• Silvia Běčáková: Web stránka

     • 8.B

     •  

       

      29.3.2021

      Prepíšte si PREHĽADNE túto prezentáciu do zošita NA NOVÚ STRANU.

      Passive_voice.docx

       

      5.3.2021

      Učebnica   48/2 - tabuľku prepísať do zošita + nechať miesto na preklad slov - nedopĺňať, spravíme spolu v škole.

      Pracovný zošit     36/1,    37/3

       

      1.3.2021

      Úloha na dnešnú hodinu: pozrite si toto krátke video - je tam päť skupín a v každej je päť fráz. Vašou úlohou je do zošita napísať z každej časti dve frázy, ktoré vám prídu najzaujímavejšie, možno najužitočnejšie. Tiež k nim napíšte voľný preklad, vysvetlenie. 

      https://www.youtube.com/watch?v=mH4hAMqAnWw

       

      8.1.20212

      Prepíšte si poznámky do zošita, stretneme sa v piatok ... vo virtuálnom svete wink

      Vyjadrenie súhlasu

       

      Ak s niečím súhlasíme používame:

       

      SO / NEITHER + pomocné sloveso  + I

       

      SO = ak súhlasíme s pozitívnym tvrdením (AJ JA)

      NEITHER = ak súhlasíme s negatívnym tvrdením (ANI JA)

       

      I am fourteen years old.              So am I.

      I don't like fish.                              Neither do I.

      I wasn't there.                                Neither was I.

      We went skiing yesterday.         So did I.

       

      Pomocné slovesá v jednotlivých časoch:

      Present "to be" (am, is, are)                              am

      Past "to be" (was, were)                                     was

      Present simple                                                      do

      Past simple                                                             did                                         + I

      Present perfect                                                     have

      Future (will)                                                            will

      Modal verbs                                                           can

       

       

      Do zošita napíš súhlas na tieto vety.

      1. I really enjoyed that meal. __________________________________________

      2. I haven´t done the homework. _______________________________________

      3. We live in the centre of town. ________________________________________

      4. I don´t like football. ________________________________________________

      5. I haven´t been to America. __________________________________________

      6. My brother can´t speak any foreign languages. __________________________

      7. George isn´t going to the meeting. ____________________________________

      8. Tony arrived late. _________________________________________________

      9. Kathy didn´t go to the concert. _______________________________________

      10. I´ve got a cold. ___________________________________________________

      11. I haven´t got much money. _________________________________________

      12. I´m going to see that film. __________________________________________

      13. Robert doesn´t live in New York. _____________________________________

      14. Julia speaks German. ______________________________________________

      15. Eva can drive. ____________________________________________________

      16. Sandra plays basketball. ____________________________________________

      17. I work in an office. _________________________________________________

      18. They were waiting. _________________________________________________

      19. Philip will pass the exam. ____________________________________________

      20.My sister wasn´t at school. ___________________________________________