• Novinky

      • Odovzdávanie vysvedčení 2019/20 a rozlúčka deviatakov

      • Oznam školskej jedálne - preplatky zálohovej platby

      • Oznamujeme stravníkom, že z dôvodov mimoriadnej situácie budú preplatky zálohovej platby a réžie za šk.rok 2019/20 prevedené na školský rok 2020/21.

       O aktuálnom stave vášho zostatku sa môžete informovať u vedúcej  ŠJ v dátume od 3.7. do 17.7. na t.č. 0908 998 396 do 12:00h. V mesiaci august bude rodičom prevedený zostatok oznámený pri odovzdávaní zápisného lístka na nový školský rok.

       Žiakom, ktorí končia štúdium na našej škole (hlavne žiaci 8. a 9. ročníka) bude preplatok vyplatený osobne triednym učiteľom pri odovzdávaní vysvedčenia 30.6. voči podpisu. 

       V prípade ďalších otázok prosím kontaktujte vedúcu ŠJ.

      • Upozornenie pre žiakov - povinné vyhlásenie o zdravotnom stave

      • Pripomíname všetkým žiakom (a ich rodičom), ktorí v PONDELOK (29.6.) opätovne nastúpia do školy, že sú v povinní so sebou doniesť vyplnené a zákonným zástupcom podpísané

       Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave.

       Stiahnuť si ho môžte vo formáte PDF na vytlačenie, ako aj vo formáte .DOCX pre WORD.

       Táto povinnosť sa týka všetkých žiakov 6.-9. ročníka,
       ako aj žiakov 1. až 5. ročníka, ktorí nenastúpili do školy po 1.6.2020.

      • Dôležitý oznam pre žiakov 6.-9. ročníka a ich rodičov

      • Vážení rodičia, milí žiaci,              

       v súlade s rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva, v zmysle Usmernenia ministerstva školstva o obnovení vyučovania v 6.-9. ročníku a na základe spoločného záveru porady  riaditeľov základných škôl, ktorej predmetom bolo posúdenie organizačných a prevádzkových možností jednotlivých škôl, pri zachovaní prísnych hygienických pravidiel, v záujme ochrany zdravia žiakov, nastúpia žiaci týchto ročníkov do škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov  v termíne 29.-30. júna. O organizácii vyučovania v týchto dňoch získate informáciu na stránkach jednotlivých základných škôl.

       Mgr. René Semanišin, vedúci odboru  školstva a kultúry

       Organizácia vyučovania na našej škole:

       ► PONDELOK 29.6.2020 - Odovzdávanie a preberanie učebníc

       ► UTOROK 30.6.2020 - Preberanie koncoročných vysvedčení

       Účasť žiakov v škole je počas týchto dvoch dní povinná.

       Na školské obedy počas týchto 2 dní budú žiaci prihlásení automaticky. V prípade odberu obedov Vám bude zo zálohy automaticky stiahnutý mesačný režijný poplatok vo výške 2€. Preto ak nemáte záujem o tieto obedy, je možné ich odhlásiť do piatku 26.6.2020 do 14.00 hod. prostredníctvom aplikácie JEDÁLEŇ alebo na stránke Jedálneho lístku a 2€ poplatok Vám nebude stiahnutý.

      • Oznam pre rodičov

      • Oznamujeme rodičom, že od 15. júna sa zjemňujú prísne bezpečnostné opatrenia, ktoré vláda prijala proti šíreniu ochorenia Covid-19.

       Ako to bude vyzerať v našej škole?

       1. Rozvrh hodín na 1. stupni a v ŠKD bude rovnaký ako pred 12.3. 2020.
       2. Naďalej sa nebude vyučovať len náboženská výchova a nebude pokračovať záujmová činnosť (krúžky) v CVČ pri ZŠ.
       3. Režim školskej jedálne je podľa pôvodných pravidiel.
       4. Do školy môžu nastúpiť všetci žiaci, vrátia sa do svojich pôvodných tried a skupín v ŠKD.
       5. Rušia sa limity počtov detí v triedach.
       6. Prevádzka školy bude stanovená z pôvodných 9 na maximálne 10 hodín.
       7. Ruší sa povinné meranie teploty – po novom je to formou odporúčania a bude náhodné.
       8. Ruší sa zákaz besiedok, posedení a podobných hromadných akcií (budú sa riadiť aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR).
       9. V nevyhnutných prípadoch je povolený vstup rodičov do budovy školy. Odporúčame však minimalizovať čas ich zotrvania.
       10. Zrušené je organizovanie osôb pred školou.

       Podrobnejšie informácie nájdete na stránke www.minedu.sk.

       Informácie o nástupe žiakov 2. stupňa do školy budú aktualizované v najbližšom čase.

      • Ocenení žiaci

      • Ďalší dôkaz, že naša škola dobre vedie  a pripravuje svojich žiakov, že ma vynikajúcich učiteľov.

       Napriek tomu, že bola zatvorená a vyučovanie prebiehalo cez internet, nezaháľali sme. Svedčia o tom tieto dva skvelé výsledky našich žiakov. 

       Za 1. miesto v celoslovenskej výtvarne súťaži „Vojaci očami detí“, ktorú organizovalo Ministerstvo obrany SR blahoželáme žiačke 1.C triedy Sáre Miháľovej pod vedením p.uč. Mgr. Aleny Matiašovej.

       Za cenu v celoslovenskom kole Logickej olympiády srdečne blahoželáme Martinovi Matiašovi, žiakovi 4. D triedy.

       Celoslovenská iniciatíva Rozumieme nadaným zverejnila testy logických úloh pre nadané deti. Zasúťažiť si mohli všetky deti. Spomedzi tisícky súťažiacich  vyžrebovali osem riešiteľov, ktorých odmení.

       Viac sa dočítate TU.

      • Ako sme sa pripravili

      • Vážení rodičia, radi by sme Vás informovali o niektorých z hygienických opatrení, ktoré sme pred návratom do školských lavíc realizovali na našej škole.

       1. Zavedenie ranného filtra - meranie teploty a dezinfekcia rúk pred vstupom do školy
       2. Montáž zásobníkov jednorázových utierok do všetkých používaných WC
       3. Písomná evidencia dezinfekcie každého používaného priestoru
       4. Povinná dezinfekcia rúk pred vstupom do priestorov jedálne
       5. Rozdelenie priestorov školskej jedálne na sektory podľa skupín
       6. Balenie príborov do hygienického obalu
       7. Používanie jednorázových nádob pre vydávanie školských obedov chýbajúcich žiakov
       8. Oddelenie používaných priestorov zábranami od nepoužívanej časti školy
      • Výber najdôležitejších informácií pre rodičov k nástupu žiakov do školy 1. 6. 2020

      • Výber najdôležitejších informácií pre rodičov
       k nástupu žiakov do školy 1. 6. 2020

       • Príchod  ( 7:15 – 8:00 hod) a odchod (najneskôr o 16:15) do a zo školy bude cez hlavný vchod. Žiaci absolvujú ranný filter (meranie teploty a dezinfekcia rúk) pred hlavným vchodom do budovy. Následne sú žiaci povinní prihlásiť sa čipovacím zariadením vo vestibule školy. 
       • Sprevádzajúce osoby žiakov majú zákaz vstupu do budovy školy.
       • Výber žiakov z ŠKD sa uskutoční po telefonáte s vychovávateľkou ŠKD z jedného konštantného telefónneho čísla. Iba tak bude povolený samostatný odchod dieťaťa z oddelenia pred vchod do školy, kde ho prevezme sprevádzajúca osoba.
       • Odchod detí do tried koordinujú jednotliví triedni učitelia. Deti sa medzi skupinami nesmú kontaktovať.
       • Odprevádzajúca osoba, alebo žiak predkladá pri prvom nástupe žiaka písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (Na stiahnutie TU).
       • Žiadame rodičov a žiakov aby sa nezhromažďovali pred školou a aby dodržiavali rozostupy, rešpektovali pokyny pedagogických pracovníkov, ktorí budú pri vstupe. 
       • Vyučovanie prebieha v blokoch podľa rozvrhu, ktorý určí poverený učiteľ v danej triede.
       • Účasť žiakov na vyučovaní je dobrovoľná.
       • Výchovno-vzdelávacieho procesu by sa nemali zúčastňovať žiaci:
        ktorí žijú v spoločnej domácnosti s osobami staršími ako 65 rokov a ďalšími,
        ktorí patria do rizikovej skupiny, ktorí žijú v spoločnej domácnosti s osobou, ktorá je v karanténe, na ktorých rodič poberá príspevok OČR.
       • Ak sa žiak z akéhokoľvek dôvodu nezúčastní vyučovania, zákonný zástupca musí neodkladne túto skutočnosť oznámiť triednemu učiteľovi, resp. na sekretariát školy, telefonicky, prípadne mailom: sekretariat@zskombj.sk . Obed odhlási ( prihlási) doterajším spôsobom.
       • Žiak, ktorý v priebehu vyučovania opustí školu (napr. z dôvodu návštevy lekára) sa hygienických a bezpečnostných dôvodov do školy späť vrátiť nemôže.

       Škola žiakovi neumožní zúčastniť sa výchovno-vzdelávacieho procesu v prípade :

       • ak pri nástupe nepredloží písomné vyhlásenie podpísané zákonným zástupcom
       • pri príznakoch akéhokoľvek ochorenia /kýchanie, kašľanie, upchatý nos, zvýšená teplota nad 37,2°C, strata čuchu, vyrážky, bolesti brucha, zvracanie, hnačka/,
       • ak dieťa nebude mať so sebou 2 ks ochranné rúška, jednorazové hygienické vreckovky a vlastný dezinfekčný prostriedok.

       Ak škola žiaka nevpustí do budovy školy z dôvodu ranného filtra, neodkladne kontaktujeme zákonného zástupcu.

       • Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno vzdelávací proces.
       • Ak prejaví zákonný zástupca záujem o nástup dieťa do školy, môže tak urobiť  vždy do štvrtka. Dieťa môže nastúpiť do školy od pondelka nasledujúceho týždňa. V prípade, že počet detí v  skupina, do ktorej patrí je plná, bude zaradené do inej skupiny, prípadne ročníka.
       • Vytvorené skupiny sa môžu meniť až po týždni, aj keď v skupine klesne počet žiakov.

       Kompletný dokument Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania na Základnej škole Komenského 23 v Bardejove od 01. 06. 2020 si môžete prečítať TU.

      • Trieda intelektovo nadaných žiakov - 5. ročník

      • Vážení rodičia budúcich piatakov!

       Znalosti a duševný obzor Vášho dieťaťa je väčší ako u väčšiny jeho rovesníkov?

       Vyznačuje sa túžbou po vedomostiach, javí záujem o prírodu, dejiny, astronómiu, matematiku, ktorá presahuje záujem detí jeho veku?

       V školskom roku 2020/21 plánujeme pokračovať vo vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním v samostatnej triede aj  na 2 stupni.

       Ak máte takéto dieťa, môžete ho po splnení kritérií, ktoré sú predpokladom prijatia, zapísať do takejto triedy na našu školu.

       Prijímanie žiakov do Tried pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním upravuje §105, zákona 245/2008 (Školský zákon). Do škôl alebo tried pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním sú prijímaní žiaci na základe žiadosti zákonného zástupcu po diagnostike vykonanej zariadením výchovnej prevencie a poradenstva.

       Počet žiakov v tejto triede je obmedzený. Je potrebné, aby ste svoj predbežný záujem o zápis dieťaťa do takejto triedy oznámili telefonicky (najneskôr do 15. júna, ešte pred absolvovaním IQ testov).

      • Otvorenie školy od 1.6.2020 pre žiakov 1. až 5. ročníka

      • Riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že na základe odporúčania ministerstva školstva SR

       plánuje otvorenie školy pre žiakov 1. až 5. ročníka od 1.6.2020.

       Účasť na prezenčnom vyučovaní je dobrovoľná. Návrat do školy bude sprevádzať viacero hygienických a bezpečnostných opatrení. O samotnom otvorení školy rozhodne zriaďovateľ - mesto Bardejov.

       Záväznú účasť na vyučovaní (prípadne záujem o obed a ŠKD) nahláste triednemu učiteľovi vášho dieťaťa. Bližšie informácie o samotnom priebehu vyučovania budú zverejnené v najbližších dňoch.

       Viac informácií o organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania materských a základných škôl do konca školského roka 2019/2020 nájdete na stránke: https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-skol prípadne na stránke ministerstva školstva.

       Pozrite si aj video ministerstva školstva k otvoreniu škôl:
       https://www.facebook.com/minedu.sk/videos/954685871613634/

       Zároveň upozorňujeme rodičov, že zákonný zástupca berie na seba zodpovednosť: 

       • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.
       • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast, alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
       • Zabezpečí  náhradné rúško, ktoré bude mať dieťa odložené v skrinke.
       • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení počas dochádzky do školy.
       • Dodržiava pokyny riaditeľa základnej školy, ktoré upravujú podmienky školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020.
       • Rodičia, ktorých deti chodia do školy v ich sprievode, odovzdávajú dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý ho prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra. 
       • Žiaci, ktorí chodia do školy bez sprievodu dospelej osoby, môžu ísť do budovy školy po absolvovaní zdravotného filtra ( merania teploty,  dezinfekcii rúk) s rúškom na tvári.
       • Pri prvom nástupe dieťaťa do školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni, odovzdá sprevádzajúca osoba, alebo žiak,  čestné prehlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa.

      • Články a novinky zverejňujeme na Facebookovej stránke školy

      • Možno ste si všimli, že v poslednom čase na stránke školy nie sú zverejňované nové články a novinky o aktivite našich žiakov a učiteľov. Na tejto stránke počas mimoriadnej situácie po dohode s vedením školy zverejňujeme hlavne organizačné a vzdelávacie pokyny.

       To ale neznamená, že žiaci a učitelia nie sú aktívni - práve naopak. Tieto vami obľúbené články, fotky ale aj videá pravidelne zverejňujeme na facebookovej stránke školy - https://www.facebook.com/zskombj/ , kamvás srdečne pozývame.

       Najnovšie tam nájdete video, ako športujú naši štvrtáci, projekt o gitare ale aj video ku Dňu matiek.

       Staňte sa našimi fanúšikmi na FB.

      • Dôležité: Školské emailové kontá žiakov

      • Milí žiaci, vážení rodičia žiakov,

       Keďže efektívna a fungujúca komunikácia medzi žiakmi a učiteľmi je v dnešnej situácii veľmi dôležitá, neustále pracujeme na vylepšovaní a zjednodušovaní možností elektronickej komunikácie pri vzdelávaní na diaľku.

       Preto sme pristúpili k zriadeniu jednotných školských emailových účtov pre všetkých žiakov školy. 

       Jedná sa o klasické gmailové konto, ktoré je ale centrálne spravované pod doménou školy @1zsbardejov.sk v rámci balíka G-suite, ktorý škola využíva. Aby sme Vám prihlasovanie do takéhoto konta uľahčili, kontá sme vytvorili s prihlasovacími údajmi, ktoré už poznáte a používate ich:

       • Ako prihlasovacie meno bude slúžiť vaše EDUPAGE žiacke prihlasovacie meno s príponou @1zsbardejov.sk
       • Ako heslo použijete zasa vaše žiacke heslo z EDUPAGE (kombinácia 10-tich veľkých písmen a čísel, ktoré ste dostali od učiteľov na papieriku).

       Príklad: žiačka Štefánia Testovičová má prihlasovacie meno na EDUPAGE StefaniaTestovicova a EDUPAGE heslo má X123FB4B4C . Prihlásiť môže do emailu cez počítač na adrese www.1zsbardejov.sk s prihlasovacím menom stefaniatestovicova@1zsbardejov.sk a heslom X123FB4B4C 
       Upozornenie: písmená v tomto edupage hesle pri použití na prihlásenie do žiackeho konta musia byť písané VŽDY AKO VEĽKÉ. Heslo si však môžete neskôr ľubovoľne zmeniť v nastaveniach konta.

       S týmito údajmi sa môžte prihlásiť aj priamo na stránke www.gmail.com, či v mobilnej aplikácii GMAIL pre Android či AppleMôžete ich použiť aj na pridanie žiackeho konta k vášmu už existujúcemu súkromnému gmailovému kontu v mobilnom zariadení (mobil, tablet) alebo v internetovom prehliadači na počítači a prepínať si medzi nimi.

       Ako používať školské emailové konto sa dozviete vo videonávode na konci tohto príspevku. 

       Aké sú výhody používania takéhoto žiackeho konta?

       1. pri vstupe do MEET virtuálnych miestností z prihláseného žiackeho konta žiak nebude musieť čakať na povolenie pripojenia od učiteľa, ale do miestnosti žiak vstúpi okamžite.*
       2. Jasná a overená identifikácia pri komunikácii s učiteľmi - žiak má vyplnené meno a priezvisko, učiteľ nemusí hádať s kým komunikuje podľa prezývky.
       3. Zobrazenie až 16 účastníkov naraz pri virtuálnej hodine cez MEET.
       4. Integrácia videokonferencie MEET priamo do ľavého menu GMAILU (voľba Pripojiť s ku schôdzke - stačí vložiť len kód miestnosti z adresy od učiteľa, napríklad len tot-ojev-zor z celej adresy https://meet.google.com/tot-ojev-zor Pozn. táto adresa je vymyslená )Táto funkcia bola v niektorých účtoch Googlom dočasne pozastavená. Pre jednoduché pripojenie do MEET cez kód miestnosti používajte radšej 9 bodiek v pravo hore a ikonku MEET a potom môžte zadať kód schôdzky cez POUŽIŤ KÓD SCHôDZKY- viď obrázok (ODKAZ) alebo video.
       5. Posielanie hromadných pozvánok učiteľmi na plánované virtuálne hodiny cez Kalendár priamo na žiacke emaily s potvrdením účasti, časom konania a odkazom na miestnosť. 
       6. Automatické zasielanie záznamov vyučovacích hodín pre účastníkov hodiny ale aj pre tých, ktorí sa nemohli zúčastniť.
       7. Jednoduché zdieľanie pracovných materiálov a dokumentov cez GOOGLE DISK s neobmedzenou kapacitou.

       Veríme, že si tieto žiacke kontá obľúbite a budete ich radi používať na komunikáciu s učiteľmi (ale aj medzi sebou) aj po skončení tejto mimoriadnej situácie. Vrelo to odporúčame. Samozrejme môžete naďalej používať aj iné dohodnuté formy komunikácie s učiteľmi a to napr. edupage, či bezkriedy.sk.

       V prípade, že neviete svoje EDUPAGE prihlasovacie údaje, kontaktujte prosím svojich triednych učiteľov.

       * Pred pripojením do MEET miestnosti sa stránke vpravo hore uistite, že ste prihlásení do svojho žiackeho konta s príponou @1zsbardejov.sk - viď. videonávod.

       V prípade technický problémov  alebo problémov s pripojením do konta ma neváhajte kontaktovať zaslaním emailu na zskombj@gmail.com 

       Jednotlivé podtémy videa a čas ich začiatku vo videu:
       00:00 Ako sa pripojiť do školského konta cez počítač?
       04:04 Ako si pridať školské konto k už existujúcemu súkromnému kontu v počítači?
       06:43 Ako si pridať školské konto k už existujúcemu súkromnému kontu v mobile?
       09:19 Ako sa napísať email učiteľovi zo školského konta v počítači?
       10:54 Ako potvrdiť učiteľovi pozvánku na naplánovanú online hodinu
                 a ako sa pripojiť cez google kalendár?

       14:08 Ako sa pripojiť na online hodinu priamo z Gmailu alebo cez MEET
                 ak poznám adresu a čas konania? (počítač)

       17:11 Ako sa pripojiť na online hodinu priamo z Gmailu alebo cez MEET
                 ak poznám adresu a čas konania? (mobil)

      • Oznámenie o hodnotení

      • Vážení rodičia, riaditeľstvo Základnej školy Komenského 23 v Bardejove Vám oznamuje, že v súlade s  Usmernením MŠVVaŠ SR na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 nehodnotenie predmetov, ktoré boli pôvodne hodnotené, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu plnohodnotnou realizáciou.

       Sú to výchovné predmety na 1. a 2. stupni (hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná a športová výchova, pracovné vyučovanie, náboženská výchova, etická výchova, šport. príprava).

       V prvom ročníku sa v čase mimoriadnej situácie priebežné aj záverečné hodnotenie realizuje formou slovného hodnotenia. V druhom až deviatom ročníku bude záverečné hodnotenie realizované formou kombinovaného hodnotenia (klasifikácia a slovné hodnotenie).
       https://www.ucimenadialku.sk/subory/usmernenie-hodnotenie-ziakov-zakladnych-skol.pdf 

      • Harmonogram online stretnutí vychovávateliek ŠKD s deťmi

      • Pozrite si aktuálny harmonogram  práce  a stretnutí vychovávateliek ŠKD s deťmi prostredníctvom virtuálnych miestnosti v tomto odkaze. 

       Vážení rodičia, v prípade potreby doučovania vašich detí, kontaktujte prostredníctvom emailu alebo telefonicky vašu pani vychovávateľku. Sme vám k dispozícií aj mimo uvedeného času v harmonograme.

       Rôzne námety na prácu a aktivity si môžete pozrieť na FB profiloch vychovávateliek.
       Poplatky za pobyt dieťaťa v ŠKD, ktoré ste mali vyplatené vopred Vám budú vrátené.

       Prajeme Vám pevné zdravie, veľa síl a trpezlivosti s deťmi.

       Vaše pani vychovávateľky.

      • OZNAM - vyzdvihnutie úboru na tel. výchovu

      • V týždni od 20.4. do 24.4. 2020 v čase od 9:00  do 11:30 hod. bude otvorená škola pre rodičov a žiakov, ktorí si chcú vyzdvihnúť úbor na telesnú výchovu.

       Rodičia žiakov 1. stupňa  po dohodne s tr. učiteľkou.

       Vstup do školy je povolený len s rúškom a rukavicami s dodržaním prísnych hygienických zásad. V budove sa môžete zdržať len v najkratšom nevyhnutnom čase. 

      • Aj prváci sa učia ONLINE

      • Aj prváci z 1.B triedy sa už mesiac zúčastňujú online vyučovania. Každý deň sa v troch skupinách  stretávajú cez video hovory v aplikácii ZOOM. Každá skupina absolvuje dve 40-minútové vyučovacie hodiny. Samozrejme s prestávkou, ako v škole. :-)   Keďže nie každému vyhovoval dopoludňajší čas, komunikujeme i  podvečer.

       Komunikácia prebieha  aj formou bezkriedy.sk, kde rodičia  dostávajú písomné zhrnutie i jednoduché úlohy z online hodín. Využívame  novú ponuku  a to  možnosť nahrávky,  pre matematické rozcvičky, pamäťové počítanie alebo diktáty.

       Vytvorili sme si tak pravidelný režim. Žiaci sa na online hodiny tešia. Majú chuť sa učiť. V priateľskej atmosfére sú takto v kontakte so svojimi spolužiakmi a pani učiteľkou.

       Prváci dostávajú povinné a doplňujúce úlohy. Doplňujúce, čiže úlohy navyše,  sú nepovinné úlohy rôzneho typu, aby si každý žiak mohol nájsť „to svoje“.

       Takto sa  zadali „výzvy“ pre spolužiakov. Skladala sa obojstranná pyramída, tangram, pomáhalo sa v záhrade, pieklo, tvorilo pracovné listy pre spolužiakov, či iné výtvarné kreácie.

       Prváci zvládajú túto našu online komunikáciu úžasne. Veľké poďakovanie patrí aj rodičom, ktorí zabezpečujú celý domáci servis okolo tohto vyučovania a trpezlivo svojim deťom pomáhajú pri plnení každodenných povinností, za ich podporu, a spoluprácu.

       Mgr. Andrea Senajová

      • Aktualizovaný návod na MEET pre žiakov a rodičov

      • Aktualizovali a doplnili sme pre Vás návod na pripojenie do videokonferencie cez MEET HANGOUTS - nájdete ho v tomto ODKAZE. Je tam aj postup pre prípad technických problémov.

      • Veľkonočný projekt - výzva pre žiakov 2. stupňa

      • Milí žiaci 2. stupňa!

                   Na najbližšie dva týždne sme si pre vás pripravili trošku netradičnú domácu úlohu:

       V tomto období od nás nedostanete žiadne pracovné listy ani príklady, nebudete preberať žiadne nové učivo. Namiesto toho každý z vás vypracuje svoj veľkonočný projekt zo svojho obľúbeného predmetu.

       Vašej fantázii a tvorivosti sa medze nekladú. Vypracovaný projekt (vo forme prezentácie, videa, obrázka, fotografie, dokumentu, atď.) pošlete svojmu vyučujúcemu (podľa zvoleného predmetu) do piatka 17. 4. 2020.

       Na inšpiráciu témy podľa jednotlivých predmetov (môžete ich aj kombinovať):

       • SJL a OBN: Veľkonočné zvyky mojej rodiny, opis veľkonočnej výzdoby, ...
       • ANJ, NEJ, RUJ, ŠPJ: napísať recept /urobiť  video recept (veľkonočného jedla), nájsť na youtube veľkonočnú pieseň, prepísať časť textu a nakresliť obrázok, opísať veľkonočné zvyky jednej cudzej krajiny (Anglicko, Nemecko, Rusko, Španielsko), porovnať veľkonočné zvyky na Slovensku a v niektorej cudzej krajine, „Last Easter holiday in my family“, ...
       • DEJEPIS: história veľkonočných jedál alebo zvykov, Veľká noc kedysi a dnes, ...
       • GEOGRAFIA: porovnať veľkonočné zvyky a tradície v rôznych krajoch Slovenska, ako oslavujú Veľkú noc na iných svetadieloch alebo v iných krajinách, Veľkonočný ostrov a Veľká noc, ...
       • BIOLÓGIA: Veľká noc a zdravá výživa, príroda na jar, ...
       • FYZIKA: pri pečení koláča sleduj všetky fyzikálne veličiny (hmotnosť surovín, objem, čas pečenia, teplota, spotreba energie), symbolom Veľkej noci je vajíčko – urob s ním rôzne pokusy (návody sú na youtube), ...
       • MATEMATIKA: ozdobujeme kraslice v osovej a stredovej súmernosti, ...
       • TECHNIKA: veľkonočný výrobok, korbáč, kraslica, drevená píštalka...

       Ak ste tu nenašli ten váš nápad, tak ho pokojne zrealizujte a pošlite. Najkrajšie projekty budú zverejnené na stránke školy a odmenené (minimálne jednotkou od vášho učiteľa ;-) ).

       Vaši učitelia pre 2. stupeň