• Novinky

      • Pasovanie piatakov

      • Koniec septembra je na našej škole čas, kedy pasujeme našich piatačikov medzi nás druhostupniarov. Ani 30.9. tohto roku nebol výnimkou. Piataci si zasúťažili, zložili slávnostný sľub piataka a triedne učiteľky ich pasovali. Vitajte medzi nami!

       ŽP

      • Príspevok na činnosť ŠKD

      • Riaditeľstvo ZŠ Komenského 23, Bardejov na základe zmeny a doplnkov VZN mesta Bardejov č. 185/2020 o príspevkoch v školách a školských zariadeniach

       O Z N A M U J E

       1. Výška príspevku na činnosť školského klubu detí sa určuje mesačne za jedno dieťa sumou 10,00 €.
       2. Výška príspevku v poradí na každé ďalšie dieťa v rámci jednej rodiny sa určuje sumou 5,00 €.
       3. Príspevok na činnosť školského klubu detí sa zníži na 1,00 € ak o to zákonný zástupca písomne požiada riaditeľa základnej školy a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.
       4. Príspevky sa uhrádzajú vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.
       5. Príspevok na činnosť školského klubu detí sa neuhrádza: ak žiak má prerušenú dochádzku na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom (preukázateľným spôsobom je predloženie potvrdenia od lekára - ak je dôvodom choroba alebo čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o rodinných dôvodoch prerušenia dochádzky v školskom klube detí).   Žiadosti sa predkladajú riaditeľovi školy.
      • Jesenné tvorenie v oddeleniach ŠKD

      • ​​​​​​​Jeseň je úžasná, farebná, trochu tajomná a určite jedno z najfarebnejších a najkrajších ročných období. Priam sa núka využiť jej farebnosť pri tvorení s deťmi. My sme tu farebnosť využili a vytvárali rôzne výrobky vo všetkých oddeleniach ŠKD, charakterizujúce príchod jesene.

       Vychovávateľky ŠKD

      • STRAVNÉ na mesiac OKTÓBER 2022

      • STRAVNÉ na mesiac OKTÓBER 2022 pre stravníkov,
       ktorí neuskutočnili bezhotovostné platenie si budete môcť zakúpiť

       dňa 30.09.2022 (PIATOK) v čase od 7:00 do 10:30 hod.

       Stravné 1.stupeň - 21,85 eur   ***  Stravné 2.stupeň - 23,37 eur 

      • Centrum informatiky a programka - CIAPKA

      • Vo všetkých ročníkoch našej ZŠ chceme  vytvoriť priestor prezáujmovú činnosť v oblasti informatiky. Hravou formou priblížiť deťom prácu s PC, robotmi a inými technológiami.

       Hlavné ciele:

       1. Zábavnou formou rozvíjať algoritmické myslenie žiakov
       2. Riešiť úlohy programovaním robotov
       3. Naučiť sa základy programovania

       Ďalšie ciele:

       • Vytvoriť komunitu žiakov so záujmom o informatiku
       • Zdokonaliť sa v používaní nových technológií
       • Hrať sa, zabávať sa, učiť sa nové veci

       Pre zväčšenie kliknite na obrázok

      • VYBERANIE DETÍ Z ŠKD. AKTUALIZÁCIA TEL. ČÍSEL

      • Vážení rodičia žiakov navštevujúcich školský klub detí.

       Aj tento šk. rok bude fungovať vyberanie deti z ŠKD cez mobilné telefónne čísla. Tieto čísla budú dostupné aj v prípade, keď bude v niektorom z oddelení zastupovanie.

       Keďže nastali určité zmeny organizácii oddelení ŠKD, pri telefonovaní postupujte podľa nasledovného zoznamu.

       Okrem čísel oddelení je zriadené aj osobitné číslo na vrátnicu. To používajte v prípade, že sa nebudete môcť dovolať na číslo oddelenia ŠKD.

       Taktiež prosíme, aby ste na vybavovanie záležitosti so školou využívali predovšetkým služobné telefónne čísla: sekretariát školy 054/4722383, 0948311775 a školská jedáleň 054/4724665.

      • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/23

      • Slávnostné otvorenie šk. roka 2022/2023 sa uskutoční
       5. septembra 2022 (PONDELOK) o 8:00 hod. na školskom dvore.

       Žiaci 2. - 4. a 6. - 9. ročníka sa sústredia pri svojich triednych učiteľoch.

       Žiaci prvého a piateho ročníka, ako aj novoprijatí žiaci, pôjdu do tried spolu s triednymi učiteľmi po prečítaní zoznamov žiakov jednotilvých tried.
        Zoznamy žiakov 1. a 5. ročníka (a ich rozdelenie do tried) budú v pondelok 
       taktiež vyvesené na vstupných dverách.

        Pri nástupe žiakov do školy je potrebné triednemu učiteľovi predložiť vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka a to buď elektronicky cez edupage (návod) alebo fyzicky (Bezpriznakovost2022.pdf).
       Vydávanie novej sady AG TESTOV bude prebiehať na vrátnici školy 6.9. (UTOROK) a 7.9. (STREDA) od 7:30 do 16:30.

       V prípade nepriaznivého počasia sa slávnostné otvorenie šk. roka uskutoční v triedach.
        ŠKD a školská jedáleň budú v prevádzke od 6. 9. 2022 (UTOROK).

      • Dôležitá informácia k poskytnutiu dotácií na stravu + tlačivá

      • Od 01.07.2022, v prípade detí bez bonusu je možné dotáciu na stravu poskytnúť len tým deťom v poslednom ročníku MŠ alebo v ZŠ, ak si zákonný zástupca dieťaťa, resp. osoba v ktorej starostlivosti dieťa je (rodič dieťaťa) na toto dieťa neuplatnil daňový bonus na dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku.

       Pri poskytovaní dotácií na stravu týkajúce sa našej školy sú teda dve vekové kategórie detí:

       • deti v ZŠ do 15 rokov veku, ak si rodič na dieťa neuplatnil v zmysle zákona o dani z príjmov nárok na daňový bonus - tlačivo: cestne_vyhlasenie-do_15_rokov.pdf
       • deti nad 15 rokov v ZŠ (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky) ktoré majú nárok na dotáciu na stravu aj v prípade, ak si rodič na toto dieťa uplatnil nárok na daňový bonus (v sume 40 eur mesačne) - tlačivo: cestne_vyhlasenie-od_15_rokov.pdf

       Tlačivo v ukrajinskom jazyku: cestne_vyhlasenie_prelozene_UA.pdf

       Žiadame teda rodičov, ktorých sa to týka, aby do 8. dňa v danom mesiaci doručili na sekretariát školy vyplnené čestné vyhlásenia (rovnako aj žiadosti o HN).

      • Oznam vedúcej školskej jedálne

      • Pripomínam rodičom všetkých žiakov, že aj v školskom roku 2022/2023 je pre odoberanie stravy v školskej jedálni podmienkou písomné podanie PRIHLÁŠKY na stravu (zápisný lístok). Ak nechcete odoberať stravu v ŠJ je potrebné podať odhlášku zo stravy.

       Tieto tlačivá si môžete stiahnuť a vytlačiť v nasledovných odkazoch:
       Prihláška na stravovanie – PDF / DOC
       Odhláška zo stravovania – PDF / DOC

       V tomto šk. roku nastala zmena v spôsobe úhrady režijných nákladov a to nasledovne:
       Režijné náklady 20 eur (2€ na mesiac x 10 mesiacov) rodič uhradí jednorazovo v hotovosti pri odovzdaní zápisného lístka.

       Prihlášky (aj odhlášky) môžete podávať osobne v ŠJ v termíne od 24.8.2022 do 2.9.2022 v čase od 7:00 do 14:00 hod. Súbežne bude prebiehať aj predaj STRAVNÉHO na mesiac SEPTEBMER 2022 pre rodičov, ktorí sa rozhodli nepoužívať bezhotovostnú platbu (1.stupeň - 20,70 € ; 2.stupeň 22,14 €).

       Rodičia, ktorí uhrádzali stravné bezhotovostne a vznikol im PREPLATOK (o ktorom boli informovaní prostredníctvom tr. učiteľov) môžu stravné uhrádzať nasledovne:

       • ak bol preplatok nižší ako 25 eur tak platba musí byť realizovaná do 15.8.2022 na mesiac SEPTEMBER 2022
       • ak bol preplatok vyšší ako 25€, prvú platbu realizujete podľa výšky preplatku. Napr. preplatok od 25€ do 49€ do 15.9., od 50€ do 74€ do 15.10., od  75€ do 99€ do 15.11. atď.  
       • pri preplatku napr. 113 eur prvá platba ma byť realizovaná v mesiaci DECEMBER 2022 na JANUÁR 2023.

       Bezhotovostné platby je potrebné uhrádzať stále do 15. dňa v mesiaci.
       Výška stravného 25 eur, číslo účtu a prihlasovacie údaje ostávajú nezmenené!

       Rodičia žiakov prvého ročníka ako aj noví žiaci zaplatia prvú platbu priamo u vedúcej ŠJ v dňoch 24.8.2022 až 2.9.2022 v čase od 7:00 hod. do 14:00 hod. Následne im budú odovzdané čipy na dochádzku a stravu spolu s prihlasovacími údajmi do aplikácie Jedáleň.

       V prípade otázok ma kontaktujte na adamikova@zskombj.sk , prípadne na 0908 998 396.

       Prosím o rešpektovanie uvedených termínov. Bc. Janka Adamíková

        

      • Prevádzka na škole počas prázdnin

      • Z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie školy v letných mesiacoch bude prevádzka na škole len v obmedzenom režime.

       V pracovných dňoch v čase od 8:00 do 12:00 Vám bude
       na telefónnom čísle
       0948 311 775 k dispozícii pracovník školy,
       ktorý Vám pomôže s vyriešením Vašej záležitosti týkajúcej sa školy.

       Keďže v celom areáli prebiehajú intenzívne stavebné práce, pred samotnou fyzickou návštevou školy si radšej vopred dohodnite stretnutie so službukonajúcim pracovníkom na zmienenom telefónnom čísle.

       Potvrdzovanie cestovných preukazov a vystavovanie potvrdení o návšteve školy budeme realizovať od 22. augusta.

       Ak sa Vaša záležitosť dá vyriešiť emailom, kontaktovať nás môžete na skola@zskombj.sk .

      • Olympijský odznak všestrannosti

      • V olympijskom treningovom centre X-bionic sphere v dňoch 23.-24.6.2022 sa konalo celoštátne finále projektov Olympijský odznak všestrannosti. Do finále sa prebojovali žiaci zo 43 škôl. Žiaci našej školy sa po prvýkrát zapojili do tohto projektu a veľmi úspešne. Našu školu reprezentovali: Peťo Labanc, Marko Jurčišin a Paťa Udičová zo  6.D triedy. V programe celoštátneho finále v Šamoríne bolo: Plávanie na 50m, Prekážková dráha na vode - Aquatic Ninja, 5 disciplín OLOV (Skok do diaľky z miesta, Ľah-sed (30 sekúnd), Hod 2 kg plnou loptou, Výdrž v zhybe na hrazde a člnkový beh 10x5m) a Vytrvalostný beh cez rôzne prekážky. Organizátorom olympijského odznaku všestrannosti bol Slovenský olympijský a športový výbor za aktívnej podpory Ministerstva školstva. 

       V kategórií jednotlivcov v celkovom súčte štyroch disciplín, zvíťazil Peter Labanc (90 bodov) a získal zlatý odznak všestrannosti, pohár a vzácnu cenu. Za ním na druhom mieste sa umiestnil Marko Jurčišin (88 bodov), ktorý získal strieborný odznak všestrannosti, a taktiež pohár a vzácnu cenu. Patrícia Udičová sa umiestnila na 14. mieste (35 bodov), najviac sa jej darilo v disciplínach Plávanie na 50m a vytrvalostný prekážkový beh.

       V prvý deň pretekov Marko Jurčišin získal zlatú medailu v plávaní na 50 m a striebornú v Ninja dráhe. Peter Labanc si vybojoval bronzovú medailu v plávaní na 50 m a 4. miesto na Ninja Dráhe. Na druhý deň Peťo Labanc získal zlatú medailu v OLOV disciplínach a striebornú vo vytrvalostnom behu, Marko sa v OLOV disciplínach umiestnil na 5. mieste a vo vytrvalostnom behu obsadil 4. priečku. 

       U dievčat sa na prvom mieste umiestnila Nela Kucáková z Michaloviec, v súťaži družstiev zvíťazili žiaci a žiačky zo ZŠ Nábrežná Nové Zámky. Medzi deti zavítali aj úspešné olympijské medailistky: Anastasia Kuzminova, Danka Barteková, Martina Moravcová a Zuzana Rehák-Štefečeková. Okrem medailí a cien si žiaci odniesli aj množstvo skúseností a neopakovateľných zážitkov. 

       O prípravu mladých talentovaných športovcov sa starajú učitelia, tréneri ZŠ - Andrej Pečeňuk a Zoran Kollárovič.

      • Ochutnávka prírodných ovocných štiav

      • Dňa 27. 6. 2022 sa na našej škole uskutočnila ochutnávka prírodných ovocných štiav FRUXI. Táto prírodná šťava telu doplní vitamíny potrebné k správnej životospráve a podporí zvýšenie prirodzenej imunity. Počas ochutnávky deťom najviac chutila príchuť jablko-jahoda a jablko-čierna ríbezľa.

      • Zdravie je to najcennejšie, čo mám!

      • Keď je človek zdravý, nič ho nebolí, nepremýšľa nad tým, čo by bolo, ak by o zdravie prišiel. Paradoxne, neraz si to mnohí z nás uvedomíme až vtedy, keď ho stratíme. Už od útleho detstva treba preto dbať na správnu životosprávu a hlavne v dnešnej dobe internetu je veľmi dôležitý pohyb. Deti tiež treba viesť ku zodpovednosti a empatii voči druhým. Ľudia musia ľuďom pomáhať a to hlavne v situáciách, kedy si človek nedokáže pomôcť sám. V spolupráci s územným spolkom Červený kríž a záchrannou zložkou  sme v piatok 24.6.2022 zorganizovali akciu pod názvom „Zdravie je to najcennejšie, čo mám.“  Deti viedli diskusiu so záchranárom, kládli mu zvedavé otázky aj si vyskúšali niektoré úkony, ktoré by mal každý z nás ovládať. Po prednáške diskusii si žiaci zasúťažili v rôznych športových disciplínach. Za svoju bojovnosť získali sladkú aj materiálnu odmenu. Verím, že si žiaci odniesli mnoho nových poznatkov a prajem im hlavne zdravie, lebo keď ho budeme mať, dosiahneme veľa.

       Mgr. Zuzana Hanobiková

      • Plávaniu zdar!

      • Naši štvrtáci absolvovali základný plavecký kurz. Konal sa v priestoroch Krytej plavárne na Wolkerovej ulici pod vedením našich skúsených telocvikárov. Deti boli rozdelené podľa tried do troch skupín. Výcvik trval tri týždne, pričom sa po týždni striedali jednotlivé triedy (4.A, 4.B a 4.C). Žiaci si počas týždňa zlepšovali svoje plavecké zručnosti. Každý sa snažil a robil pokroky vlastným tempom. Najdôležitejšia bola radosť detí z pobytu vo vode, čo bolo na ich tvárach aj vidieť. Sme na našich žiakov pyšní. Boli disciplinovaní, snaživí a hlavne spokojní sami so sebou.

       Mgr. Zuzana Hanobiková