• Novinky

      • A teraz ukažce, jak znace tancovac!

      • Takto znela tanečná výzva tretiakov z 3.C, ktorí sa koncom septembra predviedli so svojím folklórnym vystúpením na podujatí Chlieb náš každodenný. Akcia, ktorú zorganizovala Okresná organizácia Únie žien Slovenska v Bardejove, mala za cieľ prostredníctvom ochutnávky domáceho chlebíka poukázať na význam tohto božieho daru a symbolu domova i života. A čo viac priblíži domov, rodinu, spoločné zvyky a radosť z nich ako deti. Aj vďaka vystúpeniu chlapcov a dievčat v krásnych ľudových krojoch pod taktovkou Bc. Darinky Kostárovej  a akordeónu PaedDr. Vierky Remetovej, sa všetci preniesli tam, odkiaľ čerpáme tie najkrajšie spomienky – do nášho detstva. Detský spev, džavot, práca a spoločne prestretý stôl. Obraz, ku ktorému sme sa na podujatí radi vrátili. No, chlieb krájať to nie je len tak! Na chlebík musíš poorať a hodný svojho chleba žiť... Netreba zabúdať ani na slová Milana Rúfusa, ktoré nám svojou recitáciou pripomenula aj Rebeka Šellong z 3.A. V každom prípade, nech máte vždy príležitosť stretnúť sa  pri prestretom stole. Rovnako zdieľať spoločný čas i chlieb náš každodenný. Presne v duchu myšlienky „Podeľ sa o svoj chlieb a bude ti chutiť lepšie“.

      • NAJKRAJŠÍ PRÁZDNINOVÝ ZÁŽITOK

      • Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove vypísalo literárnu súťaž Najkrajší prázdninový zážitok. Pretože sme prežili naozaj krásne prázdniny, rozhodli sme sa, že sa zahráme na malých spisovateľov a tvorili sme.  Myslíme, že nám celkom darilo.  Cenu za účasť v súťaži dostala Alicka Kostárová, Elka Čukanová, Matej Vojtek, Teo Kuchta a Filip Ličko. Klárka Ropjaková získala za svoje dielko krásne 3. miesto.

       Srdečne blahoželáme!                      

       Žiaci 3.C tr.

      • Oznam ŠJ - záujem mliečne desiate

      • Z dôvodu nízkeho záujmu stravníkov o mliečne desiate (zatiaľ len cca 12 stravníkov) sa tieto nateraz podávať nebudú. V prípade, ak by sa záujem do 15. októbra zvýšil (spolu je potrebné aspoň 25 stravníkov), podávanie mliečnej desiaty cez veľkú prestávku by sa obnovilo.

       Ak máte záujem o mliečne desiate a ešte ich nemáte zakúpené, dajte mi prosím čím skôr vedieť na email adamikova@zskombj.sk alebo telefonicky na 054/4724665.

       Vedúca ŠJ

      • Pasovanie piatakov

      • Koniec septembra je na našej škole čas, kedy pasujeme našich piatačikov medzi nás druhostupniarov. Ani 30.9. tohto roku nebol výnimkou. Piataci si zasúťažili, zložili slávnostný sľub piataka a triedne učiteľky ich pasovali. Vitajte medzi nami!

       ŽP

      • Príspevok na činnosť ŠKD

      • Riaditeľstvo ZŠ Komenského 23, Bardejov na základe zmeny a doplnkov VZN mesta Bardejov č. 185/2020 o príspevkoch v školách a školských zariadeniach

       O Z N A M U J E

       1. Výška príspevku na činnosť školského klubu detí sa určuje mesačne za jedno dieťa sumou 10,00 €.
       2. Výška príspevku v poradí na každé ďalšie dieťa v rámci jednej rodiny sa určuje sumou 5,00 €.
       3. Príspevok na činnosť školského klubu detí sa zníži na 1,00 € ak o to zákonný zástupca písomne požiada riaditeľa základnej školy a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.
       4. Príspevky sa uhrádzajú vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.
       5. Príspevok na činnosť školského klubu detí sa neuhrádza: ak žiak má prerušenú dochádzku na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom (preukázateľným spôsobom je predloženie potvrdenia od lekára - ak je dôvodom choroba alebo čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o rodinných dôvodoch prerušenia dochádzky v školskom klube detí).   Žiadosti sa predkladajú riaditeľovi školy.
      • Jesenné tvorenie v oddeleniach ŠKD

      • ​​​​​​​Jeseň je úžasná, farebná, trochu tajomná a určite jedno z najfarebnejších a najkrajších ročných období. Priam sa núka využiť jej farebnosť pri tvorení s deťmi. My sme tu farebnosť využili a vytvárali rôzne výrobky vo všetkých oddeleniach ŠKD, charakterizujúce príchod jesene.

       Vychovávateľky ŠKD

      • STRAVNÉ na mesiac OKTÓBER 2022

      • STRAVNÉ na mesiac OKTÓBER 2022 pre stravníkov,
       ktorí neuskutočnili bezhotovostné platenie si budete môcť zakúpiť

       dňa 30.09.2022 (PIATOK) v čase od 7:00 do 10:30 hod.

       Stravné 1.stupeň - 21,85 eur   ***  Stravné 2.stupeň - 23,37 eur 

      • Centrum informatiky a programka - CIAPKA

      • Vo všetkých ročníkoch našej ZŠ chceme  vytvoriť priestor prezáujmovú činnosť v oblasti informatiky. Hravou formou priblížiť deťom prácu s PC, robotmi a inými technológiami.

       Hlavné ciele:

       1. Zábavnou formou rozvíjať algoritmické myslenie žiakov
       2. Riešiť úlohy programovaním robotov
       3. Naučiť sa základy programovania

       Ďalšie ciele:

       • Vytvoriť komunitu žiakov so záujmom o informatiku
       • Zdokonaliť sa v používaní nových technológií
       • Hrať sa, zabávať sa, učiť sa nové veci

       Pre zväčšenie kliknite na obrázok

      • VYBERANIE DETÍ Z ŠKD. AKTUALIZÁCIA TEL. ČÍSEL

      • Vážení rodičia žiakov navštevujúcich školský klub detí.

       Aj tento šk. rok bude fungovať vyberanie deti z ŠKD cez mobilné telefónne čísla. Tieto čísla budú dostupné aj v prípade, keď bude v niektorom z oddelení zastupovanie.

       Keďže nastali určité zmeny organizácii oddelení ŠKD, pri telefonovaní postupujte podľa nasledovného zoznamu.

       Okrem čísel oddelení je zriadené aj osobitné číslo na vrátnicu. To používajte v prípade, že sa nebudete môcť dovolať na číslo oddelenia ŠKD.

       Taktiež prosíme, aby ste na vybavovanie záležitosti so školou využívali predovšetkým služobné telefónne čísla: sekretariát školy 054/4722383, 0948311775 a školská jedáleň 054/4724665.

      • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/23

      • Slávnostné otvorenie šk. roka 2022/2023 sa uskutoční
       5. septembra 2022 (PONDELOK) o 8:00 hod. na školskom dvore.

       Žiaci 2. - 4. a 6. - 9. ročníka sa sústredia pri svojich triednych učiteľoch.

       Žiaci prvého a piateho ročníka, ako aj novoprijatí žiaci, pôjdu do tried spolu s triednymi učiteľmi po prečítaní zoznamov žiakov jednotilvých tried.
        Zoznamy žiakov 1. a 5. ročníka (a ich rozdelenie do tried) budú v pondelok 
       taktiež vyvesené na vstupných dverách.

        Pri nástupe žiakov do školy je potrebné triednemu učiteľovi predložiť vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka a to buď elektronicky cez edupage (návod) alebo fyzicky (Bezpriznakovost2022.pdf).
       Vydávanie novej sady AG TESTOV bude prebiehať na vrátnici školy 6.9. (UTOROK) a 7.9. (STREDA) od 7:30 do 16:30.

       V prípade nepriaznivého počasia sa slávnostné otvorenie šk. roka uskutoční v triedach.
        ŠKD a školská jedáleň budú v prevádzke od 6. 9. 2022 (UTOROK).

      • Dôležitá informácia k poskytnutiu dotácií na stravu + tlačivá

      • Od 01.07.2022, v prípade detí bez bonusu je možné dotáciu na stravu poskytnúť len tým deťom v poslednom ročníku MŠ alebo v ZŠ, ak si zákonný zástupca dieťaťa, resp. osoba v ktorej starostlivosti dieťa je (rodič dieťaťa) na toto dieťa neuplatnil daňový bonus na dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku.

       Pri poskytovaní dotácií na stravu týkajúce sa našej školy sú teda dve vekové kategórie detí:

       • deti v ZŠ do 15 rokov veku, ak si rodič na dieťa neuplatnil v zmysle zákona o dani z príjmov nárok na daňový bonus - tlačivo: cestne_vyhlasenie-do_15_rokov.pdf
       • deti nad 15 rokov v ZŠ (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky) ktoré majú nárok na dotáciu na stravu aj v prípade, ak si rodič na toto dieťa uplatnil nárok na daňový bonus (v sume 40 eur mesačne) - tlačivo: cestne_vyhlasenie-od_15_rokov.pdf

       Tlačivo v ukrajinskom jazyku: cestne_vyhlasenie_prelozene_UA.pdf

       Žiadame teda rodičov, ktorých sa to týka, aby do 8. dňa v danom mesiaci doručili na sekretariát školy vyplnené čestné vyhlásenia (rovnako aj žiadosti o HN).

      • Oznam vedúcej školskej jedálne

      • Pripomínam rodičom všetkých žiakov, že aj v školskom roku 2022/2023 je pre odoberanie stravy v školskej jedálni podmienkou písomné podanie PRIHLÁŠKY na stravu (zápisný lístok). Ak nechcete odoberať stravu v ŠJ je potrebné podať odhlášku zo stravy.

       Tieto tlačivá si môžete stiahnuť a vytlačiť v nasledovných odkazoch:
       Prihláška na stravovanie – PDF / DOC
       Odhláška zo stravovania – PDF / DOC

       V tomto šk. roku nastala zmena v spôsobe úhrady režijných nákladov a to nasledovne:
       Režijné náklady 20 eur (2€ na mesiac x 10 mesiacov) rodič uhradí jednorazovo v hotovosti pri odovzdaní zápisného lístka.

       Prihlášky (aj odhlášky) môžete podávať osobne v ŠJ v termíne od 24.8.2022 do 2.9.2022 v čase od 7:00 do 14:00 hod. Súbežne bude prebiehať aj predaj STRAVNÉHO na mesiac SEPTEBMER 2022 pre rodičov, ktorí sa rozhodli nepoužívať bezhotovostnú platbu (1.stupeň - 20,70 € ; 2.stupeň 22,14 €).

       Rodičia, ktorí uhrádzali stravné bezhotovostne a vznikol im PREPLATOK (o ktorom boli informovaní prostredníctvom tr. učiteľov) môžu stravné uhrádzať nasledovne:

       • ak bol preplatok nižší ako 25 eur tak platba musí byť realizovaná do 15.8.2022 na mesiac SEPTEMBER 2022
       • ak bol preplatok vyšší ako 25€, prvú platbu realizujete podľa výšky preplatku. Napr. preplatok od 25€ do 49€ do 15.9., od 50€ do 74€ do 15.10., od  75€ do 99€ do 15.11. atď.  
       • pri preplatku napr. 113 eur prvá platba ma byť realizovaná v mesiaci DECEMBER 2022 na JANUÁR 2023.

       Bezhotovostné platby je potrebné uhrádzať stále do 15. dňa v mesiaci.
       Výška stravného 25 eur, číslo účtu a prihlasovacie údaje ostávajú nezmenené!

       Rodičia žiakov prvého ročníka ako aj noví žiaci zaplatia prvú platbu priamo u vedúcej ŠJ v dňoch 24.8.2022 až 2.9.2022 v čase od 7:00 hod. do 14:00 hod. Následne im budú odovzdané čipy na dochádzku a stravu spolu s prihlasovacími údajmi do aplikácie Jedáleň.

       V prípade otázok ma kontaktujte na adamikova@zskombj.sk , prípadne na 0908 998 396.

       Prosím o rešpektovanie uvedených termínov. Bc. Janka Adamíková

        

      • Prevádzka na škole počas prázdnin

      • Z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie školy v letných mesiacoch bude prevádzka na škole len v obmedzenom režime.

       V pracovných dňoch v čase od 8:00 do 12:00 Vám bude
       na telefónnom čísle
       0948 311 775 k dispozícii pracovník školy,
       ktorý Vám pomôže s vyriešením Vašej záležitosti týkajúcej sa školy.

       Keďže v celom areáli prebiehajú intenzívne stavebné práce, pred samotnou fyzickou návštevou školy si radšej vopred dohodnite stretnutie so službukonajúcim pracovníkom na zmienenom telefónnom čísle.

       Potvrdzovanie cestovných preukazov a vystavovanie potvrdení o návšteve školy budeme realizovať od 22. augusta.

       Ak sa Vaša záležitosť dá vyriešiť emailom, kontaktovať nás môžete na skola@zskombj.sk .