• Novinky

      • Výber najdôležitejších informácií pre rodičov k nástupu žiakov do školy 1. 6. 2020

      • Výber najdôležitejších informácií pre rodičov
       k nástupu žiakov do školy 1. 6. 2020

       • Príchod  ( 7:15 – 8:00 hod) a odchod (najneskôr o 16:15) do a zo školy bude cez hlavný vchod. Žiaci absolvujú ranný filter (meranie teploty a dezinfekcia rúk) pred hlavným vchodom do budovy. Následne sú žiaci povinní prihlásiť sa čipovacím zariadením vo vestibule školy. 
       • Sprevádzajúce osoby žiakov majú zákaz vstupu do budovy školy.
       • Výber žiakov z ŠKD sa uskutoční po telefonáte s vychovávateľkou ŠKD z jedného konštantného telefónneho čísla. Iba tak bude povolený samostatný odchod dieťaťa z oddelenia pred vchod do školy, kde ho prevezme sprevádzajúca osoba.
       • Odchod detí do tried koordinujú jednotliví triedni učitelia. Deti sa medzi skupinami nesmú kontaktovať.
       • Odprevádzajúca osoba, alebo žiak predkladá pri prvom nástupe žiaka písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (Na stiahnutie TU).
       • Žiadame rodičov a žiakov aby sa nezhromažďovali pred školou a aby dodržiavali rozostupy, rešpektovali pokyny pedagogických pracovníkov, ktorí budú pri vstupe. 
       • Vyučovanie prebieha v blokoch podľa rozvrhu, ktorý určí poverený učiteľ v danej triede.
       • Účasť žiakov na vyučovaní je dobrovoľná.
       • Výchovno-vzdelávacieho procesu by sa nemali zúčastňovať žiaci:
        ktorí žijú v spoločnej domácnosti s osobami staršími ako 65 rokov a ďalšími,
        ktorí patria do rizikovej skupiny, ktorí žijú v spoločnej domácnosti s osobou, ktorá je v karanténe, na ktorých rodič poberá príspevok OČR.
       • Ak sa žiak z akéhokoľvek dôvodu nezúčastní vyučovania, zákonný zástupca musí neodkladne túto skutočnosť oznámiť triednemu učiteľovi, resp. na sekretariát školy, telefonicky, prípadne mailom: sekretariat@zskombj.sk . Obed odhlási ( prihlási) doterajším spôsobom.
       • Žiak, ktorý v priebehu vyučovania opustí školu (napr. z dôvodu návštevy lekára) sa hygienických a bezpečnostných dôvodov do školy späť vrátiť nemôže.

       Škola žiakovi neumožní zúčastniť sa výchovno-vzdelávacieho procesu v prípade :

       • ak pri nástupe nepredloží písomné vyhlásenie podpísané zákonným zástupcom
       • pri príznakoch akéhokoľvek ochorenia /kýchanie, kašľanie, upchatý nos, zvýšená teplota nad 37,2°C, strata čuchu, vyrážky, bolesti brucha, zvracanie, hnačka/,
       • ak dieťa nebude mať so sebou 2 ks ochranné rúška, jednorazové hygienické vreckovky a vlastný dezinfekčný prostriedok.

       Ak škola žiaka nevpustí do budovy školy z dôvodu ranného filtra, neodkladne kontaktujeme zákonného zástupcu.

       • Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno vzdelávací proces.
       • Ak prejaví zákonný zástupca záujem o nástup dieťa do školy, môže tak urobiť  vždy do štvrtka. Dieťa môže nastúpiť do školy od pondelka nasledujúceho týždňa. V prípade, že počet detí v  skupina, do ktorej patrí je plná, bude zaradené do inej skupiny, prípadne ročníka.
       • Vytvorené skupiny sa môžu meniť až po týždni, aj keď v skupine klesne počet žiakov.

       Kompletný dokument Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania na Základnej škole Komenského 23 v Bardejove od 01. 06. 2020 si môžete prečítať TU.

      • Trieda intelektovo nadaných žiakov - 5. ročník

      • Vážení rodičia budúcich piatakov!

       Znalosti a duševný obzor Vášho dieťaťa je väčší ako u väčšiny jeho rovesníkov?

       Vyznačuje sa túžbou po vedomostiach, javí záujem o prírodu, dejiny, astronómiu, matematiku, ktorá presahuje záujem detí jeho veku?

       V školskom roku 2020/21 plánujeme pokračovať vo vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním v samostatnej triede aj  na 2 stupni.

       Ak máte takéto dieťa, môžete ho po splnení kritérií, ktoré sú predpokladom prijatia, zapísať do takejto triedy na našu školu.

       Prijímanie žiakov do Tried pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním upravuje §105, zákona 245/2008 (Školský zákon). Do škôl alebo tried pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním sú prijímaní žiaci na základe žiadosti zákonného zástupcu po diagnostike vykonanej zariadením výchovnej prevencie a poradenstva.

       Počet žiakov v tejto triede je obmedzený. Je potrebné, aby ste svoj predbežný záujem o zápis dieťaťa do takejto triedy oznámili telefonicky (najneskôr do 15. júna, ešte pred absolvovaním IQ testov).

      • Otvorenie školy od 1.6.2020 pre žiakov 1. až 5. ročníka

      • Riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že na základe odporúčania ministerstva školstva SR

       plánuje otvorenie školy pre žiakov 1. až 5. ročníka od 1.6.2020.

       Účasť na prezenčnom vyučovaní je dobrovoľná. Návrat do školy bude sprevádzať viacero hygienických a bezpečnostných opatrení. O samotnom otvorení školy rozhodne zriaďovateľ - mesto Bardejov.

       Záväznú účasť na vyučovaní (prípadne záujem o obed a ŠKD) nahláste triednemu učiteľovi vášho dieťaťa. Bližšie informácie o samotnom priebehu vyučovania budú zverejnené v najbližších dňoch.

       Viac informácií o organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania materských a základných škôl do konca školského roka 2019/2020 nájdete na stránke: https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-skol prípadne na stránke ministerstva školstva.

       Pozrite si aj video ministerstva školstva k otvoreniu škôl:
       https://www.facebook.com/minedu.sk/videos/954685871613634/

       Zároveň upozorňujeme rodičov, že zákonný zástupca berie na seba zodpovednosť: 

       • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.
       • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast, alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
       • Zabezpečí  náhradné rúško, ktoré bude mať dieťa odložené v skrinke.
       • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení počas dochádzky do školy.
       • Dodržiava pokyny riaditeľa základnej školy, ktoré upravujú podmienky školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020.
       • Rodičia, ktorých deti chodia do školy v ich sprievode, odovzdávajú dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý ho prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra. 
       • Žiaci, ktorí chodia do školy bez sprievodu dospelej osoby, môžu ísť do budovy školy po absolvovaní zdravotného filtra ( merania teploty,  dezinfekcii rúk) s rúškom na tvári.
       • Pri prvom nástupe dieťaťa do školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni, odovzdá sprevádzajúca osoba, alebo žiak,  čestné prehlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa.

      • Články a novinky zverejňujeme na Facebookovej stránke školy

      • Možno ste si všimli, že v poslednom čase na stránke školy nie sú zverejňované nové články a novinky o aktivite našich žiakov a učiteľov. Na tejto stránke počas mimoriadnej situácie po dohode s vedením školy zverejňujeme hlavne organizačné a vzdelávacie pokyny.

       To ale neznamená, že žiaci a učitelia nie sú aktívni - práve naopak. Tieto vami obľúbené články, fotky ale aj videá pravidelne zverejňujeme na facebookovej stránke školy - https://www.facebook.com/zskombj/ , kamvás srdečne pozývame.

       Najnovšie tam nájdete video, ako športujú naši štvrtáci, projekt o gitare ale aj video ku Dňu matiek.

       Staňte sa našimi fanúšikmi na FB.