• Novinky

      • Šťastný život zvierat

      • 4.október  je v kalendári významných dní  označovaný ako Svetový deň zvierat, ktorý bol vyhlásený na konferencii ekológov vo Florencii v roku 1931. Tento deň je zároveň sviatkom svätého Františka z Assisi, patróna zvierat, kedy  je dôvod prehodnotiť vzťah ľudí k zvieratám, najmä ich zaobchádzanie s nimi. Nech aj zvieratká zažívajú spokojné a šťastné dni v spoločnosti svojich majiteľov.  Slovensko sa prijatím novely zákona zaraďuje medzi kultúrne krajiny, ktoré nepovažuje zviera za vec, ale za živú, cítiacu bytosť. 

        Pozitívny vzťah ľudí k zvieratám je potrebné budovať už od útleho veku detí. V súvislosti s týmto sviatkom  sme so žiakmi  2. , 3. a 4.ročníka usporiadali výtvarnú súťaž Šťastný život zvierat. Po rozhovore s nimi  o ich vzťahu a starostlivosti o zvieratká  kreslilo 24 žiakov  svoje obľúbené  a 7 najlepších  prác sme ocenili vecnými cenami a diplomami.  

       Mgr. Darina Marcinčová a Mgr. Oľga Lišivková

      • Magic night – Noc v škole

      • Dňa 5. 9. 2018 sa časť našej školy zmenila na kúzelnú. Žiaci 2.A, 2.B a 2. C triedy so svojimi triednymi učiteľkami I. Masicovou, Ľ. Sabolovou, J. Paľuvovou a pani vychovávateľkou E. Pergerovou prišli prežiť „ Noc v škole.“  Po príprave svojich „ čarovných postieľok “ si deti zašportovali na školskom dvore a poprechádzali sa s baterkami po tmavých chodbách našej školy. Až nastal očakávaný okamih „Návšteva kúzelníka Bobra“ a jeho asistentky Simony.  Čakalo nás predstavenie plné kúzel, nečakaných zvratov, smiechu a veselej zábavy, po ktorom deti so žiarou v očiach a baterkami v rukách absolvovali prehliadku večerným mestom. Prezreli si krásne vysvietenú fontánu a čarokrásne historické centrum, ktoré hýrilo rôznymi farbami.

       Po večernej rozprávke sa deti uložili do spacákov a plní zážitkov, spokojní a šťastní  všetci zaspali.

       Všetkým sa nám to veľmi páčilo a tešíme sa na ďalšie spoločné akcie.

       Pani učiteľky Ľ. Sabolová, J. Paľuvová. I. Masicová

      • DNI MESTA - OSLAVY 777. VÝROČIA

      • V piatok a sobotu 28. a 29. septembra  vyvrcholili v našom  meste OSLAVY PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY O BARDEJOVE. Tá sa v Ipatijevskej kronike objavila v roku 1241. Odvtedy ubehlo presne 777 rokov.

       Program sa začal v piatok od 1000 hodiny vystúpením žiakov materských a základných škôl na Radničnom námestí. Pochvala patrí žiakom  4.A a 4.B triedy, ktorí pri tejto príležitosti prispeli  milým  programom.

      • Ámosáčik obhájil 2. miesto a získal Cenu za najlepšiu titulku

      • Vo 4. ročníku súťaže školských časopisov základných škôl Prešovského a Košického  kraja Podtatranský školák sa náš školský časopis Ámosáčik umiestnil na 2. mieste a okrem toho prevzal Cenu za najlepšiu titulnú stranu.

       Patronát nad touto súťažou prevzala Veronika Fitzeková – hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja, ktorá súťaž zhodnotila takto: „Už to nie je len o nejakých slohoch, výsledkoch súťaží, ale časopisy naozaj mapujú život na škole, robia ankety, rozhovory, reportáže a podobne. Deti by určite mali tvoriť školské časopisy, pretože je to príprava na život. Mali by si všímať veci, čo sa okolo nich dejú, aby sa naučili vytvoriť si na ne názor, aby sa naučili priniesť o niečom informáciu, zaujať postoj, stanovisko, aby sa naučili komunikovať s verejnosťou, učiteľmi i spolužiakmi.“

       Porota v zložení: V. Fitzeková, I. Janigová, redaktorka TASR, A. Hudecová, V. Labuda z reklamného grafického štúdia VL Grafik hodnotili 6. kategórií: obsah, štylistiku a náročnosť, grafiku, fotografie, titulku a kreativitu.

       Redaktorom nášho časopisu blahoželáme a prajeme im veľa dobrých nápadov.

       Reportáž z tejto súťaže si môžte pozrieť v priloženom videou Popradskej Televízie (obsahuje aj rozhovor s našimi žiakmi a Mgr. Ovšonkovou.)

       Hodnotené čísla časopisu Ámosáčik môžte nájst v tomto odkaze https://zskombj.edupage.org/text77/?

      • Šarkaniáda

      • V posledný septembrový piatok sa na školskom ihrisku našej školy odohralo pestrofarebné divadlo. Všetky deti z ŠKD privítali jeseň šarkaniádou. Na oblohe lietali rôzne draky, rozprávkové postavy, ako aj zvieratá. Počasie bolo krásne, slnečné a do toho nám pofukoval priaznivý vietor.

       Spoločne sme prežili príjemné popoludnie plné zábavy a nakoniec každé dieťa dostalo sladkú odmenu.

       Bc. M. Škvareková

      • Európsky deň jazykov 2018 na 1. stupni

      •          Európsky deň jazykov, vyhlásený Radou Európy, už od roku 2001 poukazuje na dôležitosť učenia sa cudzích jazykov a zároveň podporuje viacjazyčnosť, jazykovú a kultúrnu rozmanitosť i interkultúrne porozumenie. Touto aktivitou už tradične 26. septembra ožíva aj naša škola, teda ZŠ na Komenského 23 v Bardejove.

       Aby si žiaci prvého stupňa uvedomili jazyk v kontexte konkrétnej krajiny, nielen ako vyučovací predmet, zorganizovali sme pre ne popoludnie, kde tímovo spracovávali informácie o krajine aj o cudzom jazyku, vyučovanom na 1. stupni našej školy. Vybraní žiaci anglického jazyka pracovali v troch tímoch, štvrtý tím zastupovali francúzštinári, ktorých jazyku sa darí najmä vďaka prístupu a metódam pani učiteľky Mgr. Anny Fabiánovej. Úlohou žiakov bolo vyhľadať a zaznamenať informácie o anglickom a francúzskom jazyku z pohľadu základných údajov o krajine i spracovať okruhy určenej slovnej zásoby ilustračne i popisom. Žiaci svojou kooperáciou postupne vypracovali plagáty, ktoré už budú slúžiť na propagáciu jazyka i uvedomenie si ich významu v dnešnom svete. Potvrdili, že základy jazyka im nie sú cudzie a s neznámymi informáciami si vedia pomôcť slovníkmi i internetom. Popritom obdivuhodne kooperovali a napomáhali si v rovnocenných skupinách.  Keďže aj v tomto prípade ide o medzinárodný  projekt eTwinning, súbežne s nami na svojich plagátoch  pracovali aj žiaci zo školy Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano v Portugalsku.

        Nuž, prajeme všetkým, nech je pre ne cudzí jazyk nielen nástrojom dorozumievania, ale aj prostriedkom spoznávania iných kultúr,  ktoré sú rozvojom medziľudskej  tolerancie  hlavným pilierom dosiahnutia cieľov multikultúrnej výchovy.                                                                                   

       PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.
       PK CJ na primárnom stupni vzdelávania

      • Letný tábor 2018 - informácie pre rodičov a program

      • PROGRAM LETNÉHO TÁBORA: (kliknite na tabuľky)

       8:00 – 12:00 – dopoludňajší program

       12:00 – 12:30 – obed,

       12:30 – 13:00 – poobedňajší oddych
       (oddychová činnosť) hry v átriovom ihrisku, deti si môžu nosiť vlastné hry (hračky)

       13:00 – 15:45 – popoludňajšia činnosť

       15:45 – 16:00 – vyhodnotenie dňa, odovzdanie detí rodičom

      • Deň mlieka - výstavka prác

      • Pri príležitosti "Dňa mlieka", ktorý  tohto roku pripadol na 26. septembra pripravili žiaci 1.- 5. ročníka vo vestibule školy výstavku žiackych výkresov a výrobkov z obalov mliečnych produktov.  Tieto aktivity boli spojené s propagáciou mlieka v školskej jedálni prostredníctvom mliečnej desiaty alebo obeda. Veľmi poučná bola  aj rozhlasová relácia  na tému mliečna výživa. Dúfajme, že  tieto všetky aktivity budú ešte viac  motivovať našich žiakov ku konzumácii tohto pre zdravie prospešného nápoja.  

      • Škola v prírode

      • Žiaci našej základnej školy prežili nezabudnuteľné chvíle v krásnom prostredí  Vysokých Tatier v  škole v prírode.

       Žiaci 1.stupňa pravidelne absolvujú školu v prírode. Tak tomu bolo aj tento školský rok. V dňoch 11. až 15. júna  sa naši  štvrtáci zúčastnili vytúženej školy v prírode. Konala sa v malebnom prostredí Tatranskej Štrby v hoteli Rysy. 

       Počasie nám síce neprialo, ale aj tak nám to neubralo na dobrej nálade. Žiaci spoznávali prírodu, orientáciu a určovanie svetových strán v lese, získavali poznatky o Tatrách  počas krásnych dní. Učili sme sa aj v lese, aj na hoteli.  Navštívili sme hrad v Starej Ľubovni  a pripomenuli si jeho niekdajšiu slávu. Jeden celý deň sme venovali utuženiu plaveckých schopností a absolvovali pobyt v AquaCity Poprad. Navštívili sme vodopád Skok, Štrbské pleso, Popradské pleso aj Beliansku jaskyňu. Naše večery v škole v prírode sme si spríjemňovali súťažami, zábavnými hrami. Posledný večer nechýbalo opekanie, diskotéka a vyhodnotenie celého týždňa.

       Prežili sme krásny týždeň v náručí tatranských lesov, dýchali sme čerstvý vzduch, smiali sa, plávali, dobre sa bavili a učili. Plný zážitkov sme sa v piatok vracali späť do Bardejova. Môžete si pozrieť fotky a tak byť aspoň na chvíľu s nami.

       PaedDr. Gabriela Voľanská

      • Oznam pre rodičov žiakov 9. ročníkov

      • Pozrite si aktualizovaný Harmonogram k prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium stredných škôl pre školský rok 2018/2019 v sekcii Výchovný poradca - Dôležité termíny (ODKAZ)

      • Úspechy vo výtvarných súťažiach

      • Počas celého školského roka sa žiaci 2. A triedy a výtvarného krúžku zapájali do rôznych výtvarných súťaží. Za najväčší úspech považujeme ceny z medzinárodnej súťaže „ Včela“ vyhlásenej veľvyslanectvom Slovinskej republiky a v celoslovenskej súťaži „Každý deň je deň zeme“. Veľmi sa potešili výhre v kreslení komiksov v krajskej  súťaži , vyhlásenej DJZ v Prešove. Ocenení boli aj v okresných súťažiach: Hasiči, Jablko a Deň zeme. K týmto úspechom srdečne blahoželáme! Mgr. Ľ. Kurimská

      • Cesta rozprávkovým lesom

      • Prázdniny sú už predo dvermi a všetci čakajú na posledné zvonenie. Toto čakanie sme si spríjemnili súťažno-športovým popoludním v ŠKD. Pani vychovávateľky pripravili pre všetky deti zo školského klubu cestu rozprávkovým lesom. Túto cestu tvorilo deväť stanovíšť. Na každom stanovišti bola pripravená nezvyčajná športová disciplína, ktorú mali zdolať a tak si preveriť svoju rýchlosť, zručnosť a silu. Po jej úspešnom zvládnutí ich čakala sladká odmena.  Prežili sme veselé a zaujímavé popoludnie a aj keď nám dážď chcel znepríjemniť naše súťaženie, odohnali sme ho spevom a tancom. Nakoniec sme si popriali krásne prázdniny, plné zážitkov a oddychu.

       D. Kostárová

      • Vyhodnotenie matematický súťaží

      • MAKSÍK je celoslovenská matematická korešpondenčná súťaž, ktorá je určená žiakom 2. – 4. ročníka základných škôl. Hlavným cieľom súťaže je rozvíjať myslenie a kreativitu žiakov, ukázať, že premýšľanie môže byť zábavné a že zdolávanie matematických problémov môže prinášať radosť a pocit uspokojenia.

       Do tejto súťaže sa v  školskom roku 2017/18 zapojilo 34 žiakov našej školy. Diplomy a darčeky pre najmúdrejších Maksáčikov získali títo 9 žiaci:

       2.C: Simona Senčáková, Patrícia Udičová,

       2.D: Martin Matiaš, Filip Ján Onufer, Filip Seipel, Soňa Semáneková, Samuel Švec,

       4.C: Veronika Tyššová.

        

       Matematický klokan je najväčšia medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. 

       Z našej školy sa v školskom roku 2017/2018 do súťaže zapojilo 92 žiakov:

       Klokanko 1- 25 žiakov, Klokanko 2 – 30 žiakov, Klokanko 3 – 20 žiakov, Klokanko 4 – 8 žiakov, Školák 5 – 5 žiakov, Školák 6 – 1 žiak, Benjamín 7 –  1 žiak a Benjamín 8 - 2 žiaci.

       Úspešnými riešiteľmi sa stali 17 žiaci, ale len 5 z nich (úspešnosť nad 90%) bolo ocenených okrem diplomu Úspešný riešiteľ aj vecnými cenami organizácie Talentída:

       2.B: Jakub Kokinda,

       3.B: Patrik Lenart,

       3.D: Vivien Bohinská, Michaela Kašperová,

       5.B: Sofia Kovaľová.

       Žiak Patrik Lenart z 3.B bol 95,3% úspešný, čím získal okrem diplomu úspešného riešiteľa aj diplom školského šampióna a sadu ceruziek.

       Všetkým riešiteľom súťaže srdečne gratulujeme a prajeme zaslúžený oddych počas letných prázdnin.

       Maksík a Matematický klokan je o rok späť!

       Andrea Senajová

      • Prihláška na stravovanie + SEPTEMBER 2018

      • Prosíme rodičov, aby si pre nákup jedálnych lístov na mesiac SEPTEMBER doniesli už vytlačenú a vyplnenú PRIHLÁŠKU NA STRAVOVANIE.

       Zjednodušite a zrýchlite tým svoj nákup. Tlačivo si môžte stiahnuť kliknutím na naledovné odkazy. 

       Stiahnuť si ho môžete ako formulár vo formáte DOC:
       Prihlaska_na_stravovanie_2018.doc


       alebo ako tlačivo vo formáte PDF:
       Prihlaska_na_stravovanie_2018.pdf

       Prvý deň, kedy sa podáva strava je 4.9.2018

       Stravné lístky na mesiac SEPTEMBER 2018 

       si môžete zakúpiť v dňoch 30.08.2018 až 31.08.2018
       v čase od 7:30 do 14:00 hod. A 
       dňa 03.09.2018 v čase od 7:30 do 14:30 

       OBED
       1. stupeň (6-11 rokov) –18,05 €+1,90 € réžia spolu 19,95€ (cena 1 strav. lístka 0,95€ )
       2. stupeň (11-15 rokov) – 19,19 €+ 1,90 € réžia spolu 21,09 €(cena 1 strav. lístka 1,01€ )

       DESIATA
       1. stupeň (6-11 rokov) –4,50 € (cena 1 strav. lístka 0,30€ )
       2. stupeň (11-15 rokov) – 4,50 € (cena 1 strav. lístka 0,30€)

      • Víťazi streetbalového turnaja

      • Dňa 22.6.2018 sa v priestoroch Športovej haly Mier uskutočnil streetbalový turnaj žiakov základných škôl. Zmiešané družstvá súťažili v dvoch vekových kategóriách, a to žiakov narodených v roku 2004 a 2006. Prvenstvo v kategórii U12 /2004 a ml./ si vybojovala trojica zo ZŠ Komenského v zložení Jonáš Draganovský, Nicolas Kurej a Barbora Benková-Rybárová, ktorá si zároveň odniesla aj cenu za najlepšiu hráčku turnaja. V kategórií U14 /2006 a ml./ sa družstvo v zložení Benjamín Richvalský, Samuel Marcin, Egid Dreveňák, Ľuboš Hricik umiestnilo na 5. mieste.

       Ďakujeme organizátorom za pozvanie a tešíme sa na podobné podujatie.

      • IHRISKO PRE SÍDLISKO

      • Starostlivosť o zdravý rast našich detí a mládeže je dôležitou úlohou pre celú našu spoločnosť. Aj naše Občianske združenie Priatelia Základnej školy Komenského ul. 23 v Bardejove si dalo za cieľ budovať pri škole ihriská a športoviská, ktoré budú slúžiť nielen žiakom školy, ale aj obyvateľom celého sídliska.  Aktívne sa zapájame do rôznych grantových výziev.

       Vďaka podpore ČSOB nadácie sme tento rok získali grant vo výške 3 000 eur na dobudovanie detského ihriska pred školou. Ciele projektu boli splnené. Pri exteriérových cvičiacich zariadeniach boli dobudované bezpečné dopadové plochy, zrealizované terénne úpravy na ihrisku. Na dorovnanie jeho plochy bola navozená hlina a následne vysiata tráva. Pri prácach nám pomáhali členky Únie žien Slovenska, ktoré aj vysadili okrasné rastliny v parku a v okolí budovy školy. Do brigád sa zapojili aj naši žiaci, učitelia a ochotní rodičia. Vysadili sme vyše 120 okrasných kríkov a rastlín. Pre najmenších sme osadili kryté pieskovisko. Po okraji ihriska boli inštalované lavičky na sedenie, ktoré využívajú hlavne mamičky s malými deťmi. Celé ihrisko bolo oplotené, aby sme zabezpečili ochranu zatrávnených plôch a okrasných parčíkov. Zakúpili a osadili sme novú hraciu zostavu, kde si môžu deti rozvíjať svoje pohybové schopnosti. Jej súčasťou je lezecká stena, lanové rebríky, hojdačky, lano na šplhanie, dve vežičky premostené balančným mostíkom, logická hra-„Piškvorky“. V rámci výchovno-vyučovacieho procesu tu škola realizuje podujatia športového charakteru. Ihrisko slúži všetkým žiakom školy, školského klubu, navštevujú ho aj deti z patronátnej materskej školy, obyvatelia nášho sídliska - od malých detí po dôchodcov. Je využívané počas pracovného týždňa a rovnako intenzívne aj cez víkendy a prázdniny, keď tu aktívne trávia voľný čas športuchtiví návštevníci.

       Veríme, že nové ihrisko bude slúžiť všetkým a že si ho jeho používatelia budú chrániť pred poškodením, aby bolo bezpečné a  slúžilo čo najdlhšie.

       Mgr. Mária Peláková

      • Záhady 3. poschodia

      • Dňa 29.5. 2018 sa uskutočnilo na našej škole podujatie Záhady 3. poschodia, kde pre žiakov 4. ročníka pod vedením pani učiteliek Ing. Onuščákovej, RNDr. Ellerovej, Ing. Niemašíkovej za pomoci žiakov 9.A triedy a 9.B triedy realizované otvorené vyučovanie. Na 3. poschodí sa nachádzajú odborné učebne fyziky, chémie, biológie, ktoré sú pre žiakov štvrtého ročníka veľkou záhadou. Perfektne pripravené praktické ukážky fungovania zákonov fyziky, chemických pokusov a zaujímavosti zo sveta živej a neživej prírody deti úplne fascinovali. Deti s obrovským záujmom získavali nové informácie a praktické skúsenosti o vyučovaní týchto prírodovedných predmetov, ktoré im odovzdávali nie len spomínané učiteľky, ale čo bolo pre nich motivujúce aj spolužiaci z vyšších ročníkov. Spoločne tak skúmali, pozorovali prostredníctvom našich najnovších didaktických pomôcok získaných z projektu EÚ- ZŠ odborne- ŠIOV rôzne záhady a zákonitosti týchto predmetov. V rámci predmetu fyzika sledovali vyberanie mince pomocou tlaku, výrobu elektriny termočlánkom, ale aj prácu s hlukom.  V rámci predmetu chémia si vyskúšali rôzne pokusy- meniace sa písmo, odporovanie, filtráciu. Tiež si mohli  v malom,, kozmetickom salóne“ vyskúšať účinky kávového pílingu a harmančeku na pleť. V odbornej učebni biológie boli vystavené práce našich žiakov, tiež si mohli vypočuť zvuky rôznych zvierat, merať tlak krvi, či podávať umelé dýchanie pomocou resuscitačného modelu.

       Moderné vybavenie našich odborných učební slúži všetkým žiakom a pomocou moderných pomôcok získavajú praktické skúsenosti  a vedomosti v rámci týchto predmetov. V duchu myšlienky ,,Povedz mi a ja zabudnem. Ukáž mi a ja si možno spomeniem. Zapoj ma a ja pochopím“ podujatie splnilo očakávania, čoho dôkazom je zvýšený záujem žiakov o vyučovanie prírodovedných predmetov.