• Novinky

      • Mimoriadny oznam - uzavretie školy

      • Na základe odporúčania ÚVZ v Bardejove a rozhodnutia krízového štábu mesta Bardejov z dôvodu šírenia vírusového ochorenia COVID-19 a v záujme ochrany zdravia

       sa v dňoch od 5.10.2020 do 16.10.2020 škola uzatvára.

       Výuka všetkých žiakov prechádza z prezenčného na dištančné vzdelávanie prostredníctvom informačných technológií.

       Predpokladaný nástup do školy je 19.10.2020. Všetky potrebné informácie budú zverejnované na stránke školy, resp. prostredníctvom triednych učiteľov od pondelka 5.10.2020.

      • Oznamy vedúcej ŠJ

      • 1. Žiadame rodičov, aby sa na prelome mesiacov v aplikácii JEDÁLEŇ sami manuálne neprihlasovali  na stravu.  Vysvetlenie: Tzv. fajočky (prihlásenú stravu) dáva do jedálneho lístka vedúca ŠJ na celý nasledujúci mesiac a to na konci starého mesiaca. Ak však prelom mesiaca vychádza na stred týždňa (ako to bolo napr. tento mesiac) a fajočky v novom mesiaci ešte nie sú zaškrtnuté, je potrebné počkať, kým ich tam vedúca nezadá. Vami ručne prihlásená strava sa totiž po následnom automatickom nahodení stravy vedúcou ŠJ na ďalší mesiac, ukáže v systéme ako neprihlásená. 

       2. V mesiaci september sme zaznamenali, že žiaci, ktorí si zabudli čipovú kartu (alebo hodinky) sa pri príchode do školy nezapisujú službe na vrátnici a preto sa nám veľmi zvýšil počet stravníkov, ktorým zo zálohovej platby zbytočne odpočítavjú peniaze.

       3. V mesiaci OKTÓBER sme spustili PODÁVANIE DESIATY. Cena jedného lístka je 0,50€. Minimálny počet stravníkov na jej podávanie je 25 a viac, preto ak máte záujem o desiatu je potrebné si ju prísť zakúpiť u vedúcej ŠJ.

       4. Keďže z dôvodu pretrvávajúcich prísnych hygienických opatrení aj naďalej nemôžeme obedy dávať do vašich nádob, budú nami poskytnuté jednorázové obaly spoplatnené sumou 0,50€ za celú obedovú sadu.

       V prípade otázok kontaktujte vedúcu ŠJ na email janka.adamikova@gmail.com alebo na 0908998396.

      • Usmernenie ministerstva školstva

      • Usmernenie k postupu škôl a školských zariadení pri realizácií výchovno vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19

                                                                                                                             Bratislava 29.09.2020

       Nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia sa bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy neodporúča realizovať:

       • organizáciu škôl v prírode a lyžiarskych výcvikov, a to ani dennou formou
       • organizácia kultúrnych, umeleckých a tanečných aktivít mimo povinného výchovno-vzdelávacieho procesu (napr. stužková, venčeky, besiedky a pod.).

       Nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia sa  bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy odporúča nasledovné aktivity realizovať dištančnou formou:

       • rodičovské združenia
       • zasadnutia rady rodičov, rady školy a pod.
       • všetky zasadnutia a stretnutia študentských organizácií (študentský parlament, študentský senát, rady študentov a iné)

       Telesná a hudobná výchova sa nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia, bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy, odporúča realizovať len teoretickou formou.

       Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ, podľa zákon 440/2015 Z.z., § 58 písm. p.)  sa môže realizovať do dvoch mesiacov od skončenie mimoriadnej situácie.  Školy následne zadajú výsledky žiakov z školy do ISTŽ - https://www.testovanieziakov.sk, a to najneskôr do troch mesiacov od skončenie mimoriadnej situácie (v rámci školského roka). Certifikáty im budú vydané do dvoch mesiacov od zaslania výsledkov žiakov do ISTŽ.

      • PASOVANIE PIATAKOV

      • Piataci našej školy sa konečne stali oficiálnymi žiakmi druhého stupňa!

       23.septembra sme ich my, deviataci, prijali medzi seba. Najprv si trochu zasúťažili a predviedli svoje športové zručnosti, za čo dostali sladkú odmenu. Potom spoločne zložili SĽUB PIATAKA a nakoniec ich triedni učitelia pasovali za žiakov druhého stupňa.

       VITAJTE MEDZI NAMI, PIATACI!! :-)                                           

       ŽP

      • Výzva rodičom - voľby do rady školy

      • Vyzývame rodičov, ktorí majú záujem stať sa členom rady školy na nasledujúce 4 roky, aby svoj záujem oznámili emailom na adresu riaditel@zskombj.sk do konca tohto týždňa, t.j. do 20.9.2020.

       V emaili prosím uveďte Vaše meno a priezvisko, kontakt na mobil, meno a priezvisko Vášho dieťaťa (detí) spolu triedou, ktorú navštevuje (navštevujú).

       Voľby do rady školy sa ukutočnia v termíne od 22.9. do 30.9.2020.
       O výsledku volieb Vás budeme informovať zverejnením na webstránke školy.

      • Opatrenie - sprevádzanie detí rodičmi do tried

      • Vážení rodičia našich prváčikov!

       Máme za sebou skoro 2 týždne v škole. Myslíme, že ste ich aj s deťmi zvládli veľmi dobre. Tak ako Vy, aj my vedieme Vaše deti - našich žiakov, k samostatnosti a zodpovednosti.

       Preto Vás žiadame, aby ste už deti od 16. septembra nesprevádzali do tried a nevstupovali do vnútorných priestorov školy. Výber dieťaťa z ŠKD komunikujte telefonicky s vychovávateľkou.

        Vieme, že deti to hravo zvládnu. Na chodbách je služba, ktorá im pomôže, ak by mali nejaký problém.

       Je to dôležité z dôvodu dodržiavania preventívnych opatrení proti šíreniu coronavírusu COVID 19, ktoré musíme na základe  odporučania MŠVVaŠ usmernenia RÚVZ  striktne dodržiavať.

       Ďakujeme za pochopenie a Vašu ústretovosť.  Spolu to zvládneme!

       Vedenie školy

      • Riaditeľské voľno - 14.9. PONDELOK

      • Riaditeľstvo ZŠ Komenského 23, Bardejov, so súhlasom zriadovateľa - Mesto Bardejov, 

       vyhlasuje dňa 14.9.2020 (pondelok)

       RIADITEĽSKÉ VOĽNO

       z dôvodu komplexnej dezinfekcie všetkých priestorov školy.

       Všetci žiaci budú zo stravy v tento deň odhlásení automaticky.

       Taktiež žiadame rodičov, ktorých deti budú v dňoch od 12. do 15. 9. (vrátane) v zahraničí, alebo budú v týchto dňoch v kontakte s osobou s podozrením na ochorenie COVID-19, aby z preventívnych dôvodov nechali svoje deti do konca týždňa (20.9.) doma. Do školy tak nastúpia v pondelok 21.9.

      • Oznam pre rodičov našich prvákov

      • Milí rodičia budúcich prvákov,
       tešíme sa na naše stretnutie v prvý školský deň.

       Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021
       sa bude konať 2. septembra 2020.

       Stretneme sa na školskom dvore ( od 7:45 do 8:00 h.), kde sa po prečítaní zoznamov  zoznámite so svojimi triednymi učiteľkami a vychovávateľkami. S nimi sa po absolvovaní ranného filtra presuniete do triedy, kde sa dozviete ďalšie potrebné informácie. Predpokladané ukončenie o 9:00 h.

       Pri nástupe do školy je potrebné priniesť vyplnený a podpísaný
       ZDRAVOTNÝ DOTAZNÍK A VYHLÁSENIE RODIČA NA ZAČIATKU ŠK. ROKA (ODKAZ).

       Prosíme, nezabudnite zobrať sebe aj deťom rúško.

      • Otvorenie šk. roka 2020/21 - oznam pre žiakov 2.-9. ročníka

      • Milí rodičia žiakov 2. – 9. ročníka,

       slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 sa bude konať
       2.septembra 2020 v triedach prostredníctvom školského rozhlasu.

       ► Príchod žiakov 2. až 4. ročníka 6. až 9. ročníka ZŠ
       do budovy školy bude v čase od 7:15 do 7:45 hod. 
       ► 
       Títo žiaci idú do svojich tried hneď po príchode do školy bez sprievodu rodičov!

       ► Žiaci 5. ročníka prídu v čase od 7:45 do 8:00h na školský dvor.
       Tu čakajú na rozdelenie a po prečítaní zoznamov sa odoberú do určených tried
       ► (bez sprievodu rodičov).

       Ďalšie usmernenia:

       • Všetci žiaci pri vstupe do školy prejdú ranným filtrom a musia mať na tvári rúško
       • Pri nástupe do školy je potrebné priniesť vyplnený a podpísaný ZDRAVOTNÝ DOTAZNÍK A VYHLÁSENIE RODIČA NA ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA (odkaz), ktorý odovzdá triednej učiteľke (učiteľovi).
       • Predpokladané ukončenie otvorenia školského roka je o 9:00 hod.
       • Školský klub detí a školská jedáleň 2. 9. 2020 nie sú v prevádzke.
       • Do školy prídu iba zdravé deti. Ak sa dieťa ráno sťažuje na bolesť hlavy, nádchu má kašeľ a pod., nesmie prísť do školy!
       • Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú s výnimkou žiakov prvého ročníka základnej školy. Žiaka 1. ročníka môže v budove školy sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.   
       • Ostatné informácie nájdete v prílohách.

       Prosíme rodičov i deti o trpezlivosť a vzájomnú ústretovosť.

       Veríme, že keď sme úspešne zvládli ukončenie minulého školského roka, zvládneme aj začiatok tohto nového k spokojnosti všetkých.

      • Špeciálne usmernenie počas obdobia pri otvorení školského roku 2020/2021

      • Počas obdobia 2.9. – 14.9. sa nad rámec zelenej fázy:

       • neorganizuje hromadné otvorenie školského roku. Žiaci prvého ročníka budú mať otvorenie v  triedach, s dostatočným odstupom a rúškami a výhradne len v sprievode zákonných zástupcov. Ostatné triedy majú otvorenie školského roku bez sprievodcov v triede.
       • Pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter
       • Žiaci prvého stupňa majú odporúčané nosiť rúška, ostatní žiaci povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy v interných priestoroch školy.
       • Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec nosí rúško alebo ochranný štít.
       • Odporúčame organizovať aktivity tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku či už v areáli školy  alebo mimo neho podľa podmienok školy a klimatických podmienok.  Telesná výchova sa realizuje jedine v exteriéri.
       • Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport (napr. bazén, posilňovňa) sa do 20.9. nevyužívajú.
       • Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne 3x denne a podľa potreby.
       • Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci, odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej raz denne.
       • Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne 2x denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí).

       Vyššie uvedené opatrenia sa podľa epidemiologickej situácie môžu predĺžiť a odporúča sa ich dodržiavanie aj počas obdobia 16. 9. – 23. 9. 2020.

      • Oznam vedúcej ŠJ - zápisné lístky

      • Oznamujem stravníkom, že aj tento školský rok sú povinní pred nástupom do školy odovzdať vyplnenú a zákonným zástupcom podpísanú prihlášku na stravovanie v prípade, že majú záujem odoberať stravu alebo odhlášku zo stravovania, ak o stravu nemajú záujem.

       Stiahnuť si ich môžte v nasledovných odkazoch:

       Odovzdávanie prihlášok / odhlášok sa bude realizovať
       26.08.2020 a 28.08.2020 v čase od 8:00 do12:00 hod.
       a dňa 31.8.2020 a 2.9.2020 v čase od 7:00 do 14:30 hod.

       POZOR ZMENA: Dňa 27.8. 2020 z dôvodu mimoriadnej porady
       vedúcich ŠJ na MsÚ odovzdávanie prihlášok prebiehať nebude.

       Novým stravníkom (hlavne žiakom 1. a 5.ročníka) oznamujem, že zálohovú platbu vo výške 10 eur a réžiu vo výške 20 eur (10 mesiacov x 2 eur) je potrebné v hotovosti uhradiť pri odovzdaní prihlášky na stravovanie, kedy stravník dostane čipovú kartu spolu s prihlasovacími údajmi. Doterajším stravníkom sa záloha a réžia prenáša z preplatku z minulého školského roka.

       Taktiež pripomínam, že čipové karty (ako aj doplnkové náramky), ktoré žiaci už majú, sú aktívne a platné aj v novom školskom roku. Prihlasovacie údaje do mobilnej aplikácie jedáleň a na stránku www.eskoly.sk sa taktiež nemenia. V prípade, že ste kartu počas prázdnin zničili alebo stratili, kontaktujte prosím informatika (zskombj@gmail.com) a za poplatok vám bude vystavená nová karta. Novým žiakom školy bude prvá čipová karta vystavená bezplatne.

       Časté otázky a odpovede ohľadom stravacieho systému si môžte pripomenúť TU.

       Bc. Janka Adamíková, vedúca ŠJ

      • Oznam školskej jedálne - preplatky zálohovej platby

      • Oznamujeme stravníkom, že z dôvodov mimoriadnej situácie budú preplatky zálohovej platby a réžie za šk.rok 2019/20 prevedené na školský rok 2020/21.

       O aktuálnom stave vášho zostatku sa môžete informovať u vedúcej  ŠJ v dátume od 3.7. do 17.7. na t.č. 0908 998 396 do 12:00h. V mesiaci august bude rodičom prevedený zostatok oznámený pri odovzdávaní zápisného lístka na nový školský rok.

       Žiakom, ktorí končia štúdium na našej škole (hlavne žiaci 8. a 9. ročníka) bude preplatok vyplatený osobne triednym učiteľom pri odovzdávaní vysvedčenia 30.6. voči podpisu. 

       V prípade ďalších otázok prosím kontaktujte vedúcu ŠJ.

      • Dôležitý oznam pre žiakov 6.-9. ročníka a ich rodičov

      • Vážení rodičia, milí žiaci,              

       v súlade s rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva, v zmysle Usmernenia ministerstva školstva o obnovení vyučovania v 6.-9. ročníku a na základe spoločného záveru porady  riaditeľov základných škôl, ktorej predmetom bolo posúdenie organizačných a prevádzkových možností jednotlivých škôl, pri zachovaní prísnych hygienických pravidiel, v záujme ochrany zdravia žiakov, nastúpia žiaci týchto ročníkov do škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov  v termíne 29.-30. júna. O organizácii vyučovania v týchto dňoch získate informáciu na stránkach jednotlivých základných škôl.

       Mgr. René Semanišin, vedúci odboru  školstva a kultúry

       Organizácia vyučovania na našej škole:

       ► PONDELOK 29.6.2020 - Odovzdávanie a preberanie učebníc

       ► UTOROK 30.6.2020 - Preberanie koncoročných vysvedčení

       Účasť žiakov v škole je počas týchto dvoch dní povinná.

       Na školské obedy počas týchto 2 dní budú žiaci prihlásení automaticky. V prípade odberu obedov Vám bude zo zálohy automaticky stiahnutý mesačný režijný poplatok vo výške 2€. Preto ak nemáte záujem o tieto obedy, je možné ich odhlásiť do piatku 26.6.2020 do 14.00 hod. prostredníctvom aplikácie JEDÁLEŇ alebo na stránke Jedálneho lístku a 2€ poplatok Vám nebude stiahnutý.

      • Oznam pre rodičov

      • Oznamujeme rodičom, že od 15. júna sa zjemňujú prísne bezpečnostné opatrenia, ktoré vláda prijala proti šíreniu ochorenia Covid-19.

       Ako to bude vyzerať v našej škole?

       1. Rozvrh hodín na 1. stupni a v ŠKD bude rovnaký ako pred 12.3. 2020.
       2. Naďalej sa nebude vyučovať len náboženská výchova a nebude pokračovať záujmová činnosť (krúžky) v CVČ pri ZŠ.
       3. Režim školskej jedálne je podľa pôvodných pravidiel.
       4. Do školy môžu nastúpiť všetci žiaci, vrátia sa do svojich pôvodných tried a skupín v ŠKD.
       5. Rušia sa limity počtov detí v triedach.
       6. Prevádzka školy bude stanovená z pôvodných 9 na maximálne 10 hodín.
       7. Ruší sa povinné meranie teploty – po novom je to formou odporúčania a bude náhodné.
       8. Ruší sa zákaz besiedok, posedení a podobných hromadných akcií (budú sa riadiť aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR).
       9. V nevyhnutných prípadoch je povolený vstup rodičov do budovy školy. Odporúčame však minimalizovať čas ich zotrvania.
       10. Zrušené je organizovanie osôb pred školou.

       Podrobnejšie informácie nájdete na stránke www.minedu.sk.

       Informácie o nástupe žiakov 2. stupňa do školy budú aktualizované v najbližšom čase.

      • Ocenení žiaci

      • Ďalší dôkaz, že naša škola dobre vedie  a pripravuje svojich žiakov, že ma vynikajúcich učiteľov.

       Napriek tomu, že bola zatvorená a vyučovanie prebiehalo cez internet, nezaháľali sme. Svedčia o tom tieto dva skvelé výsledky našich žiakov. 

       Za 1. miesto v celoslovenskej výtvarne súťaži „Vojaci očami detí“, ktorú organizovalo Ministerstvo obrany SR blahoželáme žiačke 1.C triedy Sáre Miháľovej pod vedením p.uč. Mgr. Aleny Matiašovej.

       Za cenu v celoslovenskom kole Logickej olympiády srdečne blahoželáme Martinovi Matiašovi, žiakovi 4. D triedy.

       Celoslovenská iniciatíva Rozumieme nadaným zverejnila testy logických úloh pre nadané deti. Zasúťažiť si mohli všetky deti. Spomedzi tisícky súťažiacich  vyžrebovali osem riešiteľov, ktorých odmení.

       Viac sa dočítate TU.

      • Ako sme sa pripravili

      • Vážení rodičia, radi by sme Vás informovali o niektorých z hygienických opatrení, ktoré sme pred návratom do školských lavíc realizovali na našej škole.

       1. Zavedenie ranného filtra - meranie teploty a dezinfekcia rúk pred vstupom do školy
       2. Montáž zásobníkov jednorázových utierok do všetkých používaných WC
       3. Písomná evidencia dezinfekcie každého používaného priestoru
       4. Povinná dezinfekcia rúk pred vstupom do priestorov jedálne
       5. Rozdelenie priestorov školskej jedálne na sektory podľa skupín
       6. Balenie príborov do hygienického obalu
       7. Používanie jednorázových nádob pre vydávanie školských obedov chýbajúcich žiakov
       8. Oddelenie používaných priestorov zábranami od nepoužívanej časti školy