• 37032

     • Geografia - 7. D

     • Milé deti!

      ŠKOLSKÝ ROK 2021/ 2022

      6. 6. 2022

      RUMUNSKO

      - rozlohou najväčšie v JV Európe

      - pohorie Karpaty - Dunaj prekonáva prekážky cez Železné vráta

      - Rumunská / Valašská / nížina - úrodné pôdy /černozeme /

      Nerastné suroviny

      - ropa, zemný plyn, uhlie, bauxit

      Priemysel

      1. potravinársky

      2. chemický

      3. strojársky - výroba automobilov - Dacia

      Mestá

       - Bukurešť, Temešvár, Kluž, Brašov, Konstanca

      RV

      - kukurica, pšenica, zelenina, tabak, zemiaky

      ŽV

      - ovce, hovädzí dobytok

      0byvateľstvo

      - Rumuni, Maďari, Rómovia, Slováci

      CR

      - veľmi dobré predpoklady pre rozvoj CR / turistika, historické pamiatky, prímorská rekreácia /

       

      BULHARSKO - Sofia

      - hornatý povrch - Stará planina, Rodope, Rila, Pirin

      - Hornotrácka nížina - úrodné pôdy

      - rieky - Dunaj, Marica

      Nerastné suroviny

      - železná ruda, meď, zinok, olovo

      - morská soľ

      Priemysel

      1. potravinársky

      2. strojársky - lode, poľnohospodárske stroje

      RV

      - slnečnica, ovocie, zelenina, tabak, vinič

      - pestovanie ruží - výroba parfémov

      ŽV

      - hovädzí dobytok, ovce, kozy

      Mestá

      - Burgas, Varna / lodenice / - prístavy

      - Sofia, Plovdiv

       

      Obyvateľstvo

      - prevaha Bulhari, Turci

      Náboženstvo

      - pravoslávie - najviac

      - islam

      CR

      - veľmi dobré podmienky

      - stáva sa vyhľadávanou turistickou destináciou / prímorská rekreácia /

       

       

      31. 3. 2022

      HOLANDSKO

       

      - najnižšie položená krajina Európy

      - v tých oblastiach, ktoré sú nízko sa vybudovali hrádze, kvôli záplavám, vysušilo sa more 

        vo vnútrozemí, vytvorili sa POLDRE, čím krajina získala pôdu

      - preto má HOLANDSKO prívlastok - " krajina bojujúca s morom"

      - krajina má výhodnú geografickú polohu

      - je veľmi husto zaľudnená

      Poľnohospodárstvo

      - prevažuje ŽV - hovädzí dobytok / chov na mlieko - výroba syrov a mliečnych výrobkov

      - pestovanie tulipánov / krajina tulipánov - symbol krajiny /

      - krajina veterných mlynov

      16. 3. 2022

      ZÁPADNÁ EURÓPA

      - najvyspelejšia časť Európy

      - takmer všetky štáty mali mimo Európy kolónie, zbohatli na nich

      - patria tu štáty: Francúzsko - Paríž

                                Belgicko - Brusel

                                Holandsko - Amsterdam

                                Luxembursko - Luxemburg

                                Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska - Londýn

                                Írsko - Dublin

                                Monako - Monaco

      FRANCÚZSKO

      - jeden z najvyspelejších štátov sveta

      - množstvo pamiatok v zozname UNESCO - veľa zahraničných turistov

      - rozlohou 2. najväčší v Európe, počtom obyvateľov 3.

      Povrch

      - Alpy, Pyreneje, Ardeny, Jura, Vogézy, Centrálny masív

      - Francúzska a Severofrancúzska nížina

      Poľnohospodárstvo

      RV 

      - pšenica, cukrová repa, vinič, kvety, jablká

      ŽV

      - hovädzí dobytok

      - rybolov

      13. 2. 2022

      NEMECKO - DOKONČENIE

      Priemysel

      - hlavné priemyselné oblasti - Porúrie, Dolné Porýnie

      1/ automobilový - Volkswagen, Opel, BMW, Mercedes....

      2/ elektrotechnický - spotrebná elektronika - Siemens, Grundig, meracie a optické prístroje

      3/ chemický - umelé hnojivá, čistiace prostriedky, lieky, kozmetika

      4/ výroba porcelánu

      5/ potravinársky - cukor, pivo

      Mestá

      Berlín - najväčšie a hlav. mesto, v minulosti hlavné mesto NDR

      Mníchov - centrum Bavorska, pivný festival

      Hamburg - prístav

      Brémy, Lubeck, Wismar - prístavy, historické centrá zapísané do zoznamu UNESCO

      Duseldorf, Dortmund, Essen, Duisbutg - konurbácia / zhluk viacerých navzájom prepojených

      väčších a menších sídiel /

      Frankfurt nad Mohanom - najväčšie letisko

      Stuttgart

      Hannover

      Poľnohospodárstvo

      - prevláda ŽV - mliečne výrobky, mäso, koža

      RV

      - produkcia zemiakov, chmeľu, cukrovej repy, pšenice

      Doprava

      - najdlhšia kvalitná sieť diaľnic v Európe

      - ICE vlaky

      - vodná doprava - Duisburg / patrí k najväčším vnútrozemským prístavom v Európe /

      - letecká doprava

      - Nemci sú známi presnosťou

      - žije tam aj najpočetnejšia turecká menšina

       

       

      MAĎARSKO

      - vnútrozemský štát / nemá more /

      Povrch

      - prevahu majú nížiny - 3/5 územia / Veľká dunajská nížina, Malá dunajská nížina /

      - na severe - pohoria / najvyššie - Matra /

      Podnebie

      - mierne prechodné / teplé letá, studené zimy /

      Vodstvo

      - Dunaj - najväčšia a najvýznamnejšia rieka

      - Tisa - používa sa na zavlažovanie, časté povodne

      - Balaton - najväčšie stepné jazero v Európe

      RV

      - veľmi úrodná pôda

      - pestovanie - pšenica, kukurica, slnečnica, cukrová repa, tabak, marhule, broskyne,

        paprika, paradajky, uhorky, melóny

      ŽV

      - chov - hovädzí dobytok, ošípané, hydina, kone

      Nerastné suroviny

      - musí dovážať zo zahraničia

      - významné zásoby bauxitu / surovina na výrobu hliníka /

      Priemysel

      1. strojársky - výroba autobusov, montáž automobilov

      2. chemický - spracovanie ropy

      3. farmaceutický - výroba liečiv

      4. potravinársky

      5. energetický - výroba elektrickej energie /hlavne tepelné elektrárne /

      Doprava

      - kvalitné cesty a železnice

      - kvalitné diaľnice

      - vodná doprava - Dunaj, hlavne nerastné suroviny

      - letecká

      Obyvateľstvo

      - žije tam aj početná slovenská menšina

      - 9, 75 miliónov obyvateľov

      - hlavné mesto - Budapešť - 1/5 obyvateľovMestá

      - Debrecín

      - Miškovec

      - Segedín

      - Gyor

      Cestovný ruch

      - najviac je navštevovaná Budapešť - historické pamiatky, svetoznáme kúpele

      - rekreačné strediská pri Balatone

      - hrad Višehrad

      - Eger - kúpele a víno

      - Tokajská oblasť - výroba vína

       

       

      ---------------------------------------------------------------------------------------

      13. 12. 2021

      PRIEMYSEL EURÓPY

      --------------------------------------

      1. ťažobný - zabezpečuje suroviny

      2. spracovateľský - spracuváva suroviny

          a/ ťažký - vyrába zariadenia, látky, prvky, ktoré sa ďalej spracúvajú

          b/ ľahký /spotrebný / - vyrába predmety, ktoré využíva človek

             - potravinársky

             - obuvnícky

             - textilný

             - papierenský

             - drevársky

             - kožiarenský

             - farmaceutický - výroba liečiv

             - odevný

             - chemický

             - elektronický

             - elektrotechnický....

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------

       

      HOSPODÁRSTVO EURÓPY

       

      1. poľnohospodárstvo

      a/ rastlinná výroba - pestovanie

      b/ živočíšna výroba - chov zvierat

      2. priemysel

      3. služby - školstvo, zdravotníctvo, bankovníctvo, doprava, cestovný ruch

      1., 2. - výrobná sféra

      3. - nevýrobná sféra

       

      Poľnohospodárstvo

      - bolo považované za 1. hospodársku aktivitu človeka

      - výborné podmienky boli pri Stredozemnom mori / plavba, objavovanie nových krajín, 

        pestovanie plodín, chov zvierat, lov rýb

      - dnes  moderná technika, zavlažovanie, lepšia starostlivosť o zvieratá

      - stále závislosť od prírodných podmienok / podnebie, pôda, voda /

      - k poľnohospodárstvu patrí aj lesné hospodárstvo a lov

       Európa má rôzne podmienky pre  rastlinnú a živočíšnu výrobu- severná a západná Európa má chladnejšie

       a vlhkejšie podnebie -  lepšie podmienky  pre chov zvierat, lov rýb

      - južná polovica Európy - teplejšie a suchšie podnebie - pestovanie rôznych plodín

       

      RV 

      1. pšenica - najrozšírenejšia obilnina - Taliansko, Rusko, Francúzsko, Ukrajina

      2. raž - Rusko, Poľsko, Fínsko, Nemecko

      3. kukurica - Maďarsko, Rumunsko, Ukrajina

      4. zemiaky - Rusko, Poľsko

      5. cukrová repa - Francúzsko, Nemecko, Poľsko

      6. olivy - oblasť Stredozemného mora - najviac Śpanielsko, Taliansko, Grécko

      7. slnečnica - JV Európa, Maďarsko, Rusko

      8. vinič - celý juh Európy a Francúzsko

      9. jablká - Taliansko, Francúzsko, Nemecko

      10. chmeľ - Nemecko, Česko

      11. kvety - Holandsko, Belgicko, Francúzsko, Bulharsko

      ŽV

      1. hovädzí dobytok - západná, stredná a väčšia časť severnej Európy

      2. ošípané - stredná a JV Európa

      3. hydina - celá Európa, okrem južnej

      4. kozy - južná Európa

      5. ovce - Spojené kráľovstvo, Írsko, Francúzsko

      6. kone - Spojené kráľovstvo, Írsko, Francúzsko

      7. soby, kožušinové zvieratá - sever Európy

       

      -----------------------------------------------------------------------------------------

       

      20. 11. 2021

      KORENE EURÓPSKEJ CIVILIZÁCIE

      Európska civilizácia dosiahla vysokú úroveň ešte pred našim letopočtom.

      1. ANTICKÉ OBDOBIE

      - starovekí Gréci a Rimania nadväzovali na civilizácie Egypta, Mezopotámie, Asýrčanov,

         Feničanov

      - od Grékov pochádza demokracia, olympiáda, divadelné hry

      - grécki a rímski učenci sa venovali geometrii, poznali tvar a rozmery Zeme

      - Rimania stavali vodovody / voda pre ľudí, aj na zavlažovanie /

      -  tu má korene KRESŤANSTVO

      2. STREDOVEK

      - v tomto období kresťanstvo najviac ovplyvnilo vzdelanie, vedu a kultúru

      - cirkev sa najviac zaslúžila o rozvoj vzdelanosti / knihy, dokumenty.../   

      - stavali sa kostoly, kláštory - stali sa centrom vzdelanosti

      - najstaršie univerzity / v Bologni, Paríži, Karlova univerzita v Prahe, Cambridge/

      3. OBDOBIE HUMANIZMU A RENESANCIE- niekoľko storočí rozvoja vzdelanosti, 

         kultúry, techniky

      - zámorskými objavmi získala Európa kolónie vo svete

       

      K oslabeniu Európy významne prispeli obe svetové vojny.   

      POZNÁMKY OPÍŠTE DO ZOŠITA.                                                                                                                                                  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

       18. 11. 2021

      Milí siedmaci, do pondelka mi, prosím, pošlite projekt, vo štvrtok je

       klasifikačná porada.

      Poznámky si opíšte do zošita.

       

      VPLYV ČLOVEKA NA KRAJINU.

       

      ČLOVEK premenil prírodnú krajinu na kultúrnu.

      Zasiahol a stále zasahuje do krajiny.

      1. výrub lesov - získavanie pôdy v minulosti, dnes výstavba sídiel a dopravných

       komunikácií

      - boli vysadené nepôvodné druhy stromov

      - odlesňovanie spôsobilo ničivé povodne, eróziu pôdy, zosuvy...

      - výstavba - hluk, emisie, prašnosť...

      2. regulácia vodných tokov

      3. znečisťovanie životného prostredia

          a/ znečistenie vodných tokov a podzemných vôd - v minulosti viac, dnes menej

              vďaka moderným  technológiám

          b/ znečistenie morí - nebezpečný radioaktívny a chemický odpad, ťažba ropy, plasty...

          c/ znečistenie pôdy - priemysel, chemické hnojivá, ťažba surovín

          d/ znečistenie ovzdušia - priemysel,doprava

          e/ rozšírovanie priemyselných skládok

          f/ erózia pôdy - spôsobuje ju nevhodný spôsob obhospo - 

             dárovania

      4. nadmerný turizmus

      5. šírenie nepôvodných inváznych rastlín a živočíchov na úkor pôvodných

          ekosystémov -pohánkovec, ambrózia, boľševník veľkolepý

       

      Od konca 20. stor. sa znižuje priame znečisťovanie životného prostredia.

      Mnohé územia boli vyhlásené za národné parky a chránené prírodné rezervácie.

      Žáková

      ----------------------------------------------------------------------------------------

       

       

      PRACOVNÝ LIST

      1. Doplň do viet správne údaje:

       Rozloha Európy je ........................

       Európu od Afriky oddeľuje ............................ prieliv.

       Rozlohou je Európa 2. ................................... svetadiel.

       Európa sa rozkladá na ............................ , ................................ , 

       ..................................... pologuli.

       

      2. Doplň názvy pohorí a nížin.

       D- - Á - -

       K - - P - - Y

       A - - N - - Y

       A - - Y

       U - - L

       - Á - S - -  N - Ž - N -

       - Ý - - O - - E - - Ó - S - A  N - - - N -

       

      3. Vymenuj typy podnebia v miernom podnebnom pásme.

       

      4. Aké činitele ovplyvňujú podnebie Európy?

       

       

      5. Je to pravda?

       Takmer celá Európa leží v miernom podnebnom pásme.               Á              N

       Pri pobreží Atlantického oceána je počas roka nedostatok zrážok.         Á         N

       So stúpajúcou nadmorskou výškou tlak vzduchu klesá.                Á          N

       Pod vplyvom Golfského prúdu Nórske more zamŕza.        Á           N

       Najrozsiahlejšia nížina v EURÓPE je Východoeurópska.         Á           N

       

      6. Napíš hranicu medzi Európou a Áziou.

       

       

       

      7. Vytvor dvojice.

       Botnický                   polostrov

       Pyrenejský               úžina

       Korzika                     prieliv

       Lamanšský               ostrov

       Bospor                      záliv

       

      8. Doplň pojmy.

       Európa je súčasťou kontinentu .......................... .

       Najsevernejší bod Európy je .................   ............................ a leží v ....................... .

       Najjužnejší bod sa volá ................. .................... a leží v ................................ .

       Najzápadnejší bod je ...............  .......................... a nachádza sa v .......................... .

       Najvýchodnejší bod leží v pohorí ....................... .

       

      9. Doplň údaje/ pohorie, najvyšší vrch, nadmorskú výšku/.

       ...................................             Mont Blanc       ........................................

       ...................................             ............................................       2655 m n. m.

       Ural                                          ..........................................         ..........................

      ....................................              Pico de Aneto                             .........................

      Škandinávske vrchy                  ...........................................         ........................

       

      10. Nájdi názvy sopiek.

       BO - ZUV - NA - KLA - STROM - VE - LI - ET - HE

       1. .................................................

       2. .................................................

       3.  ..........................................

       4.   .........................................

       

      VYPRACOVANÉ ÚLOHY POŠLI DO PONDELKA DO 18. 00 HOD.

      S pozdravom Žáková.

       

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       

      Zajtra máme online hodinu o 7. 50 hod.

      Žáková

      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      27. 9. 2021 - ONLINE HODINA

      Žáková

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      14. 10. 2021

      VYPRACUJTE SI ÚLOHY NA  2. a  3. str. v PRACOVNOM ZOŠITE, BUDEM TO KONTRO -

      LOVAŤ.

      S POZDRAVOM Žáková.

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      18. 10. 2021

      PODNEBIE EURÓPY

       

      - veľké rozdiely v podnebí

      Činitele vplývajúce na podnebie Európy:

      1. geografická šírka - vzdialenosť od rovníka

      2. prevládajúce západné vetry

      3. teplý Golfský prúd - Nórske more nezamŕza

      4. nadmorská výška

      5. rozloženie pohorí a nížin

      Európa leží v: 

      a/ mierne podnebné pásmo - prevažná časť

      b/ studené - oblasti za severnou polárnou kružnicou

      c/ subtropické - polostrovy, ostrovy okolo Stredozemného mora

       

      Vytvorili sa tu tieto typy podnebia:

      1. oceánsky/prímorský/ typ - oblasti v malej vzdialenosti od Atlantického

          oceánu - dostatok zrážok, zimy teplejšie, letá chladnejšie

       

      2. prechodný typ - východná časť severnej Európy, stredná a JV Európa

      - smerom do vnútrozemia ubúdajú zrážky, rozdiely medzi zimnými a letnými

        teplotami, studené zimy, sneh, teplé letá, časté búrky

       

      3. pevninový/kontinentálny/ typ - vnútrozemie východnej Európy

      - nedostatok zrážok/ malý vplyv oceánu/, mrazivé zimy, letá horúce a suché, 

        v zime sneh, v lete menej časté búrky

      - najviac sa prejavuje pri Kaspickom mori

       

      Južná Európa - pobrežie Stredozemného a Čierneho mora - subtropické podnebie

      /stredomorské/ - suché a horúce letá, mierne a daždivé zimy

      Severná časť Európy - studené podnebie/subarktické/ - krátke letá, dlhé a mrazivé zimy, 

      snehové zrážky

       

      Žáková

       

       

       

       

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      2020/ 2021

      PIATOK - 23. 4. 2021 - ONLINE HODINA

                      ČAS: 10. 35 HOD.

      HOSPODÁRSTVO JUHOZÁPADNEJ ÁZIE

      - jej význam stúpol po objavení ropy a zemného plynu

      - je tu vyše polovica svetových zásob ropy / Perzský záliv a Azerbajdžan pri Kaspickom mori/

      - zisky z predaja prinášajú obrovské bohatstvo - budujú sa hotelové komplexy v púšti,

        ropovody, cesty...

      - najbohatšie sú štáty v oblasti Perzského zálivu - 

      - vyspelé štáty Izrael, juh Cypru, Turecko - snaží sa o modernizáciu hospodárstva

      - zaostáva Irán, Irak

      - zakaukazské štáty a štáty na juhu Arabského polostrova patria k chudobným

      CR

      - najviac lákajú:

      1. kultúrne pamiatky

      2. posvätné miesta - židovské, kresťanské, moslimské - Jeruzalem, Mekka

      3. letoviská pri Stredozemnom mori v Turecku a na Cypre

      4. luxusné strediská v bohatých štátoch Perzského zálivu - mesto Dubaj...

      5. príroda Kaukazu - menej navštevovaná kvôli bezpečnosti

       

      POZNÁMKY OPÍŠTE DO  ZOŠITA.

       

      Žáková

      .....................................................................

      UTOROK - 20. 4. 2021 - ONLINE HODINA

                       ČAS: 9. 40 HOD.

                VYHODNOTENIE TESTU

       

      Žáková

      ................................................................................

       

      PIATOK - 16. 4. 2021 - ONLINE HODINA

                          ČAS: 10. 35 HOD.

       

                       TEST - OPAKOVANIE

      1. Doplň hranicu medz Európou a Áziou.

      a/    Áziu od Európy oddeľuje pohorie ......................... . Hranica ďalej pokračuje

          po rieke ................ . cez .......................... more, nížinu severne od pohoria

          ....................... , do ........................... mora, cez ...................... prieliv

          do ......................... mora, cez úžinu ...................... do ............................. mora

          a úžinu ......................... do  ............................ a ............................ mora.

      b/ Áziu od Afriky oddeľuje ....................... prieplav a ........................ more.

      c/ Áziu od Ameriky oddeľuje ...................... prieliv a ....................... more.

       

      2. Posúď pravdivosť viet.                                                   ÁNO                    NIE

      a/ Ázia je rozlohou najväčší svetadiel.

      b/ Indický oceán obmýva Áziu z východu.

      c/ Najväčší polostrov sveta je Arabský.

      d/ Pre južnú a juhovýchodnú Áziu sú typické monzúny.

      e/ Takmer celá Ázia leží na západnej pologuli.

      f/ Najväčšia časť Ázie leží v miernom podnebnom pásme.

       

      3. Priraď rieky k úmoriam.

          Ob, Amur, Eufrat, Ganga, Huang He, Jang c tiang, Mekong,

          Lena, Amurdarja, Syrdarja, Brahmaputra, Indus

      a/ Severný ľadový oceán

      b/ Tichý

      c/ Indický

      d/ bezodtoková oblasť

       

      4. Doplň názvy geografických objektov v Ázii.

      a/ Dekánska ..................

      b/ Západosibírska .................

      c/ Predná ...................

      d/ Japonské ....................

      e/ Tajmýrsky ....................

      f/  Perzský ..................

      g/ Malé ................

      h/ Žlté .................

      ch/ Malajský ......................

       

      5. Napíš 5 púští v Ázii.

       

      6. Napíš 7 pohorí v Ázii.

       

      7. Charakterizuj letný monzún / odkiaľ vanie, čo prináša /

       

      8. Podčiarkni pojem, ktorý nepatrí medzi ostatné.

      a/ Ob, Lena, Jenisej, Kongo

      b/ Bengálsky záliv, Perzský záliv, Guinejský záliv, Thársky záliv

      c/ Čadské jazero, Aralské jazero, Bajkalské jazero,

          Kaspické more

       

      9. Vymenuj typy krajín v Ázii, 2 ľubovoľné charakterizuj / rastlinstvo, 

          živočíšstvo, pôdy /

       

      10. Utvor správne dvojice.

      A najvyšší vrch na Zemi                             a/    Rub al- Cháli

      B najúrodnejšia nížina                                b/ Mount Everest

      C najnižšie položené miesto                      c/ Tibetská náhorná plošina

      D najväčšia piesočná púšť                         d/ breh Mŕtveho mora

      E najrozsiahlejšia plošina                           e/ Veľká čínska nížina

      F najväčšia nížina                                         f/ Bajkalské jazero

      G najhlbšie jazero                                        g/ Západosibírska

       

      11. Podčiarkni činitele, ktoré vplývajú na podnebie Ázie.

      morské prúdy, kvalita pôdy, vzdialenosť od oceánov, geografická šírka, 

      hustota zaľudnenia, členitosť pobrežia, nadmorská výška, časové pásma

        

       

      Žáková

      ...........................................................................

      UTOROK - 13. 4. 2021 - ONLINE HODINA

                         ČAS: 9. 40 HOD.

       

      JUHOZÁPADNÁ ÁZIA - POKRAČOVANIE

      obmývajú ju moria - Červené / Z /

                                         - Arabské / JV /

                                         - Čierne / S /

                                        - Stredozemné / J /

                                        - Kaspické / SV /

      - juh zaberajú prevažne púšte na Arabskom polostrove

      / pozri púšte /

      - najväčšie rieky Eufrat a Tigris / Mezopotámska nížina /

      - pohoria sa tiahnu od Turecka až po Irán - časté

      zemetrasenia

      - prevažná časť tejto oblasti má nedostatok vlahy

      - chudobnejšia príroda

      - väčšina lesov pri Stredozemnom mori a na Cypre bola

      vyrúbaná

      - pôdy Mezopotámskej nížiny sú znehodnotené častým

      zavlažovaním

      Obyvateľstvo

      - Mezopotámska nížina a východné pobrežie

      Stredozemného mora sú miesta vzniku najstaršieho

      poľnohospodárstva, nazývaná KRAJINA ÚRODNÉHO

      POLMESIACA

      - vznikli tam 3 svetové náboženstvá

      1. judaizmus - územie Izraela / pred vyše 3 tisíc rokmi /

      2. kresťanstvo - pred vyše 2 tisíc rokmi - Svätá zem

      3. islam - pred vyše 1400 rokmi / potom sa rozšíril do iných

      častí Ázie a do Afriky

      - oblasť je významná vďaka ťažbe ropy a pre rôzne konflikty

      - osídlenie je nerovnomerné / najviac - úrodné oblasti

      pri pobreží, riekach a oázach, najmenej alebo vôbec -

      horské oblasti, púšte

      - najľudnatejšie štáty - Turecko, Irán, Saudská Arábia a štáty

      pri Perzskom zálive

      - rýchlo rastie aj počet obyvateľov Izraela

      - zakaukazské štáty sú ľudnaté ako Slovensko

      - najväčšie mestá - Istanbul / leží v Európe, aj v Ázii /, Teherán,

      Bagdad, Rijád, Tel Aviv / Izraelčania považujú za hlavné mesto

      Jeruzalem /, Mekka

      - najpočetnejšie národy - Arabi, Peržania, Turci...

      - veľkým národom sú Kurdi, nemajú vlastný štát, žijú v Turecku,

      Iráne, Iraku

      - desiatky malých národov žije na Kaukaze

      - JZ Ázia patrí k najnepokojnejším regiónom sveta

      - známe sú časté konflikty - / príčina - veľa národov,

      náboženstvá / - IZRAEL - PALESTÍNA, oblasť Kaukazu

      a Perzského zálivu, Irak, Gréci - Turci na Cypre

      - častá migrácia obyvateľov do Európy

      Náboženstvo

      - najviac obyvateľov vyznáva islam

      - kresťanstvo - Gruzínci, Arméni, Gréci na Cypre

       

      POZNÁMKY DO ZOŠITA.

       

      Žáková

      ..........................................................................................

       

       

      PIATOK - 9. 4. 2021 - ONLINE HODINA

                        ČAS: 10. 35 HOD.

       

                    JUHOZÁPADNÁ ÁZIA

       

      - leží na rozhraní 3 svetadielov: Ázie, Európy, Afriky

      - často ju nazývajú aj Blízky východ

      - nachádza sa tam 18 štátov

      1. TURECKO - Ankara

      2. IRÁN - Teherán

      3. IRAK - Bagdad

      4. SÝRIA- Damask

      5. LIBANON - Bejrút

      6. IZRAEL - Jeruzalem / niektoré štáty považujú za hlavné mesto Tel Aviv /

      7. JORDÁNSKO - Amman

      8. SEVEROCYPERSKÁ REPUBLIKA - Severná Nikózia

      9. SAUDSKÁ ARÁBIA - Rijád

      10. JEMEN - Saná

      11. OMÁN - Maskat

      12. SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY - Abú Zabi

      13. KATAR - Dauhá

      14. BAHRAJN - Manáma

      15. KUVAJT - Kuvajt

      Zakaukazské štáty

      16. GRUZÍNSKO - Tbilisi

      17. ARMÉNSKO - Jerevan

      18. AZERBAJDŽAN - Baku

      - najľudnatejšie štáty - Turecko, Irán, Saudská Arábia, Irak

       

      POZNÁMKY  SI OPÍŠTE DO ZOŠITA.

       

      Žáková

      ---------------------------------------------------------------------------------

       

      UTOROK - 30. 3. 2021 - ONLINE HODINA

                        ČAS: 9. 40 HOD.

          ROZDELENIE HOSPODÁRSTVA

       

      1. poľnohospodárstvo

          a/ rastlinná výroba /RV/ - pestovanie rastlín

          b/ živočíšna výroba /ŽV/ - chov zvierat

      2. priemysel

          a/ ťažobný - ťažba surovín

          b/ spracovateľský

      - poľnohospodárstvo a priemysel - výrobná sféra / výsledkom je produkt /

       

      3. služby - školstvo, zdravotníctvo, doprava, cestovný ruch

      - nevýrobná sféra

       

                   HOSPODÁRSTVO ÁZIE

                            Pokračovanie

      - hospodárstvo jednotlivých štátov je rozdielne

      - sú tu bohaté štáty - Singapur, Japonsko, ale aj najchudobnejšie

        štáty - Afganistan, Nepál

      Nerastné suroviny

      1. ťažba ropy - štáty okolo Perzského zálivu - Saudská Arábia, Kuvajt, Irak

          ťažba zemného plynu - ťaží sa popri rope

      - oblasť Kaspického mora

      - bohaté zásoby oboch surovín má Rusko, Indonézia, Malajzia, Brunej

      2. uhlie - Čína, Rusko, Japonsko, India

      3. urán - Rusko, stredná ÁZIA

      4. bauxit/ surovina na výrobu hliníka/- Čína, Južná Kórea, Malajzia, India

      5. meď - Filipíny, Irán, Čína, Rusko, Turecko, Japonsko

      6. zlato - Rusko, Kazachstan

      7. železná ruda - Rusko, Čína, Kazachstan, India, Filipíny

      8. diamanty - Rusko, 

      9. drahokamy - Sri Lanka, Mjanmarsko

      10. iné rudy - Čína, Kazachstan, Rusko, Malajzia, India

      11. ťažba dreva - obrovské zásoby predstavuje tajga na Sibíri,

                                 - štáty JV a J ÁZIE - nelegálna a nekontrolovateľná ťažba

      Poľnohospodárstvo

      a/ rastlinná výroba - pestuje sa: 1.  ryža - najrozšírenejšia obilnina, vyváža sa

                            2. indický a cejlónsky čaj

                            3. tropické ovocie

                            4. korenie

                            5. palma olejná

      b/ živočíšna výroba - chov zvierat

                                       - hydina

                                       - ošípané

                                       - hovädzí dobytok - ako ťažné zvieratá

                                      - ovce, kozy - v horských oblastiach

                                      - jaky - v najvyšších pohoriach

                                     - chov priadky morušovej/ hodváb/

       

      Žáková

      ...........................................................................................

       

      PIATOK - 26. 3. 2021 - ÚLOHY NA WEBE

       

                HOSPODÁRSTVO ÁZIE

      - rozvoj priemyslu súvisí s lacnou pracovnou silou a s nerastnými 

        surovinami

      1. strojársky - výroba automobilov - Japonsko, Kórejská republika

      2. elektronický a elektrotechnický - počítače, televízory,

       robotická technika - Japonsko, štáty JV Ázie

      3  ťažobný - ropa -štáty pri Perzskom zálive, Indonézia, Brunej....

      4. výroba obuvi a odevov - Čína , vývoz do sveta

      5. výroba jadrových zbraní - Rusko, Čína, India, Pakistan

      6. vesmírny program - Rusko, Čína, India, Japonsko

      Ázijské tigre

      - patria k nim štáty s veľmi prudkým rastom hospodárstva

      1. Hongkong/ časť Číny/

      2. Singapur

      3. Taiwan

      4. Kórejská republika

      - pridávajú sa k nim aj štáty JV Ázie

      Doprava

      1. kvalitná cestná a železničná - diaľnice, rýchlovlaky -Japonsko

      2. tradičná doprava - nosiči, zvieratá /púšte, horské oblasti/

      3. letecká - na veľké vzdialenosti/ kvalitná sieť letísk/

      4.  námorná doprava - preprava tovaru

      Cestovný ruch

       

      - prírodné a kultúrne pamiatky

      - najvyhľadávanejšie - Veľký čínsky múr, Tádž Mahál

      - horolezectvo/hlavne Himaláje/

       

      Žáková

      ....................................................................................................

       

       

      UTOROK - 22. 3. 2021 - ONLINE HODINA

                          ČAS: 9. 40. HOD.

       

                             SÍDLA ÁZIE

      - najväčšie mestá sú vo východnej a južnej Ázii

      - najväčšie mesto na Zemi je TOKIO/ hlavné mesto Japonska/ - okolo 

        13 mil. 850 tis./2020/

      - medzi najľudnatejšie patrí aj Bombaj, Šanghaj, Dillí, Peking, Soul

      - až polovica miest, ktoré majú viac ako 1 milión obyvateľov je v Ázii

      Národy

      - veľmi pestré národnostné zloženie

      - najpočetnejší národ na Zemi - Číňania - Chanovia/ až 1/3 obyvateľov Ázie/

      - Hindovia, Bengálčania, Bihárčania, Pandžábčania, Malajci, Japonci, Rusi - patria 

        k početnejším

      - menej početné - Turci, Arabi..,

      - najmenej početné národy žijú napr. na Kaukaze

      - ešte menšie sú kmene v severnej a JV Ázii

      - v Ázii sa hovorí 2000 rozličnými jazykmi a nárečiami

      Náboženstvá

      - veľmi pestré náboženské zloženie

      1. islam - JZ, stredná, časť južnej, väčšina JV Ázie

      2. budhizmus -V, časť JV, časť južnej Ázie

      3. hinduizmus - najviac v južnej Ázii

      4. pravoslávie - väčšina obyvateľov severnej Ázie/Rusko/, obyvatelia na Kaukaze,

          obyvatelia na Cypre

      5. rímsky katolicizmus - obyvatelia Filipín

      6. judaizmus - Izrael

       

       POZNÁMKY DO KONCA TÝŽDŇA.

       

      Žáková

      ........................................................................................................

       

      PIATOK - 19. 3. 2021 - ONLINE HODINA

                          ČAS: 10. 35 HOD. 

       

       OBYVATEĽSTVO A SÍDLA ÁZIE

       

      - najľudnatejší svetadiel/žije tam viac ako polovica obyvateľov Zeme/

      - 2/3 žije v Číne a Indii

      - počet obyvateľov stále rastie

      - priemerná hustota zaľudnenia je najvyššia na svete

      - najhustejšie zaľudnené sú úrodné nížiny s teplým podnebím

      1. časť východnej Ázie/ východná Čína a Japonsko/

      2. južná Ázia - Indogangská nížina

      - zvyšok Ázie je zaľudnený nerovnomerne

      - takmer neobývané sú púšte, vysoké pohoria,  náhorné plošiny, oblasti tundry

        a tajgy na severe Ázie

      - väčšina obyvateľov žije na vidieku

      - v mestách žijú len 2/5 obyvateľov

       

      POZNÁMKY POŠLITE DO UTORKA.

       

      Žáková

      ----------------------------------------------------------------------------------------

       

      UTOROK - 16. 3. 2021 - ÚLOHY NA WEBE

       

      RASTLINSTVO A ŽIVOČÍŠTVO ÁZIE

      - závisí od podnebných pásem

      - sú tu všetky rastlinné pásma

      1. POLÁRNE PÚŠTE - ostrovy v SĽO - pôda pokrytá snehom, bez rastlinstva,

                                            živočíchy - vtáky, morské živočíchy, občas

                                            ľadový medveď

      2. TUNDRA - od Uralu až po Čukotku - kríky, trávy, machy, lišajníky

                             / dutohlávka sobia.../, plytké korene, južnejšie

                            /zakrpatené vŕby, brezy/

                            živočíchy - sob arktický, polárna líška, zajac, sova snežná....

      3. TAJGA - ihličnaté lesy/hlavne smreky/ - najrozsiahlejšia v Rusku

                          živočíchy - medveď, vlk, bobor, veverica, ...

      4. ZMIEŠANÉ LESY

      5. LISTNATÉ LESY - najviac vo východnej Ázii - buk, dub, javor...

                                        živočíchy - srny, jelene, vlky, obojživelníky...

      6. STEPI - suchšie oblasti vo vnútrozemí, trávnaté porasty, ktoré človek

                        premenil na ornú pôdu, využívajú sa na  pestovanie obilia, 

                        najväčšiu plochu majú v Kazachstane a v Mongolsku

                        živočíchy - hlodavce, zajace, mačkovité šelmy...

      7. PÚŠTE A POLOPÚŠTE MIERNEHO PÁSMA - nedostatok zrážok,

                                                                                    na východ od Kaspického

                                                                                    mora  a v zrážkovom  tieni Himalájí,

                                                                                     hlodavce, hady...,

                                                                                      sú kamenisté

      8. SUBTROPICKÉ LESY - tvrdé a kožovité listy, neopadávajú, sú vždy zelené

      9. VLHKÉ SUBTROPICKÉ LESY - východná Ázia

      10. TROPICKÉ PÚŠTE - pri obratníku Raka - pokryté pieskom/ život iba v oázach/,

                                              teplomilné  a suchomilné rastliny - kaktusy...,

                                               živočíchy iba v noci

      11.SAVANY - smerom k rovníku pribúdajú zrážky, strieda sa obdobie sucha

                            / živočíchy hľadajú vodu a potravu

                            s obdobím dažďov - savana rozkvitne

                            bylinožravce, slony....

      12. TROPICKÉ LESY - JV a J Ázia - bujné rastlinstvo, pri pobreží mangrovové stromy

                                           / korene trčia z vody/

                                           živočíchy - tiger bengálsky, krokodíl cejlónsky.....

      13. TROPICKÉ DAŽĎOVÉ LESY - pri rovníku, najpestrejšie rastlinstvo

                                                             a živočíšstvo na Zemi,

                                                              poschodovitý rast,

                                                              plazy, vtáky, hmyz, veľa hruhov opíc...

      - aj tu závisí rastlinstvo od nadmorskej výšky

      - chránené sú rôzne rastliny a živočíchy - panda veľká, tiger bengálsky...

      POZNÁMKY POŠLITE DO KONCA TYŽDŇA.

       

      Žáková

      ----------------------------------------------------------------------------------------

       
      PIATOK - 12. 3. 2021 - ONLINE HODINA
       
                       ČAS: 10. 35 HOD.
       
                        VODSTVO ÁZIE
       
      ÚMORIE - územie, z ktorého 1, viac riek odvádza vodu do 1 mora alebo oceánu
       
      Územie Ázie patrí k viacerým úmoriam.
       
       
      1. úmorie Severného ľadového oceánu - patria k nemu rieky na severe Ázie/RUSKA/
       
      - v zime zamŕzajú
       
      - hladina vody závisí od topenia sa snehu a ľadu/ najvyššia v lete alebo
       
        koncom leta/
       
      - najvodnatejšie rieky - Ob, Jenisej, Lena - sibírske veľtoky
       
      2. úmorie Tichého oceánu
       
      - patrí tu najdlhšia rieka Ázie - Jang - c tiang - zavlažovanie, preprava tovaru,
       
      - najväčšia vodná elektráreň na svete - Tri rokliny
       
      - Huang He/Žltá rieka/
       
      - Amur - hraničná rieka medzi Ruskom a Čínou
       
      3. úmorie Indického oceánu
       
      - vodnaté rieky
       
      - najvyššia hladina vody počas letného monzúnu, časté povodne
       
      - Mekong
       
      - Ganga - posvätná rieka hinduistov, využíva sa na obrady, ako pohrebisko,
       
        veľmi znečistená
       
      - Indus
       
      - Eufrat
       
      - Tigris
       
      4. úmorie Atlantického oceánu/ rieky ústiace do Čierneho a Stredozemného
       
          mora
       
      - menšie rieky JZ Ázie - Kizilirma...
       
      5. bezodtoková oblasť - nie je prepojená s oceánom
       
          a/oblasť Aralského jazera, vlievajú sa tam rieky Amurdarja, Syrdarja,
       
           kvôli zavlažovaniu nie vždy dotečú do jazera, ktoré vysychá
       
          b/ púštne a polopúštne oblasti - voda v riekach iba časť roka
       
       
      JAZERÁ
       
      1. Kaspické more - najväčšie jazero na Zemi
       
      2. Bajkalské jazero - najhlbšie na Zemi - pitná voda, na dne živočíchy,
       
           ktoré ju čistia/RUSKO/
       
      3. Balchašské jazero - Kazachstan
       
      4. Mŕtve more - najslanšie
       
      5. ľadovcové jazerá v pohoriach - Isyk - kuľ....
       
       
      POZNÁMKY DO KONCA TÝŽDŇA.
       
       
       
       
      Žáková
      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       
       
      UTOROK - 9. 3. 2021 - ONLINE HODINA
       
                       ČAS:  9. 40 HOD.
       
      1. Pripravte si pracovný zošit, učebnicu, mapu Ázie, zošit.
       
      2. Pri príprave na hodinu používajte mapu.
       
                     
                          PODNEBIE ÁZIE
       

      Vplyv na podnebie má:

      a/ geografická šírka

      - tiahnu sa tu všetky podnebné pásma

      1. studené polárne pásmo

       - dlhé, veľmi studené a mrazivé zimy

       - krátke a chladné letá

       - obývané veľmi riedko

       - smerom na juh teploty miernejšie, letá dlhšie a teplejšie, pôda zamrznutá celý rok

      2. mierne pásmo

       - leží v ňom prevažná časť Ázie

       - striedanie 4 ročných období

       - rozdiel medzi zimnými a letnými teplotami

       - zrážky hlavne v lete

      3. subtropické pásmo - subtropické podnebie

       - horúce letá, mierne zimy

       - priemerné teploty neklesajú pod bod mrazu

      4. tropické pásmo - a/ suché a horúce tropické podnebie

       - veľmi málo zrážok, nepravidelné - vznik púští/ veľké rozdiely medzi dennými

       a nočnými teplotami

                                         b/ vlhké a horúce tropické podnebie - bližšie pri rovníku pribúdajú

       zrážky, slnečné lúče dopadajú kolmo,   prší tam každý deň, najvyššie teploty 

      na Zemi počas roka, husté rastlinstvo

       

      b/ vzdialenosť od oceánu - oblasti ďalej od oceánu majú drsnejšie podnebie, menej zrážok

      c/ morské prúdy - studené/ Oja - šio/ - ochladzuje, teplé/ Kuro - šio/ - otepľuje

      d/ nadmorská výška - čím vyššie, tým viac zrážok, chladnejšie

      e/ vplyv monzúnov - J a JV ÁZIA, stále vetry

                                       - letný monzun - vanie od oceánu na pevninu, prináša zrážky/obdobie dažďov/

                                       - zinmý monzun - vanie z pevniny k oceánu,odoberá zrážky/obdobie sucha/

       

      ÚLOHY POŠLITE DO KONCA TÝŽDŇA.

       

      Žáková

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------