• Sláva Rusnáková

     • 9. ročník gréckokatolícke náboženstvo

     • 15. 12.

                                                                                         

                                                                                    Narodenie Ježiša Krista

      Blížia sa nám sviatky Kristovho narodenia. Poďme si pripomenúť ako to bolo s narodením Ježiša Krista. Panna Mária žila v Nazarete a bola zasnúbená s Jozefom. Prišiel k nej anjel Gabriel a povedal jej, že bude matkou Božieho Syna. Ona túto Božiu vôľu prijala a stala sa matkou Ježiša. Lenže cisár Augustus vydal rozkaz...no veď pozrite si to sami

      https://www.youtube.com/watch?v=tUkScC_82L0


      Ježiš Kristus bude mať narodeniny. Čo mu môžeme dať my, aký darček? Daj mu svoj čas. Venuj mu každý deň aspoň 5 minút. Ako to máš urobiť? 

      1. Vypni telefón, TV, internet a notebook.
      2. Zavri sa do svojej izby, kde budeš iba ty a Boh.
      3. Povedz Bohu: „Bože tu som a chcem dať nasledujúcich 5 minút iba tebe. Prosím buď tu so mnou."
      4. Snaž sa myslieť na Boha a jeho prítomnosť.
      5. Poďakuj Bohu za  niečo. (Napr. „Ďakujem ti Bože za zdravie", alebo „Ďakujem ti Bože za dobrú známku ", „Ďakujem ti za kamarátov." Bohu môžeš povedať čokoľvek.)
      6. Na konci modlitby poďakuj Bohu za to, že bol s tebou.
      7. Modlitbu zopakuj nasledujúce dni.

      Možno sa čuduješ, že sa „nič nestalo". Netreba očakávať, že uvidíš jasný blesk z neba a množstvo anjelov. To čo si práve začal, je základ vzťahu s Bohom. Vzťah treba budovať postupne. Keď si prvý deň v škole a nikoho tam nepoznáš, zoznamovanie ide ťažšie. Všetci sú ticho a čakajú, kto prvý začne rozhovor. Nepoznáte sa, neviete čo od seba môžete očakávať.

      Podobne je to aj s Bohom. Boh je osobná bytosť, preto je možné mať s ňou vzťah. Rozdiel je v tom, že túto osobu nevidíš a ešte v tom, že je nekonečne mocnejší ako ty a keby on nechcel, tak by si neexistoval. On ale túži mať s tebou vzťah, prejaviť ti to, že ťa miluje, chce  sa s tebou rozprávať a pomáhať ti, priviesť ťa do neba. Bez tvojich 5 minút to však nepôjde. Nájdeš si ty čas na neho? Začni už dnes. Môžeš si prečítať aj úrývok z Biblie.

      Matúš (Mt) 1,18 - 2,23

      https://biblia.sk/citanie/ssv/mt/1

       

      Daj Bohu 5 minút denne a po čase uvidíš ako sa mení tvoj život.

       

      zaspievaj si:

      https://www.youtube.com/watch?v=CczqAnVQCnE&list=RD9zY4egCsA48&index=38

      https://www.youtube.com/watch?v=RF839X4ytHk

      https://www.youtube.com/watch?v=hXCvl_j_sAE

      Prajem ti aj celej tvojej rodine požehnané sviatky Kristovho narodenia plné Božích milostí, lásky, pokoja a zdravia.

      Christos raždajetsja!

      Slavite jeho!

       

       

      2021/2022

       

       

       

      22. 04.

      Hierarchia Cirkvi

      Ježiš svojim apoštolom povedal: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy...a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“ (Mt 28, 18 – 20)

      Kristus ostal  medzi nami v Božom slove, vo sviatostiach, v bratoch a sestrách, aby skrze Cirkev prichádzal k ľuďom a zachraňoval nesmrteľné duše.

      Ježiš si vybral za svojho nástupcu apoštola Petra. Povedal mu: „Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: „Čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“ (Mt 16, 18 – 19). Týmito slovami udelil Petrovi pastiersky úrad v Cirkvi.

      Cirkev je mystické telo Kristovo, ktorého hlavou je sám Kristus a my sme údmi tohto tela.

      Sme kresťanmi, pretože patríme do Cirkvi. Nikto sa nestane kresťanom sám od seba! Kresťan patrí k ľudu, ktorý sa volá Cirkev. Kresťanmi sme sa stali pri krste, stali sme sa Božími deťmi  a členmi Cirkvi. Vieru sme prijali od našich otcov, od našich predkov, oni nás jej naučili. Toto je teda Cirkev: veľká rodina, do ktorej sme prijatí a učíme sa žiť ako veriaci a ako učeníci Pána Ježiša.

      Neviditeľnou hlavou Cirkvi je Ježiš a viditeľnou hlavou je svätý Peter a jeho nástupcovia na biskupskom stolci. Viditeľná hlava Cirkvi je zárukou pravosti Kristovej Cirkvi.

      Cirkev nie je demokratická, lebo v demokracii všetka moc vychádza z ľudu. V Cirkvi všetka moc vychádza z Krista. Preto má Cirkev hierarchickú štruktúru.

        

      Pápež
      Kardinál
      Metropolita
      Arcibiskup
      Biskup
      Kňaz
      Diakon

       


       

      15. 04.

      Autorita? A načo?

       

      Kto je podľa teba autorita? Myslíš, že je potrebná?

      Každé ľudské spoločenstvo potrebuje autoritu, ktorá by ho riadila. Je potrebná pre jednotu občianskej spoločnosti. Zabezpečuje spoločné dobro spoločnosti, nakoľko je to možné. Každému musí sprístupniť, čo potrebuje, aby mohol žiť skutočným ľudským životom: výživu, šatstvo, zdravie, prácu, výchovu a kultúru, primeranú informovanosť, právo založiť si rodinu...Nie je tu preto, aby človeka obmedzovala, alebo ho oberala o slobodu.

      Dôležité vlastnosti autority sú láska k ľuďom, pomoc v raste, opora, vedeniu k dobru a k vzájomnému spolunažívaniu. Dohliada na práva a povinnosti, stanovuje a kontroluje normy správania. Má aj právo vydávať zákony a trestať ich za ich porušovanie. Autoritu máme poslúchať, vážiť si ju, ctiť, byť voči nej vďační a láskaví. 

      Ak je autorita bez lásky, prestáva byť autoritou a stáva sa samovládou, diktatúrou. Na prvom mieste už nestojí dobro, ktoré je prejavom lásky ku človeku, ale vlastný záujem, túžba po moci, peniazoch, vtedy dochádza k zneuživaniu autority.

      Možno sa pýtaš, načo máme poslúchať autoritu, rešpektovať zákony, dodržiavať školský poriadok? Vieš si predstaviť štát bez zákonov? Ako by to vyzeralo? Zákony a poriadok sú dôležité. Udržujú poriadok v štáte, v škole, v práci... Keby sa nedodržiavali, každý by si robil čo chce, nebol by za priestupok potrestaný, vládol by chaos, neporiadok, ľudia by si navzájom ubližovali, zabíjali...

      Aj keď si myslíš, že zákony alebo školský poriadok ťa obmedzujú, tak sa mýliš. Oni ťa neobmedzujú, ale naopak, chránia ťa.

      V dnešnej dobe nechce nikto nikoho poslúchať, nechce sa nechať druhým viesť, lebo si myslí, že všetko dokáže sám. Každý by chcel len rozkazovať a nenechá sa riadiť druhým. Nechce, aby mu niekto zasahoval do jeho života, či sú to jeho rodičia, predstavení, šéf, riaditeľ, učiteľ...

      Každá spoločnosť musí mať niekoho, kto ju bude viesť. V rodine je hlavou otec. V štáte prezident, ktorý štát sám neriadi, ale má svojich pomocníkov. A v Cirkvi je to rímsky pápež.

      V minulosti bolo mnoho autorít, ale nie každá spĺňala kritéria, ktoré má mať autorita. Svoju moc zneužili v prospech seba a manipulovali ľuďmi, ako sa im zachcelo. 

      Ale boli aj také osobnosti, ktoré svoju prácu vykonávali s láskou k druhým a ľuďia ich milovali, vážili si ich, boli pre nich autoritou.

      Najväčšou autoritou je Ježiš. Mnohí počúvali jeho kázne, videli zázraky, ktoré konal a jeho príklad zmenil ich životy. Hoci je Boh, sám slúžil a tým nám dal príklad, aby sme ho nasledovali. Učme sa od Ježiša.

       


      08. 04.

      CHRISTOS VOSKRESE! – KRISTUS VSTAL Z MŔTVYCH!

      VOISTINU VOSKRESE! – NAOZAJ VSTAL Z MŔTVYCH!

       

       

      Prežívame Paschálne obdobie - obdobie Kristovho vzkriesenia. Aby sme si pripomenuli ako to bolo s Ježišovým zmŕtvychvstaním, prečítame si ako je to zaznamenané vo Svätom Písme.

       

      STRÁŽ PRI HROBE

      Na druhý deň, ktorý bol po Prípravnom dni, zhromaždili sa veľkňazi a farizeji k Pilátovi a hovorili: "Pane, spomenuli sme si, že ten zvodca, ešte kým žil, povedal: “Po troch dňoch vstanem z mŕtvych.” Rozkáž teda strážiť hrob až do tretieho dňa, aby azda neprišli jeho učeníci a neukradli ho a nepovedali ľudu: “Vstal z mŕtvych,” a ostatné klamstvo by bolo horšie ako prvé." Pilát im povedal: "Máte stráž; choďte a strážte, ako viete!" Oni šli a hrob zabezpečili: zapečatili kameň a postavili stráž.

      PRÁZDNY HROB. ZVESŤ ANJELA

      Keď sa pominula sobota, na úsvite prvého dňa v týždni prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť hrob. V tom nastalo veľké zemetrasenie, lebo z neba zostúpil Pánov anjel, pristúpil, odvalil kameň a sadol si naň. Jeho zjav bol ako blesk a jeho odev biely ako sneh. Strážnici strnuli od strachu z neho a ostali ako mŕtvi. Anjel sa prihovoril ženám: "Vy sa nebojte! Viem, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. Niet ho tu, lebo vstal, ako povedal. Poďte, pozrite si miesto, kde ležal. A rýchlo choďte povedať jeho učeníkom: “Vstal z mŕtvych a ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte.” Hľa, povedal som vám to." Rýchlo vyšli z hrobu a so strachom i s veľkou radosťou bežali to oznámiť jeho učeníkom.

      JEŽIŠ SA ZJAVUJE NÁBOŽNÝM ŽENÁM

      A hľa, Ježiš im išiel v ústrety a oslovil ich: "Pozdravujem vás!" Ony pristúpili, objali mu nohy a klaňali sa mu. Tu im Ježiš povedal: "Nebojte sa! Choďte, oznámte mojim bratom, aby šli do Galiley; tam ma uvidia."

      PODPLATENIE STRÁŽE

      Keď odišli, prišli do mesta niektorí zo stráže a oznámili veľkňazom všetko, čo sa stalo. Tí sa zišli so staršími, poradili sa a dali vojakom veľa peňazí so slovami: "Tak vravte: “V noci prišli jeho učeníci a kým sme my spali, oni ho ukradli.” A keby sa to dopočul vladár, my ho uchlácholíme a postaráme sa, aby sa vám nič nestalo." Oni vzali peniaze a urobili tak, ako ich poučili. A toto sa hovorí medzi Židmi až do dnešného dňa.

      ZJAVENIE V GALILEI A MISIJNÝ ROZKAZ

      Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: "Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta."

       

      Mt 27, 62 – 28,20

       

      https://www.youtube.com/watch?v=DeEd6L6V_jQ&ab_channel=UcitelkaZuzka


       

      25. 03.

      Ježiš môj záchranca

       

      "Boli se vykúpení nie porušiteľným striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou Krista."

      1 Pt 1, 18b - 19a

      Ježiš pre nás mnoho vytrpel. Keď prišiel pred Piláta, nebolo na ňom zdravého miesta a Pilát povedal: "Ecce homo!" - "Hľa človek!" Akú veľkú lásku má Boh k nám ľuďom. Nezavrhuje nás pre naše hriechy, aj keď si to zaslúžime, ale nás nekonečne miluje. My mnohokrát nevieme odpustiť maličkosti. Ale Kristus pre nás vytrpel všetko od utrpenia v Getsemanskej záhrade, nadávok, pľuvancov, bičovania, tŕním korunovania, úderov po hlave, nosenia kríža, padania pod ním, vyzliekania zo šiat, výsmechu a urážok, až po smrť na kríži.

      Nezaslúži si Ježiš moju lásku a vďačnosť?

      Boh nám nemohol prejaviť svoju lásku presvedčivejšie, ako keď sa v osobe Syna nechal za nás pribiť na kríž.

      Kríž bol v antike tým najpotupnejším a najkrutejším nástrojom popravy. Už nemôžeme povedať: "Boh nevie ako trpím."

      Kríž, na ktorom bol nevinný Ježiš krutým spôsobom popravený, je miestom najväčšieho poníženia a opustenosti. Kristus, náš Spasiteľ, si vyvolil kríž, aby na seba vzal vinu sveta a aby na sebe vytrpel utrpenie sveta. Tak svojou dokonalou láskou priviedol svet späť k Bohu.

      Koľkokrát pribíjam Ježiša na kríž, moje hriechy ho tam pribíjajú. Kvôli mne trpí, aby som mohol večne žiť. Vážim si to?

       

      Prajem ti požehnané sviatky Kristovho vzkriesenia.

       


       

      18. 03.

      Reformácia kresťanstva

       V roku 1517 sa v Nemecku začala reformácia kresťanstva. Na Slovensko prišiel luteranizmus prostredníctvom študentov, ktorí študovali v Nemecku. Proti šíreniu novej viery boli vydané prísne zákony. Luteranizmus sa začal rýchlo šíriť po bitke pri Moháči v roku 1526, v ktorej zahynulo mnoho biskupov a kňazov. Zemepáni a veľmoži prijali luteranizmus, lebo sa chceli zmocniť cirkevných majetkov. Odohnali katolíckych kňazov a privolali kazateľov nového učenia. Ľud nemal možnosť sa brániť proti novej viere, lebo platila zásada: „Čí je kraj, toho je náboženstvo.“ Celému Slovensku hrozilo odpadnutie od pravej viery, lebo boli vyhlásené protikatolícke zákony. Bol nedostatok kňazov. Laici kázali, krstili, sobášili, len spovedať a slúžiť sv. liturgiu nemohli. Protestanti prevzali katolícke školy a otvorili aj nové.

             

      Rekatolizácia (návrat ku katolíckej viere)

      Vysokovzdelaní katolícki kňazi začali duchovný boj s protestantskými kazateľmi. V čo má veriť katolík, objasnil tridentský koncil ( 1545 – 1563). Peter Pázmaň, ostrihomský arcibiskup, prinavrátil Katolíckej cirkvi jej morálnu aj politickú autoritu. Vďaka nemu sa 30 šľachtických rodov vrátilo ku Katolíckej cirkvi. V roku 1776 boli zriadené 3 biskupstvá – Spišské, Rožňavské a Banskobystrické.

      Cirkevné reformy Jozefa II.

      Cisár Jozef II.  Chcel zriadiť štátnu cirkev nezávislú od Ríma a z kňazov chcel mať štátnych úradníkov. Kázne dávali na schválenie a ľuďom museli poskytovať hospodárske vedomosti. Boli zrušené rehoľné rády a kláštory (cca 400). Zostali iba tie, ktoré sa starali o chorých a výchovu mládeže. Duchovenstvo bolo vychovávané pod dozorom štátnych úradníkov podľa novodobých zásad, často i nevereckých. Boli aj štátne predpisy o bohoslužbe – kedy a aké modlitby sa majú konať, koľko sviec môže horieť a ako sa má kázať.

      Pápež Pius VI. Sa snažil presvedčiť Jozefa II., že koná nesprávne voči Cirkvi, ale jeho úsilie bolo márne. Niektoré svoje proticirkevné opatrenia cisár stiahol až na smrteľnej posteli.

       

      Osvietenstvo

      K obrovskej náboženskej ľahostajnosti a neviere viedli protestantské zásady, ktoré zavrhovali neomylný učiteľský úrad Katolíckej cirkvi, a podľa nich sa mohol každý rozhodnúť, čomu má veriť a čomu nie. Aj nové filozofické smery k tomu prispeli. Hlásali, že rozum je jediný prameň pravého poznania, zavrhli úplne Božie zjavenie.

       

      Obnova Cirkvi

      Reformy Jozefa II. boli  postupne odstraňované jeho nástupcami. Cisár František Jozef I. umožnil jezuitom a redemptioristom sa vrátiť a celé školstvo dal pod cirkevný dozor. Založil košické a satmárske biskupstvo a podriadil ich jágerskému arcibiskupstvu. Zaistil náboženskú slobodu všetkým štátom uznávaným náboženstvám.

      V tomto čase vynikali na Slovensku mnohí slovenskí katolícki kňazi. Svojimi spismi a svojím účinkovaním roznecovali lásku k Cirkvi a k národu. Do slovenčiny bolo preložené a vydané v roku 1827 Sväté písmo, pričinil sa o to ostrihomský kanonik Juraj Palkovič.

      Pápežskou bulou Relata semper bola 22. 09. 1818 kánonicky potvrdená Prešovská eparchia a biskupom sa stal Gregor Tarkovič. V roku 1870 vznikol Spolok sv. Vojtecha v Trnave, ktorý vydával náboženskú literatúru a existuje dodnes.

      20. storočie

      Po rozpade Rakúsko – Uhorska vznikla Československá republika.

      Po roku 1945 boli všetky katolícke školy na Slovensku poštátnené. Štát Cirkev kontroloval. Cirkvi odobrali majetky, eliminovali kresťanskú tlač a obmedzili činnosť biskupov. Boli zrušené kňazské semináre a kláštory, mnohí kňazi a rehoľníci boli kvôli viere väznení. Veriaci, ktorí pracovali v štátnej správe, a členovia komunistickej strany nemohli verejne vyznávať svoje náboženstvo. V roku 1989 po páde komunizmu sa začal vzťah Cirkvi a štátu zlepšovať. Boli vymenovaní noví biskupi. V roku 1990 Slovensko navštívil prvýkrát Svätý  Otec Ján Pavol II. a prišiel k nám ešte v roku 1995 a 2003.

       

      Súčasnosť

      V súčasnosti môžeme slobodne vyznávač svoju vieru. Na Slovensku je dnes 84 % veriacich, prevažne kresťanov. Máme cirkevné školy, časopisy, noviny, rádio a televíziu. Náboženstvo sa učí nielen na školách cirkevných, ale aj štátnych. Máme chrámy takmer v každom meste i obci a stavajú sa aj nové chrámy.

       


       

      11. 03.

      Začiatky kresťanstva na Slovensku

      Začalo sa to už v prvých storočiach po Kristovi. „Keď rímsky cisár Marcus Aurélius viedol výpravu proti Germánom a jeho vojsko sužoval smäd, nevedel, čo si počať.

      Vtedy vojaci militénskej légie...si pokľakli na zem podľa kresťanského zvyku a predniesli Bohu svoje modlitby...Hneď potom prišiel prehojný dážď.“ Tento dážď nazvali zlatým, lebo uhasil smäd vojakom a búrka odohnala nepriateľov. Stalo sa to v roku 174 a na pamiatku tejto udalosti bol v Ríme postavený Víťazný stĺp Marca Aurelia.

      Táto udalosť nespôsobila, že sa začalo na území Slovenska šíriť kresťanstvo, ale je dôkazom toho, že Rimania, ktorí žili na našom území, boli kresťania.

      Neskôr to boli kupci, cez ktorých sa kresťanstvo dostalo na naše územie. Ale naši predkovia sa nestali hneď kresťanmi. Historické záznamy z 5. storočia hovoria, že: „Slovania uznávajú, že je jediný Boh, tvorca blesku a pán všetkého, obetujú mu hovädzí dobytok, a všelijaké zvieratá...Ctia si nymfy i niektoré božstvá, všetkým obetujú a pri obetiach konajú veštby.“

      To, že na našom území boli kresťania, prezrádzajú kresťanské pohrebiská a chrámy, ktoré pochádzajú z prvej polovice 9. storočia. Najstarší zachovaný chrám u nás je z roku 828 a nachádza sa v Nitre. A najstaršie miesto, kde pravdepodobne žili kresťania, je obec Iža pri Komárne.

       

      Kresťanskú vieru na našom území začali šíriť mnísi pravdepodobne po zániku Avarskej ríše. Boli z Talianska, Grécka a Nemecka, ale ľudia im nerozumeli.

      Preto knieža Rastislav požiadal o zriadenie biskupstva. Obrátil sa na byzantského cisára Michala III. a žiadal ho, aby im poslal učiteľa a biskupa, ktorý by vysvetlil pravú kresťanskú vieru v ich vlastnej reči.

      V roku 863 prichádzajú na Veľkú Moravu bratia Konštantín a Metod. Zostavili prvé slovanské písmo (hlaholiku), preložili bohoslužobné knihy do staroslovienčiny a priniesli tradíciu byzantského obradu.

      Prvým veľkomoravským arcibiskupom sa v roku 869 stal Metod.

      Vznikali školy a kláštory (monastiere), ktoré boli centrom kultúry a vzdelania. Prví uhorskí svätí, ktorí pôsobili v Nitre, sú mnísi sv. Andrej Svorad a Benedikt.

       


       

      04. 03.

      Kríž

      Blíži sa nám 3. nedeľa Veľkého pôstu, ktorú nazývame Krížupoklonná.

       

      V slávnostnom sprievode sa vynáša kríž do stredu chrámu a zostáva tam po celý týždeň. V strede chrámu ľudia bozkom vzdávajú úctu svätému Krížu.


      Všetci v chráme robia veľké poklony (kľaknú si a hlavou sa dotknú zeme):
            "Tvojmu krížu klaniame sa, Vládca, a tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme."


            Touto nedeľou ako aj dňami počas celého týždňa si chceme uctiť svätý kríž, ktorý sa stal nástrojom nášho vykúpenia, prostriedkom našej spásy, zbraňou proti peklu.

           
      Tu sa pred nás predkladá životodárny Kríž, aby nám boli pripomenuté Kristove utrpenia, aby sme boli občerstvení, utešení a povzbudení...


      Ježiš povedal: „ Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž, a nech ma nasleduje.“ ( Mk 8,34 )

       

      Každý z nás máme nejaký kríž. Ale pomocou pre nás je Kristov kríž. Už pohľad naň nám dáva útechu, nádej, istotu, silu a milosti zvíťaziť a odpykať si následky za naše viny, hriechy. Kristov kríž lieči. Má veľkú moc a silný účinok. Treba však v jeho silu dôverovať a liek pravidelne brať.

       

      https://gloria.tv/post/hp2b4SSjodiD47KdwFgEchjhN

       

      Jedného dňa sa rozprával Ježiš s diablom.

      Satan sa práve vrátil z rajskej záhrady a škodoradostne sa chválil:

      "Nuž, Pane, práve som nachytal plný svet ľudí.

      Nastavil som pascu, starú návnadu, vedel som, že neodolajú.

      Mám ich všetkých!"

      "Čo s nimi budeš robiť?" spýtal sa Ježiš.

      Satan odopovedal: "Cha, budem sa zabávať!

      Budem ich učiť, ako sa sobášiť a rozvádzať,

      ako sa majú nenávidieť a škodiť si,

      naučím ich piť a fajčiť, a preklínať.

      Naučím ich, ako vynájsť pušky a bomby a navzájom sa zabíjať.

      Už sa teším na tu zábavu!"

       

      "A čo urobíš potom?" spýtal sa Ježiš.

      Zabijem ich!" hrdo sa vypol satan.

      "Koľko za nich chceš?" spýtal sa Ježiš.

      "Hádam by si tých ľudí nechcel? ! Nie je v nich ani štipka dobra.

      Keď si ich vezmeš, budú ťa len nenávidieť.

      Napľujú na teba, budú ťa preklínať a zabijú ťa! Určite ich nechceš!"

       

      "Čo za nich chceš?"opäť sa opýtal.

      Satan pozrel na Ježiša a zaškeril sa:

      "Všetky tvoje slzy a všetku tvoju krv!"

      Ježiš povedal: "Máš ich!" a zaplatil.

       

       

      Majme v úcte sv. kríž, na ktorom zomrel za nás náš Spasiteľ Ježiš Kristus.


       

      18. 02.

      Pôstna disciplína

                                                                           

      Zdržanlivosť od mäsa:

      - piatok  (celý rok , okrem prikázaných sviatkov, štátnych sviatkov a voľníc )

      - streda ( počas Veľkého pôstu )

      - na  sviatok Povýšenia svätého Kríža

      - na sviatok Sťatia hlavy svätého Jána Krstiteľa

       

      Zdržanlivosť od mäsa s pôstom:

      - v deň pred Narodením Ježiša Krista ( 24. 12. )

      - v deň pred Bohozjavením Pána ( 5. 1. )

       

      Pôst znamená nejesť; pripúšťa sa však najviac dvakrát za deň malé občerstvenie (trocha jedla) a najviac raz za deň sa najesť dosýta

       

      Zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec s pôstom:

      v prvý deň Štyridsiatnice

      - v piatok Veľkého týždňa.

       

      Zakázaný čas:

      znamená zákaz hlučných zábav (napríklad diskoték) a obmedzenie takých televíznych programov, počítačových hier, internetových stránok a podobne, ktoré narúšajú kajúci charakter daného obdobia.

      - zaväzuje iba počas celej Štyridsiatnice.

       

      Pôstne obdobia:

      - Filipovka  ( 40- dňový pôst pred Narodením Ježiša. Začína sa 15. novembra )

      Spasivka ( Pôst pred sviatkom Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Začína sa 1.8. )

      Petrovka ( pôst pred sviatkom sv. Petra a Pavla. Začína sa od pondelka po Nedeli všetkých svätých do 29. 6. )

      Veľký pôst ( pôst pred Paschou - Veľkou nocou. Trvá 7 týždňov. )

       

      Príbeh:

      V starom príbehu sa hovorí o pustovníkovi, ktorý sa často sťažoval, že má veľa práce. Ľudia sa tomu divili a opýtali sa ho, čo to vlastne robí. Povedal im:

      "Musím skrotiť dva sokoly, vycvičiť dva krahulce, zadržať dva zajace, dávať pozor na hada, naložiť na osla, osedlať koňa a skrotiť leva."

      " Nuž", povedali ľudia, "je toho dosť. Zaberie to veľa času. Ale kdeže je celý ten zverinec? Kde sú zvieratá, o ktorých hovoríš. Nevidíme tu nijaké."

      Nato im pustovník porozprával o tých zvieratách spôsobom, ktorý bol všetkým zrozumiteľný. Lebo také mali aj oni. Aj my ich máme.

      Tie dva sokoly sú naše oči, ktoré sa vrhajú na všetko okolo. Niekedy sa zmenia na oči na stopkách a zadrapia sa do všetkého.. Je veru ťažké skrotiť ich.

      A tie dva krahulce? Tie dva vtáky - drapáky? To sú naše ruky, ktoré vedia rýchlo drapnúť. A čo raz uchytia už nepustia. Niekedy sa aj vymania spod našej kontroly. Pritom vedia robiť aj iné veci, napríklad hladkať, tíšiť, pomáhať, pustiť.

      A zajace, ktoré musíme zadržať? To sú naše nohy. Niekedy je ťažké zastaviť ich, keď nás unášajú sem a tam, hore a dole, kľučkujú a robia nás nestálymi.

      Najťažšie je skrotiť hada za ohradom z našich zubov - jazyk. Raz ktosi povedal: "Tridsaťdva zubov je bezmocných proti jednému jazyku!"

      A potom treba naložiť osla - naše telo. Ako často sa len podobá tomu zvieraťu! Je preťažené, bráni sa, kope, nechce s nami ďalej spolupracovať, je "vzpurné ako osol". Aly my ho potrebujeme.

      A ešte treba skrotiť leva. O levovi sa hovorí, že je kráľom zvierať, tak ako je srdce ústredím moci, sídlom veľkej odvahy, ale aj liahňou nenávisti a pomsty. "Ľudské srdce - vzdorovité a malomyseľlné." Ale vie byť aj veľkodušné.

      Tento zverinec nikto v nás nevidí, hoci my máme dosť čo robiť, aby sme ho zvládli.

       

      Pôst nie je diéta. Diétou sa zameriavame na seba ale pôstom na Boha. Prvotným cieľom pôstu je stať sa vedomým svojej závislosti na Bohu. Pôst nás vyprázdňuje, aby nás naplnil Boh.

       

      Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym.

      https://www.youtube.com/watch?v=1XirRvbdFTQ&ab_channel=palinno84

       


       

      11. 02.

      Veľký pôst – Svätá Štyridsiatnica

      Je  pôstne obdobie, ktoré trvá 40 dní - je to príprava na Veľkú noc ( Paschu ). Nazýva sa veľkým podľa počtu dní, ale aj pre svoj hlboký duchovný význam. Začína sa pondelkom po Syropôstnej nedeli (v nasledujúci pondelok – 15. 02.).

       

           V prvý deň pôstu a na Veľký piatok je prísny pôst - zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec s pôstom – teda je dovolené raz za deň sa najesť do sýta a pripúšťa sa najviac dvakrát malé občerstvenie. V stredy a piatky zdržanlivosť od mäsa.

           Vo Východnej cirkvi trvá pôst prakticky 36 a pol dňa, čo predstavuje jednu desatinu roka.

           Okrem telesného pôstu má každý kresťan konať aj duchovný pôst. Duchovný pôst spočíva v odstránení vášnivých myšlienok, citov a ostatných nerestí.

           Každý kresťan je pozvaný, aby sa viac pripodobnil Bohu, a to práve cez modlitbu, skutky pokory a milosrdenstva. Cirkev odporúča veriacim, aby sa v pôstnom čase intenzívnejšie venovali modlitbe, pôstu a dávali almužnu.

      Čas sv. Štyridsiatnice prví kresťania prežívali v spomienke na Kristove utrpenie, snažili sa prehĺbiť svoju lásku k svojmu Spasiteľovi a zároveň sa pripraviť k oslave Jeho slávneho Vzkriesenia.

       

      Našou úlohou je odstrániť všetko, čo prekáža nášmu stretnutiu so Vzkrieseným Kristom, aby sme aj my, tak ako On, mohli zažiť vlastnú Paschu. K tomu nás pobádajú a vedú aj bohoslužobné texty a modlitby.
          

       

      Skús počas tohto obdobia Veľkého pôstu si dať nejaké predsavzatie – (zrieknuť sa niečoho čo máš rád – sladkosti, filmu, počítačovej hry, žiadostivostí, nejakého hriechu ...). urob to pre Ježiša. Veď on toľko pretrpel pre teba. Neskúsiš to? Pomocou pre prekonanie samého seba je čítanie sv. písma, modlitba (stíšenie sa – rozhovor s Bohom), sv. spoveď.

      Ak ti to nepôjde, nevadí, Boh vidí tvoju snahu polepšiť sa a dá ti aj silu zvíťaziť nad tvojou neresťou, len ty musíš chcieť. Prajem ti veľa síl, trpezlivosti a odhodlania.

       

       

      Počas Veľkého pôstu sa slúži Liturgia vopred posvätených darov (večiereň pri ktorej sa rozdáva Eucharistia, ktorú kňaz konsekroval v predchádzajúci deň). Táto liturgia sa slávi v stredy a piatky, v ostatné dni sa slúži sv. liturgia Jána Zlatoústeho.

      Kajúca modlitba Efréma Sýrskeho, Kánon sv. Andreja Krétskeho, Veľké povečerie a Liturgia sv. Bazila Veľkého (slúži sa v pôstne nedele) patria k typickým prvkom, ktoré dotvárajú atmosféru tohto obdobia.

       

      Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym.

      https://www.youtube.com/watch?v=1XirRvbdFTQ&ab_channel=palinno84


       

      04. 02.

      Predpôstne obdobie

      Je to  osobitná prípravy na Veľký pôst. 
            Cieľom tejto prípravy je obnoviť náš vzťah k Bohu a takto mať čo najväčší duchovný osoh z pôstu.

      Príkladmi zo Sv. písma, ktoré nám cirkev po tieto dni predkladá, sa máme povzbudiť na pravú modlitbu, kajúcnosť a hlbokú ľútosť nad hriechmi. Taktiež nadobudnúť správny postoj k Bohu, v ktorom máme vidieť milosrdného Otca, ale aj spravodlivého sudcu.

      Máme zanechať pýchu a nadutosť farizeja,

      pokorne sa modliť ako mýtnik,

      kajať sa ako márnotratný syn,

      mať bázeň pred Božím súdom

      a oplakávať svoje priestupky ako praotec Adam.

             Nedeľa Mýtnika a farizeja

      Cirkev na tomto Ježišovom podobenstve poukazuje na dva typy ľudí, na dva postoje, ktoré môžeme pred Bohom zaujať. Buď prijmeme mýtnikovu pokoru, a bijúc sa do pŕs budeme volať: "Bože, buď milostivý mne hriešnemu!" alebo uprednostníme správanie farizeja. 


            Príprava na veľkopôstne obdobie teda začína hľadaním a modlitbou o pokoru, ktorá je začiatkom pravého pokánia. 

             Nedeľa Márnotratného syna

             Počas tohto týždňa v stredu a piatok nie je pôst. Pôst nás nemá robiť nadutými ako farizeja ktorý sa chváli, že sa postí dva razy do týždňa. Centrálnou myšlienkou tejto nedele je podobenstvo o márnotratnom synovi. Odzrkadľuje sa tu najväčšie Božie milosrdenstvo a hlboká kajúcnosť človeka. 
            Cirkev nám pripomína, čo sme opustili a stratili. 


          
       

       Mäsopôstna nedeľa

            V sobotu pred touto nedeľou na ktorej si pripomíname posledný súd, sv. Cirkev sa modlí za zosnulých, aby aj oni s nami spoločne stáli na pravej strane pri poslednom súde. Táto sobota sa nazýva práve preto zádušnou
             Aby sme pochopili zmysel spojenia medzi Veľkým pôstom a modlitbou za zosnulých, musíme pamätať na to, že kresťanstvo je náboženstvom lásky.

      Od tejto nedele začína samotný pôst od mäsa (mjasopustná - opúšťame mäso). 


       

      Syropôstna nedeľa

       

      Táto nedeľa je nazývaná aj nedeľou "O vyhnaní z Raja". Aj my sa podobáme na jeho začiatku Adamovi, ktorý sa zbavil hriechom požehnaného života. Ale Veľký pôst, nám chce tento požehnaný život prinavrátiť.
            

      V tento deň stojíme na prahu začiatku vlastného pôstneho obdobia. V sobotu pred syropôstnou nedeľou si Cirkev pripomína svätých, rehoľníkov, pustovníkov, mučeníkov, mužov a ženy, ktorí sa posväcovali pôstom. Pri bohoslužbách sa čítajú ich mená (cca 192). Touto oslavou ich prosíme o pomoc a príhovor, aby sa aj pre nás stal pôst posväcujúcim prostriedkom podľa ich príkladu.

       

      Veľký pôst je oslobodením z nášho zotročenia hriechom, z väzenia tohoto sveta. Prvou podmienkou je postenie a druhou podmienkou je odpustenie.


      Práve prežívame toto predpôstne obdobie, skúsme sa zamyslieť nad svojim životom, kam smeruje.

       Ak každý z nás sa bude modliť podľa príkladu mýtnika, so skľúčeným srdcom a pokorným duchom, stane sa dôstojným veľkej milosti od Toho, ktorý vidí do všetkých sŕdc. Pán otvorí aj jemu dvere pokánia, vovedie ho do svätých a spasiteľných dní sv. Štyridsiatnice, pomôže mu svojou blahodárnosťou priniesť to pravé pokánie, a získa plné odpustenie a zmilovanie.   


       

      28. 01

      Liturgický rok

      Je ustanovený Cirkvou, cez ktorý spomíname na Kristove tajomstvá a čerpáme z nich spásonosnú milosť.  Už v roku 325 na Nicejskom sneme prijali Otcovia 1. september za začiatok liturgického roka vo Východnej Cikrvi a trvá to dodnes. Liturgický rok je veľkou duchovnou knihou, ktorá nás učí ako máme milovať Boha, slúžiť mu, oslavovať ho a tak spasiť svoju dušu. Každého z nás táto kniha vyzýva denne k modlitbe, k obete a pokániu.

      Počas liturgického roku okrem sviatkov Ježiša Krista a Panny Márie si pripomíame aj rôznych svätých. Sme povinní ich nasledovať ako oni nasledovali Krista a vzrastať v čnostiach podľa ich vzoru. Aj my sa máme stať svätými. Svätosť nie je výsadou len niekoľkých osôb.

      Medzi svätými osobitné miesto zaujímajú mučeníci. Prví kresťania považovali deň pozemskej smrti mučeníka za deň narodenia pre nebo. To je príčina, že keď sa vytváral cirkevný kalendár, neuvádzal sa deň pozemských narodenín, ale deň narodenia sa pre nebo - smrť.Prvotné kalendáre nemali svätých na každý deň. Úplný kalendár s menami mučeníkov a svätých na každý deň sa ujal dosť neskoro na Východe až po 7. storočí.

       

      Minule sme si hovorili, že máme pohyblivé a nepohyblivé sviatky.

      Veľká noc (Pascha) je stredobodom všetkých pohyblivých a nepohyblivých sviatkov, nediel a posvätných časov. Keďže ich slávenie záleží od Veľkej noci, vytvárajú paschálny okruh sviatkov.

       

      Paschálny okruh sviatkov 

      začína 10 týždňov pred  Paschou a končí 8 týždňov po Pasche. Delí sa na:

      - predpôstne obdobie ( 4 nedele pred Veľkým pôstom - pôst pred Paschou)

      - pôstne obdobie (Veľký pôst - trvá 40 dní - Štyridsiatnica)

      - veľkonočné obdobie ( trvá 50 dní - Päťdesiatnica )

       

      Od sviatku Paschy závisí počet nedieľ, ktoré nasledujú jedna za druhou - volajú sa radové alebo nedele po Zoslaní Sv. Ducha. Radové nedele začínajú prvou nedeľou po Zoslaní Sv. Ducha a končia nedeľou Zachejovou.

       


       

      21. 01.

      Svätiť sviatočné dni

      Boh stvoril svet za 6 dní a na siedmy deň oddychoval. My máme jeho príklad nasledovať a tiež si nájsť čas na oddych. Potrebujeme nabrať nové sily do ďalších dní, aby sme mohli ďalej fungovať, potrebujeme "dobiť baterky".

      V 3. Božom prikázaní nám Boh hovorí: Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.

      Každý z nás je originál a robí vo voľnom čase veci, ktoré ho bavia. Nedeľu a sviatočné dni máme na to, aby sme sa stíšili a našli si v tomto uponáhľanom svete čas na Boha, zasvätili mu tento deň, mysleli na svoju dušu a nabrali duchovné sily.

      Nedeľa pre nás kresťanov má byť stredobodom kresťanského života, pretože v nedeľu slávime zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Tak sa každá nedeľa stáva malou oslavou Veľkej noci (Paschy). Tomu, kto neslávi nedeľu alebo ju sám pre seba zrušil, zostáva iba týždeň so siedmimi pracovnými dňami. 

      Nielen nedeľa je pre nás sviatočným dňom, ale aj dni, kedy si pripomíname udalosti zo života Ježiša, Panny Márie a svätých. Medzi najväčšie kresťanské sviatky patrí Pascha, Narodenie Ježiša Krista a Bohozjavenie. 

      Máme sviatky:

      Pohyblivé - nemajú stabilný dátum, závisia od Paschy

      Nepohyblivé - majú stály dátum

       

      príbeh o nedeli zvierat:

      Zvieratá sa zišli jedného pekného rána a začali sa radiť o probléme s nedeľou. Chceli totiž mať - ako ľudia - vlastnú nedeľu. Nemali však rovnaký názor na to, čo by malo byť obsahom nedele. Prvý sa ozval kráľ zvierat: " Je to veľmi jednoduché, Ide hlavne o dobré jedlo. Ja by som si prial zjesť každú nedeľu antilopu."

      Páv energicky namietal: "Prečo, môj kráľ, práve jedlo? Dôležitejšie sú predsa sviatočné šaty. Ja by som si prial na nedeľu šaty z dúhových pierok."

      Nato sa ozval leňochod: "Ja v nedeľu potrebujem predovšetkým pokoj, aby som sa mohol poriadne vyspať."

      Opica povedala: "Sto kokosových orechov, dobrý strom na lezenie a pár lian na hojdanie mi bude úplne stačiť."

      Prasa konštantovalo: "Pekné mastné blato a dve kapsy žaľuďov. Viac si neprajem."

      Tak každé zvieratko predkladalo svoje priania. Pán Boh splnil všetky ich prosby, ale zvieratká i naďalej nemali nedeľu ako ľudia.

       

      Bohu venovaný čas nie je nikdy stratený. Najdi si čas na svojho Záchrancu. Poďakuj  Bohu za dni, ktoré si prežil, za všetky dobrodenia, ktoré ti udelil. Pros ho o jeho požehnanie, milosti a dary.

       

      Napíš mi na rusnakova@zskombj.sk: čo robíš vo voľnom čase, ako tráviš nedeľu a či je nedeľa pre teba výnimočná alebo ju prežívaš ako bežný deň.

       


      14. 01.

      Relikvie

        

      My, kresťania máme v úcte relikvie. Sú to ostatky tiel svätcov, ale aj predmety, ktoré svätci používali počas svojho života, alebo boli s nimi v akomkoľvek spojení (odev, či mučenícky nástroj). Skrze ne Boh udeľuje mnohé dobrodenia.

      Po prenasledovaní kresťanov, chrámy nemohli byť skôr posvätené, kým ostatky svätých sa nenachádzali pod oltárom.

      Aj vo Svätom písme sa spomína, že „Boh robil Pavlovými rukami neobyčajné divy, takže aj na chorých donášali šatky a zástery, ktoré sa dotkli jeho tela a neduhy ich opúšťali a zlí duchovia vychádzali.“ ( Sk 19,, 11 – 12).

      Aj žena trpiaca dvanásť rokov na krvotok bola uzdravená, keď sa dotkla Ježišovho rúcha ( porov. Mt 9,20)

      Sú rôzne relikvie:

      1. trieda: časti kostí, tela ( pokožka, vlasy, kvapka krvi)
      2. trieda: odev, ktorý používal alebo bol v ňom pochovaný
      3. trieda: malé podobizne svätcov a blahoslavených alebo kúsky látky, ktorá sa dotýkala ich tiel či hrobov.

      Na Slovensku máme relikvie:

      Turínske plátno ( gréckokatolícka prešovská katedrála ), svätý kríž (Kežmarok, Bratislava, Košice), sv. Jána Pavla II. (Ľutina), viacero relikvií na jednom mieste (františkáni v Prešove)...

       

      DÚ: Máte aj vy vo vašom chráme relikvie nejakého svätého alebo blahoslaveného? Ak, áno, napíš mi koho. Napíš mi na email: rusnakova.slavka@gmail.com

       

      V novom roku vám chcem popriať veľa Božích milosti, zdravia, lásky, pokoja a Božieho požehnania.

       


       

      17. 12.

                                                                                     

      Narodenie Ježiša Krista

      Blížia sa nám sviatky Kristovho narodenia. Poďme si pripomenúť ako to bolo s narodením Ježiša Krista. Panna Mária žila v Nazarete a bola zasnúbená s Jozefom. Prišiel k nej anjel Gabriel a povedal jej, že bude matkou Božieho Syna. Ona túto Božiu vôľu prijala a stala sa matkou Ježiša. Lenže cisár Augustus vydal rozkaz...no veď pozrite si to sami

      https://www.youtube.com/watch?v=32Df3ZThCAg&pbjreload=101

      Ježiš Kristus bude mať narodeniny. Čo mu môžeme dať my, aký darček? Daj mu svoj čas. Venuj mu každý deň aspoň 5 minút. Ako to máš urobiť? 

      1. Vypni telefón, TV, internet a notebook.
      2. Zavri sa do svojej izby, kde budeš iba ty a Boh.
      3. Povedz Bohu: „Bože tu som a chcem dať nasledujúcich 5 minút iba tebe. Prosím buď tu so mnou."
      4. Snaž sa myslieť na Boha a jeho prítomnosť.
      5. Poďakuj Bohu niečo. (Napr. „Ďakujem ti Bože za zdravie", alebo „Ďakujem ti Bože za dobrú známku ", „Ďakujem ti za kamarátov." Bohu môžeš povedať čokoľvek.)
      6. Na konci modlitby poďakuj Bohu za to, že bol s tebou.
      7. Modlitbu zopakuj nasledujúce dni.

      Možno sa čuduješ, že sa „nič nestalo". Netreba očakávať, že uvidíš jasný blesk z neba a množstvo anjelov. To čo si práve začal, je základ vzťahu s Bohom. Vzťah treba budovať postupne. Keď si prvý deň v škole a nikoho tam nepoznáš, zoznamovanie ide ťažšie. Všetci sú ticho a čakajú, kto prvý začne rozhovor. Nepoznáte sa, neviete čo od seba môžete očakávať.

      Podobne je to aj s Bohom. Boh je osobná bytosť, preto je možné mať s ňou vzťah. Rozdiel je v tom, že túto osobu nevidíš a ešte v tom, že je nekonečne mocnejší ako ty a keby on nechcel, tak by si neexistoval. On ale túži mať s tebou vzťah, prejaviť ti to, že ťa miluje, chce  sa s tebou rozprávať a pomáhať ti, priviesť ťa do neba. Bez tvojich 5 minút to však nepôjde. Nájdeš si ty čas na neho? Začni už dnes. Môžeš si prečítať aj úrývok z Biblie.

      Daj Bohu 5 minút denne a po čase uvidíš ako sa mení tvoj život.

       

      Prajem ti aj celej tvojej rodine požehnané sviatky Kristovho narodenia plné Božích milostí, lásky, pokoja a zdravia.

      Christos raždajetsja!

      Slavite jeho!

       


       

      10. 12.

      Svätý Mikuláš

      Sv. Mikuláš sa narodil v Patare r. 270 (Turecko). Bol jediným synom bohatých a zbožných rodičov.  Keď mu zomreli rodičia, zdedil po nich veľký majetok. Pomáhal všade, kde bola potrebná pomoc. Stal sa kňazom a žil v kláštore (monastieri)                v Patare.

      Mikuláš sa rozhodol odísť do Palestíny. Na mori ho zastihla taká búrka, až sa potápala loď, no Mikuláš sa pomodlil a búrka prestala, more sa upokojilo. Lenže jeden z námorníkov spadol z rebríka a zabil sa. Mikuláš sa pomodlil a mŕtvy ožil, bol vzkriesený.

      Keď sa Mikuláš vrátil zo sv. zeme, rozhodol sa že odíde do mesta Myra. V tomto meste zomrel arcibiskup a volili nového. Keď sa akosi dlho nevedeli zhodnúť na vybratí niekoho spomedzi seba, spolu s veriacimi sa obrátili na Boha prosiac ho, aby im ukázal cestu k vybratiu toho, ktorý by bol jeho najvernejším sluhom.

      Pán Boh vypočul ich prosbu a svoju vôľu vyjavil jednému starému zbožnému biskupovi, prikazujúc mu, aby sa v noci postavil k chrámovým dverám a za arcibiskupa vyhlásili toho, kto príde ráno prvý na raňajšie bohoslužby a volá sa Mikuláš.

      Sv. Mikuláš, ktorý bol vtedy v Myre, podľa svojho zvyku ešte pred svitaním išiel do chrámu, kde ho pri dverách zadržal biskup a pýtal sa ho na meno. On keďže nevedel o čo ide, neodpovedal. Arcibiskup sa ho opýtal druhýkrát a až vtedy prezradil svoje meno.

      Mikuláš sa vo svojej skromnosti dlho zdráhal a vyhováral na svoju nehodnosť, nakoniec súhlasil s tým, že prijme takú veľkú hodnosť, ale iba preto, že taká bola Božia vôľa. Tak sa sv. Mikuláš stal Myrlicíjskym arcibiskupom.

      Počas prenasledovania kresťanov, Mikuláša uvrhli do väzenia. Keď sa stal panovníkom Konštantín Veľký, daroval Cirkvi slobodu. Mikuláša pustili z väzenia a naďalej bol arcibiskupom v Myre.

      Mikuláš zomrel 6. decembra roku 342 a jeho telo uložili v katedrálnom chráme v Myre a ležalo tu do roku 1096, keď bolo prenesené do mesta Bari v Taliansku. 

      Naučme sa jeho štedrosti, láske k Bohu a blížnemu. Nemyslime naňho iba na jeho sviatok, ale po celý rok. Na jeho príhovor sa stalo mnoho zázrakov, preto ho voláme  divotvorca. Ak máš nejaký problém pros o pomoc svätého Mikuláša, zaiste ti pomôže. Svätý Mikuláš oroduj za nás.

       


       

      26. 11.

      Posvätné miesta

                                                                                     

      Sú miesta, kam chodíme kvôli tomu, že sa tam cítime príjemne, že si oddýchneme, možno stretneme s priateľmi. Ale sú aj miesta, kde vládne pokoj, ticho, kde máme čas na rozhovor s Bohom, kde sme bližšie k nemu. Tieto miesta nazývame posvätné.

      Každé náboženstvo má takéto posvätné miesta, kde sa veriaci schádzajú na modlitbu a svoje prosby predkladajú Bohu.

      My kresťania sa schádzame k modlitbe v chráme (cerkvi). V ňom je prítomný náš Pán tajomným spôsobom vo svätostánku. Každý Boží dom je obrazom domu nebeského Otca, ku ktorému smerujeme na svojej životnej ceste. Chrámy sa stavajú smerom na východ, aby sme sa my, stojaci v chráme, dívali na raj, na našu vlasť, z ktorej sme vyšli. Chrámy sa stavali aj na vyvýšenom mieste, lebo vstupujúc do chrámu, máme sa povzniesť nad všetko, čo nám prekáža k úplnému spoločenstvu s Bohom.    

                                                                                           

      Judaizmus – chrám nazývajú synagóga. Najposvätnejším miestom pre Židov  je Múr nárekov v Jeruzaleme.

                                                                      

      Islam – chrám sa nazýva mešita. Najsvätejším svätostánkom moslimov je Kaaba v Mekke.

                                                                      

      Budhizmus – ich chrám je pagoda. Posvätným miestom je Bodh Gaya v Indii.

                                                                      

      Hinduizmus – chrám sa nazýva mandir. Pre toto náboženstvo je najposvätnejšia rieka Ganga.

                                                                                

       

      DÚ: napíš mi na rusnakova@zskombj.sk – komu je zasvätený váš chrám, a aké sú posvätné miesta pre nás kresťanov.

       

       


       

      19. 11.

      Sila slova

                                                                                              

      Desatoro nás učí, aby sme vyslovovali Božie meno s úctou a nevyslovovali ho v zlosti.  Máme hovoriť o druhých pravdu, vyvarovať sa pritom dvojtvárnosti, pretvárky a pokrytectva. Viac o tom v prezentácii:

      Sila_slova.pptx

      Slovo má veľkú moc, vie potešiť, ale aj ublížiť. Záleží na nás ako ho použijeme.

       


       

      12. 11.

      Sláva Isusu Christu!

      Anjeli

      Nielen celebrity majú bodyguardov, ale predstav si aj ty. Ty si pre Boha veľmi dôležitý, preto ti dal ochrancu - strážneho anjela, aby nikto neublížil tvojmu telu, ale hlavne tvojej nesmrteľnej duši, ktorá je veľmi cenná.

      Tvoju dušu chce získať tvoj najväčší nepriateľ - diabol. On vie ako je to v nebi, lebo tam bol ako dobrý anjel. Boh stvoril všetkých anjelov dobrých, lenže tým, že majú slobodnú vôľu, nie všetci chceli Bohu slúžiť, oslavovať ho, preto boli uvrhnutí do pekla. A snažia sa, aby sme sa dostali tam aj my. Sú veľmi rafinovaní a neúnavní, len aby ťa dostali.

      ALE ty sa nemusíš ničoho báť, máš bodyguarda, ktorý ťa ochráni, len mu daj šancu, aby ti pomáhal, chránil ťa a ty sa nezabudni k nemu modliť.

      Ak chceš vedieť viac o anjeloch pozri si túto prezentáciu:

      Anjeli.pptx

       

      Príbeh o anjeloch

       

      Dvaja anjelskí pútnici sa zastavili, aby strávili noc v dome bohatej rodiny. Rodina bola nepohostinná a odmietla anjelov nechať v miestnosti pre hostí. Namiesto toho boli ubytovaní v studenej pivničnej izbe. Ako náhle si ustlali na tvrdej podlahe, starší anjel uvidel dieru v stene a opravil ju. Keď sa mladší anjel udivene spýtal prečo, starší odpovedal...„Veci nie sú také, akými sa zdajú“ 

       

      Ďalšiu noc si šli odpočinúť do domu chudobného, ale pohostinného farmára a jeho ženy. Po tom, čo sa s nimi manželia podelili o trochu jedla, čo mali, povedali anjelom, aby spali v ich posteli, kde si dobre odpočinú.
       

      Ráno po svitaní našli anjeli farmára a jeho ženu v slzách. Ich jediná krava, ktorej mlieko bolo jediným príjmom rodiny, ležala mŕtva v chlieve. Mladší anjel sa pýtal staršieho, ako sa to mohlo stať? Prvý muž mal všetko a ty si mu pomohol, vyčítal. Druhá rodina mala len tú kravu a tá im zomrela. Prečo??? „Veci nie sú také, akými sa zdajú“ - odpovedal starší anjel.

       

      „Keď sme boli v pivničnej izbe, všimol som si, že v tej diere v stene bola zásoba zlata. Keďže majiteľ bol posadnutý chamtivosťou a lakomosťou, opravil som stenu, aby zlato nenašiel.“Veci nie sú také,  akými sa zdajú."

       

       „Keď sme ďalšiu noc spali vo farmárovej posteli, prišiel si anjel smrti pre jeho ženu. Dal som mu     namiesto nej kravu.“  Väčšinou nepoznáme všetky súvislosti. Aj keď máš vieru, potrebuješ aj dôveru, že všetko, čo prichádza, sa vždy deje v tvoj prospech. A to sa ukáže až časom.

      Buďme aspoň chvíľku ako anjeli.....a budeme žiariť ich svetlom!

       
      Modlitba k  archanjelovi Michalovi:

      Svätý Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.

       

      15. novembra nám začína obdobie Filipovky – 40 dňový pôst pred Narodením Ježiša Krista. Je to príprava na tento sviatok. Máme si pripraviť svoje srdce, aby k nám mohol prísť Ježiš. Skúsme byť lepší, pomáhať viac doma bez odvrávania, čítať Bibliu, pozrieť si biblický príbeh, prečítaj životopis nejakého svätého, zrieknuť sa sladkostí... A ešte stále môžeme pomôcť dušiam v očistci, tak do toho.Nech sa ti darí, ak sa ti nebude dariť, nezúfaj, bojuj, dokážeš to.

       


       

      5. 11.

      Sláva Isusu Christu!

       

                                                        

      Svetové náboženstvá

      Ľudia vždy cítili závislosť od Boha, preto ho vždy hľadali.

       

      Základné členenie náboženstiev

      1. Monoteistické – viera v jedného Boha (židia, kresťania, moslimovia)
      2. Polyteistické -  viera v mnohých bohov (hinduizmus, budhizmus, konfucionizmus, šintoizmus)
      3. Animisti – veria, že prírodu vytvárajú nespočetní neviditeľní duchovia 

      Svetové náboženstvá:

      Kresťanstvo, hinduizmus, budhizmus, islam, judaizmus

       

                                                                                         

      Kresťanstvo

      Vznik: 1. stor.

      Zakladateľ: Ježiš Kristus – druhá božská osoba

      Posvätná kniha : Biblia – Starý a Nový zákon

      Miesto zhromaždenia : chrám ( kostol )

      Posvätný deň: nedeľa a prikázané sviatky

      Boh: Boh v troch božských osobách

      Symbol: kríž, ryba

      Vyznávač: kresťan

      Posvätné a pútnické miesto: Svätá zem, Rím...

      Autorita: pápež, biskup, kňaz

      Patria sem: Katolícka cirkev (rímskokatolíci a gréckokatolíci), pravoslávna cirkev, protestantská cirkev

                                                                         

      Islam

      Najmladšie monoteistické náboženstvo, najviac rozšírené v arabských krajinách

      Vznik: v prvej polovici 7. st. n.l.

      Zakladateľ: Mohamed

      Posvätná kniha: Korán

      Miesto zhromaždenia: mešita

      Posvätný deň: piatok

      boh: Alah

      Symbol: polmesiac a hviezda

      Vyznávač: moslim, mohamedán

      Posvätné a pútnické miesto : Mekka

      Autorita: imám (duchovný vodca, vedie modlitbu)

      Zakazuje piť alkoholické nápoje, jesť bravčové mäso, hrať hazardné hry

                                                                         

      Judaizmus

       

      Vznik: začiatkom 3. tisícročia p. n. l.

      Posvätná kniha: Biblia – Tóra (Pentateuch - 5 kníh Mojžíšových) a Talmud

      Miesto zhromaždenia: synagóga

      Posvätný deň: sobota

      Symbol: šesťcípa Dávidova hviezda, menora (sedemramenný svietnik)

      Vyznávač: žid

      Boh: Jahwe

      Posvätné a pútnické miesto: Jeruzalem - Múr nárekov (zvyšok jeruzalemského chrámu)

      Autorita: rabín (židovský učiteľ)

                                                                        

      Budhizmus

      Väčšina budhistov žije v Indii, Číne a medzi inými národmi Ďalekého východu

      Vznik: 5 stor. pr. K. v Indii

      Zakladateľ: Budha

      Posvätná kniha: Tripitaka

      Miesto zhromaždenia: pagoda

      Posvätný deň: narodenie Budhu a jeho smrť

      Symbol: dharma

      Vyznávač: budhista

      Boh: Náboženstvo bez boha. Budha nie je boh, ale osvietený človek

      Posvätné a pútnické miesto:  Bodh Gaya

      Duchovný a politický vodca: dalajláma

       

                                                                         

      Hinduizmus

      Väčšina hinduistov žije v krajinách Ďalekého východu

      Vznik: v Indii pred viac ako 4000 rokmi

      Zakladateľ: nemá zakladateľa

      Posvätná kniha: védy a staroindické eposy Máhabhárata a Rámájana

      Miesto zhromaždenia: Mandir (hinduistický chrám)

      Posvätný deň: viac ako 4OO sviatkov

      Symbol: Óm (výdych boha)

      Vyznávač: hinduista

      Božstvá: Brahma, Višna a Šiva

      Posvätné a pútnické miesto: Váránasí (Benáres), Mathura...

      Autorita: guru (učiteľ)

       

      Ježiš založil jednu Cirkev, ale i napriek tomu sa vytvorilo mnoho cirkví. Snaha o jednotu medzi všetkými ľuďmi sa nazýva ekumenizmus. Všetci sme Božie deti. Každého z nás má Pán Boh rád. Snažme sa o jednotu.

       

      Príbeh: Pasca na myš

      Jeden deň sa myš pozerá cez škáru na gazdu s gazdinou, ako rozbaľujú balíček. S hrôzou zistí, že je v ňom pasca na myši. Beží na dvor a kričí: „Pasca na myši, pasca na myši.“ Sliepka sa na ňu pozrie a hovorí: : „ Viem, že sa veľmi bojíš, ale ja sa nemám čoho báť.“

      Myš sa teda obrátila na prasiatko s tým istým: „Pasca na myši, pasca...“  Prasiatko zachrochtalo a hovorí: „Je mi ľúto, ale mňa sa to netýka, ale budem sa za teba modliť.“ Myška sa teda rozbehla za kravou a zase: „Pasca na myši...“ Krava zabučí: „Múú, myška, je mi ľúto, ale nejde o moju kožu.“ Myš sa so sklopenou hlavou vráti do domu, odmietnutá, teraz musí pasci čeliť sama.

      Ešte v tú noc sa v dome ozval zvuk klapnutia pasce. Gazdiná sa hneď išla pozrieť, čo sa chytilo, ale potme nevidela, že je to jedovatý had a má chytený chvost. Gazdinú uštipol. Farmár ju rýchlo odviezol do nemocnice, ale vrátila sa domov s horúčkou. Každý vie, že horúčku je najlepšie liečiť dobrou kuracou polievkou. Farmár teda zabil sliepku a polievku uvaril. No aj tak, žena ďalej chorľavela. Prišli priatelia, aby sa o ňu celé dni starali. Farmár zabil prasa, aby mali dosť jedla. Nič však nepomohlo a farmárka zomrela. Na pohreb prišlo veľa ľudí, a farmár zabil kravu, aby bolo dosť jedla na hostinu. Myška to celé sledovala s veľkým zármutkom.

       

      Nebuďme jeden voči druhému ľahostajní. Snažme sa jeden druhému pomôcť aj keď možno ten druhý nezdieľa s nami rovnaký názor, rešpektujme sa navzájom a pomáhajme si. Nech vás Boh žehná a chráni.

       

      Od 1. - 8.11. sa modlia naši biskupi prostredníctvom internetu za duše našich zosnulých panachýdu a žaltár, môžete si pustiť o 20.00  na tv. logos, ( youtube.com - živý prenos tv logos ). Dnes (4.11.) od 55. žalmu. Modlime sa všetci spolu za zosnulých. Sú tam aj sv. liturgie, na ktorých sa teraz nemôžeme zúčastňovať.


       

      29. 10. 

      Sláva Isusu Christu!

                                                                    

      Blíži sa nám spomienka na všetkých svätých – to sú tí, ktorí sú v nebi. Aj my sa máme usilovať byť svätí. Netreba robiť nijaké výnimočné veci, iba dôkladne si plniť svoje povinnosti. Náš nebeský Otec nás chce mať všetkých v nebi pri sebe.

      V týchto dňoch si viac spomíname na tých, ktorí zomreli. Keď nám niekto blízky zomrie, je nám smutno, lebo ho dlhšie neuvidíme. Môžeme sa však zaň modliť, aby sa čím skôr dostal z očistca do neba.

      Týmto dušiam pomáha nielen modlitba, návšteva  cintorína ale aj obeta ( zrieknutie niečoho čo máme radi – sladkosti, telky, počítača, alebo robenie toho čo nerobíme radi napr. vysypanie z koša, upratovanie... ). Počas celého mesiaca november máme väčšiu možnosť týmto dušiam pomôcť. Oni si už sami nepomôžu, potrebujú našu pomoc. Nebuďme voči ním ľahostajní a pomôžme im.

      Ak budeš mať možnosť, choď na cintorín, pomodlí sa za niektorého blízkeho zosnulého a zapáľ zaň sviečku. Ak sa ti nepodarí ísť na cintorín, pomodlí sa v tichu v chráme alebo doma za túto dušu.

      Úplné odpustky pre duše v očistci môžeš získať aj keď sa duchovne spojiš s ostatnými veriacimi, zriekneš sa akéhokoľvek hriechu  s úmyslom splniť ako náhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky (svätá spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca - Otče náš, Raduj sa a Verím), pred ikonou Ježiša Krista a Presvätej Bohorodičky sa pomodliš zbožne modlitby za zosnulých, napríklad svätý ruženec, korunku Božieho milosrdenstva alebo iné modlitby          za zosnulých, alebo si prečítaš úryvok z Biblie nad ktorým budeš rozmýšľať, alebo vykonáš skutok milosrdenstva, obetuješ Bohu bolesti a útrapy vlastného života.

      Nech ťa Boh žehná a chráni.

       


       

      22. 10.

      Kristus medzi nami! Pozdravujem vás všetkých a dúfam, že sa máte dobre a ste zdraví.

      Dnešná téma: Veriť...

      „ Je dôležité, v čo veríme, no ešte dôležitejšie je, komu veríme.“  Benedikt XVI.

      Niektorí ľudia vyznávajú, že veria v jediného Boha a vôbec sa tým neriadia. Ak sa im v živote darí, Boh je niekde zabudnutý v kúte, a ak príde problém, nejdú za ním, ale vyberajú si „iných“ bohov. Uchyľujú sa k satanovi, vyvolávajú mŕtvych, veria v povery, znamenia zverokruhu. Ctia si a uctievajú stvorenie namiesto Boha, či už ide o bôžikov alebo o zlých duchov a pod.

      Prvé Božie prikázanie hovorí: „Ja som  Pán, tvoj Boh! Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal."

       

      Na akom mieste je Boh v tvojom živote? Veríš mu alebo uprednostňuješ pred Bohom niekoho iného?

       

      Ak Boha uznávaš za svojho Pána, môžeš to vyjadriť aj navonok. Napíš mi ako.

       

      Príbeh na povzbudenie:

      V jednej rodine raz v noci vypukol požiar. Plamene šľahali, rodičia i deti utekali von. V tej chvíli si s hrôzou všimli, že im chýba najmenšie päťročné dieťa. Keď vychádzali, obrátilo sa prestrašené vybehlo na poschodie.

      Čo robiť? Otec a mama vonku na seba zhrozene pozreli, dve sestričky začali kričať. Vrhnúť sa do tejto žeravej pece sa už nedalo... A požiarnici neprichádzali.  A zrazu, tam hore, na manzardke sa otvorilo okno. V ňom sa objavilo dieťa a zúfalo volalo: „Ocko, ocko!“

      Otec pribehol pod okno a zakričal: „Skoč dole!“ Dieťa pod sebou videlo len oheň a čierny dym. Počulo však otcov hlas a zvolalo: „Ocko ja ťa nevidím....“ Ale ja ťa vidím, to stačí. Skoč dole!“ kričal otec. Dieťa vyskočilo a zdravé padlo do pevného náručia otca, ktorý ho chytil v lete.

       

       Nezabudni:

      Viera je veľký dar od Boha. Chráň si ju, aby si ju nestratil/a, lebo je dôležitá v živote. Pomáha ti v najťažších chvíľach. Daj sa viesť Bohom a počúvaj, čo ti chce povedať. Aj keď Boha nevidíš, on ťa vidí. A v ťažkých chvíľach, keď si myslíš, že si sám, Boh je s tebou a drží ťa vo svojom otcovskom náručí. Dôveruj mu veď je tvoj Otec, ktorý ťa miluje a chce len to najlepšie pre teba.

      Nech ťa Boh žehná a chráni.