• Novinky

      • Centrum informatiky a programka - CIAPKA

      • Vo všetkých ročníkoch našej ZŠ chceme  vytvoriť priestor prezáujmovú činnosť v oblasti informatiky. Hravou formou priblížiť deťom prácu s PC, robotmi a inými technológiami.

       Hlavné ciele:

       1. Zábavnou formou rozvíjať algoritmické myslenie žiakov
       2. Riešiť úlohy programovaním robotov
       3. Naučiť sa základy programovania

       Ďalšie ciele:

       • Vytvoriť komunitu žiakov so záujmom o informatiku
       • Zdokonaliť sa v používaní nových technológií
       • Hrať sa, zabávať sa, učiť sa nové veci

       Pre zväčšenie kliknite na obrázok

      • VYBERANIE DETÍ Z ŠKD. AKTUALIZÁCIA TEL. ČÍSEL

      • Vážení rodičia žiakov navštevujúcich školský klub detí.

       Aj tento šk. rok bude fungovať vyberanie deti z ŠKD cez mobilné telefónne čísla. Tieto čísla budú dostupné aj v prípade, keď bude v niektorom z oddelení zastupovanie.

       Keďže nastali určité zmeny organizácii oddelení ŠKD, pri telefonovaní postupujte podľa nasledovného zoznamu.

       Okrem čísel oddelení je zriadené aj osobitné číslo na vrátnicu. To používajte v prípade, že sa nebudete môcť dovolať na číslo oddelenia ŠKD.

       Taktiež prosíme, aby ste na vybavovanie záležitosti so školou využívali predovšetkým služobné telefónne čísla: sekretariát školy 054/4722383, 0948311775 a školská jedáleň 054/4724665.

      • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/23

      • Slávnostné otvorenie šk. roka 2022/2023 sa uskutoční
       5. septembra 2022 (PONDELOK) o 8:00 hod. na školskom dvore.

       Žiaci 2. - 4. a 6. - 9. ročníka sa sústredia pri svojich triednych učiteľoch.

       Žiaci prvého a piateho ročníka, ako aj novoprijatí žiaci, pôjdu do tried spolu s triednymi učiteľmi po prečítaní zoznamov žiakov jednotilvých tried.
        Zoznamy žiakov 1. a 5. ročníka (a ich rozdelenie do tried) budú v pondelok 
       taktiež vyvesené na vstupných dverách.

        Pri nástupe žiakov do školy je potrebné triednemu učiteľovi predložiť vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka a to buď elektronicky cez edupage (návod) alebo fyzicky (Bezpriznakovost2022.pdf).
       Vydávanie novej sady AG TESTOV bude prebiehať na vrátnici školy 6.9. (UTOROK) a 7.9. (STREDA) od 7:30 do 16:30.

       V prípade nepriaznivého počasia sa slávnostné otvorenie šk. roka uskutoční v triedach.
        ŠKD a školská jedáleň budú v prevádzke od 6. 9. 2022 (UTOROK).

      • Dôležitá informácia k poskytnutiu dotácií na stravu + tlačivá

      • Od 01.07.2022, v prípade detí bez bonusu je možné dotáciu na stravu poskytnúť len tým deťom v poslednom ročníku MŠ alebo v ZŠ, ak si zákonný zástupca dieťaťa, resp. osoba v ktorej starostlivosti dieťa je (rodič dieťaťa) na toto dieťa neuplatnil daňový bonus na dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku.

       Pri poskytovaní dotácií na stravu týkajúce sa našej školy sú teda dve vekové kategórie detí:

       • deti v ZŠ do 15 rokov veku, ak si rodič na dieťa neuplatnil v zmysle zákona o dani z príjmov nárok na daňový bonus - tlačivo: cestne_vyhlasenie-do_15_rokov.pdf
       • deti nad 15 rokov v ZŠ (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky) ktoré majú nárok na dotáciu na stravu aj v prípade, ak si rodič na toto dieťa uplatnil nárok na daňový bonus (v sume 40 eur mesačne) - tlačivo: cestne_vyhlasenie-od_15_rokov.pdf

       Tlačivo v ukrajinskom jazyku: cestne_vyhlasenie_prelozene_UA.pdf

       Žiadame teda rodičov, ktorých sa to týka, aby do 8. dňa v danom mesiaci doručili na sekretariát školy vyplnené čestné vyhlásenia (rovnako aj žiadosti o HN).

      • Oznam vedúcej školskej jedálne

      • Pripomínam rodičom všetkých žiakov, že aj v školskom roku 2022/2023 je pre odoberanie stravy v školskej jedálni podmienkou písomné podanie PRIHLÁŠKY na stravu (zápisný lístok). Ak nechcete odoberať stravu v ŠJ je potrebné podať odhlášku zo stravy.

       Tieto tlačivá si môžete stiahnuť a vytlačiť v nasledovných odkazoch:
       Prihláška na stravovanie – PDF / DOC
       Odhláška zo stravovania – PDF / DOC

       V tomto šk. roku nastala zmena v spôsobe úhrady režijných nákladov a to nasledovne:
       Režijné náklady 20 eur (2€ na mesiac x 10 mesiacov) rodič uhradí jednorazovo v hotovosti pri odovzdaní zápisného lístka.

       Prihlášky (aj odhlášky) môžete podávať osobne v ŠJ v termíne od 24.8.2022 do 2.9.2022 v čase od 7:00 do 14:00 hod. Súbežne bude prebiehať aj predaj STRAVNÉHO na mesiac SEPTEBMER 2022 pre rodičov, ktorí sa rozhodli nepoužívať bezhotovostnú platbu (1.stupeň - 20,70 € ; 2.stupeň 22,14 €).

       Rodičia, ktorí uhrádzali stravné bezhotovostne a vznikol im PREPLATOK (o ktorom boli informovaní prostredníctvom tr. učiteľov) môžu stravné uhrádzať nasledovne:

       • ak bol preplatok nižší ako 25 eur tak platba musí byť realizovaná do 15.8.2022 na mesiac SEPTEMBER 2022
       • ak bol preplatok vyšší ako 25€, prvú platbu realizujete podľa výšky preplatku. Napr. preplatok od 25€ do 49€ do 15.9., od 50€ do 74€ do 15.10., od  75€ do 99€ do 15.11. atď.  
       • pri preplatku napr. 113 eur prvá platba ma byť realizovaná v mesiaci DECEMBER 2022 na JANUÁR 2023.

       Bezhotovostné platby je potrebné uhrádzať stále do 15. dňa v mesiaci.
       Výška stravného 25 eur, číslo účtu a prihlasovacie údaje ostávajú nezmenené!

       Rodičia žiakov prvého ročníka ako aj noví žiaci zaplatia prvú platbu priamo u vedúcej ŠJ v dňoch 24.8.2022 až 2.9.2022 v čase od 7:00 hod. do 14:00 hod. Následne im budú odovzdané čipy na dochádzku a stravu spolu s prihlasovacími údajmi do aplikácie Jedáleň.

       V prípade otázok ma kontaktujte na adamikova@zskombj.sk , prípadne na 0908 998 396.

       Prosím o rešpektovanie uvedených termínov. Bc. Janka Adamíková

        

      • Prevádzka na škole počas prázdnin

      • Z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie školy v letných mesiacoch bude prevádzka na škole len v obmedzenom režime.

       V pracovných dňoch v čase od 8:00 do 12:00 Vám bude
       na telefónnom čísle
       0948 311 775 k dispozícii pracovník školy,
       ktorý Vám pomôže s vyriešením Vašej záležitosti týkajúcej sa školy.

       Keďže v celom areáli prebiehajú intenzívne stavebné práce, pred samotnou fyzickou návštevou školy si radšej vopred dohodnite stretnutie so službukonajúcim pracovníkom na zmienenom telefónnom čísle.

       Potvrdzovanie cestovných preukazov a vystavovanie potvrdení o návšteve školy budeme realizovať od 22. augusta.

       Ak sa Vaša záležitosť dá vyriešiť emailom, kontaktovať nás môžete na skola@zskombj.sk .

      • Olympijský odznak všestrannosti

      • V olympijskom treningovom centre X-bionic sphere v dňoch 23.-24.6.2022 sa konalo celoštátne finále projektov Olympijský odznak všestrannosti. Do finále sa prebojovali žiaci zo 43 škôl. Žiaci našej školy sa po prvýkrát zapojili do tohto projektu a veľmi úspešne. Našu školu reprezentovali: Peťo Labanc, Marko Jurčišin a Paťa Udičová zo  6.D triedy. V programe celoštátneho finále v Šamoríne bolo: Plávanie na 50m, Prekážková dráha na vode - Aquatic Ninja, 5 disciplín OLOV (Skok do diaľky z miesta, Ľah-sed (30 sekúnd), Hod 2 kg plnou loptou, Výdrž v zhybe na hrazde a člnkový beh 10x5m) a Vytrvalostný beh cez rôzne prekážky. Organizátorom olympijského odznaku všestrannosti bol Slovenský olympijský a športový výbor za aktívnej podpory Ministerstva školstva. 

       V kategórií jednotlivcov v celkovom súčte štyroch disciplín, zvíťazil Peter Labanc (90 bodov) a získal zlatý odznak všestrannosti, pohár a vzácnu cenu. Za ním na druhom mieste sa umiestnil Marko Jurčišin (88 bodov), ktorý získal strieborný odznak všestrannosti, a taktiež pohár a vzácnu cenu. Patrícia Udičová sa umiestnila na 14. mieste (35 bodov), najviac sa jej darilo v disciplínach Plávanie na 50m a vytrvalostný prekážkový beh.

       V prvý deň pretekov Marko Jurčišin získal zlatú medailu v plávaní na 50 m a striebornú v Ninja dráhe. Peter Labanc si vybojoval bronzovú medailu v plávaní na 50 m a 4. miesto na Ninja Dráhe. Na druhý deň Peťo Labanc získal zlatú medailu v OLOV disciplínach a striebornú vo vytrvalostnom behu, Marko sa v OLOV disciplínach umiestnil na 5. mieste a vo vytrvalostnom behu obsadil 4. priečku. 

       U dievčat sa na prvom mieste umiestnila Nela Kucáková z Michaloviec, v súťaži družstiev zvíťazili žiaci a žiačky zo ZŠ Nábrežná Nové Zámky. Medzi deti zavítali aj úspešné olympijské medailistky: Anastasia Kuzminova, Danka Barteková, Martina Moravcová a Zuzana Rehák-Štefečeková. Okrem medailí a cien si žiaci odniesli aj množstvo skúseností a neopakovateľných zážitkov. 

       O prípravu mladých talentovaných športovcov sa starajú učitelia, tréneri ZŠ - Andrej Pečeňuk a Zoran Kollárovič.

      • Ochutnávka prírodných ovocných štiav

      • Dňa 27. 6. 2022 sa na našej škole uskutočnila ochutnávka prírodných ovocných štiav FRUXI. Táto prírodná šťava telu doplní vitamíny potrebné k správnej životospráve a podporí zvýšenie prirodzenej imunity. Počas ochutnávky deťom najviac chutila príchuť jablko-jahoda a jablko-čierna ríbezľa.

      • Zdravie je to najcennejšie, čo mám!

      • Keď je človek zdravý, nič ho nebolí, nepremýšľa nad tým, čo by bolo, ak by o zdravie prišiel. Paradoxne, neraz si to mnohí z nás uvedomíme až vtedy, keď ho stratíme. Už od útleho detstva treba preto dbať na správnu životosprávu a hlavne v dnešnej dobe internetu je veľmi dôležitý pohyb. Deti tiež treba viesť ku zodpovednosti a empatii voči druhým. Ľudia musia ľuďom pomáhať a to hlavne v situáciách, kedy si človek nedokáže pomôcť sám. V spolupráci s územným spolkom Červený kríž a záchrannou zložkou  sme v piatok 24.6.2022 zorganizovali akciu pod názvom „Zdravie je to najcennejšie, čo mám.“  Deti viedli diskusiu so záchranárom, kládli mu zvedavé otázky aj si vyskúšali niektoré úkony, ktoré by mal každý z nás ovládať. Po prednáške diskusii si žiaci zasúťažili v rôznych športových disciplínach. Za svoju bojovnosť získali sladkú aj materiálnu odmenu. Verím, že si žiaci odniesli mnoho nových poznatkov a prajem im hlavne zdravie, lebo keď ho budeme mať, dosiahneme veľa.

       Mgr. Zuzana Hanobiková

      • Plávaniu zdar!

      • Naši štvrtáci absolvovali základný plavecký kurz. Konal sa v priestoroch Krytej plavárne na Wolkerovej ulici pod vedením našich skúsených telocvikárov. Deti boli rozdelené podľa tried do troch skupín. Výcvik trval tri týždne, pričom sa po týždni striedali jednotlivé triedy (4.A, 4.B a 4.C). Žiaci si počas týždňa zlepšovali svoje plavecké zručnosti. Každý sa snažil a robil pokroky vlastným tempom. Najdôležitejšia bola radosť detí z pobytu vo vode, čo bolo na ich tvárach aj vidieť. Sme na našich žiakov pyšní. Boli disciplinovaní, snaživí a hlavne spokojní sami so sebou.

       Mgr. Zuzana Hanobiková

      • Čitateľský maratón

      • Linka detskej istoty zorganizovala už 13. ročník detského čitateľského maratónu, do ktorého sa pravidelne zapájajú aj žiaci našej školy.

       Čítanie patrí medzi aktivity, ktoré podporujú rozvoj osobnosti dieťaťa a mladého človeka, pomáha poznať hodnoty, rozlišovať dobro a zlo, akceleruje rozvoj reči a slovnej zásoby. Vytvára priestor pre tvorivosť, ponúka chvíle intimity, možnosť byť sám so sebou, relaxovať. Dáva možnosť naberať množstvo informácií, inšpirácií, vedomostí, porozumieť pojmom. Aj to je jeden z dôvodov, prečo  Linka detskej istoty zorganizovala už 13. ročník detského čitateľského maratónu, do ktorého sa pravidelne zapájajú aj žiaci našej školy. V týždni od 20.6. do 23.6.2022 čítalo u nás až  596 žiakov.

        Záštitu nad týmto podujatím prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

      • Amanda Nyongoni kúsok od medaily na školských M-SR

      • Dňa 13.6.2022 sa v Olympijskom centre X-Bionics Sphere v Šamoríne uskutočnilo Superfinále školských športov a v rámci neho sa konali školské majstrovstvá SR vo viacboji mladších žiačok základných škôl. Majstrovstvám Slovenska predchádzali majstrovstvá okresu, kraja a vždy len prvé tri pretekárky postúpili do vyššieho kola. Žiačka 6.D triedy Amanda Nyongoni si po víťazstve na majstrovstvách Prešovského kraja  vybojovala možnosť reprezentovať školu, mesto, kraj a zmerať si sily s 24 najlepšími dievčatami na Slovensku. Bola to jej prvá „veľká“ súťaž. Ťarcha, čo najlepšie reprezentovať, na Amandu doľahla a to hlavne v prvej disciplíne v skoku do diaľky, ktorá jej vôbec nevyšla. Vzhľadom na systém bodovania jednotlivých disciplín v tejto súťaži, každé zaváhanie sa preukáže na celkovom výsledku. V ďalších troch disciplínach sa snažila. Bojovala, ale „žiaľ“ stačilo to „iba“ na nepopulárne 4.miesto. Od 3.miesta ju delil 1bod od 2.miesta 2,5 bodu a na 1.miesto jej chýbalo 7 bodov, čo pri 80 možných bodov je veľmi málo.

                      Som na Amandu hrdý, lebo po nevydarenej prvej disciplíne to nezabalila, zabojovala a do poslednej chvíle si držala nádej na medailové umiestnenie. Jej výsledok je o to cennejší, že dievčatá, ktoré boli pred ňou, sú od nej o rok staršie. Pevne verím, že na budúci rok sa s medailou vráti a pripoja sa k nej aj ďalšie nádejné žiačky a žiaci z našej školy.

       Výsledky v jednotlivých disciplínach:

       Skok do diaľky 439 cm, 60m 8,32s,hod wortexom 42,20m, 600m 1:56,98min.

       Mgr. Zoran Kollárovič

      • Prezentácia záverečných projektových prác „Zatoč s odpadom“

      • V poslednom období konštatujeme viac než inokedy, že príroda nám ukazuje v mnohých podobách jej výstražný prst. V teoretickej rovine vieme dokonalo vymenovať dôvody jej konania, no v praxi sa len ťažko vzdávame komfortu, ktorý by si spoločnosť, žijúca trvalo udržateľne, musela odoprieť. Všetci snívame o lepšej budúcnosti ďalších generácií bez znečisťovania, globálneho otepľovania či straty biodiverzity, no stupeň životnej úrovne nám akosi nedovoľuje urobiť pomyselný krok vzad. Začali sme teda tam, kde je ešte stále šanca na zmenu – u našich detí, konkrétne u žiakov 2.A, a to čiastkovými úlohami celoročného ekologického projektu Zatoč s odpadom, spod autorského pera Slovenskej agentúry životného prostredia. Vyvrcholením našej aktivity bol individuálny výber témy, ktorú žiaci na vyučovaní spracovali do formy projektu a odprezentovali prostredníctvom záverečnej prezentácie v Poľsko-slovenskom dome. Výber témy súvisel s oblasťou, ku ktorej majú deti najbližšie a denne jej aktivity aj praktizujú. Top tému zastrešovali projekty s názvom Pripime si s planétou. Žiaci predstavili konkrétne  tipy ako zabrániť plytvaniu v dome i v záhrade. Z vlastnej skúsenosti odporúčajú opravu kvapkajúcich kohútikov,  nainštalovanie perlátorov či pákových batérií. V kúpeľni radia uprednostniť sprchu pred kúpeľom a zastavenie vody pri umývaní zubov. V záhrade by nemal chýbať sud na odchytávanie dažďovej vody. V prípade záhrady je skvelým riešením aj kompostér. Vďaka nemu vraciame zemi živiny, ktoré z nej čerpáme. Dôležité je však vedieť, čo do kompostu patrí a naopak, že napríklad zvyšky mäsa, ryby, kosti či chemicky ošetrené zvyšky tam rozhodne nepatria. Nezabúdame  na hlavné zásady kompostovania, ako napríklad nakrájanie na čo najmenšie časti či prevzdušnenie a správna vlhkosť.  Kuchynský odpad však môžeme premeniť na výdatné hnojivo aj doma, a to vďaka vermikompostovaniu. Pýtate sa, v čom je rozdiel? Hlavne v tom, že rozklad organického odpadu nastáva za pomoci dážďoviek. A v domácom prostredí sa určite stretnete aj s mnohými druhmi elektroodpadu. Tie nikdy nevyhadzujte do zmesového odpadu, ale využite služby zberného dvora, pretože elektroodpad je neraz zmesou rôznych materiálov vrátane nebezpečných chemikálií či ťažkých kovov. Na našu pohodlnosť najviac doplácajú  moria a oceány, kde sa nachádza až stopäťdesiat miliónov ton plastov. Zamyslime sa preto nad každou plastovou taškou, fľašou, akýmkoľvek plastovým výrobkom a jeho možnou alternatívou! Výnimkou nie sú ani mikroplasty, ktoré nie sú len rizikom pre mnohé živočíchy, ale v konečnom dôsledku aj pre nás. Vytvárame ich my všetci  a jediným riešením je eliminácia plastov. Ak však už odpad tvoríme, dbajme na jeho správnu separáciu. Dobrou správou je, že okrem základných farebných  košov pribudli aj hnedé koše na kuchynský bioodpad, kde patrí takmer všetok kuchynský odpad, okrem mäsitých častí, zvyškov jedla a šupiek z citrusov. Priemerná rodina takto ročne ušetrí takmer pol tony odpadu, ktorý by inak skončil v komunálnom odpade.  Ušetriť peniažky i planétu sa dá rovnako zodpovednou kúpou oblečenia. Tu uprednostníme kvalitné kombinovateľné kúsky pred tzv. fast fashion podporujúcou narýchlo vyrobený nekvalitný tovar. Nezabúdame ani na výmenu oblečenia, podarovanie či ich úpravu ako druhej šance  pred vyhodením. A ani na to, že našu Zem môžeme odbremeniť kedykoľvek. Stačí pribaliť vrecúško na odpad a vyzbierať ho formou rôznych celoslovenských výziev alebo tou vlastnou vnútornou. Pretože práve tá vnútorná motivácia ochrany našej Zeme by nám mala byť vlastnou každý deň, v každý čas, kedy čerpáme všetky jej dary, žijeme vďaka nej svoje sny a napĺňame ňou všetky svoje predstavy. Pretože len to, čo urobíme dnes, nám umožní zmeniť našu budúcnosť.

       PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.  

      • Ples žiakov 2022 - Opäť sme plesali!

      • V pondelok 20.júna  sa naši deviataci krásne oblečení  postavili na tanečný parket! Ako sa zabávali, ako im chutila výborná večera, aké ceny vyhrali v tombole a koho si vybrali za kráľa a kráľovnú plesu, si pozrite v našej fotogalérii. Tešíme sa, že sa nám podarilo zorganizovať tento rozlúčkový ples a veríme, že našim deviatakom sa v ďalšej životnej etape bude dariť!  ŽP

       Kompletnú fotogalériu nájdete v tomto odkaze (LINK)