomia.

      Rodič môže vývoj svojho nadaného dieťaťa podporiť kupovaním encyklopédií, atlasov slovníkov, kníh a prístupom dieťaťa k počítaču. Takéto dieťa potrebuje mať voľný prístup k informáciám.

      Rodičom sa odporúča výchovu svojho dieťaťa pravidelne konzultovať so psychológom, ako aj poradenským servisom a potvrdiť si tak správnosť vo výchovných postupoch.

      Rodič by mal citlivo komunikovať so svojim dieťaťom, aby mu zabezpečil pocit istoty a bezpečia.

       

      (Centrálny informačný portál rezortu školstva)