• Novinky

      • Dôležitá informácia k poskytnutiu dotácií na stravu + tlačivá

      • Od 01.07.2022, v prípade detí bez bonusu je možné dotáciu na stravu poskytnúť len tým deťom v poslednom ročníku MŠ alebo v ZŠ, ak si zákonný zástupca dieťaťa, resp. osoba v ktorej starostlivosti dieťa je (rodič dieťaťa) na toto dieťa neuplatnil daňový bonus na dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku.

       Pri poskytovaní dotácií na stravu týkajúce sa našej školy sú teda dve vekové kategórie detí:

       • deti v ZŠ do 15 rokov veku, ak si rodič na dieťa neuplatnil v zmysle zákona o dani z príjmov nárok na daňový bonus - tlačivo: cestne_vyhlasenie-do_15_rokov.pdf
       • deti nad 15 rokov v ZŠ (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky) ktoré majú nárok na dotáciu na stravu aj v prípade, ak si rodič na toto dieťa uplatnil nárok na daňový bonus (v sume 40 eur mesačne) - tlačivo: cestne_vyhlasenie-od_15_rokov.pdf

       Tlačivo v ukrajinskom jazyku: cestne_vyhlasenie_prelozene_UA.pdf

       Žiadame teda rodičov, ktorých sa to týka, aby do 8. dňa v danom mesiaci doručili na sekretariát školy vyplnené čestné vyhlásenia (rovnako aj žiadosti o HN).

      • Oznam vedúcej školskej jedálne

      • Pripomínam rodičom všetkých žiakov, že aj v školskom roku 2022/2023 je pre odoberanie stravy v školskej jedálni podmienkou písomné podanie PRIHLÁŠKY na stravu (zápisný lístok). Ak nechcete odoberať stravu v ŠJ je potrebné podať odhlášku zo stravy.

       Tieto tlačivá si môžete stiahnuť a vytlačiť v nasledovných odkazoch:
       Prihláška na stravovanie – PDF / DOC
       Odhláška zo stravovania – PDF / DOC

       V tomto šk. roku nastala zmena v spôsobe úhrady režijných nákladov a to nasledovne:
       Režijné náklady 20 eur (2€ na mesiac x 10 mesiacov) rodič uhradí jednorazovo v hotovosti pri odovzdaní zápisného lístka.

       Prihlášky (aj odhlášky) môžete podávať osobne v ŠJ v termíne od 24.8.2022 do 2.9.2022 v čase od 7:00 do 14:00 hod. Súbežne bude prebiehať aj predaj STRAVNÉHO na mesiac SEPTEBMER 2022 pre rodičov, ktorí sa rozhodli nepoužívať bezhotovostnú platbu (1.stupeň - 20,70 € ; 2.stupeň 22,14 €).

       Rodičia, ktorí uhrádzali stravné bezhotovostne a vznikol im PREPLATOK (o ktorom boli informovaní prostredníctvom tr. učiteľov) môžu stravné uhrádzať nasledovne:

       • ak bol preplatok nižší ako 25 eur tak platba musí byť realizovaná do 15.8.2022 na mesiac SEPTEMBER 2022
       • ak bol preplatok vyšší ako 25€, prvú platbu realizujete podľa výšky preplatku. Napr. preplatok od 25€ do 49€ do 15.9., od 50€ do 74€ do 15.10., od  75€ do 99€ do 15.11. atď.  
       • pri preplatku napr. 113 eur prvá platba ma byť realizovaná v mesiaci DECEMBER 2022 na JANUÁR 2023.

       Bezhotovostné platby je potrebné uhrádzať stále do 15. dňa v mesiaci.
       Výška stravného 25 eur, číslo účtu a prihlasovacie údaje ostávajú nezmenené!

       Rodičia žiakov prvého ročníka ako aj noví žiaci zaplatia prvú platbu priamo u vedúcej ŠJ v dňoch 24.8.2022 až 2.9.2022 v čase od 7:00 hod. do 14:00 hod. Následne im budú odovzdané čipy na dochádzku a stravu spolu s prihlasovacími údajmi do aplikácie Jedáleň.

       V prípade otázok ma kontaktujte na adamikova@zskombj.sk , prípadne na 0908 998 396.

       Prosím o rešpektovanie uvedených termínov. Bc. Janka Adamíková