• 37032

     • Technická výchova - 6. D

     •  

      ŠTVRTOK - 15. 4. 2021 - ONLINE HODINA

                       ČAS: 10. 35 HOD.

       

                OBYVATEĽSTVO AMERIKY

      - pestré zloženie obyvateľstva - belosi, černosi, miešanci, 

         indiáni

      - v chladnom PP žije málo obyvateľov

      - väčšina obyvateľov žije v nížinách a v pohoriach s malou

       nadmorskou výškou / v miernom podnebnom pásme /

      - v teplom PP veľa ľudí žije vo vyššej nadmorskej výške

      - pre Ameriku sa často používa názov  Nový svet

      - od konca 18. do zač. 20. storočia - pribúdalo prisťahovalcov z Európy

      - 2. polovica 20. storočia - prisťahovalci z Ázie

      - INDIÁNI museli ustúpiť prisťahovalcom, dnes žijú v strednej

        a JA

      - v krajine žije viac ako 1 miliarda obyvateľov

      - najviac obyvateľov žije na:

        1. východe SA od pobrežia AO po Veľké  kanadské jazerá

        2. veľa žije aj v blízkosti pobrežia TO na západe USA

        3. JV časť Brazílie a pri ústí rieky Paraná

      - ľudoprázdne sú územia na severe SA,

        ostrovy v ARKTÍDE/ zriedka osady Inuitov - Eskimákov/, 

        riedko - Aljaška, Kordillery v SA, Kanada, vlhké a horúce

        nížiny pozdĺž Amazonky, Orinoca, juh Ameriky, Patagónia

      Obyvateľstvo

      - niektoré mestá patria k najväčším na svete: Ciudad de México, 

        Sao Paulo, New York, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Los Angeles...

      - v Strednej a JA badáme rýchly rast obyvateľstva

      Náboženstvo

      - prevláda kresťanstvo

      SA - protestanti

      stredná a JA Amerika - katolíci

      - najviac sa rozpráva po španielsky, potom po anglicky, 

        na 3. mieste je portugalčina / Brazília /

       

      POZNÁMKY POŠLITE.

       

      Žáková

      .........................................................................................

      ŠTVRTOK - 8. 4. 2021 - ONLINE HODINA

                       ČAS: 10. 35 HOD.

       

           ZAUJÍMAVOSTI PRÍRODY AMERIKY

       

      Amerika má veľa zaujímavých miest, ktoré vytvorila príroda.

      1. kaňon rieky Colorado - rieka dostala pomenovanie podľa

          červenej farby

      2. rieka Amazonka - najdlhšia a najvodnatejšia rieka sveta

      3. Niagarské vodopády, Iguazu a Angelov vodopád - najvyšší

      4. Yellowstonský NP - 1. na území SA - 1872 r. známy 

          gejzírmi

          Yosemitský, Sekvojový, Wood Buffalo, Jasper Banff - všetky

          v SA

      5. Patagónia - juh JA - horské štíty, ľadovcové jazerá,

          pusté pláne,  silný vietor...

      6. Ohňová zem - najjužnejšia časť JA - samičky tučniakov

      7. Amazonská nížina - amazonský prales - unikát svetovej

          prírody, výrub lesov

      8. Údolie smrti v Kordillerach - najsuchšia a najnehostin- 

          nejšia americká púšť, najnižšie miesto na kontinente

         / 86 m pod hladinou mora /, v minuloasti tu bolo

          jazero, v lete teploty až 57 stupňov C

      9. púšť Atacama - Chile, dlhá 3700 km, najvyprahnu-

          tejšia na svete, rozsiahlé štrkové pláne, soľné

          jazerá- časť býva bez dažďa aj niekoľko rokov

      10. hurikány a tornáda

           - hurikány vznikajú nad Mexickým zálivom, 

           Karibským morom, putujú nad pevninu, 

           sprevádzajú ich búrky, prietrže mračien, 

           silný vietor, berie všetko živé/ najznámejšie

           Andrew a Katrina /

          - tornáda vznikajú nad pevninou, zasiahnu iba

            malé územie, vytvárajú sa pri veľkom rozdiele

            v teplote vzduchových hmôt


      POZNÁMKY SI OPÍŠTE DO ZOŠITA.

       

       

      Žáková

      ----------------------------------------------------------------------------------

      ŠTVRTOK - 25. 3. 2021 - ÚLOHY NA WEBE

       

               TYPY KRAJÍN AMERIKY

       

      Od podnebia závisí rastlinstvo, živočíšstvo a pôdy.

      V jednotlivých podnebných pásmach sa vytvorili rôzne typy krajín.

      V Amerike sú všetky typy krajín.

      1. dažďové pralesy - zaberajú najväčšiu časť nížin /hlavne Amazonská/

      2. savany - sever JA a na juh od Amazonskej nížiny

      3. púšte a polopúšte

      SA

      a/ Údolie smrti - najsuchšia a najnehostinnejšia americká púšť

      - najnižšie miesto na kontinente/ 86 m pod hladinou mora/

      - v minulosti tu bolo jazero, preto je dno pokryté vrstvou soli

      - v lete až do 57 stupňov Celzia

      b/ Mohavská púšť

      - západ USA - vo výške 600- 1800 m  n. m.

      c/ Gilská púšť - JV od Mohavskej

      d/ Sonora - časť v USA a časť v Mexiku

      - symbolom je kaktus saguáro - endemit

      - môže obsahovať až 800 l vody/ bez nej vydrží až dva roky/

      - po dažďoch púšť zakvitne

      JA

      - púšť Atacama - Z JA/sever Chile/

      - dĺžka 3700 km

      - rozsiahle štrkové pláne

      - masívy vymodelované eróziou a soľné jazerá

      - sú tam miesta, kde nepršalo 400 rokov

      4. vždy zelené tvrdolisté subtropické lesy

      5. subtropické vlhké lesy

      6. stepi

      SA- prérie

      - západne od rieky Mississippi-

       - pestovanie obilia, chov dobytka

      JA - pampy

      - juh Laplatskej nížiny

      7. listnaté a zmiešané lesy 

      - prevládajú nižšie

      - typické stromy - buk a javor

      - druhovo bohaté

      8. ihličnaté lesy/tajga/ - najväčšie plochy v Kanade, Kordillery,

       

      9. tundra - severná časť SA, Aljaška, Ohňová Zem

      -  teplota nad bodom mrazu iba niekoľko týždňov,

          mesiacov v roku

      - zakrpatené stromy, kríky, riedka tráva, močariská

      10. polárne krajiny - sneh, ľad

       

      POZNÁMKY OPÍSAŤ DO ZOŠITA.

       

      Žáková

      ...........................................................................................

       

      ŠTVRTOK - 18. 3. 2021 - ONLINE HODINA

                          ČAS: 10. 35. HOD.

                    VYHODNOTENIE TESTU

       

      Žáková

      -------------------------------------------------------------------------------------------
      ŠTVRTOK - 11. 3. 2021 - ONLINE HODINA

                          ČAS: 10. 35 HOD. 

                    OPAKOVANIE - PÍSOMKA

      1. Doplň vety:

      Ameriku tvoria 2 ......................., a to    ..................................  a ...................................... .

      Ameriku od Ázie oddeľuje .....................................      ................................ .

      Na západe Ameriky sa tiahne pohorie ...................................... .

      Najväčšou nížinou je ............................................. .

      Na pestovanie sa využíva ..............................................  a ............................................     nížina  .

      Najväčšiu časť Ameriky odvodňuje  ........................................   oceán.

      Najvyšší vodopád sveta sa volá   ..................................... .                                          .

      Najväčšia rieka sveta je ......................................... .

      Podnebie Ameriky ovplyvňuje najmä .........................      ....................... a ...........................  ........................... .

       

      2. Vymenujte všetky Veľké kanadské jazerá.

       

       

      3. Vymenujte najznámejšie pohoria v Amerike/S a J/.

       

       

      4. Kto a kedy objavil Ameriku?

       

      5. Podľa koho je pomenovaná Amerika?

       

      6. Ako sa volá prieplav medzi SA a JA?

       

      7. Aká nížina sa nevyužíva pre poľnohospodárstvo?

       

      8. Čo sú to pampy?

       

      9. Ako sa volá najvyšší vrch Ameriky?

       

      10. Priraď rieky: Amazonka, Mississippi, Mackenzie, Yucon, Columbia, Missouri, 

            Parana, Orinoco, Rio Grande, Rieka Sv Vavrinca k úmoriam.

       

           a/ Tichý oceán

           b/ Severný ľadový oceán

           c/ Atlantický oceán

           d/ Indický oceán

       

       

      Žáková

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       

      ŠTVRTOK - 4. 3. 2021 - ÚLOHY NA WEBE

       

             PODNEBIE AMERIKY

      V Amerike sa vyskytujú všetky podnebné pásma.

      Podnebie ovplyvňuje aj nadmorská výška.

      1. teplé podnebné pásmo - teplé podnebie majú ostrovy na okraji Karibského mora, SA

        v okolí Mexického  zálivu, JA v okolí rovníka

      2. subtropické podnebné pásmo - tvorí prechod medzi teplým a miernym

       pásmom - územie okolo Mexického  zálivu má subtropické podnebie

      3. mierne podnebné pásmo - najväčšia časť SA, juh JA/striedanie 4 ročných

          období/

      4. studené podnebné pásmo - sever SA - zrážok málo, teplota väčšinou pod nulou

       

      V teplom podnebnom pásme majú ľudia lepšie podmienky pre život vo vyššej

       nadmorskej výške než v nížinách/veľmi teplo a vlhko/.

       

       Z PZ  vypracujete 1., 2., 3. úlohu na str. 26.

       

      POŠLITE DO KONCA TÝŽDŇA.

       

      Žáková

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       

      ŠTVRTOK - 18. 2. 2021 - ONLINE HODINA

                         ČAS: 10. 35 HOD.

       

             VODSTVO AMERIKY

      ÚMORIE - územie, z ktorého 1 alebo viac riek odvádza vodu do mora, oceánu

      Amerika patrí k 3 úmoriam:

      1. úmorie SĽO - Mackenzie

      2. úmorie TO - Yukon, Colorado -SA

      3. úmorie AO - najviac riek -Mississippi, Rieka svätého Vavrinca, Missouri, Rio Grande

                                /SA/

                                 Amazonka, Parana, Orinoco, Uruguaj, Negro, Sao Francisco

       

      - rieky tu patria k najdlhším a naj vodnatejším

      - využívajú sa na prepravu tovarov a ľudí

      - výroba elektrickej energie

      Jazerá

      SA

      1. Veľké kanadské jazerá/5/ - medzi USA a Kanadou - Horné/ najväčšie/, Michiganské, Hurónske, 

                                                           Ontárijské, Erijské

      2. Veľké medvedie jazero

      3. Veľké jazero otrokov

      - patria k ľadovcovým jazerám

      JA

      1. Titicaca/medzi Peru a Bolíviou/, v nadmorskej výške takmer 4 tisíc m n. m.

      2. Maracaibské jazero - sever, morský záliv postupne uzatvorený riečnymi nánosmi

       

      Vodopády

      SA 

      1. Niagarské vodopády - na Niagare medzi Erijským a Ontárijským jazerom

           najviac navštevované

      JA

      2. Angelov vodopád - Venezuela, najvyšší na svete/979 m/

      3. Iguazú - hranica medzi Brazíliou a Argentínou - viac navštevované

       

      Ľadovce

      1. pevninské - Grónsko a arktické ostrovy

      2. horské - Aljaška, SZ Kanady, Patagónia

       

      V PZ VYPRACUJTE 3., 4. ÚLOHU NA STR. 25.

      ÚLOHY POŠLITE DO KONCA TÝŽDŇA.

       

      Žáková

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       

       

                              

       

       

      ŠTVRTOK - 11. 2. 2021 - ONLINE HODINA

                         ČAS: 10. 35 HOD.     

                

                     POVRCH AMERIKY

      Pohoria

      1. Kordillery - najdlhšia horská reťaz sveta/viac než 15 tisíc km/, viaceré pohoria - 

                              Skalnaté , Pobrežné, Kaskádové vrchy

                            - v JA sa volá ANDY/ najvyšší vrch Aconcangua - 6959 m n. m.

                            - časté zemetrasenia a aktívne sopky

      2. Appalačské vrchy - východ SA

      3. Brazílska vysočina - východ JA

      4. Guyanská vysočina - sever JA

      - pohoria sú bohaté na nerastné suroviny, najmä rudy rôznych kovov

      Nížiny

      - nie všetky sú vhodné na pestovanie

      SA

      1. Mississippská nížina - vhodná spolu s prériami

      2. Pobrežná nížina - vhodná

      3. Arktická - nevhodná

      JA

      1. Amazonská - nevhodná/ dažďový prales/

      2. Laplatská - využíva sa na pestovanie

      Púšte

      1. Gilská púšť - SA

      2. Púšť Atacama - JA

      Plošiny

      SA

      1. Laurentínska

      2. Coloradská

      3. Mexická

       

      POZNÁMKY DO KONCA TÝŽDŇA.

       

      Žáková

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       

       

      ŠTVRTOK - 4. 2. 2021 - ONLINE HODINA

                         ČAS: 10. 35 HOD.

       

             ČLENITOSŤ POBREŽIA AMERIKY

       

      - pobrežie Severnej Ameriky je omnoho členitejšie ako Južná Amerika/ veľké zálivy, polostrovy,

        ostrovy/

      SA

      1. Aljašský polostrov

      2. Kalifornský polostrov

      3. Yucatán

      4. Florida

      5. Labradorský polostrov

      6. Veľké Antily - Kuba, Haiti, Jamajka, Portoriko...

      7. Malé Antily

      8. Grónsko - najväčší ostrov sveta /patrí Dánsku/

      9. Baffinov ostrov

      10. Viktóriin ostrov

      11. Ostrovy kráľovnej Alžbety

      12. Ostrovy kráľovnej Šarloty

      13. Havajské ostrovy

      14. Bermudy

      15. Hudsonov záliv

      16. Mexický záliv

      17. Karibské more /považuje sa za záliv/

      18. Panamský prieplav - prekopaný cez Panamskú šiju v 19. stor., aby skrátil cestu 

             lodiam z Atlantického do Tichého oceánu

      JA

      1. Ohňová zem - najväčší ostrov

      2. Galapágy - Korytnačie ostrovy

      3. Falklandy

      4. Veľkonočný ostrov

      5. Drakov prieliv

       

      ÚLOHY POŠLITE DO KONCA TÝŽDŇA.

       

      Žáková

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      ŠTVRTOK 28. 1. 2021 - ONLINE HODINA

                         ČAS: 10. 35 HOD.

       

      AMERIKA- POLOHA, OBJAVOVANIE

       

      - minulosti sa pre tento svetadiel používal názov NOVÝ SVET

      - za objaviteľa sa považuje KRIŠTOF KOLUMBUS, myslel si, že objavil novú cestu do INDIE, preto 

      aj obyvateľov nazval Indiánmi. Až po jeho smrti zistili, že je to nový svetadiel

      - názov Amerika sa používa od začiatku 16. stor. / podľa talianskeho cestovateľa AMERRIGA

       VESPUCCIHO

      - tvoria ju 2 kontinenty - Severná a Južná AMERIKA

      - obmývajú ju 3 oceány - Atlantický, Tichý, Severný ľadový

      - leží na severnej a južnej a zároveň na západnej pologuli

      - rovník prechádza severnou časťou Južnej AMERIKY

      - používa sa tu rozdielny čas

       

      POZNÁMKY DO KONCA TÝŽDŇA.

      Žáková

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      ŠTVRTOK - 21. 1. 2021 - ONLINE HODINA

                       ČAS: 10, 35 HOD.

      OPAKOVANIE, HODNOTENIE

      Žáková

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      ŠTVRTOK - 14. 1. 2021 - ONLINE HODINA

                      ČAS: 10. 35 HOD.

      ZOPAKUJTE si doposiaľ prebraté učivo, skúšam na známky.

      Žáková

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      ŠTVRTOK - 17. 12. 2020 - ONLINE HODINA

                    ČAS: 10. 35 HOD.

       

      POLÁRNE OBLASTI ZEME

      - sú to oblasti pri póloch

      - nachádzajú sa tam pevninské ľadovce/na mape vyznačené bielou farbou = chlad, zima/

      - slnko je tesne nad obzorom alebo vôbec  nevychádza/polárny deň a polárna noc/

      - nestriedajú sa tu ročné obdobia

       

      ANTARKTÍDA

      - najjužnejší svetadiel

      - približne uprostred leží južný pól

      - pokrýva ju pevninský ľadovec/ približná hrúbka 2200 m/

      - hornatý svetadiel s činnými sopkami

      - odlomené kusy ľadu sú nebezpečné pre lode

      - v ľadovci sú obrovské zásoby pitnej vody/ pri roztopení by voda zaplavila desatinu súše/

      - bola tu nameraná najnižšia teplota na zemi/takmer - 90 stupňov/

      - sú tam silné vetry

      - je to neobývané územie/patrí všetkým a zároveň nikomu, ľudia tam môžu prísť iba v mieri, nesmú sa 

      tam skúšať zbrane/

      - je tam okolo 40 vedeckých základní, obývané sú počas krátkeho leta

      - rastie tam málo rastlín

      - typické živočíchy: tulene, tučniaky, albatrosy

      - veľké zásoby nerastných surovín, ale ťažba by bola veľmi nákladná

       

      ARKTÍDA A GRÓNSKO

      Arktída - oblasti na sever od severnej polárnej kružnice

      -prevažnú väčšinu zaberá Severný ľadový oceán/pokrytý ľadom s hrúbkou niekoľko metrov

      - pevnina je súčasťou AMERIKY, ÁZIE, Európy

      - nachádza sa tam najväčší ostrov sveta - GRÓNSKO, väčšinou pokrytý pevninským ľadovcom

      - osídlená je len južné a juhozápadné pobrežie 

      - pôda je väčšinou roka zamrznutá

      - časť obyvateľov tvoria pôvodní Inuiti/ Eskimáci/, lovia ryby, tulene, veľryby

      - keď ho v 10. storočí objavili Vikingovia, bol pokrytý zeleňou/Grónsko = Zelený ostrov

      - využíva sa tu lodná a letecká doprava

      - cestná doprava takmer neexistuje, okrem terénnych áut


      POZNÁMKY SI OPÍŠTE DO ZOŠITA.

      .VYPRACUJTE TABUĽKU NA STR: 39.


      PRAJEM VÁM PRÍJEMNÉ SVIATKY, VEĽA ZDRAVIA A POHODY V RODINE.

      Žáková

       

       

       

       

      ŠTVRTOK - 10. 12. 2020 - ONLINE HODINA

                          ČAS: 10. 35 HOD.

       

                          OCEÁNIA

      - je to názov pre väčšie, menšie ostrovy a súostrovia v Tichom oceáne

      Delíme ich na:

      1. MELANÉZIU - väčšie ostrovy na S a V od Austrálie

      - najzaujímavejší ostrov  - Nová Guinea/ 2. najväčší ostrov sveta, hornatý povrch, zalesnený,

        časté zemetrasenia a sopečná činnosť, teplé a vlhké podnebie, pôvodní obyvatelia - 

         -černosi

      2. MIKRONÉZIU - malé ostrovy a súostrovia v SZ časti TO

      - veľa malých korálových ostrovov, patrí tu aj súostrovie Mariány - Mariánska priekopa - najhlbšie

        miesto v oceáne - približne 11 km

      3. POLYNÉZIU - ostrovy medzi Havajskými ostrovmi a Novým Zélandom - majú väčšinou sopečný 

          pôvod, tvoria oblúk

      - najvyspelejší štát Oceánie - NOVÝ ZÉLAND, 2 ostrovy oddeľuje Cookov prieliv, Severný ostrov má 

        činné sopky a horúce pramene, časté zemetrasenia, Južný ostrov - Južné Alpy/najvyšší vrch -

      - Cookov vrch, ľadovce vytvorili úzke zálivy -fjordy s vysokými útesmi

      - na Južnom ostrove je veľa vodnatých riek - vodné elektrárne

      - väčšina obyvateľov - potomkovia prisťahovalcov z Európy, žijú tam aj Maori

      - najväčšie mesto - Auckland, hlavné mesto - Wellington

      - chov oviec - mlieko, mäso, vlna

      - výroba potravín, elektrotechnických strojov a prístrojov, spracovanie dreva

      - v službách pracuje najviac obyvateľov

      HAVAJSKÉ OSTROVY

      - známe pláže

      - sopečná činnosť

      - najznámejšia sopka - Mauna KEA

      - spadne tu až 12 000 mm zrážok ročne

      - patria USA

      - obyvatelia pracujú v obl. cestovného ruchu

       

      Z PRACOVNÉHO ZOŠITA ÚLOHY NA STR. 17.

      VŠETKO POŠLITE DO KONCA TÝŽDŇA.

       

      Žáková

       

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      ŠTVRTOK - 3. 12. 2020 - ONLINE HODINA

                             ČAS: 10. 35 HOD.

       

                  TICHÝ OCEÁN

      - najväčší zo všetkých

      - najvzdialenejší od Európy

      - najneskôr prebádaný

      - nazývaný aj PACIFIK

      - rozloha 180 mil. km2

      - obmýva: AMERIKU, ÁZIU, AUSTRÁLIU, ANTARKTÍDU

      - málo sa využíva na prepravu, kvôli rozlohe

      - bohatý na ryby/pobrežie Aljašky, Japonska, Čile, Peru

      - veľa rýb je na miestach, kde sa stretávajú chladné a teplé vody oceánu, tam je aj veľa 

         planktónu

      - vyloví sa tam najviac

      - veľké masy vody - morské prúdy /teplé a studené, majú vplyv na podnebie/

      - sopečné ostrovy - veľké množstvo, ležia v okrajových častiach

      - sú tam časté zemetrasenia, môžu vyvolať cunami - nebezpečné v pobrežných oblastiach

       

      ÚLOHY

      1. Vypíšte najväčšie okrajové moria TO

      2.  Vyhľadajte najväčšie ostrovy a súostrovia v TO

       

      POŠLITE DO KONCA TÝŽDŇA

       

      Žáková

       

      ŠTVRTOK - 26. 11. 2020 - ONLINE HODINA

       

       

       

                            ČAS: 10. 35 HOD. 

           VYHODNOTENIE TESTU

       

      DOMÁCA ÚLOHA

      NAPÍŠTE, AKÉ PROBLÉMY ĽUDSTVA SA POVAŽUJÚ ZA GLOBÁLNE EKOLOGICKÉ PROBLÉMY.

      VYBERTE SI JEDEN A CHARAKTERIZUJTE HO PODROBNEJŠIE.

      ODPREZENTUJETE TO NA NASLEDUJÚCEJ HODINE/ NA ZNÁMKY/.

      Žáková

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      ŠTVRTOK - 19. 11. 2020 -ONLINE HODINA

                         ČAS: 10. 35 HOD.

      OPAKUJTE VŠETKO OD ZAČIATKU. 


      PRIPOJTE SA NA HODINU.

       

                    TEST- AUSTRÁLIA- PRÍRODNÉ POMERY

       

       1. Austrália sa nachádza na pologuli:

      a/ východnej         b/ západnej           c/ severnej             d/ južnej

       

      2. Čo je to endemit.

       

      3. Napíš 2 rastlinné a 2 živočíšne endemity.

       

      4. Porasty suchých saván sú:

      a/ scrub

      b/ creek

      c/ vádí

       

      5. Vymenuj štáty a teritóriá Austrálskeho zväzu.

       

      6. Nájdi názvy miest.

      BER - CAN - RA

      NEY - SYD

      NE - BOUR - MEL

      DE - A - DE - LAI

       

      7. Ktorá z týchto plodín sa v Austrálii nepestuje?

      pšenica, cukrová trstina, bavlník, citrusy, tropické ovocie, cukrová repa

       

      8. Dopĺň:

      a/ najvyššie pohorie -

      b/ najväčšie mesto - 

      c/ najväčší ostrov -

      d/ najdlhšia rieka -

      e/ najvyšší vrch -

      f/ najvýznamnejší útvar -

      g/ najväčšie jazero -

       

      9. Austrália je bývalou kolóniou:

      a/ Veľkej Británie

      b/ Holandska

      c/ Poľska

      d/ Nemecka

       

      10. Austrália je najväčším producentom na svete:

      a/ pšenice

      b/ vlny

      c/ mäsa

      d/ ovocia

       

      11. Východné pobrežie objavil:

      a/ J. Cook

      b/ R. Scott

      c/ M. Polo

      d/ R. Amundsen

       

      12. Vymenuj typy krajín v Austrálii.

       

      13. Vymenuj najvážnejšie problémy Austrálie.

       

      14. Austrália má:

      a/ viac ako 20 miliónov obyvateľov

      b/ viac ako 60 miliónov

      c/ menej ako 20 miliónov

       

      15. Pôvodní obyvatelia Austrálie boli ................

       

      OPAKUJTE VŠETKO OD ZAČIATKU.

      PRIPOJTE SA NA HODINU.

       

      ŽÁKOVÁ

       

       

      ŠTVRTOK - 12. 11. 2020 - ÚLOHY NA WEBE

       

       

      1. poznámky si opíšte do zošita

      2. vypracujte úlohy

       

      HOSPODÁRSTVO AUSTRÁLIE

      Austrálsky zväz je vyspelý priemyselno- poľnohospodársky štát s vysokou životnou úrovňou.

      Najviac obyvateľov pracuje v službách a priemysle.

      Poľnohospodárstvo

      Prírodné podmienky väčšiny územia nie sú vhodné pre poľnohospodárstvo, ale aj tak dokážu vyprodukovať

      dostatok produktov, ba ich aj vyvážať.

      Prevláda živočíšna výroba.

      Poľnohospodárstvo sa zameriava na vývoz.

      Hospodári sa na farmách.

      Pestované plodiny: pšenica - vývoz

                                         cukrová trstina

                                         bavlník

                                         citrusy

                                         tropické ovocie

      Chov: ovce - vlna/najväčší producent a vývozca na svete/

                 hovädzí dobytok - mäso, koža- vývoz, mlieko

      Ťažba nerastných surovín

      - veľké prírodné bohatstvo

      - čierne a hnedé uhlie, zlato, striebro, diamanty, železná ruda, bauxit, urán, meď, olovo, opály....

      Priemysel

      - hutnícky

      - energetický - vodné, veterné elektrárne, využitie uhlia

      - strojársky - výroba lodí, áut, lietadiel, poľnohospodárskych zariadení

      - chemický

      - potravinársky- spracovanie mäsa

      - spracovateľský- spracovanie kože, vlny...

      - najväčšie priemyselné strediská: Sydney, Melbourne

      Doprava

      - železničná - preprava nákladov

      - letecká - preprava na veľké vzdialenosti

      - lodná - hlavne s Japonskom a JV Áziou

      - cestná - cestné vlaky

      Služby

      - tam pracuje najviac ľudí - obchod, cestovný ruch, finančníctvo

      - klasické školy sú iba v mestách, na vidieku sa študuje diaľkovo/ prostredníctvom internetu/

      ÚLOHY

      1. Doplň vety:

      Austrálsky zväz tvorí.............štátov a .........teritóriá. Zväz je súčasťou.............................spoločenstva 

      národov. 

      Hlavným mestom Austrálie je.................. .Oveľa viac obyvateľov majú prístavy........................... a ..........................

       

      2. V prešmyčkách nájdi názvy austrálskych miest.

      BER - CAN - RA                   NEY - SYD                  WIN - DAR                NE - BA - BRIS                  DE - A - DE - LAI

      NE - BOUR - MEL

       

      3.Vyrieš krížovku, dozvieš sa názov odvetvia

      a/ Najväčší ostrov Austrálie                                                    - - X - - - - - 

      b/ Ayersova skala inak                                                              - X - - - 

      c/ Krovinaté porasty saván                                                    - - - X -

      d/ Austrálsky endemit                                                             - - X - - - 

      e/ Druhé najväčšie mesto Austrálie                                      - - - X - - - - - 

      f/ Najvyšší strom Austrálie                                                 - - - - - X - - - - 

       

      4. Doplň NAJ....Austrálie

      a/ najvyššie pohorie

      b/ najvyšší vrch

      c/ najdlhšia rieka

      d/ najväčšie jazero

      e/ najväčší ostrov

      f/ najväčšia púšť

      g/ najvýznamnejší útvar

      h/ najväčšie mesto

      ch/ najväčší vačkovec

      i/ najväčší vták

      j/ najlenivejšie zviera

       

      ÚLOHY POŠLITE DO 13. 11. 2020

      BUDÚ ZNÁMKOVANÉ.

      Žáková

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       

       

      ÚLOHY NA 5. 11. 2020

      ŠTVRTOK - 5. 11. 2020 - ONLINE HODINA

                           ČAS: 10. 35 HOD:

      LINK: https://meet.google.com/fhz-iefh-tir

       1. pripravte si učebnicu, zošit, pero   

      2. poznámky si opíšte do zošita

       

      PROBLÉMY OBYVATEĽOV AUSTRÁLIE

       

      Obyvatelia musia riešiť problémy, ktoré súvisia s prírodnými podmienkami kontinentu,

      Najzávažnejšie problémy:

      1. stenčovanie ozónovej vrstvy

      Oslabená ozónová vrstva prepúšťa viac ultrafialového žiarenia -výskyt rakoviny kože. nepriaznivý vplyv       

       na rastliny a živočíchy.

      2. nepôvodné rastliny a živočíchy

      Vysadil ich človek alebo sa dostali náhodne, nekontrolovateľne sa šíria a môžu spôsobiť katastrofu.

      - králik divý, opuncia -. vytláča pôvodné rastliny

      3. nedostatok vody a veľké suchá

      - poľnohospodári budujú zavlažovacie zariadenia, vŕtajú artézske studne, budujú vodné nádrže

      - vodovody vedú vodu do vnútrozemia/mestá, farmy, podniky.../

      - málo zrážok spôsobuje úhyn zvierat a rastlín

      4. veľké požiare

      - spôsobujú ich suchá a vysoké teploty, veľké škody/ aj na ľudských životoch

      ÚLOHY POŠLITE DO 6. 11, 2020

      Žáková

       

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      MILÍ ŽIACI!

      ŠTVRTOK - 29. 10. 2020 - ÚLOHY Z WEB STRÁNKY

      1. prečítajte si z učebnice učivo na str. 25., 26., 27.

      2. poznámky si opíšte do zošita, pošlite

      3. opakujte od začiatku Austrálie

      4. nakreslite vlajku Austrálie, pošlite spolu s poznámkami

       

      OBYVATEĽSTVO AUSTRÁLIE

       

      Koncom 18. storočia sa do Austrálie začali sťahovať noví obyvatelia.

      Prví trestanci založili trestaneckú kolóniu - Nový Južný Wales / stala sa britskou kolóniou/.

      S objavením zlata/ v polovici 19. stor./  sa do Austrálie začali sťahovať ľudia z Veľkej Británie , Írska a iných 

      krajín Európy

      Pôvodní obyvatelia austrálski černosi/ aborigéni/ prišli do Austrálie z JV Ázie.

      Po príchode Európanov sa ich počet znížil/len okolo 150 tisíc/.

      Dnes sú pastiermi alebo predvádzajú turistom tradičné tance, spevy...

      Dnes je mnohonárodným multikultúrnym štátom s viac než 20 miliónmi obyvateľov. 

      Obyvatelia žijú najmä v mestách na pobreží/ cez 80%/.

       Hlavné mesto - CANBERRA.

      Najväčšie mestá - Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide, Perth. 

      Vnútrozemie - veľmi riedko osídlené./menej než 1 obyvateľ na km2/.

      Od r. 1901 je Austrálsky zväz samostatný federatívny štát, je súčasťou Britského spoločenstva národov - hlava štátu

       - britská kráľovná

      Tvorí ho 6 štátov - Západná Austrália

                                       Južná Austrália

                                       Queensland

                                       Nový Južný Wales

                                       Victória

                                       Tasmánia

      2 samostatné teritóriá: Severné teritórium

                                               Teritórium hlavného mesta

       

      ÚLOHY POŠLITE DO 30. 10. 2020.

      S pozdravom Žáková.

       ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       

      ŠTVRTOK  - 22. 10. 2020 o 10.35 hod. BUDEME MAŤ ONLINE HODINU.

      PRIHLÁSTE SA NA ŠKOLSKÝ EMAIL A KLIKNITE NA LINK:https://meet.google.com/fhz-iefh-tir

       

      1. prečítať z učebnice, str. 23- 24

      2. opísať poznámky do zošita

      3. vypracovať úlohy

       

      RASTLINSTVO A ŽIVOČÍŠSTVO AUSTRÁLIE

      Austrália je kontinent endemitov.

      ENDEMIT - rastlinný alebo živočíšny druh, žijúci iba na určitom území a nikde inde sa nevyskytujúci.

      Patria k nim:  vačkovce - koala, kengura, vombat         

                               vajcorodé - ježura, vtákopysk

                               vtáky- papagájec vlnkovaný

                                          kazuár, pštros emu

                                          divoký pes dingo

      Počas osídľovania boli prinesené zvieratá a rastliny - zajace, potkany, psy, kone...., niektoré sa rozmnožili.

      Rastlinné endemity: eukalyptus, banksia, wolémia vznešená

      Typy krajín

      1. púšte a polopúšte - najrozšírenejšie

       -  väčšinou sú pokryté riedkymi porastami nízkych kríkov

       2. suché savany - suchomilné kroviny a riedka tráva, krásne kvety - SCRUB = skrab

       3. dažďové lesy - S a SV

       4. subtropické lesy - juh a ostrov Tasmánia

       5. stepi - pestovanie, pasienky

       6. listnaté a zmiešané lesy

       Východné pobrežie pokrývajú eukalyptové lesy. 

       Listami eukalyptov sa živia koaly.

      Geo1.pdf

      VYPRACUJTE ÚLOHY NA ZNÁMKY A POŠLITE DO 23. 10. 2020.

      __________________________________________________________________________________________________

        ÚLOHY NA OBDOBIE OD 12. 10. DO 16. 10. 2020

      Ahojte, posielam nové úlohy. Prečítajte si látku z učebnice, str. 20 - 21, poznámky opíšte do zošita.

       

      PODNEBIE AUSTRÁLIE

       

      Na podnebie vplýva poloha Austrálie /leží okolo obratníka Kozorožca /.

      - väčšina územia leží v teplom PP

      - množstvo zrážok je rozdielne / najviac SV- striedajú sa tu obdobia dažďov s obdobiami sucha, väčšina územia má suché

      podnebie - nedostatok zrážok, 

      vysoké denné teploty, nízke nočné/

      - juh kontinentu - subtropické podnebie - najlepšie podmienky pre človeka

      - vysoké pohoria na východe bránia zrážkam dostať sa do vnútrozemia

      - západ Austrálie má suché podnebie - vplyv studeného Západoaustrálskeho prúdu

      VODSTVO

      Nedostatok zrážok spôsobil, že Austrália má málo rozvinutú riečnu sieť. 

       - vnútrozemie - občasné vodné toky/creek= krík/, voda iba počas silnejších dažďov

       - väčšia časť vody sa počas leta stráca

       - najvýznamnejšie rieky - Murray= Mery s prítokom Darling

       - jediný zdroj vody vo vnútrozemí - artézske pramene/ voda na východe v pohoriach sa dostáva po nepriepustných horninách

       do vnútrozemia, hromadí sa v zníženinách- artézskych panvách, pri porušení nepriepustnej vrstvy voda vyviera, vzniká

       studňa/

       množstvo vody sa smerom k ústiu zmenšuje - výpar v púšťach, zavlažovanie

      JAZERÁ

      - Eyrovo, Torrensovo, Gairdnerovo, Mackayovo, Amadeovo

       

      POZNÁMKY POŠLITE DO 16. 10. 2020.

      Žáková

      ================================================================================================

      8. 10. 2020

      Ahojte deti, posielam poznámky, opíšte si ich do zošita a pošlite na: zakova@zskombj.sk

       

      AUSTRÁLIA- poloha a povrch

      - leží na južnej pologuli

      - najmenší a najneskôr objavený kontinent

      - pomenovanie od latinského australis= južný

      - rozloha- takmer 7,7 miliónov km2

      - najvzdialenejší

      - najsuchší- tretinu územia tvoria púšte

      - sú tu aj rozsiahle plošiny a panvy

      - obmýva ju Tichý a Indický oceán

      - patrí k nej ostrov Tasmánia

      - sever má členitejšie pobrežie

      - východ- Veľká korálová bariéra- dlhá 2 tisíc km

      - najvyššie pohorie- Austrálske Alpy- Koščuszkov vrch/ JV/

      - Veľké predelové vrchy/ V/

      - nižšie pohoria- Mac Donnellove a Musgravove vrchy

      - púšte: Veľká piesočná, Tanami, Gibsonova, Veľká Viktoriina, Simpsonova- sú kamenisté, so skromným rastlinstvo

      - turistov láka Ayersova skala/ Uluru/- v strednej Austráli, počas dňa mení farbu, ráno- oranžová, poludnie- žltá, večer- 

       červena, výška 348 m

       

      Pracujte s mapou. 

       

      S pozdravom Žáková