• Jarmila Gubová

     • SJL 6.r (2020/2021)

     • Vitajte, milí šiestaci, na hodinách slovenčiny a literatúry opäť  v "zatvorenej škole"! 

      Tridsiaty štvrtý týždeň: 31.5. - 4.6.2021

      SJ: 31. 5. 2021 Rozprávanie s využitím priamej reči - prepis konspektu na čistopis 

      SJ: 2.6. 2021 Prísudok - charakteristika a delenie

      SJ: 4.6. 2021 Prísudok - vetný rozbor

      LIT.: 3.6.2021 Ja a amoja príšera - filmová ukážka

      Tridsiaty tretí týždeň: 24.5. - 28.5.2021 

      SJ: 24. 5.,  26. 5. a 28. 5. 2021

      Príprava na školskú slohovú prácu - rozprávanie s využitím priamej rečí - charakteristika žánru, jazykové a štylistické prostriedky a písanie konspektu (osnova rozprávania)

      LIT.: Detektívna literatúra Jela Mlčochová - Adrianin prvý prípad - čítanie s porozumením

      Učebnica LV str. 123 - 129. 

      LIT.: Ja a amoja príšera - filmová ukážka

      Tridsiaty prvý týždeň: 10.5. - 14.5.2021

      10.5.2021 SJ: Citoslovcia

      Klikni: Citoslovcia.pptx

      Učebnica SJ str. 72 - 73. 

       

      Dvadsiaty ôsmy týždeň: 19.4. - 23.4.2021

      23.4.2021 SJ: Online hodina (9:40 - 10:25)  link: https://meet.google.com/shy-pwky-xov

      Príslovky - hodina kontroly a overovania vedomostí žiakov

      Písomná previerka.

       

      22.4.2021 LIT.: Online hodina (10:35 - 11:20) link: https://meet.google.com/shy-pwky-xov

      Katarína Gillerová Môj mladší brat a ja - čítanie s porozumením

      Učebnica LV str.101 - 106. Prečítať a predstaviť si autorku Katarínu Gillerovú z Galérie spisovateľov str. 156 - zápis poznámok do zošitov. Prečítať pozorne text ukážky poviedky Môj mladší brat a ja so zameraním na umelecké jazykové prostriedky a  typ rozprávania - ja-rozprávanie str. 106/Budeme si pamätať. 

       

      21.4.2021 SJ:  Online hodina (10:35 - 11:20) 

      Príslovky - hodina opakovania a upevňovania vedomostí

      Rozbor a analýza jednotlivých úloh a správnych odpovedí z cvičného testu zameraného na opakovanie prísloviek. 

       

      20.4.2021  LIT.: Online hodina (9:40 - 10:25) link: https://meet.google.com/shy-pwky-xov

      Jaroslav Rezník  Oči plné oblohy - čítanie s porozumením

      Na bezkriedy je poslaná prezentácia s 5 úlohami na porozumenie textu Oči plné oblohy. Vypracujte ich. 

       

      19.4.2021 SJ: samostatná práca žiakov

      Príslovky - hodina opakovania a upevňovania vedomostí

      Vypracujte cvičný test na zopakovanie a upevnenie vedomostí o príslovkách poslaný na bezkriedy.

       

      Dvadsiaty siedmy týždeň: 12.4. - 16.4.2021

      16.4.2021 SJ:  Online hodina (9:40 - 10:25)  link: https://meet.google.com/shy-pwky-xov

      Príslovky - hodina opakovania a upevňovania vedomostí

      PZ Hravá slovenčina str. 42 - 43 - písomne vypracovať úlohy 34, 35, 36.

       

      15.4.2021 LIT.: samostatná práca žiakov

      Jaroslav Rezník  Oči plné oblohy - hodina získavania nových vedomostí a zručností (čítanie s porozumením)

      Učebnica LV str. 96 - 100. Pozorne prečítať úvodný text a ukážku z poviedky Oči plné oblohy.

      Prečítať z Galérie spisovateľov na str. 160 o autorovi Jaroslavovi Rezníkovi a napísať si do zošitov stručné poznámky o spisovateľovi.

       

      14.4.2021 SJ:  Online hodina (10:35 - 11:20)

      Príslovky - hodina opakovania a upevňovania vedomostí

      Vypracovať úlohy z prezentácie zameranej na opakovanie a upevňovanie vedomostí o príslovkách. Pracovať podľa pokynov vyučujúceho. 

       

      13.4.2021 LIT.: Online hodina (9:40 - 10:25) link: https://meet.google.com/shy-pwky-xov

      Maroško - čítanie s porozumením

      Učebnica LV str. 92 - 96. Vypracovať testové úlohy zamerané na porozumenie textu ukážky Maroško - poslané na bezkriedy.

       

      12.4.2021 SJ: Online hodina (7:50 - 8:35) link: https://meet.google.com/shy-pwky-xov

      Príslovky - tvorba a pravopis prísloviek - hodina získavania nových vedomostí a zručností

      Učebnica SJ str. 66 - 68. Prezentácia a výklad nového učiva, pracovať podľa pokynov vyučujúceho.

       

      Dvadsiaty šiesty týždeň: 5.4. - 9.4.2021

      9.4.2021 SJ:  Online hodina (9:40 - 10:25) 

      Príslovky - stupňovanie prísloviek - hodina získavania nových vedomostí a zručností

      Učebnica SJ str. 66 - 68. Prezentácia a výklad nového učiva, pracovať podľa pokynov vyučujúceho.

       

      8.4.2021 LIT.: samostatná práca žiakov

      Martin Rázus Maroško - hodina získavania nových vedomostí a zručností (čítanie textu)

      Klikni: Martin_Razus__Marosko.pptx

      Učebnica LV str. 92 - 96. Z učebnice Galéria spisovateľov str. 160 - prečítať o autorovi Martinovi Rázusovi. Prečítať pozorne text ukážky z diela Maroško str. 92 - 95. Napísať si do zošitov poznámky z prezentácie Martin Rázus - Maroško.

       

      7.4.2021 SJ:  Online hodina (10:35 - 11:20)  

      Slovesá a príslovky - hodina opakovania a upevňovania vedomostí

      Rozbor a analýza testu - slovesá - správne riešenia.

      Učebnica SJ str. 66 - 68. Zopakovať si základné poznatky o príslovkách a prepísať si do zošitov poučku str. 67/Zapamätajte si - príslovky. Vypracovať ústne úlohu str. 67/3.

       

      Dvadsiaty piaty týždeň: 29.3. - 2.4.2021

      Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov! smiley

       

      31.3.2021 SJ:  Online hodina (10:35 - 11:20)  

      Slovesá - hodina kontroly a overovania vedomostí žiakov

      Slovesá - online test poslaný na bezkriedy.

        

      30.3.2021 LIT.: Online hodina (9:40 - 10:25) 

      Mark Twain Princ a bedár - čítanie s porozumením

      Práca s textom - vypracovať online test so zameraním na obsah ukážky Princ a bedár.

       

      29.3.2021 SJ: Online hodina (7:50 - 8:35) 

      Slovesá hodina opakovania a upevňovania vedomostí a zručností 

      Opakovanie vedomostí o slovesách podľa pokynov vyučujúceho - online úlohy.

       

      Dvadsiaty štvrtý týždeň: 22.3. - 26.3.2021

      26.3.2021 SJ: Online hodina (9:40 - 10:25) 

      On-rozprávanie hodina získavania nových vedomostí a zručností

      Učebnica SJ str. 64 - 65. Výklad učiteľa, práca s textom str. 64/úloha 1 - vyhľadať slovesá, určiť slovesnú osobu a číslo slovies. Prepis poučky str. 65/ Zapamätaje si - on-rozprávanie. 

      Vypracovať v PZ Hravá slovenčina str. 41-42/úlohy 32, 33.

       

      25.3.2021 LIT.: samostatná práca žiakovZo života detí Mark Twain Princ a bedár - čítanie textu

      Učebnica LV str. 85 - 91. Dočítať ukážky z diela Princ a bedár do konca a prepísať do zošitov zo str. 91- 92/Zistili ste,  a Budeme si pamätať On-rozprávanie je autorské rozprávanie.

       

      24.3.2021 SJ:  Online hodina (10:35 - 11:20)  

      Slovesný tvar slovies hodina získavania nových vedomostí a zručností

      Učebnica SJ str. 64. Výklad učiva, prepis poučky str. 64/Zapamätajte si - jednoduchý a zložený slovesný tvar a pracovať podľa pokynov vyučujúceho. 

       

      23.3.2021 LIT.: Online hodina (9:40 - 10:25) 

      Zo života detí Mark Twain Princ a bedár hodina získavania nových vedomostí a zručností

      Učebnica LV str. 85 - 91. Prečítať o autorovi Markovi Twainovi z Galérie osobností str. 161 a urobiť zápis poznámok do zošitov podľa pokynov učiteľa. Pozorne čítať jednotlivé ukážky z diela Princ a bedár.  

       

      22.3.2021 SJ:  Online hodina (7:50 - 8:35) 

      Slovesný spôsob hodina opakovania a upevňovania vedomostí a zručností 

      Kontrola úloh v PZ Hravá slovenčina str. 39 - 40/ úlohy 25, 26.

      PZ Hravá slovenčina str. 40 - 41/ úlohy 27, 28, 29, 30, 31 - písomne vypracovať.

       

      Dvadsiaty tretí týždeň: 15.3. - 19.3.2021

      19.3.2021 SJ:  Online hodina (9:40 - 10:25) link: https://meet.google.com/shy-pwky-xov

      Slovesný spôsob hodina opakovania a upevňovania vedomostí a zručností

      Učebnica SJ str. 63. Písomne vypracovať - str. 63/úloha 5, Všimnite si, úloha 6 b).

      PZ Hravá slovenčina str. 39 - 40/úlohy 25, 26.

       

      18.3.2021 LIT.: samostatná práca žiakov

      Báj - tvorivá činnosť žiakov

      Vytvoriť vlastnú báj o pôvode a vzniku sveta alebo o nejakých prírodných javoch, útvaroch, či o nejakom národnom hrdinovi alebo polobohovi. Stavba príbehu (vnútorná kompozícia): úvod, zápletka, zauzlenie deja, vyvrcholenie, rozuzlenie - záver. Vonkajšia kompozícia: nadpis báje, členenie textu na odseky ( 5 odsekov).

      Rozsah báje  - min. 15 viet - max. 1 strana zošita LV.

       

      17.3.2021 SJ: Online hodina (10:35 - 11:20)  link: https://meet.google.com/shy-pwky-xov

      Slovesný spôsob hodina získavania nových vedomostí a zručností

      Učebnica SJ str. 61 - 63. Zopakujte si časovanie slovies str. 62. Výklad nového učiva - slovesný spôsob (gramatická kategória slovies) - str. 62 - 63/Zapamätajte si - prepis poučiek do zošitov. 

       

      16.3.2021 LIT.:  Online hodina (9:40 - 10:25) link: https://meet.google.com/shy-pwky-xov

      Báje - hodina kontroly a overovania vedomostí žiakov

      Báje - online test.

       

      15.3.2021 SJ: Online hodina (7:50 - 8:35) link: https://meet.google.com/shy-pwky-xov

      Ja-rozprávanie a stavba príbehu hodina získavania nových vedomostí a zručností

      Učebnica SJ str. 59 - 61. Práca s textom str. 59/Viem hrať hokej? Prečítať a prepísať poučku str. 61/Zapamätajte si - ja-rozprávanie. Naučiť sa aj Stavbu príbehu - úvod, zápleta, vyvrcholenie, obrat a rozuzlenie str. 60/Zapamätajte si. 

      DÚ: Hravá slovenčina str. 38/úlohy 23 a 24.

       

      Dvadsiaty druhý týždeň: 8.3. - 12.3.2021

      12.3.2021 LIT.: Online hodina (10:35 - 11:20)  link: https://meet.google.com/shy-pwky-xov

      Báje - hodina opakovania a upevňovania vedomostí

      Príprava na písomnú previerku.Vypracujte počas hodiny krátky online test Báje zverejnený na bezkriedy.

       

      11.3.2021 LIT.: samostatná práca žiakov

      Bájky - hodina opakovania a upevňovania vedomostí

      Príprava na písomnú previerku.Vypracujte počas hodiny krátky online test Bájky zverejnený na bezkriedy.

       

      10.3.2021 SJ: Online hodina (10:35 - 11:20) link: https://meet.google.com/shy-pwky-xov

      Dynamický opis, zvratné a nezvratné slovesá - hodina opakovania a upevňovania vedomostí

      Kontrola riešenia úloh z predchádzajúcej hodiny. Práca s textom podľa pokynov učiteľa - osnova a kompozícia (výstavba) textu - dynamický opis.

       

      9.3.2021 LIT.: Online hodina (9:40 - 10:25) link: https://meet.google.com/shy-pwky-xov

      Jozef Cíger Hronský  Prečo je Váh divá rieka - hodina opakovania a upevňovania vedomostí

      Vypracovať online test - práca s textom Prečo je Váh divá reka.

      Opakovať vedomosti o ľudových i umelých bájach a o autoroch bájí. 

       

      8.3.2021 SJ: Online hodina (7:50 - 8:35) link: https://meet.google.com/shy-pwky-xov

      Kontrola správneho riešenia úloh z predchádzajúcej hodiny PZ Hravá slovenčina str. 37 - 38

      Dynamický opis hodina získavania nových vedomostí a zručností

      Učebnica SJ str. 55 - 56. Výklad nového učiva, zápis poznámok do zošitov a práca s textom.

      PZ Hravá slovenčina str. 35 - 36/úlohy 16, 17. 

       

       

      Dvadsiaty prvý týždeň: 1.3. - 5.3.2021

      5.3.2021 SJ: samostatná práca žiakov

      Zvratné a nezvratné slovesá hodina opakovania a upevňovania vedomostí 

      PZ Hravá slovenčina str. 37 - 38/úlohy 20, 21, 22 - vypracovať a poslať na kontrolu p. uč Marušinovej. 

       

      4.3.2021 LIT.: Online hodina (10:35 - 11:20)  link: https://meet.google.com/shy-pwky-xov

      Jozef Cíger Hronský  Prečo je Váh divá rieka - práca s textom

      Učebnica LV str. 82 - 85. Prečítať text báje a urobiť zápis poznámok do zošitov podľa pokynov učiteľa o literárnom diele.

       

      3.3.2021 SJ: Online hodina (10:35 - 11:20) link: https://meet.google.com/shy-pwky-xov

      Zvratné a nezvratné slovesá hodina získavania nových vedomostí a zručností

      Opakovanie vedomostí o slovesách podľa pokynov vyučujúceho.

      Učebnica SJ str. 57 - 58. Výklad učiva, prepis nových poznatkov Zapamätajte si a vypracovať úlohy str. 58/5, 6. 

       

      2.3.2021 LIT.: Online hodina (9:40 - 10:25) link: https://meet.google.com/shy-pwky-xov

      Jozef Cíger Hronský  Prečo je Váh divá rieka hodina získavania nových vedomostí a zručností

      Učebnica LV str. 82 - 85. Prečítať text ukážky a urobiť zápis poznámok do zošiov podľa pokynov učiteľa o autorovi a diele.

       

      1.3.2021 SJ: online porada učiteľov

       

      Dvadsiaty týždeň: 15.2. - 19.2.2021

      19.2.2021 SJ: samostatná práca žiakov

      Plnovýznamové a neplnovýznamové slovesá hodina opakovania a upevňovania vedomostí

      PZ Hravá slovenčina str. 35/ úlohy 13, 14, 15 - písomne vypracovať. 

       

      18.2.2021 SJ: Online hodina (10:35 - 11:20) link: https://meet.google.com/shy-pwky-xov

      Plnovýznamové a neplnovýznamové slovesá hodina získavania nových vedomostí a zručností

      Učebnica SJ str. 54/úlohy 3 - dokončiť úlohy z predchádzajúcej hodiny. 

      PZ Hravá slovenčina str. 33 - 34/úlohy 9 - 12.

       

      17.2.2021 SJ: Online hodina (10:35 - 11:20) link: https://meet.google.com/shy-pwky-xov

      Plnovýznamové a neplnovýznamové slovesá hodina získavania nových vedomostí a zručností

      Klikni: SJL6_Plnovyz._a_neplnovyz._slovesa.pptx

      Výklad učiva podľa prezentácie, práca s textom - vypracovať úlohy a zadania z prezentácie.

      Učebnica SJ str. 53 - 54. Písomne vypracovať str. 54/úloha 3 a), b).

       

      16.2.2021 LIT.: Online hodina (9:40 - 10:25) link: https://meet.google.com/shy-pwky-xov

      Kontrola správneho riešenia PL - Zakliata Kráľova hoľa 

      Anton Marec Tatranské plesá hodina získavania nových vedomostí a zručností

      Učebnica LV str. 79 - 82. Prečítať text báje a zapísať o diele poznámky podľa predlohy.

       

      15.2.2021 SJ: Online hodina (7:50 - 8:35) link: https://meet.google.com/shy-pwky-xov

      Opakovanie slovies - správne vykanie hodina opakovania a upevňovania vedomostí

      Učebnica SJ str. 52. Prečítať poučku o správnom vykaní str. 52/Zapamätajte si a písomne vypracujte 6. úlohu b) - oprava chýb v nasledujúcich vetách s vykaním.

      Písomne vypracovať v PZ Hravá slovenčina str. 32 - 33/úlohy 1 - 8.

       

      Devätnásty týždeň: 8.2. - 12.2.2021

      12.2.2021 SJ: Online hodina (9:40 - 10:25) link: https://meet.google.com/shy-pwky-xov

      Správne riešenie prídavné mená - rozbor a analýza písomnej previerky

      Opakovanie slovies hodina opakovania a upevňovania vedomostí

      Učebnica SJ str. 51 - 52. Práca s textom - písomne vypracovať do zošitov str. 51/úloha 3 a),b),c)  a str. 52/úloha 4 a),b),c.

       

      11.2.2021 LIT.: samostatná práca žiakov

      Zdenka Laciková Zakliata Kráľova hoľa hodina získavania nových vedomostí a zručností

      Klikni: PL_Zakliata_Kralova_hola.doc

      Učebnica LV str. 76 - 79. Prečítajte si pozorne text veršovanej báje Zakliata Kráľova hoľa a vypracujte písomne úlohy v PL - Zakliata Kráľova hoľa. 

       

      10.2.2021 SJ: Online hodina (10:35 - 11:20) link: https://meet.google.com/shy-pwky-xov

      Kontrola správneho riešenia písomnej previerky - prídavné mená

      Charakteristika hodina získavania nových vedomostí a zručností

      Učebnica SJ str. 48 - 49. Prepis poučky str. 48/Zapamätajte si - charakteristika - vonkajšia,vnútorná. Práca s textom str. 49/4.a),b). P Hravá slovenčina str. 28 - 29/úlohy 23, 24, 25. 

       

      9.2.2021 LIT.: Online hodina (9:40 - 10:25) link: https://meet.google.com/shy-pwky-xov

      Tatranská Kikimora (slovenská báj) hodina získavania nových vedomostí a zručností

      Klikni: Tatranska_Kikimora.pptx

      Učebnica LV str. 73 - 76. Prečítať text slovenskej báje o tatranskej Kikimore a urobiť zápis poznámok do zošitov LV podľa prezentázie. 

       

      8.2.2021 SJ: Online hodina (7:50 - 8:35) link: https://meet.google.com/shy-pwky-xov

      Prídavné mená hodina kontroly a preverovania vedomostí žiakov

      Písomná previerka.

       

      Osemnásty týždeň: 1.2. - 5.2.2021

      5.2.2021 SJ: Online hodina (9:40 - 10:25) 

      Privlastňovacie prídavné mená hodina opakovania a upevňovania vedomostí

      Príprava na písomnú previerku. Vypracovať úlohy v PZ Hravá slovenčina str. 28/ úlohy 20, 21, 22 a str. 30 - 31/Opakovanie.

       

      4.2.2021 LIT.: Online hodina (10:35 - 11:20) link: https://meet.google.com/shy-pwky-xov

      Daidalos a Ikaros (grécka báj) hodina získavania nových vedomostí a zručností

      Klikni: Daidalos_a_Ikaros_motivacna_prezentacia.pptx

      Klikni: Daidalos_a_Ikaros-poznamky.docx

      Prezrite si prezentáciu a prepíšte si poznámky do zošitov o bájach.

      Z učebnice LV str. 69 - 73  - prečítajte si text gréckej báje o Daidalovi a Ikarovi - urobte zápis poznámok.

       

      3.2.2021 SJ: Online hodina (10:35 - 11:20) link: https://meet.google.com/shy-pwky-xov

      Prídavné mená - kontrolný diktát č. 2 hodina kontroly a preverovania vedomostí žiakov

       

      2.2.2021 LIT.: samostatná práca žiakov

      Daidalos a Ikaros (grécka báj) hodina získavania nových vedomostí a zručností

      Klikni: Daidalos_a_Ikaros_motivacna_prezentacia.pptx

      Prezrite si prezentáciu a prepíšte si z nej poznámky do zošitov o bájach a o delení bájí. Z učebnice LV str. 69 - 73 si prečítajte text gréckej báje o Daidalovi a Ikarovi. 

       

      1.2.2021 SJ: Online hodina (7:50 - 8:35) link: https://meet.google.com/shy-pwky-xov

      Privlastňovacie prídavné mená (nácvičný diktát) hodina opakovania a upevňovania vedomostí

      Opakovanie a upevňovanie pravopisu prídavných mien.

       

      Sedemnásty týždeň: 25.1. - 29.1.2021

      28.1.2021 LIT.: Online hodina (10:35 - 11:20) link: https://meet.google.com/shy-pwky-xov

      Zrodenie sveta (egyptská báj) hodina získavania nových vedomostí a zručností

      Učebnica LV str. 67 - 69. Prečítať si egyptskú báj a vypísať z textu postavy bohov z egyptskej mytológie. Prečítať poznatky Zistili ste, str. 68 - 69. 

       

      27.1.2021 SJ: Online hodina (10:35 - 11:20) link: https://meet.google.com/shy-pwky-xov

      Privlastňovacie prídavné mená hodina opakovania a upevňovania vedomostí

      Pracovať podľa pokynov vyučujúceho - opakovanie a upevňovanie vedomostí o privlastňovacích prídavných menách, určovanie vzorov prídavných mien a precvičovanie pravopisu prídavných mien.

       

      26.1.2021 LIT.: samostatná práca žiakov

      Deti boha Slnka (indiánska báj) hodina získavania nových vedomostí a zručností

      Učebnica LV str. 65 - 66. Prečítať si indiánsku báj a zostaviť výstižnú dejovú osnovu z kľúčových slov, slovných spojení (max. 10b). Napísať odpovede na úlohy zo str. 66/úlohy 4 a 5.

       

      25.1.2021 SJ: Online hodina (7:50 - 8:35) link: https://meet.google.com/shy-pwky-xov

      Privlastňovacie prídavné mená hodina opakovania a upevňovania vedomostí

      Kontrola úloh z predchádzajúcej hodiny - učebnica SJ str. 46 - 47/úlohy 11, 14 - určenie skloňovacích vzorov prídavných mien

      PZ Hravá slovenčina str. 26 - 27. Písomne vypracovať úlohy: 14, 15, 16, 17, 18. 

       

      Šestnásty týždeň: 18.1. - 22.1.2021

      22.1.2021 SJ: Online hodina (9:40 - 10:25) link: https://meet.google.com/shy-pwky-xov

      Privlastňovacie prídavné mená hodina opakovania a upevňovania vedomostí

      Učebnica SJ str. 46 - 47/ úlohy 11 a 14.  Vypísať z obidvoch diktátových textov prídavné mená a určiť ich skloňovací vzor.

       

      21.1.2021 LIT.: samostatná práca žiakov

      O čom rozprávajú báje? Kozmické vajce (čínska báj) hodina získavania nových vedomostí a zručností

      Učebnica LV str. 63 - 64. Prečítať si čínskej báje a zostaviť dejovú osnovu z kľúčových slov, slovných spojení (min. 5b a max. 10b). 

       

      20.1.2021 SJ:  Online hodina (10:35 - 11:20) link: https://meet.google.com/shy-pwky-xov

      Privlastňovacie prídavné mená hodina opakovania a upevňovania vedomostí

      Učebnica SJ - str. 47. Precvičte si písomne tvorenie a pravopis privlastňovacích individuálnych a druhových prídavných mien a vypracujte z učebnice na str. 47/ úlohu 13.a), b). 

       

      19.1.2021 LIT.: Online hodina (9:40 - 10:25) 

      Bájky hodina kontroly a preverovania vedomostí žiakov (test)

      Prosím, aby sa žiaci prihlásili na online hodinu do mojej virtuálnej miestnosti: link: http://meet.google.com/gfg-wofh-sqc

       

      18.1.2021 SJ: Online hodina (7:50 - 8:35) link: https://meet.google.com/shy-pwky-xov

      Privlastňovacie prídavné mená hodina získavania nových vedomostí a zručností

      Učebnica SJ str. 45 - 47. Vysvetliť a prepísať do zošitov poučku na str. 46/Zapamätajte si - druhové privlastňovacie prídavné mená a prepísať zároveň tabuľku na str. 47/vzor páví. Precvičte si písomne tvorenie druhových prídavných mien a vypracujte z učebnice na str. 45/ úlohu 8.

       

      Pätnásty týždeň: 11.1. - 15.1.2021

      15.1.2021 SJ: Online hodina (9:40 - 10:25) link: https://meet.google.com/shy-pwky-xov

      Privlastňovacie prídavné mená hodina získavania nových vedomostí a zručností

      Učebnica SJ str. 45 - 46. Vysvetliť nové učivo a prepísať do zošitov charakteristiku privlastňovacích prídavných mien - individuálnych a druhových zo str. 45/ Zapamätajte si a zo str. 46/Zapamätajte prepísať skloňovací vzor individuálnych prídavných mien - otcov/matkin a tabuľku skloňovania vzor otcov. Písomne vypracovať do zošitov  zo str. 45/úlohu 7.

       

      14.1.2021 LIT.: samostatná práca žiakov

      Opakovanie bájok hodina opakovania a upevňovania vedomostí

      Príprava na písomnú previerku vedomostí. Zopakujte si vedomosti z učiva o bájkach - charakteristika bájky, autorov bájok, názvy bájok, postavy, ponaučenia/posolstvá bájok, alegória/inotaj, satira.

       

      13.1.2021 SJ: Online hodina (10:35 - 11:20) link: https://meet.google.com/shy-pwky-xov

      Vzťahové prídavné mená hodina opakovania a upevňovania vedomostí

      Učebnica SJ str. 43 - 44. Zopakovať základné poznatky o prídavných menách a o rozlišovaní prídavných mien na akostné a vzťahové prídavné mená. Písomne vypracovať do zošita SJ úlohu na str. 44/4. úloha a), b).  Prečítať a prepísať poučku na str. 44/Zapamätajte si.

       

      12.1.2021 LIT.: Online hodina (9:40 - 10:25) link: https://meet.google.com/shy-pwky-xov

      Daniel Naborowski, Ivan Andrejevič Krylov, Peter Petiška - hodina získavania nových vedomostí a zručností

      Učebnica LV str. 60 - 62. Prečítať veršované texty bájok od jednotlivých autorov (Líška a lasica, Vrana a líška, Havran a líška) a porovnať obsah, formu a ponaučenie s prozaickým textom Ezopovej bájky. Vypísať do zošitov názov bájky, hlavnú myšlienku/ponaučenie z bájky a umelecké jazykové prostriedky - epiteton, zdrobnenina, personifikácia, metafora. Naučiť sa nový literárny pojem - satira z učebnice LV str. 62/Budeme si pamätať

       

      11.1.2021 SJ: samostatná práca žiakov  (dôvod - online porada učiteľov II. stupeň)

      Statický opis hodina opakovania a upevňovania vedomostí a zručností

      Učebnica SJ str. 42. Napíšte do zošitov statický opis rastliny (kvet či rastlina podľa vášho ľubovoľného výberu) a postupujte podľa osnovy (úvod - jadro - záver) na str. 42/úloha 4.a). Max. rozsah - 1 strana v zošite SJ. 

       

      12. - 14. týždeň: 21.12.2020 - 8.1.2021

      Milí šiestaci, prajem Vám šťastné a požehnané Vianoce,angel v zdraví a pohode prežité vianočné prázdniny! wink

      Jedenásty týždeň: 14.12. - 18.12.2020

      18.12.2020 SJ: Online hodina (9:40 - 10:25) link: https://meet.google.com/shy-pwky-xov

      Kontrola správneho riešenia úloh z PZ Hravá slovenčina str. 25 - 26/ úlohy 10, 11, 12, 13.

      Podstatné mená - oslovenie (vokatív) hodina opakovania a upevňovania vedomostí a zručností

      Učebnica SJ str. 41. Prečítať a prepísať do zošitov poučku Zapamätajte si - oslovenie - osobitný pád podstatných mien vokatív. Písomne vypracovať do zošitov na str. 41/ úlohy 12b), 13b) a 14a).

       

      17.12.2020 LIT.: Online hodina (10:35 - 11:20) link: https://meet.google.com/shy-pwky-xov

      Jonáš Záborský Tulipán a fialka; Netopieri hodina získavania nových vedomostí a zručností

      Učebnica LV str. 58 - 60. Predstaviť spisovateľa Jonáša Záborského z Galérie spisovateľov str. 161 - urobiť zápis poznámok do zošitov. Prečítať veršované texty obidvoch bájok. Z každej bájky vypísať do zošitov názov bájky a hlavnú myšlienku/ponaučenie zo záveru bájky. Prečítať z učebnice na str. 59/ Zistili ste, a zo str. 60/Budeme si pamätať - prepísať do zošitov a naučiť sa nový literárny pojem - alegória/inotaj.

       

      16.12.2020 SJ: Online hodina (10:35 - 11:20) link: https://meet.google.com/shy-pwky-xov

      Podstatné mená hodina opakovania a upevňovania vedomostí a zručností

      Kontrola správneho riešenia úloh z učebnice SJ str. 39/ úlohy 3c), 4c), 5c) a zo str. 40/ úlohu 10b)

      PZ Hravá slovenčina str. 24 - 25. Písomne vypracovať úlohy na str. 24 - 25/ úlohy 5, 6, 7, 8.

      DÚ: Vypracovať písomne v PZ Hravá slovenčina na str. 25 - 26/ úlohy 10, 11, 12, 13.

       

      15.12.2020 LIT.: Online hodina (9:40 - 10:25) 

      III. Rozprávanie vo veršoch i v próze. Človeče, poznáš sa v bájkach?

      Ezopove bájky hodina získavania nových vedomostí a zručností

      Klikni: Bajky_-_Ezop__La_Fontaine__Krylov.pptx

      Učebnica LV str. 55 - 58. Prezrieť  si prezentáciu o Ezopovi - napísať si základné životopisné údaje. Prečítať prozaické (neveršované) texty troch Ezopových bájok. Z každej bájky vypísať do zošitov názov bájky a hlavnú myšlienku/ponaučenie zo záveru bájky. Prečítať z učebnice na str. 57/ Zistili ste, a prepísať do zošitov zo str. 58/ Budeme si pamätať - bájka.

       

      14.12.2020 SJ: samostatná práca žiakov

      Podstatné mená hodina opakovania a upevňovania vedomostí a zručností

      Učebnica SJ str. 38 - 41. Prečítajte  na str. 40/ Zapamätajte si - charakteristika podstatných mien - ohybný slovný druh, konkrétne a abstraktné podstatné mená. Písomne vypracujte do zošitov zo str. 39/ úlohy 3c), 4c), 5c) a zo str. 40/ úlohu 10b).

       

       

      Desiaty týždeň: 7.12. - 11.12.2020

      11.12.2020 SJ: Online hodina (9:40 - 10:25) link: https://meet.google.com/shy-pwky-xov

      Kontrola správneho riešenia testových úloh - rozbor a analýza chýb v testových úlohách

      DÚ: Hravá slovenčina str. 23 - 24/ úlohy 1, 2, 3, 4 - písomne vypracovať !!!

       

      10.12.2020 LIT.: Online hodina (10:35 - 11:20) 

      Populárne piesne a ľudová, umelá a sociálna balada - hodina kontroly a preverovania vedomostí žiakov (písomná previerka)

       

      9.12.2020 SJ: Online hodina (10:35 - 11:20) 

      Ako tvoríme slová. Expresívne slová, Tvorenie slov odvodzovaním a skladaním - hodina kontroly a preverovania vedomostí žiakov (písomná previerka)

       

      8.12.2020 LIT.: samostatná práca žiakov

      Opakovanie - populárne piesne a ľudová, umelá a sociálna balada hodina opakovania a upevňovania vedomostí a zručností - príprava na písomnú previerku

       

      7.12.2020 SJ: samostatná práca žiakov

      Statický opis hodina získavania nových vedomostí a zručností

      Učebnica SJ str. 36 - 37. Prečítajte si na str. 36/ Zopakujte si - opis. Prepíšte si do zošitov nové poznatky z poučky str.37/ Zapamätajte si statický opis predmetu. Napíšte do zošitov statický opis (Vami zvolenej ľubovoľnej) zeleniny podľa osnovy z učebnice SJ str. 37/ úloha 5b).

       

        

      Deviaty týždeň: 30.11. - 4.12.2020

      4.12.2020 LIT.: Online hodina (9:40- 10:25) Online hodina (10:35 - 11:20) 

      Opakovanie hodina opakovania a upevňovania vedomostí a zručností - príprava na písomnú previerku (streda 9.12.2020)

      Kontrola správneho riešenia úloh: PZ Hravá slovenčina na str. 21/úlohy 23 a na str. 22/ Opakovanie - test.

      Učebnica SJ str. 35/ 5. Diktát - písomne do zošita vypísať z textu všetky zložené a  odvodené slová. 

       

       3.12.2020 LIT.: Online hodina (10:35- 11:20)  

      P. O. Hviezdoslav Zuzanka Hraškovie (sociálna balada) hodina získavania nových vedomostí a zručností

      Klikni: Zuzanka_Hraskovie_socialna_balada.ppt

      Učebnica LV str. 48 - 52. Prečítať text umelej sociálnej balady Zuzanka Hraškovie a urobiť si do zošitov poznámky o autorovi P. O. Hviezdoslavovi a o balade podľa prezentácie a pokynov vyučujúceho. Naučiť sa nový literárny pojem sociálna balada - str. 52/Zistili ste,... .

       

      2.12.2020 SJ: Online hodina (10:35- 11:20) 

      Opakovanie hodina opakovania a upevňovania vedomostí a zručností

      Kontrola správneho riešenia úloh v PZ Hravá slovenčina na str. 19 - 20/ úlohy 15, 16, 17, 18.  

      Učebnica SJ str. 34 - 35/Opakovanie. Písomne vypracovať zo str. 34/úlohu 2 a v PZ Hravá slovenčina str. 20 - 21/úlohy 20,21,22,23. 

       

      1.12.2020 SJ:  Online hodina (9:40 - 10:25)  

      Ľudmila Podjavorinská Čakanka (umelá balada) hodina získavania nových vedomostí a zručností

      Učebnica LV str. 45 - 47. Prečítať text umelej balady Čakanka a pracovať s textom podľa zadania úloh na str. 47 a podľa pokynov vyučujúceho. Naučiť sa nové pojmy - str. 48/Budeme si pamätať - združený rým a slabičný veršový systém.

       

      30.11.2020 SJ: samostatná práca žiakov

      Tvorenie slov skladaním hodina opakovania a upevňovania vedomostí a zručností

      PZ Hravá slovenčina str. 19 - 20/ písomne vypracovať úlohy 15, 16, 17, 18. 

       

       

      Ôsmy týždeň: 23.11. - 27.11.2020

      27.11.2020 SJ:  Online hodina (9:40- 10:25)  

      Tvorenie slov skladaním hodina získavania nových vedomostí a zručností

      Učebnica SJ str. 33 - 34. Prečítať poučku  Zapamätajte si/ str. 33 a písomne vypracovať zo str. 34/ úlohy 4, 5, 6. 

       

      26.11.2020 LIT.: Online hodina (10:35- 11:20)  

      Kontrola riešenia PL - Išli hudci horou

      Ján Botto Lucijný stolček hodina získavania nových vedomostí a zručností

      Učebnica LV str. 42 - 45. Čítať text balady a pracovať s textom - rozbor diela- umelecké jazykové prostreidky, rozprávkové prvky a znaky ľudovej slovesnosti. Prepísať do zošitov str. 45/Zistili ste, ... .

       

      25.11.2020 SJ: Online hodina (10:35- 11:20)  

      Tvorenie slov odvodzovaním - príponami hodina získavania nových vedomostí a zručností

      Kontrola správneho riešenia úloh v PZ Hravá slovenčina str. 17/ úlohy 7 a 8.

      Učebnica SJ str. 31 - 32. Prečítať si poučku Zapamätajte si na str. 32. Naučiť sa postup pri tvorení nových odvodených slov pomocou prípon. Všimnite si - prečítať a naučiť sa slovotvorné prípony, pomocou ktorých tvoríme zdrobneniny a zveličujúce slová.

      DÚ: Písomne vypracovať v PZ Hravá slovenčina str. 17, 18/úlohy 9, 10, 11, 12.

       

      24.11.2020 LIT.: samostatná práca žiakov

      Išli hudci horou - ľudová balada  - hodina získavania nových vedomostí a zručností

      Klikni: Isli_hudci_horou.pptx

      Učebnica LV str. 39 - 42. Prečítať text balady na str. 39/40 a vypracovať úlohy v PL - Išli hudci horou. Pomôž si aj prezentáciou. Klikni: Isli_hudci_horou_6.doc

       

      23.11.2020 SJ: samostatná práca žiakov

      Tvorenie slov odvodzovaním - predponami hodina získavania nových vedomostí a zručností

      Učebnica SJ str. 30 - 31. Prečítať si obidve poučky Zapamätajte si na str. 30 a 31. Naučiť sa nové pojmy - odvodzovanie - odvodené slovo - slovotvorná predpona a slovotvorný základ. Písomne vypracovať z učebnice SJ na str. 30/ 3 úlohu a 5. úlohu. PZ Hravá slovenčina str. 17 - písomne vypracovať úlohy 7 a 8.

       

       

      Siedmy týždeň: 16.11. - 20.11.2020

      20.11.2020 SJ: Online hodina (9:40- 10:25)  link: https://meet.google.com/shy-pwky-xov

      Kontrola správnych riešení úloh z testu - Zhovárame sa a diskutujeme

      Neutrálne a citovo zafarbené slová hodina získavania nových vedomostí a zručností

      Učebnica SJ str. 28 - 29. Prečítať na str. 29/ Zapamätajte si  a vysvetliť pojmy neutrálne slová a citovo zafarbené (expresívne) slová. Vedieť nájsť a vytvoriť kladné a záporné expresívne slová. PZ Hravá slovenčina - písomne vypracovať str. 16 - 17/ úlohy 3, 4, 5.

       

      19.11.2020 LIT.: Online hodina (10:35 - 11:20)  link: https://meet.google.com/shy-pwky-xov

      Balady - Kačička divoká - ľudová balada hodina získavania nových vedomostí a zručností

      Učebnica LV str. 37 - 38. Vysvetliť literárny pojem balada - ľudová balada. Prečítať text najstaršej slovenskej ľudovej balady Kačička divoká. Vyhľadať v texte umelecké jazykové postriedky - zdrobneniny a epitetá. Všímať si rým a rytmus. Napíš tému a hlavnú myšlienku balady.

       

      18.11.2020 SJ: Online hodina (10:35 - 11:20)  link: https://meet.google.com/shy-pwky-xov

      2. tematický celok - Zhovárame sa a diskutujeme - hodina kontroly a preverovania vedomostí žiakov

      Písomná previerka vedomostí žiakov. 

      .

      16.11.2020 SJ: samostatná práca žiakov  

      Opakovanie - hodina opakovania a upevňovania vedomostí

      Učebnica SJ str. 26 - 27. Písomne vypracovať na str. 27/4. úloha. PZ Hravá slovenčina str. 15/Opakovanie.

      Zopakovať pojmy - slovná a neslovná komunikácia, dialóg, repliky, mimika, gestá, postoj a držanie tela, vzdialenosť, osobné zámená, argument a protiargument, väzba s pádom, vokalizácia.

       

       Šiesty týždeň: 9.11. - 13.11.2020

      13.11.202 SJ: Online hodina (9:40 - 10:25)  

      Väzba s pádom, vokalizácia - hodina opakovania a upevňovania vedomostí z nižších ročníkov

      Vypracovať písomne v PZ Hravá slovenčina str. 14/úlohy 10,11,12,13,14. Upevňovanie vedomostí a príprava na previerku. 

      12.11.2020 LIT.: Online hodina (10:35 - 11:20)  

      Kamil Peteraj Horehronie - hodina získavania nových vedomostí a zručností

      Klikni: Kamil_Peteraj_-_Horehronie.pptx

      Učebnica LV str. 36 - 37. Predstaviť osobnosť známeho slovenského textára populárnych piesní kamia Peteraja. Rozbor básne/piesne Horehronie - práca s textom. Vyhľadať umelecké jazykové prostriedky. Budeme si pamätať/str. 37 - populárna pieseň a evergreen.

      11.11.2020 SJ: Online hodina (10:35 - 11:20)  

      Väzba s pádom, vokalizácia - hodina opakovania a upevňovania vedomostí z nižších ročníkov

      Učebnica SJ str. 24 - 26. Zopakujte si/str. 25. - predložky. Písomne vypracovať do zošitov úlohy z učebnice SJ str. 25/3. úloha  a str. 26/ 7. úloha. Zapamätajte si/str. 26.

      DÚ: PZ Hravá slovenčina str. 13/ 8. a 9. úloha. Poslať na kontrolu v stredu 11.11.2020 do 20:00!!! 

      10.11.2020 LIT.: samostatná práca žiakov

      Jana Kirschner Pokoj v duši /populárna pieseň/ - hodina získavania nových vedomostí a zručností

      Klikni: Jana_Kirschner_-_Pokoj_v_dusi.pptx

      Učebnica LV str. 34 - 35. Práca s textom a zápis poznámok do zošita podľa prezentácie. Pozri na portál Bezkriedy a stiahni si prezentáciu.

       

      Piaty týždeň: 2.11. - 6.11.2020

      5.11.2020 LIT.: Online hodina (10:35 - 11:20)  link: https://meet.google.com/shy-pwky-xov

      Ľuboš Zeman V dolinách - hodina získavania nových vedomostí a zručností

      Učebnica LV str. 32 - 34. Rozbor textu populárnej piesne. Básnický prívlastok - epiteton. Vyhľadať v texte jazykové prostriedky - epiteton, metafora, personifikácia, prirovnanie. Určiť tému a hlavnú myšlienku básne/piesne. Zápis poznámok do zošita. Na portál Bezkriedy som Vám poslala prezentáciu o piesni, o textárovi Ľubošovi Zemanovi a interpretoch/spevákoch piesne.

       

      4.11.2020 SJ: Online hodina (10:35 - 11:20) 

      Osobné zámená - previerka - kontrola a overovanie vedomostí žiakov

       

      3.11.2020 LIT.: Online hodina (09:40 - 10:25)  

      Ľudová slovesnosť, básne - hodnotenie a klasifikácia vedomostí žiakov

      Daniel Hevier - Pieseň pre tvoje uši práca s textom 

      Rozbor a vyhodotenie správnych odpovedí z testu Ľudová slovesosť, básne. 

      Učebnica LV str. 30 - 31. Osvojenie nového literárneho pojmu detská populárna pieseň. Daniel Hevier - charakteristika osobnosti textára populárnych piesní. Pieseň pre tvoje uši - rozbor textu.  

       

       Štvrtý týždeň: 26.10. - 29.10.2020

      29.10.2020  LIT.: Online hodina (10:35 - 11:20) 

      Ľudová slovesnosť, básne - kontrola a preverovanie vedomostí žiakov

      Žiaci na hodine píšu do zošitov odpovede na otázky z dvoch tematických celkov - ľudová slovesnosť (príslovia, porekadlá, pranostiky, hádanky a epické a lyrické básne, ktoré sme rozoberali na hodinách literatúry. Svoje odpovede na konci hodiny posielajú ako prílohu v mail-e na kontrolu na pracovný mail: marusinova@zskombj.sk.

       

      28.10.2020 SJ: Online hodina (10:35 - 11:20)  

      Osobné zámená - kontrola správneho riešenia úloh z PL - osobné zámená

      Argument a protiargument - opakovanie a upevňovanie pojmov

      Učebnica SJ str. 22 - 24 a zošit SJ. Zopakujte si - argument - tri časti 1. vyhlásenie, 2. dôvody, 3. dôkazy. Zapamätajte si - protiargument. 

      DÚ - pracovný zošit Hravá slovenčina str. 12-13/7. úloha - napísať 5 argumentov na jednotlivé témy diskusie.

       

      27.10.2020 LIT.: Online hodina (9:40 - 10:25)

      Ján Smrek - Oči - hodina získavania nových vedomostí a zručností

      Učebnica LV str.28 - 29.  Osobnosť básnika Jána Smreka. Práca s textom - rozbor básne. Vyhľadať umelecké jazykové prostriedky.

       

      26.10.2020 SJ: Osobné zámená - opakovanie a upevňovanie vedomostí žiakov  - samostatná práca žiakov 

      Klikni: Zamena_-_PL.docx

      Posielam PL - osobné zámená. Je potrebné vypracovať jednotlivé úlohy písomne. Odpovede a riešenia si napíšte do svojich zošitov SJ, aby ste mohli kontrolovať správne riešenie úloh na nasledujúcej hodine slovenského jazyka. 

       

       Tretí týždeň: 19.10. - 23.10.2020

      23. 10.2020 SJ: Online hodina (9:40 - 10:25)      link:  http://meet.google.com/gfg-wofh-sqc

      Osobné zámená  - kontrola riešenia úloh a upevňovanie vedomostí žiakov

      Učebnica SJ str. 21/6. a), b) a zošit. Pracovný zošit Hravá slovenčina str. 11 - 12/úlohy 4, 5, 6.

       

      22.10.2020 LIT.: Online hodina (10:35 - 11:20) 

      Milan Rúfus: Popoluškine šaty  - práca s textom (rozbor básne)

      Práca s textom - učebnica LV str. 26 - 28. Predstaviť osobnosť básnika Milana Rúfusa. Čítanie textu básne Popoluškine šaty - rozbor básne. Vyhľadať obrazné pomenovania - pojem metafora -  poznámky do zošita.

      21. 10. 20202 SJ: Precvičovanie a upevňovanie osobných zámen  samostatná práca žiakov

      Precvičujete a opakujete si vedomosti o osobných zámenách. Pomáhajte si poznámkami a informáciami z prezentácie o osobných zámenách, ktorú som Vám poslala na portál Bezkriedy. 

      Vypracujte písomne do zošitov z učebnice str. 21/6. cvičenie a), b). V prepísanom texte farebnou ceruzou podčiarknite alebo zakrúžkujte doplnené tvary zámen. V 6. úlohe po b) vypíšte z textu tri neohybné zámená osobitne.

      Neposielajte mi na kontrolu vypracované cvičenie, správne riešenie budeme kontrolovať na online hodine!

       

       Druhý týždeň: 12.10. - 16.10.2020

      SJ: Osobné zámená - základné a privlastňovacie

      Na portáli bezkriedy som Vám poslala prezentáciu o osobných zámenách, z ktorej si zopakujete a naučíte sa dôsledne - delenie, skloňovanie a pravopis osobných zámen. Robte si do svojich zošitov postupne poznámky o zámenách, pretože toto učivo nie je vysvetlené v učebnici SJ. 

      SJ: Rozhovor nie sú iba slová. Učebnica str.  18 - 20. 

      Prečítajte si v poučke Zapamätajte si/str. 19 - pojmy: dialóg, replika, slovna a neslovná komunikácia - mimika, gestikuácia, postoj a vzdialenosť. Naučte sa tieto pojmy, aby ste ich vedeli vysvetliť a rozlíšiť. Posielam Vám aj prezentáciu o neverbálnej (neslovnej) komunikácii ako doplnkový materiál - slúži na dôkladnejší výklad nového učiva. Klikni: Neverbalna_komunikacia_(1).ppt

      V pracovnom zošite Hravá slovenčina vypracujte na str. 10/ 1. úloha.

      LIT: II. Poézia - Básne

      Samo Chalupka Turčín Poničan - učebnica LV str. 22 - 25.  Posielam Vám o autorovi Samovi Chalupkovi prezentáciu, v ktorej máte bližšie predstaveného autora a jeho tvorbu. Klikni:  Samo_Chalupka.ppt

      Prečítajte si text básne Turčín Poničan  na str. 22 - 23.  Ide o báseň, ktorá má dej, vystupujú v nej postavy, takže je to epická báseň s protitureckou tematikou. Prepíšte si do zošitov literatúry poznámky o autorovi a o básni. Klikni: Turcin_Ponican__poznamky_do_zosita_(rozbor).docx  

      DÚ: Zostavte  a napíšte do zošitov dejovú osnovu básne Turčín Poničan ( min. 7 bodov - max. 10 bodov) cez kľúčové slová. Nepíšte dlhé rozvité vety! Pošlite na kontrolu do štvrtka 15. 10. do 18:00 na môj pracovný mail !!!

      Online hodina SJ: 14.10. o 11:00 (streda) link na miestnosť:    http://meet.google.com/gfg-wofh-sqc

      Správne riešenie úlohy zo SJ:  VSTUPNY_DIKTaT_c._1_riesenie.pdf

      Prvý týždeň: 5.10 - 9.10. 

      SJ: Opakovanie vedomostí z 5. ročníka - pracovný zošit Hravá slovenčina str. 6 - 9. Vypracujte zvyšné úlohy v pracovnom zošite Hravá slovenčina str. 6,7 / úlohy 11, 12, 13, 14, 15, 16. Otestujte sa v opakovaní vedomostí na str. 8 - 9. 

      Poslala som Vám na stredu 7. 10.  zverejnený o 9:00 online vstupný test na bezkriedy, prosím, otvorte si ho a vypracujte ho.  Zároveň budem mať okamžitú spätnú väzbu a vyhodnotenie vašich odpovedí v percentách. 

      SJ: Precvičovanie pravopisu z 5. ročníka. Posielam doplňovačku - vstupný diktát. Prepíšte text diktátu do zošita s doplnenými hláskami y/ý, i/í, pozor aj na spodobovanie písmen/hlások. Klikni: VSTUPNY_DIKTaT_c._1.pdf

      Pošlite na kontrolu prepísaný text diktátu do štvrtka 8.10. do 18:00 na môj pracovný mail gubova@zskombj.sk !!!

      Literatúra: Anekdoty - Slávne výroky - učebnica LV str. 17 - 19.

      Prečítajte si krátke a vtipné príbehy - anekdoty v učebnici na str. 17 a na str. 18/Zistili ste,  že... . Prepíšte si do zošitov pojem anekdota str. 18/Budeme si pamätať .  Na strane 19 sú vtipné slávne výroky, prečítajte si ich a dva najvtipnejšie výroky  si  prepíšte do svojich zošitov. DÚ: Vymyslite takýto vtipný výrok aj  vy a zapíšte si ho do zošita.