Navigácia

 • Európsky deň jazykov 2018 na 1. stupni

           Európsky deň jazykov, vyhlásený Radou Európy, už od roku 2001 poukazuje na dôležitosť učenia sa cudzích jazykov a zároveň podporuje viacjazyčnosť, jazykovú a kultúrnu rozmanitosť i interkultúrne porozumenie. Touto aktivitou už tradične 26. septembra ožíva aj naša škola, teda ZŠ na Komenského 23 v Bardejove.

  Aby si žiaci prvého stupňa uvedomili jazyk v kontexte konkrétnej krajiny, nielen ako vyučovací predmet, zorganizovali sme pre ne popoludnie, kde tímovo spracovávali informácie o krajine aj o cudzom jazyku, vyučovanom na 1. stupni našej školy. Vybraní žiaci anglického jazyka pracovali v troch tímoch, štvrtý tím zastupovali francúzštinári, ktorých jazyku sa darí najmä vďaka prístupu a metódam pani učiteľky Mgr. Anny Fabiánovej. Úlohou žiakov bolo vyhľadať a zaznamenať informácie o anglickom a francúzskom jazyku z pohľadu základných údajov o krajine i spracovať okruhy určenej slovnej zásoby ilustračne i popisom. Žiaci svojou kooperáciou postupne vypracovali plagáty, ktoré už budú slúžiť na propagáciu jazyka i uvedomenie si ich významu v dnešnom svete. Potvrdili, že základy jazyka im nie sú cudzie a s neznámymi informáciami si vedia pomôcť slovníkmi i internetom. Popritom obdivuhodne kooperovali a napomáhali si v rovnocenných skupinách.  Keďže aj v tomto prípade ide o medzinárodný  projekt eTwinning, súbežne s nami na svojich plagátoch  pracovali aj žiaci zo školy Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano v Portugalsku.

   Nuž, prajeme všetkým, nech je pre ne cudzí jazyk nielen nástrojom dorozumievania, ale aj prostriedkom spoznávania iných kultúr,  ktoré sú rozvojom medziľudskej  tolerancie  hlavným pilierom dosiahnutia cieľov multikultúrnej výchovy.                                                                                   

  PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.
  PK CJ na primárnom stupni vzdelávania

 • Deň mlieka - výstavka prác

  Pri príležitosti "Dňa mlieka", ktorý  tohto roku pripadol na 26. septembra pripravili žiaci 1.- 5. ročníka vo vestibule školy výstavku žiackych výkresov a výrobkov z obalov mliečnych produktov.  Tieto aktivity boli spojené s propagáciou mlieka v školskej jedálni prostredníctvom mliečnej desiaty alebo obeda. Veľmi poučná bola  aj rozhlasová relácia  na tému mliečna výživa. Dúfajme, že  tieto všetky aktivity budú ešte viac  motivovať našich žiakov ku konzumácii tohto pre zdravie prospešného nápoja.  

 • Oznam pre rodičov žiakov 9. ročníkov

  Pozrite si aktualizovaný Harmonogram k prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium stredných škôl pre školský rok 2018/2019 v sekcii Výchovný poradca - Dôležité termíny (ODKAZ)

 • Voľnočasové aktivity CVČ pri ZŠ Komenského 23, Bardejov

  Voľnočasové aktivity CVČ pri ZŠ Komenského 23, Bardejov

  V školskom roku 2018/19 plánujeme zriadiť nasledovné záujmove útvary:

  (Ďalšie záujmové útvary môžu byť priebežne dopĺňané,ako aj rušené, podľa záujmu detí)

   

   

   

  • Názov krúžku (ročník) - Meno vedúceho  
  1. Biblický krúžok (1. - 4.) - Mgr. Mária Delejová
  2. Počítač hrou 1 (2. - 4.) - Mgr. Marek Petnuch
  3. Učíme sa hravo (1. - 4.) - Mgr. Ingrid Masicová
  4. Florbal (1. - 4.) - Mgr. Alena Gefertová
  5. Hravé fit drums a flauty (1. - 4.) - Mgr. Alena Matiašová
  6. Badmintonový krúžok 1 (1. - 4.) - Mgr. Anna Kostárová
  7. Výtvarný krúžok (1. - 4.) - Mgr. Ľudmila Kurimská
  8. DSF Prvosienka (Podľa výberu) - Bc.  Darina Kostárová, 
   PaedDr.  Viera Remetová
  9. Moderná gymnastika a balet (Podľa výberu) - Bc. Stanislava Bajusová
  10. Malý kuchárik (2. - 4.) - Mgr. Ľubica Sabolová
  11. Čitateľský krúžok (1. - 4.) - Mgr. Anna Kostárová
  12. Moderný tanec (1. - 9.) - Bc. Darina Kostárová,
  13. Šikovné ruky (1. - 4.) - PaedDr. Jana Paľuvová
  14. Pohybové hry (1. - 4.) - Mgr. Alena Gefertová
  15. Stolný tenis (2. - 5.) - Mgr. Marek Petnuch
  16. Hry a hlavolamy (1. - 4.) - Mgr. Darina Marcinčová
  17. Bystré hlavičky (1. - 4.) - Mgr. Anna Kostárová
  18. Nemčina pre začiatočníkov (1.ročník) - Mgr. Oľga Lišivková
  19. Strelecký krúžok (Podľa výberu) - Mgr. Ľudmila Frančáková
  20. Francúzština hrou (3.D, 4.B) - Mgr. Anna Fabianová
  21. Postavy z biblie (1. - 5.) - Mgr. Tatiana Tipulová
  22. Šachový krúžok (1. - 9.) - Mgr. Stanislav Škerlík
  23. Hravá konverzácia vo FRJ (5. -  9.) - Mgr. Anna Fabianová
  24. Stolnotenisový krúžok (5. -  9.) - Mgr. Adriána Hudáková
  25. Ruština hrou (5. -  6.) - PhDr. Milena Žáková
  26. Debatný krúžok - ANJ (6. - 9. ) - Mgr. Jana Baranová
  27. Hravá matematika (9.) - Mgr. Alena Zavacká
  28. Volejbal (7.  - 9.) - Mgr. Alena Zavacká
  29. Počítačový (7.  - 9.) - Mgr. Jana Varcholová
  30. Matematický - Už to viem (5. - 8. ) - Mgr. Jana Varcholová
  31. Kreatívny krúžok (5. -  9.) - Mgr. Tatiana Tipulová
  32. Potulky s bibliou (5. -  9.) - Mgr. Mária Delejová
  33. Stolný tenis (5. -  9.) - Mgr. Róbert Senčák
  34. Skok o žrdi (Športové triedy) - Mgr. Róbert Senčák
  35. Divadelný krúžok (5. - 9.) - Mgr. Viktória  Vasilegová, 
   Mgr.Jarmila Dzambová
  36. Hravá slovenčina (7.) - Mgr. Viktória  Vasilegová
  37. Chemický krúžok (5. - 9.) - RNDr. Dana Ellerová
  38. Bedmintonový krúžok (5. - 9.) - Mgr. Tatiana Vavreková
  39. Hravá matematika (5.) - PaedDr. Viera Remetová
  40. Školská televízia (4. - 9.) - Mgr. Mária Peláková
  41. Florbalový krúžok (5.-9. Chlapci) Mgr. Andrej Pečeňuk
  42. Plavecký krúžok (5.-9.Chlapci a dievčatá) - Mgr. A. Pečeňuk
   Piatok (14,00-16,00h)
  43. Loptové hry (5.-9. Dievčatá) - Mgr. Zoran Kollárovič
   Piatok (14,00-16,00h)
  44. Matematický krúžok (8. - 9. ročník) - PaedDr. Ľudmila Glittová

   

 • Otvorenie nového školského roka 2018/2019

  Riaditeľstvo ZŠ Komenského 23, Bardejov oznamuje, že otvorenie nového školského roka 2018/2019 sa bude konať 
  3. septembra 2018 (pondelok) o
   8:00 hodine
  v jednotlivých triedach.

  Zadelenie žiakov do tried 1. a 5. ročníka (a novoprijatých žiakov) bude vyvesené v deň nástupu na vstupných dverách školy. O tom, kde sa nachádzajú jednotlivé triedy Vás budú informovať poverení zamestnanci vo vestibule školy.

  Školský klub a školská jedáleň začína fungovať od 4.9.2018. Ďalšie dni v škole budú prebiehať podľa pokynov triednych učiteľov.

  Tešíme sa na vás!

 • Prihláška na stravovanie + SEPTEMBER 2018

  Prosíme rodičov, aby si pre nákup jedálnych lístov na mesiac SEPTEMBER doniesli už vytlačenú a vyplnenú PRIHLÁŠKU NA STRAVOVANIE.

  Zjednodušite a zrýchlite tým svoj nákup. Tlačivo si môžte stiahnuť kliknutím na naledovné odkazy. 

  Stiahnuť si ho môžete ako formulár vo formáte DOC:
  Prihlaska_na_stravovanie_2018.doc


  alebo ako tlačivo vo formáte PDF:
  Prihlaska_na_stravovanie_2018.pdf

  Prvý deň, kedy sa podáva strava je 4.9.2018

  Stravné lístky na mesiac SEPTEMBER 2018 

  si môžete zakúpiť v dňoch 30.08.2018 až 31.08.2018
  v čase od 7:30 do 14:00 hod. A 
  dňa 03.09.2018 v čase od 7:30 do 14:30 

  OBED
  1. stupeň (6-11 rokov) –18,05 €+1,90 € réžia spolu 19,95€ (cena 1 strav. lístka 0,95€ )
  2. stupeň (11-15 rokov) – 19,19 €+ 1,90 € réžia spolu 21,09 €(cena 1 strav. lístka 1,01€ )

  DESIATA
  1. stupeň (6-11 rokov) –4,50 € (cena 1 strav. lístka 0,30€ )
  2. stupeň (11-15 rokov) – 4,50 € (cena 1 strav. lístka 0,30€)

 • Letný denný tábor 2018

  V dňoch 9. až 13. júla, aj keď boli prázdniny už v plnom prúde, na našej škole panoval čulý ruch. Postarali sa oň účastníci letného denného tábora pod vedením svojich učiteliek, vychovávateliek a  asistentiek. Program, tak ako sme si ho naplánovali, bol splnený, aj keď počasie nebolo vždy na našej strane. Všade panovala dobrá nálada a pohoda. Deti sa prostredníctvom rôznych zábavných, kreatívnych hier, aktivít a výletov veľa naučili a príjemne strávili začiatok prázdnin medzi kamarátmi. Pekné bolo zistenie, že sa starší pomáhali mladším, starali sa o nich, „brali ich do partie“.  Spolu sa hrali na Indiánov, maľovali a tvorili totemy, plnili úlohy s Červenou čiapočkou, prostredníctvom zaujímavých aktivít sa zdokonaľovali v angličtine, navštívili drevené kostolíky v Hervartove aj Tročanoch, šantili v bazénoch  na kúpalisku, oboznámili sa s novými výtvarnými technikami, športovali... O výbornú stravu a pitný režim sa po celý pobyt postarli naše kuchárky na čele s vedúcou školskej jedálne.  Na záver nechýbali grilovné špekáčiky a pekné odmeny pre všetkých. Okrem toho si domov odniesli aj mnoho pekných prázdninových zážitkov. Poďakovanie za ne patrí všetkým vedúcim letného tábora aj jeho veselým účastníkom. https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fa5/1.5/16/1f642.png

  Mgr. Mária Peláková

 • IHRISKO PRE SÍDLISKO

  Starostlivosť o zdravý rast našich detí a mládeže je dôležitou úlohou pre celú našu spoločnosť. Aj naše Občianske združenie Priatelia Základnej školy Komenského ul. 23 v Bardejove si dalo za cieľ budovať pri škole ihriská a športoviská, ktoré budú slúžiť nielen žiakom školy, ale aj obyvateľom celého sídliska.  Aktívne sa zapájame do rôznych grantových výziev.

  Vďaka podpore ČSOB nadácie sme tento rok získali grant vo výške 3 000 eur na dobudovanie detského ihriska pred školou. Ciele projektu boli splnené. Pri exteriérových cvičiacich zariadeniach boli dobudované bezpečné dopadové plochy, zrealizované terénne úpravy na ihrisku. Na dorovnanie jeho plochy bola navozená hlina a následne vysiata tráva. Pri prácach nám pomáhali členky Únie žien Slovenska, ktoré aj vysadili okrasné rastliny v parku a v okolí budovy školy. Do brigád sa zapojili aj naši žiaci, učitelia a ochotní rodičia. Vysadili sme vyše 120 okrasných kríkov a rastlín. Pre najmenších sme osadili kryté pieskovisko. Po okraji ihriska boli inštalované lavičky na sedenie, ktoré využívajú hlavne mamičky s malými deťmi. Celé ihrisko bolo oplotené, aby sme zabezpečili ochranu zatrávnených plôch a okrasných parčíkov. Zakúpili a osadili sme novú hraciu zostavu, kde si môžu deti rozvíjať svoje pohybové schopnosti. Jej súčasťou je lezecká stena, lanové rebríky, hojdačky, lano na šplhanie, dve vežičky premostené balančným mostíkom, logická hra-„Piškvorky“. V rámci výchovno-vyučovacieho procesu tu škola realizuje podujatia športového charakteru. Ihrisko slúži všetkým žiakom školy, školského klubu, navštevujú ho aj deti z patronátnej materskej školy, obyvatelia nášho sídliska - od malých detí po dôchodcov. Je využívané počas pracovného týždňa a rovnako intenzívne aj cez víkendy a prázdniny, keď tu aktívne trávia voľný čas športuchtiví návštevníci.

  Veríme, že nové ihrisko bude slúžiť všetkým a že si ho jeho používatelia budú chrániť pred poškodením, aby bolo bezpečné a  slúžilo čo najdlhšie.

  Mgr. Mária Peláková

 • Letný tábor 2018 - informácie pre rodičov a program

  PROGRAM LETNÉHO TÁBORA: (kliknite na tabuľky)

  8:00 – 12:00 – dopoludňajší program

  12:00 – 12:30 – obed,

  12:30 – 13:00 – poobedňajší oddych
  (oddychová činnosť) hry v átriovom ihrisku, deti si môžu nosiť vlastné hry (hračky)

  13:00 – 15:45 – popoludňajšia činnosť

  15:45 – 16:00 – vyhodnotenie dňa, odovzdanie detí rodičom

 • Škola v prírode

  Žiaci našej základnej školy prežili nezabudnuteľné chvíle v krásnom prostredí  Vysokých Tatier v  škole v prírode.

  Žiaci 1.stupňa pravidelne absolvujú školu v prírode. Tak tomu bolo aj tento školský rok. V dňoch 11. až 15. júna  sa naši  štvrtáci zúčastnili vytúženej školy v prírode. Konala sa v malebnom prostredí Tatranskej Štrby v hoteli Rysy. 

  Počasie nám síce neprialo, ale aj tak nám to neubralo na dobrej nálade. Žiaci spoznávali prírodu, orientáciu a určovanie svetových strán v lese, získavali poznatky o Tatrách  počas krásnych dní. Učili sme sa aj v lese, aj na hoteli.  Navštívili sme hrad v Starej Ľubovni  a pripomenuli si jeho niekdajšiu slávu. Jeden celý deň sme venovali utuženiu plaveckých schopností a absolvovali pobyt v AquaCity Poprad. Navštívili sme vodopád Skok, Štrbské pleso, Popradské pleso aj Beliansku jaskyňu. Naše večery v škole v prírode sme si spríjemňovali súťažami, zábavnými hrami. Posledný večer nechýbalo opekanie, diskotéka a vyhodnotenie celého týždňa.

  Prežili sme krásny týždeň v náručí tatranských lesov, dýchali sme čerstvý vzduch, smiali sa, plávali, dobre sa bavili a učili. Plný zážitkov sme sa v piatok vracali späť do Bardejova. Môžete si pozrieť fotky a tak byť aspoň na chvíľu s nami.

  PaedDr. Gabriela Voľanská

 • Úspechy vo výtvarných súťažiach

  Počas celého školského roka sa žiaci 2. A triedy a výtvarného krúžku zapájali do rôznych výtvarných súťaží. Za najväčší úspech považujeme ceny z medzinárodnej súťaže „ Včela“ vyhlásenej veľvyslanectvom Slovinskej republiky a v celoslovenskej súťaži „Každý deň je deň zeme“. Veľmi sa potešili výhre v kreslení komiksov v krajskej  súťaži , vyhlásenej DJZ v Prešove. Ocenení boli aj v okresných súťažiach: Hasiči, Jablko a Deň zeme. K týmto úspechom srdečne blahoželáme! Mgr. Ľ. Kurimská

 • Rozlúčka deviatakov 2018

 • Odovzdávanie vysvedčení 2018

 • Cesta rozprávkovým lesom

  Prázdniny sú už predo dvermi a všetci čakajú na posledné zvonenie. Toto čakanie sme si spríjemnili súťažno-športovým popoludním v ŠKD. Pani vychovávateľky pripravili pre všetky deti zo školského klubu cestu rozprávkovým lesom. Túto cestu tvorilo deväť stanovíšť. Na každom stanovišti bola pripravená nezvyčajná športová disciplína, ktorú mali zdolať a tak si preveriť svoju rýchlosť, zručnosť a silu. Po jej úspešnom zvládnutí ich čakala sladká odmena.  Prežili sme veselé a zaujímavé popoludnie a aj keď nám dážď chcel znepríjemniť naše súťaženie, odohnali sme ho spevom a tancom. Nakoniec sme si popriali krásne prázdniny, plné zážitkov a oddychu.

  D. Kostárová

 • Vyhodnotenie matematický súťaží

  MAKSÍK je celoslovenská matematická korešpondenčná súťaž, ktorá je určená žiakom 2. – 4. ročníka základných škôl. Hlavným cieľom súťaže je rozvíjať myslenie a kreativitu žiakov, ukázať, že premýšľanie môže byť zábavné a že zdolávanie matematických problémov môže prinášať radosť a pocit uspokojenia.

  Do tejto súťaže sa v  školskom roku 2017/18 zapojilo 34 žiakov našej školy. Diplomy a darčeky pre najmúdrejších Maksáčikov získali títo 9 žiaci:

  2.C: Simona Senčáková, Patrícia Udičová,

  2.D: Martin Matiaš, Filip Ján Onufer, Filip Seipel, Soňa Semáneková, Samuel Švec,

  4.C: Veronika Tyššová.

   

  Matematický klokan je najväčšia medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. 

  Z našej školy sa v školskom roku 2017/2018 do súťaže zapojilo 92 žiakov:

  Klokanko 1- 25 žiakov, Klokanko 2 – 30 žiakov, Klokanko 3 – 20 žiakov, Klokanko 4 – 8 žiakov, Školák 5 – 5 žiakov, Školák 6 – 1 žiak, Benjamín 7 –  1 žiak a Benjamín 8 - 2 žiaci.

  Úspešnými riešiteľmi sa stali 17 žiaci, ale len 5 z nich (úspešnosť nad 90%) bolo ocenených okrem diplomu Úspešný riešiteľ aj vecnými cenami organizácie Talentída:

  2.B: Jakub Kokinda,

  3.B: Patrik Lenart,

  3.D: Vivien Bohinská, Michaela Kašperová,

  5.B: Sofia Kovaľová.

  Žiak Patrik Lenart z 3.B bol 95,3% úspešný, čím získal okrem diplomu úspešného riešiteľa aj diplom školského šampióna a sadu ceruziek.

  Všetkým riešiteľom súťaže srdečne gratulujeme a prajeme zaslúžený oddych počas letných prázdnin.

  Maksík a Matematický klokan je o rok späť!

  Andrea Senajová

 • Víťazi streetbalového turnaja

  Dňa 22.6.2018 sa v priestoroch Športovej haly Mier uskutočnil streetbalový turnaj žiakov základných škôl. Zmiešané družstvá súťažili v dvoch vekových kategóriách, a to žiakov narodených v roku 2004 a 2006. Prvenstvo v kategórii U12 /2004 a ml./ si vybojovala trojica zo ZŠ Komenského v zložení Jonáš Draganovský, Nicolas Kurej a Barbora Benková-Rybárová, ktorá si zároveň odniesla aj cenu za najlepšiu hráčku turnaja. V kategórií U14 /2006 a ml./ sa družstvo v zložení Benjamín Richvalský, Samuel Marcin, Egid Dreveňák, Ľuboš Hricik umiestnilo na 5. mieste.

  Ďakujeme organizátorom za pozvanie a tešíme sa na podobné podujatie.

 • Záhady 3. poschodia

  Dňa 29.5. 2018 sa uskutočnilo na našej škole podujatie Záhady 3. poschodia, kde pre žiakov 4. ročníka pod vedením pani učiteliek Ing. Onuščákovej, RNDr. Ellerovej, Ing. Niemašíkovej za pomoci žiakov 9.A triedy a 9.B triedy realizované otvorené vyučovanie. Na 3. poschodí sa nachádzajú odborné učebne fyziky, chémie, biológie, ktoré sú pre žiakov štvrtého ročníka veľkou záhadou. Perfektne pripravené praktické ukážky fungovania zákonov fyziky, chemických pokusov a zaujímavosti zo sveta živej a neživej prírody deti úplne fascinovali. Deti s obrovským záujmom získavali nové informácie a praktické skúsenosti o vyučovaní týchto prírodovedných predmetov, ktoré im odovzdávali nie len spomínané učiteľky, ale čo bolo pre nich motivujúce aj spolužiaci z vyšších ročníkov. Spoločne tak skúmali, pozorovali prostredníctvom našich najnovších didaktických pomôcok získaných z projektu EÚ- ZŠ odborne- ŠIOV rôzne záhady a zákonitosti týchto predmetov. V rámci predmetu fyzika sledovali vyberanie mince pomocou tlaku, výrobu elektriny termočlánkom, ale aj prácu s hlukom.  V rámci predmetu chémia si vyskúšali rôzne pokusy- meniace sa písmo, odporovanie, filtráciu. Tiež si mohli  v malom,, kozmetickom salóne“ vyskúšať účinky kávového pílingu a harmančeku na pleť. V odbornej učebni biológie boli vystavené práce našich žiakov, tiež si mohli vypočuť zvuky rôznych zvierat, merať tlak krvi, či podávať umelé dýchanie pomocou resuscitačného modelu.

  Moderné vybavenie našich odborných učební slúži všetkým žiakom a pomocou moderných pomôcok získavajú praktické skúsenosti  a vedomosti v rámci týchto predmetov. V duchu myšlienky ,,Povedz mi a ja zabudnem. Ukáž mi a ja si možno spomeniem. Zapoj ma a ja pochopím“ podujatie splnilo očakávania, čoho dôkazom je zvýšený záujem žiakov o vyučovanie prírodovedných predmetov.

 • Deň vyučovania v prírode

  Environmentálna výchova  je jednou z najdôležitejších tém tejto doby, užívame si výdobytky techniky, no zabúdame na prírodu. Vítame aktivity agentúry Stromu života, ktoré podporujú tento trend. V roku 2012 pätica škôl v Londýne oslavovala prvú outdoorovú edukáciu v rámci kampane Deň prázdnej triedy, ktorú založila Anna Portch, neskôr sa kampaň premenovala na Deň vyučovania v prírode. Do kampane sa zapojilo viac ako 2 milióny detí z viac ako 100 krajín a v roku 2018 sa pridalo aj Slovensko, pretože táto  edukácia, obsahuje prvky výchovy, vzdelávania a praktických skúseností mimo triedy.  Rozvíja kreativitu,  originalitu,  a hodnotiace myslenie. Deti si pri nej budujú vzťah so svetom živej i neživej prírody a posilňujú svoj imunitný systém. Vo vonkajšom prostredí zároveň zažívajú ohromný pocit slobody a ich organizmus si oddýchne od lákadiel elektroniky, interaktívnej tabule a zviazaností lavíc. V tomto školskom roku sa do tejto kampane na Slovensku zapojilo 88 škôl s počtom detí 6 580  a medzi nimi je aj naša -  Základná škola Komenského 23 v Bardejove. Každá trieda si zvolila vlastný rozvrh, počasie nám celkom prialo, a tak sa niektorí učili na školskom dvore alebo v priestoroch átria. Iní si urobili si vychádzku na Mihaľov, do Hertníka na  rybníky, ďalší  na Zborovský hrad. Na hrade práve prebieha rekonštrukcia, a tak sa zapojili aj do jeho opravy. Ďalšie triedy využili tento deň  na oboznámenie sa s históriou hradieb nášho mesta alebo navštívili Radnicu, Prírodopisné múzeum, Múzeum ikon v Bardejove a tiež Múzeum ľudovej architektúry v Bardejovských Kúpeľoch.

  Škola v tento deň zabezpečila  kyvadlovú dopravu medzi Bardejovom a časť žiakov odviezla do Malcova a časť žiakov do Bardejovských Kúpeľov. V Malcove sa žiaci učili v EKOCENTRE lesov SR. Pani Ing. Alena Hanková a pán Ing. Slavomír Hanko pomocou zážitkového učenia oboznámili žiakov so životom  lesných šeliem v okolí Bardejova. Prírodu spoznávali aj v Bardejovských Kúpeľoch na náučnom chodníku Čierna mláka, na ktorom ich sprevádzal pán Ján Viskup, člen SPZ Bardejov.

  Prírodu okolo nás je potrebné si chrániť a zvlášť vodu, bez ktorej by nebol  život, preto žiaci navštívili aj úpravňu vody, ktorá priteká do našich kohútikov a iní zase boli na exkurzii na čističke odpadových vôd v Bardejovskej Novej Vsi, kde sa dozvedeli, čo sa deje s vodou, ktorú použijeme a vypúšťame do kanálov.

   Aj touto cestou sa chcem poďakovať všetkým zainteresovaným, ktorí sa venovali našim žiakom, venovali im  svoj čas a podelili sa s nimi  o svoje skúsenosti.   Zároveň ďakujeme učiteľom, vychovávateľom a vedeniu školy,  že  umožnilo takúto formu edukácie a budeme ju realizovať pravidelne, čím pomôžeme deťom zažívať šťastné detstvo.                                                            

  Mária Onuščáková
  koordinátor EnV

 • Výlet Bojnice

  V utorok 5.6.2018 sme sa pod vedením p. uč. Varcholovej a Onuščákovej vybrali na výlet do Bojníc. Výletu sa zúčastnili žiaci 7.C a 6.D a vybraní žiaci zo 6.B.

  Na ceste do Bojníc sme sa zastavili v známom termálnom stredisku Kováčová kde pramení termálny prameň s teplotou 48°C. Vybláznili sme sa v bazénoch a tobogáne a pokračovali sme do dedinky Kľačno, kde sme sa ubytovali. Na večer si p. učiteľky pripravili prekvapenie – nočnú prehliadku v Pravekom múzeu. Pri vstupe sme dostali fakle a po zotmení nám ich p. sprievodkyňa zapálila, mali sme trochu obavu, ale bol to zaujímavý zážitok. Dozvedeli sme sa zaujímavosti z obdobia praveku. S očakávaním nových zážitkov sme pokračovali v stredu prehliadkou nádherného Bojnického Zámku a ZOO, videli sme niektoré nezvyčajné zvieratá napr.: takiny, slony, levy, surikati malé opičky - kosmáče a pod.

  Na záver sme si stihli prezrieť aj pamätník SNP v Banskej Bystrici a konečne unavení a plní dojmov sme docestovali domov. Už sa všetci tešíme na to, kam pôjdeme na budúci šk. rok.

 • Perfektný výlet

  Keďže je čas výletov, aj žiaci 2.A a 2.B sa v utorok 12. júna vybrali spolu so svojimi pani učiteľkami Mgr. Ľ. Kurimskou a Mgr. A. Kostárovou na výlet. Spoločne „vstúpili do rozprávky“ na Ľubovnianskom hrade. Výlet začali prehliadkou skanzenu pod hradom, kde dostali výučný list od pastiera, drotára, učiteľa a mlynárky Aničky, ktorá ich ponúkla pagáčikmi. Osobitne zaujímavý pre našich žiakov bol pohľad do školy z čias prvej republiky.

  Pri prehliadke hradu sa žiaci vžili do roly stredovekého detektíva, ktorý pomáhal poľskému kráľovi hľadať korunovačné klenoty. Počas prehliadky žiaci riešili podľa daných indícií čiastkové úlohy a po ich vyriešení ich čakal malý darček. Všetci účastníci výletu vybehli hore schodmi do vysokej veže, odkiaľ bol nádherný výhľad na všetky svetové strany. Prehliadka hradu bola obohatená o vystúpenie sokoliarov z Banskej Štiavnice.

  Ďalej nasledovalo sladké osvieženie v podobe zmrzliny na námestí Starej Ľubovne. Posledná zastávka – Ružbašský kráter. Pri pohľade na travertínové jazierko vo Vyšných Ružbachoch žiaci mali chuť okúpať sa v blankytnej vode. Druháci prežili deň  plný zaujímavých súťaží, zábavy, ale aj učenia sa v netradičnej podobe a domov sa vrátili bohatší o nové zážitky.    

  Mgr. Anna Kostárová a Mgr. Ľudmila Kurimská

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Komenského 23
  085 01 Bardejov
 • Sekretariát:
  054/4722383
  Školská jedáleň:
  054/4724665
  Ekonomické oddelenie:
  054/4885171
  Mobil:
  0948311775
  Email:
  skola@zskombj.edu.sk

Fotogaléria