• Novinky

      • Oznam pre rodičov našich prvákov

      • Milí rodičia budúcich prvákov,
       tešíme sa na naše stretnutie v prvý školský deň.

       Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021
       sa bude konať 2. septembra 2020.

       Stretneme sa na školskom dvore ( od 7:45 do 8:00 h.), kde sa po prečítaní zoznamov  zoznámite so svojimi triednymi učiteľkami a vychovávateľkami. S nimi sa po absolvovaní ranného filtra presuniete do triedy, kde sa dozviete ďalšie potrebné informácie. Predpokladané ukončenie o 9:00 h.

       Pri nástupe do školy je potrebné priniesť vyplnený a podpísaný
       ZDRAVOTNÝ DOTAZNÍK A VYHLÁSENIE RODIČA NA ZAČIATKU ŠK. ROKA (ODKAZ).

       Prosíme, nezabudnite zobrať sebe aj deťom rúško.

      • Otvorenie šk. roka 2020/21 - oznam pre žiakov 2.-9. ročníka

      • Milí rodičia žiakov 2. – 9. ročníka,

       slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 sa bude konať
       2.septembra 2020 v triedach prostredníctvom školského rozhlasu.

       ► Príchod žiakov 2. až 4. ročníka 6. až 9. ročníka ZŠ
       do budovy školy bude v čase od 7:15 do 7:45 hod. 
       ► 
       Títo žiaci idú do svojich tried hneď po príchode do školy bez sprievodu rodičov!

       ► Žiaci 5. ročníka prídu v čase od 7:45 do 8:00h na školský dvor.
       Tu čakajú na rozdelenie a po prečítaní zoznamov sa odoberú do určených tried
       ► (bez sprievodu rodičov).

       Ďalšie usmernenia:

       • Všetci žiaci pri vstupe do školy prejdú ranným filtrom a musia mať na tvári rúško
       • Pri nástupe do školy je potrebné priniesť vyplnený a podpísaný ZDRAVOTNÝ DOTAZNÍK A VYHLÁSENIE RODIČA NA ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA (odkaz), ktorý odovzdá triednej učiteľke (učiteľovi).
       • Predpokladané ukončenie otvorenia školského roka je o 9:00 hod.
       • Školský klub detí a školská jedáleň 2. 9. 2020 nie sú v prevádzke.
       • Do školy prídu iba zdravé deti. Ak sa dieťa ráno sťažuje na bolesť hlavy, nádchu má kašeľ a pod., nesmie prísť do školy!
       • Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú s výnimkou žiakov prvého ročníka základnej školy. Žiaka 1. ročníka môže v budove školy sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.   
       • Ostatné informácie nájdete v prílohách.

       Prosíme rodičov i deti o trpezlivosť a vzájomnú ústretovosť.

       Veríme, že keď sme úspešne zvládli ukončenie minulého školského roka, zvládneme aj začiatok tohto nového k spokojnosti všetkých.

      • Špeciálne usmernenie počas obdobia pri otvorení školského roku 2020/2021

      • Počas obdobia 2.9. – 14.9. sa nad rámec zelenej fázy:

       • neorganizuje hromadné otvorenie školského roku. Žiaci prvého ročníka budú mať otvorenie v  triedach, s dostatočným odstupom a rúškami a výhradne len v sprievode zákonných zástupcov. Ostatné triedy majú otvorenie školského roku bez sprievodcov v triede.
       • Pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter
       • Žiaci prvého stupňa majú odporúčané nosiť rúška, ostatní žiaci povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy v interných priestoroch školy.
       • Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec nosí rúško alebo ochranný štít.
       • Odporúčame organizovať aktivity tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku či už v areáli školy  alebo mimo neho podľa podmienok školy a klimatických podmienok.  Telesná výchova sa realizuje jedine v exteriéri.
       • Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport (napr. bazén, posilňovňa) sa do 20.9. nevyužívajú.
       • Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne 3x denne a podľa potreby.
       • Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci, odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej raz denne.
       • Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne 2x denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí).

       Vyššie uvedené opatrenia sa podľa epidemiologickej situácie môžu predĺžiť a odporúča sa ich dodržiavanie aj počas obdobia 16. 9. – 23. 9. 2020.

      • Oznam vedúcej ŠJ - zápisné lístky

      • Oznamujem stravníkom, že aj tento školský rok sú povinní pred nástupom do školy odovzdať vyplnenú a zákonným zástupcom podpísanú prihlášku na stravovanie v prípade, že majú záujem odoberať stravu alebo odhlášku zo stravovania, ak o stravu nemajú záujem.

       Stiahnuť si ich môžte v nasledovných odkazoch:

       Odovzdávanie prihlášok / odhlášok sa bude realizovať
       26.08.2020 a 28.08.2020 v čase od 8:00 do12:00 hod.
       a dňa 31.8.2020 a 2.9.2020 v čase od 7:00 do 14:30 hod.

       POZOR ZMENA: Dňa 27.8. 2020 z dôvodu mimoriadnej porady
       vedúcich ŠJ na MsÚ odovzdávanie prihlášok prebiehať nebude.

       Novým stravníkom (hlavne žiakom 1. a 5.ročníka) oznamujem, že zálohovú platbu vo výške 10 eur a réžiu vo výške 20 eur (10 mesiacov x 2 eur) je potrebné v hotovosti uhradiť pri odovzdaní prihlášky na stravovanie, kedy stravník dostane čipovú kartu spolu s prihlasovacími údajmi. Doterajším stravníkom sa záloha a réžia prenáša z preplatku z minulého školského roka.

       Taktiež pripomínam, že čipové karty (ako aj doplnkové náramky), ktoré žiaci už majú, sú aktívne a platné aj v novom školskom roku. Prihlasovacie údaje do mobilnej aplikácie jedáleň a na stránku www.eskoly.sk sa taktiež nemenia. V prípade, že ste kartu počas prázdnin zničili alebo stratili, kontaktujte prosím informatika (zskombj@gmail.com) a za poplatok vám bude vystavená nová karta. Novým žiakom školy bude prvá čipová karta vystavená bezplatne.

       Časté otázky a odpovede ohľadom stravacieho systému si môžte pripomenúť TU.

       Bc. Janka Adamíková, vedúca ŠJ