• Sláva Rusnáková

     • 3. ročník gréckokatolícke náboženstvo

     • 15. 12. 

                                                                        

                                                                         Narodenie Ježiša Krista

      Blížia sa nám sviatky Kristovho narodenia. Poďme si pripomenúť ako to bolo s narodením Ježiša Krista. Panna Mária žila v Nazarete a bola zasnúbená s Jozefom. Prišiel k nej anjel Gabriel a povedal jej, že bude matkou Božieho Syna. Ona túto Božiu vôľu prijala a stala sa matkou Ježiša. Lenže cisár Augustus vydal rozkaz...no veď pozrite si to sami

      https://www.youtube.com/watch?v=3fKzvQjYSMg

      Ježiš Kristus bude mať narodeniny. Čo mu môžeme dať my, aký darček? Daj mu svoj čas. Venuj mu každý deň aspoň 5 minút. Ako to máš urobiť? Stíš sa, vypni všetko čo ťa môže rušiť pri modlitbe, a hovor Bohu čo máš na srdci ( čo ťa potešilo, zarmútilo, alebo ho chceš za niečo poprosiť ). Pozri si biblický príbeh alebo si prečítaj príbeh z Biblie. To urobí Ježišovi radosť, že mu dáš svoj čas a ty sa viac priblížiš k Bohu.

      Vyrob si vlastný betlehem

                                                                      

      https://katehadfielddesigns.com/blog/printable-nativity-craft-for-kids/

      zaspievaj si

      https://www.youtube.com/watch?v=hXCvl_j_sAE&list=RD9zY4egCsA48&index=1

      Prajem ti aj celej tvojej rodine požehnané sviatky Kristovho narodenia plné Božích milostí, lásky, pokoja a zdravia.

      Christos raždajetsja!

      Slavite jeho!

       

       

       

       

      2021/2022

       

       

       

       

       

      20. 04.

      Dedičný hriech

       

      Prví ľudia Adam a Eva žili v raji vo večnej blaženosti, boli šťastní. Nič im nechýbalo. Bol tu však niekto, kto im šťastie závidel – diabol. Vymyslel podvodný plán, ako prvých ľudí pripraviť o šťastie s Bohom.

      Had bol ľstivejší než všetky poľné zvieratá, ktoré Pán Boh stvoril. Spýtal sa Evy: „Naozaj povedal Boh, že nesmiete jesť z nijakého rajského stromu?“  Žena odpovedala hadovi: „Z ovocia rajských stromov môžeme jesť, ale o ovocí stromu, ktorý je v strede raja, nám Boh povedal: „Nejedzte z neho ani sa ho nedotýkajte, aby ste nezomreli.“

      Tu povedal had žene: „Nie nezomriete, ale Boh vie,  že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a vy budete ako Boh, budete poznať dobro a zlo.

      Ponuka Evu veľmi priťahovala. Vzala si z ovocia, jedla a dala aj svojmu mužovi. Vtedy spoznali, že sa dali oklamať. To, že Adam a Eva neposlúchli Boha – zhrešili, museli odísť z raja. Stratili spoločenstvo s Bohom. Museli ťažko pracovať  a nakoniec zomreli.

      Hriech neuškodil len im. Prenáša sa na všetkých ľudí, ktorí sa rodia na tento svet – preto ho nazývame dedičným hriechom. Každý človek sa narodí poškvrnený dedičným hriechom. Jeho duša už nemá pôvodnú krásu raja, milosť posväcujúcu. Človek je náchylný  konať zlo.

      https://www.youtube.com/watch?v=VaBdjJus1tM&ab_channel=%C5%A0t%C3%BAdioN%C3%A1dej


       

      13. 04.

      Najväčšie prikázanie

       

      Ježiša sa pýtali: „ Ktoré prikázanie je najväčšie? Ježiš hovorí:

      Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou!” 

      A druhé mu je podobné: 

      “Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!

       

       

      Milujeme Boha viac ako všetko na svete?

      A máme radi druhých ľudí tak ako seba samých?

      Aby sme Boha milovali musíme ho najprv poznať. Ako Boha spoznáme? Tak, že budeme o ňom čítať vo svätom písme – Biblii. Čím častejšie budeme o ňom čítať, tým viac ho budem spoznávať a naša láska bude k nemu rásť. Budeme sa snažiť žiť podľa Ježišovho učenia, budeme konať dobro, budeme sa učiť odpúšťať tým, ktorí nám ublížili a učiť sa milovať ich takých akí sú. Najväčším príkladom v tom nám bude Ježiš Kristus, ktorý ľudí miloval, konal dobro a odpúšťal tým, ktorí mu ubližovali. Je to ťažké ale s pomocou Boha to dokážeme, len treba chcieť.

       

      https://www.youtube.com/watch?v=YOunqapaEtY&ab_channel=M%C3%A1riaPodhradsk%C3%A1-Topic


       

      30. 03.

      Ježiš zomiera na kríži

      Ježiš po večeri išiel so svojimi učeníkmi do Getsemanskej záhrady, tam sa modlil. V záhrade ho zajali a vzali pred Piláta. Pilát ho dal zbičovať a ukrižovať. Vojaci sa mu posmievali, bili ho, urobili mu tŕňovú korunu a dali mu ju  na hlavu.  Počas krížovej cesty stretol Ježiš svoju mamku; plačúce ženy; Veroniku, ktorá mu utrela šatkou tvár a Šimona, ktorý mu pomohol niesť kríž. Na hore Golgote ho vyzliekli zo šiat, pribili na kríž. Ježiša ukrižovali spolu s dvoma zločincami. Jeden sa z Ježiša vysmieval, ale druhý oľutoval čo zlé urobil, Ježiš mu odpustil a povedal mu, že príde do neba. Ešte tu Ježiša ľudia urážali, vysmievali sa mu. Ježiš im nenadával, ale prosil Boha, aby im odpustil. Pod krížom bola jeho mamka Mária, ženy aj učeník Ján. Keď Ježiš zomrel, vojak mu prebodol kopijou bok. Potom ho dali dole z kríža, zavinuli do plachty a uložili do hrobu. Ku hrobu privalili veľký kameň.  Vojaci strážili Ježišov hrob, lebo sa báli, že učeníci Ježiša ukradnú a povedia, že z mŕtvych vstal.

       

      Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym.

       

      Prajem ti požehnané sviatky Kristovho vzkriesenia.

       

      https://drive.google.com/file/d/1AcBeizlu8f4fqL2gB0BB-dVQ_1rv73S3/view?usp=sharing


       

      23. 03.

      8. Božie prikázanie

      Nepreriekneš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu !

      Máme hovoriť pravdu. Nemáme o druhých hovoriť zle, osočovať ich (hovoriť o niekom nepravdu), odsudzovať, posudzovať, hovoriť klamstvá a poškodzovať ich dobré meno a česť. Ak človek oklame, má to napraviť. Nemožno krivo svedčiť.

      9. Božie prikázanie

      Nebudeš túžiť po manželke svojho blížneho!

      Pre Pána Boha je rodina dôležitá, nechce, aby sa rozpadla. Chce, aby si boli manželia verní a nechce, aby si otec a mama hľadali iných partnerov, ale aby boli verní tomu, komu prisahali a sľubovali vernosť pri sobáši.  
       

      10. Božie prikázanie

      Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho!

      Toto prikázanie hovorí o chamtivosti a závisti, keď druhým neprajeme to, čo majú, závidíme im. Desiate prikázanie zakazuje túžbu po majetku iného.

       

      Pozri si: od 52. minúty

      https://www.youtube.com/watch?v=VL8bTAq_7Fg&ab_channel=NoviZelando

       

      DÚ: Napíš si do zošita a nauč sa -  8. - 10. Božie prikázanie:  

      8. Nepreriekneš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu !

      9. Nebudeš túžiť po manželke svojho blížneho!

      10. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho!

      A nezabudni chrániť svoj jazyk, srdce a oči pred hriechom.

       

      Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym.


       

      16. 03.

      5. Božie prikázanie

      Nezabiješ!

      Toto prikázanie hovorí, aby si vážili a chránil nielen svoj život ale aj život druhých. Život máme od Boha, je posvätným darom. Sme zodpovední za ochranu života a zdravia svojho, iných ľudí, zvierat, života v prírode.

       

      6. Božie prikázanie

      Nezosmilníš!

      Miluj nevinnosť ako najväčší poklad a najkrajšiu ozdobu svojej duše. Máme byť hanbliví v myšlienkach, v pohľadoch,            v slovách a skutkoch a tiež, aby sme užívali prostriedky na zachovanie čistoty srdca. Nikdy nekonaj nič také, ani v tajnosti, čo by si pred poctivými ľuďmi sa neopovážil konať. Kristus Pán vraví: „Blažení čistého srdca, lebo tí uzrú Boha“.

       

      7. Božie prikázanie

      Nepokradneš!

      Boh v siedmom prikázaní zakazuje robiť škodu na cudzom majetku.  Maj v úcte majetok blížneho, a takisto spoločný majetok, ktorý slúži nám všetkým. Kto si podržal cudzí majetok, musí ho vrátiť a kto urobil škodu na cudzom majetku, musí škodu nahradiť.

       

      Pozri si: od 29. - 52 . minúty

      https://www.youtube.com/watch?v=VL8bTAq_7Fg&ab_channel=NoviZelando

       

      DÚ: Napíš si do zošita a nauč sa -  5. - 7. Božie prikázanie:   5. Nezabiješ, 6. Nezosmilníš, 7. Nepokradneš. A nezabudni chrániť život, čistotu svojho srdca a ctiť si majetok nielen svoj ale aj druhých.

       

      Nech ťa Boh žehná a chráni.


       

      09. 03.

      Cti si svojich rodičov

      Učili sme sa už prvé tri prikázania, ktoré nám hovoria ako mať správny vzťah s Bohom, ďalšie prikázania nás učia, ako sa máme správať k ľuďom.

      Štvrté prikázanie hovorí o tom, aby sme ctili svojich rodičov.

      Toto prikázanie sa nevzťahuje iba na našich rodičov. Zahŕňa úctu k starým rodičom, ale aj všetkým, ktorí nás vedú životom, sú pre nás autoritou či už v škole, alebo neskôr v práci.

      Úctu prejavujeme láskou, vďačnosťou, poslušnosťou. Každý z nás má za čo svojim rodičom ďakovať. Poďakuj im za svoj život. Veď bez Boha a rodičov by si tu nebol.

       

      Pozri si: od 22 -  28. minúty

      https://www.youtube.com/watch?v=VL8bTAq_7Fg&ab_channel=NoviZelando

       

      DÚ: Všímaj si rodičov, čo pre teba robia. Napíš im niečo pekné ako poďakovanie, že sa o teba starajú, dávajú ti všetko čo potrebuješ. Neber to ako samozrejmosť. Veď koľko detí sa má horšie ako ty, buď im vďačný, váž si ich, poslúchaj a nezabudni viac im pomáhať.

      Napíš si do zošita a nauč sa -  4. Božie prikázanie:   Cti otca i matku svoju.

       

      Nech ťa Boh žehná a chráni.

       


       

      02. 03.

      Zmluva na Sinaji

       

      Keď Izraeliti odišli z Egypta, Boh sa o nich staral.  Každý deň si mohli nazbierať manny toľko, koľko potrebovali na celý deň. Keď potrebovali vodu, Mojžiš buchol po skale a vytryskla voda. Tak uhasili Izraeliti svoj smäd. Keď chceli mäso, Boh im zoslal prepelice. Ale kým bol Mojžiš na vrchu a rozprával sa s Bohom, Izraeliti urobili zlaté teľa, ktorému sa klaňali. Ako to všetko dopadlo, pozri si vo videu.

      https://www.youtube.com/watch?v=BbM71XWwxAs&ab_channel=BontonKids

      pozri si od 53. minúty

       

      DÚ: Napíš si do zošita a nauč sa -  3. Božie prikázanie:   Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.

      /to znamená, že 

      Nedeľu ustanovil Pán Boh, aby človek oslavoval svojho Boha a aby si po celotýždennej práci

      oddýchol. Na nedeľnej sv. liturgii si pripomíname Ježišovo zmŕtvychvstanie. Tak ako Boh na siedmy deň oddychoval aj my máme v nedeľu a vo sviatok si oddýchnuť, nepracovať, zasvätiť tento deň Bohu, venovať sa rodine a sebe navzájom, ísť spolu do prírody, na návštevu, nájsť si čas na seba.


       

      16.02.

      Desať egyptských rán

      Mojžišovi sa zjavil Boh v horiacom kríku a povedal mu, aby išiel do Egypta. Mojžiš sa vybral k faraónovi, aby mu vydal Izraelitov a mohli s ním odísť do zasľúbenej zeme, ktorú im Boh prisľúbil. Faraón nechcel ľudí prepustiť, preto Boh dopustil na Egypt 10 rán, aby faraóna presvedčil. Ako to dopadne pozri si v príbehu.

      Video:

      https://www.youtube.com/watch?v=BbM71XWwxAs&ab_channel=BontonKids

      pozri si do 53. minúty

       

      DÚ: Napíš mi aké rany zoslal Boh na Egypt, môžeš ich aj nakresliť. odfoť a pošli mi na rusnakova@zskombj.sk

      Napíš si do zošita a nauč sa -  2. Božie prikázanie:   Nevezmeš meno Božie nadarmo .

      /to znamená, že nemáš vyslovovať meno Boha v zlosti, keď sa ti nedarí. Máme mať Božie meno v úcte, vyslovovať ho, keď Boha oslavujeme, chválime, keď sa modlíme./

       

      Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym.

      https://www.youtube.com/watch?v=1XirRvbdFTQ&ab_channel=palinno84


       

      09. 02.

      Mojžiš

           

      Mojžiš bol židovský chlapec, ktorého Boh zachránil pred smrťou. Boh si ho vybral ako prostredníka medzi ním a ľuďmi. Rozprával sa s Bohom a Boh mu odovzdal aj svoje prikázania. Aby si vedel viac o jeho živote pozri si príbeh o ňom.

      https://www.youtube.com/watch?v=qlGY57c9EN4&ab_channel=RafaelaGabriela

      DÚ: Napíš si do zošita: Desatoro

      1. Ja som Pán, Boh tvoj! Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal.

      / to znamená, že máme Boha dať na 1. miesto vo svojom živote -má byť pre nás najdôležitejší. Bohu môžeme svoju úctu vyjadriť svojimi skutkami, myslením a slovami. /

      (nauč sa naspamäť, na ďalších hodinách sa budeme učiť ďalšie prikázania )

      V pondelok 15. 02. Začína Veľký pôst – je to príprava na Veľkú noc (Paschu). Skús aj ty niečo pre Ježiša urobiť, veď on toľko vytrpel pre nás. Daj si nejaké predsavzatie – nap. 2 dobré skutky denne.


       

      02. 02.

      Šesť hlavných právd

       

      1. Boh je len jeden.

      2. V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Svätý Duch.

      3. Boží Syn sa stal človekom, aby nás vykúpil.

      4. Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých tresce.

      5. Ľudská duša je nesmrteľná.

      6. Božia milosť je na spásu potrebná.

       

       

      Toto sú pravdy o Bohu, ľudskej duši a našej spáse.

      Nauč sa ich. 


       

      26. 01.

      Cirkev

       Cirkev je spoločenstvo veriacich, ktorí sú pokrstení, veria v Krista a žijú podľa jeho učenia.

      Cirkev založil Kristus, je neviditeľnou hlavou Cirkvi. Ježiš si vyvolil za svojho nástupcu aspoštola Petra.

      Každý z nás sa stal členom Cirkvi pri krste. Zmyl sa nám dedičný hriech  a my sme sa stali Božími deťmi. Sme kresťania, patríme do katolíckej Cirkvi, východného obradu čiže sme gréckokatolíci.

      Na čele katolíckej Cirkvi je pápež, ktorý sídli vo Vatikáne. Terajší pápež sa volá František

                                                                              

      My, gréckokatolíci, máme na Slovensku - arcibiskupa, ktorý riadi gréckokatolícku Cirkev.  Vladyka Ján Babjak SJ 

                                                                                                      

      DÚ: nauč sa ďalšiu a poslednú časť modlitby Verím: 

      V jednu, svätú, všeobecnú, apoštolskú Cirkev. Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov a očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen.

       


       

       

      19. 01.

      Verím v Ducha Svätého

       

      Kto je Sv. Duch?  Svätý Duch je tretia Božská osoba . Ak si urobíme trojuholník z papiera – vidíme, že  je to 1 papier, ale má 3 vrcholy, tak isto aj Boh je len 1, ale má 3 osoby – Otec, Syn a Sv. Duch. Sv. Duch pôsobí spolu s Otcom a Synom od začiatku až do zavŕšenia plánu našej spásy;

      Svätého Ducha poznávame:
      -  v písmach
      - v Tradícií 
      - v  Cirkvi 
      - vo sv. liturgii
      - v modlitbe 
      - v charizmách a službách 
      - v prejavoch apoštolského a misionárskeho života
      - vo svedectve svätých 

       

      Svätý Duch je pre nás darom. Dáva nám svoje dary:

      MÚDROSŤ – tento dar nám pomáha múdro žiť .

      ROZUM – tento dar nám pomáha ľahšie poznávať nové veci, schopnosť učiť sa, rozvíjať talenty v nás.

      RADA – vedieť sa v živote správne rozhodovať a vedieť správne poradiť iným. 

      SILA – pomáha vykonať dobrú vec, postaviť sa za dobrú vec, pomáha prekonať pokušenia.

      POZNANIE – poznanie v oblasti viery, vedy, techniky, politiky, potrieb každodenného života.

      NÁBOŽNOSŤ – pomáha nám modliť sa a s radosťou sa zúčastňovať na sv.liturgii.

      BÁZEŇ BOŽIA – nás učí mať správny postoj a úctu, rešpekt pred Bohom Príklad: Človek, ktorý nemá tento dar, nemá výčitky, keď urobí hriech v skrytosti, neuznáva Božiu autoritu, nerešpektuje Božie zákony.


      Sv. Ducha sme nevideli, ale  znázorňuje sa  ako holubica – pri Ježišovom krste zostupuje na neho Sv. Duch, ktorý ma podobu holubice a zostáva nad ním, z neba zaznel hlas, „toto je môj milovaný syn“.

       

      Modlitba k sv. Duchu: 

      Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, ktorý si všade a všetko naplňuješ, poklad dobra a darca života, príď a prebývaj v nás očisť nás od každej poškvrny a spas dobrotivý naše duše.

       

      DÚ: Naučiť sa ďalšiu časť z modlitby Verím: I v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna. Jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona i sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov.


       

      12. 01.

      Vstúpil do neba, sedí po pravici Boha a zasa príde v sláve súdiť živých i mrtvých

      Boli ste už na svadbe? Kto sedel po ženíchovej pravici? Nevesta.Tak ako neveste na svadbe prislúcha takéto najdôležitejšie miesto, tak aj Ježišovi v nebi, pretože je jednej osoby s Otcom a Sv. Duchom.
      Ježiš bol určený na to, aby vládol s Bohom Otcom a Sv. Duchom – jeho miesto nie je nikde inde ako v nebi po Otcovej pravici.

      Kristus je Pán večného života. Ako Vykupiteľovi sveta mu patrí plné právo definitívne súdiť skutky a srdcia ľudí. 

      Ak prejavíme lásku k druhému, tak že mu pomôžeme a nebudeme žiadať za to odmenu, vtedy si zabezpečíme večnú pochvalu a kráľovstvo nebeské. Ale  ak neprejavíme lásku, potom nebudeme mať ani za čo vojsť do večnej blaženosti. Veď za nič nemôžem dostať niečo, ani večnú slávu. Boh rešpektuje našu slobodnú vôľu a do ničoho nás nenúti.

      Skús aj ty ochotne poslúchnuť svoju mamku a ocka, keď ťa pošlú vysypať smeti, alebo upratať izbu, umyť riad, nehundri a neodvrávaj. a tak si už tu na zemi, možno takými nepatrnými skutkami lásky k blížnemu, zaslúžime stáť po príchode Pána v sláve po jeho pravici a naveky zaujať Božie kráľovstvo.

      DÚ: Naučiť sa ďalšiu vetu z modlitby Verím: A vstúpil do neba, sedí po pravici Boha a zasa príde v sláve súdiť živých i mrtvých a jeho kráľovstvu nebude konca.

       

      V novom roku vám prajem veľa Božích milostí, lásky, pokoja, zdravia a Božieho požehnania.


       

      15. 12. 

      Narodenie Ježiša Krista

      Blížia sa nám sviatky Kristovho narodenia. Poďme si pripomenúť ako to bolo s narodením Ježiša Krista. Panna Mária žila v Nazarete a bola zasnúbená s Jozefom. Prišiel k nej anjel Gabriel a povedal jej, že bude matkou Božieho Syna. Ona túto Božiu vôľu prijala a stala sa matkou Ježiša. Lenže cisár Augustus vydal rozkaz...no veď pozrite si to sami

      https://www.youtube.com/watch?v=32Df3ZThCAg&pbjreload=101

      Ježiš Kristus bude mať narodeniny. Čo mu môžeme dať my, aký darček? Daj mu svoj čas. Venuj mu každý deň aspoň 5 minút. Ako to máš urobiť? Stíš sa, vypni všetko čo ťa môže rušiť pri modlitbe, a hovor Bohu čo máš na srdci ( čo ťa potešilo, zarmútilo, alebo ho chceš za niečo poprosiť ). Pozri si biblický príbeh alebo si prečítaj príbeh z Biblie. To urobí Ježišovi radosť, že mu dáš svoj čas a ty sa viac priblížiš k Bohu.

       

      Prajem ti aj celej tvojej rodine požehnané sviatky Kristovho narodenia plné Božích milostí, lásky, pokoja a zdravia.

      Christos raždajetsja!

      Slavite jeho!

       


       

      8. 12.

      Svätý Mikuláš

      6. decembra sme mali sviatok sv. Mikuláša. Mikuláš nie je vymyslená postava ako  santa Claus alebo dedo Mráz, ale svätý Mikuláš naozaj žil.

      Mal bohatých rodičov, po ktorých zdedil veľký majetok, a keďže bol kresťanom, snažil sa pomáhať druhým. Keď videl, že niekto potrebujeme  pomoc, tak mu pomohol, mnohokrát aj finančne. Stal sa biskupom a hoci vtedy, keď žil, prenasledovali kresťanov, on sa nehanbil za Ježiša, bol aj vo väzení, kde mu ubližovali, ale nakoniec sa dostal z väzenia. Svätý Mikuláš ostal horlivý v láske k Bohu a k blížnym až do svojej smrti.

      Zachovalo sa veľa príbehov o jeho živote. Najznámejší je o otcovi, ktorý mal 3 dcéry a chcel ich vydať, lenže nemal peniaze. Keď sa o tom dopočul Mikuláš doniesol mu peniaze, ale tak, aby o tom nikto nevedel. Nechcel, aby ho ľudia za to čo robí chválili, robil to potajomky. Preto aj na sviatok svätého Mikuláša dostávame darčeky, ale potajomky.

      Naučme sa jeho štedrosti, láske k Bohu a blížnemu. Nemyslime naňho iba na jeho sviatok, ale po celý rok. Na jeho príhovor sa stalo mnoho zázrakov, preto ho voláme  divotvorca. Ak máš nejaký problém pros o pomoc svätého Mikuláša, zaiste ti pomôže. Svätý Mikuláš oroduj za nás.

      DÚ: naučiť sa ďalšiu vetu z modlitby Verím: Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Piláta, bol umučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma. 


       

      24. 11.

      On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies

      Ježiš je Boží Syn. Je synom kráľa neba i zeme. Kvôli nám z neba zostúpil a prišiel na svet, prišiel preto, aby za nás vyhral boj, a aby sme mohli isť do jeho kráľovstva.

      Zmyslom Kristovho zostúpenia je naša Spása. Ježiš je nerozlučne pravý Boh i pravý človek. Je skutočne Božím Synom, ktorý sa stal človekom, naším bratom, pričom neprestáva byť Bohom, naším Pánom: „Zostal, čím bol, prijal na Seba, čo nebol."

      DÚ: naučiť sa vetu: On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies a mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom.

      Skúsme tento týždeň viac pomáhať rodičom, bez odvrávania.

       

       


       

      10. 11.

      Skrze neho bolo všetko stvorené

       

      Vie niekto povedať, ako prišiel Ježiš Kristus na svet? Zopakujme si, tu je úryvok zo Svätého písma (Lk 1, 26 – 38):

       

       

      V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: "Zdravas, milosti plná, Pán s tebou." Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: "Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca." Mária povedala anjelovi: "Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?" Anjel jej odpovedal: "Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné." Mária povedala: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova." Anjel potom od nej odišiel.

       

      Tak ako vy máte svojich rodičov, ocka a mamku, skrze ktorých vám dal Boh život, rovnako aj Ježiš Kristus. Má ocka Pána Boha a mamku Pannu Máriu, ktorá ho porodila. Boh je Niekto viac a iný ako len ľudská osoba. Boh existuje iným spôsobom ako my.

       

      Ježiš je Bohom, je Synom milovaného Otca, je Božím Synom od večnosti, keď ešte nebola časnosť, je milovaným Synom, ktorého nesmierne miluje Otec. On je to Slovo, ktoré bolo u Boha, splodený, nie stvorený. 

      On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého stvorenia, lebo v ňom bolo stvorené všetko na nebi a na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny aj panstvá, kniežatstvá aj mocnosti. Všetko je stvorené skrze neho a pre neho. On je pred všetkým a všetko v ňom spočíva.

       

      15. novembra nám začína obdobie Filipovky – 40 dňový pôst pred Narodením Ježiša Krista. Je to príprava na tento sviatok. Máme si pripraviť svoje srdce, aby k nám mohol prísť Ježiš. Skúsme byť lepší, pomáhať viac doma bez odvrávania, čítať Bibliu, pozrieť si biblický príbeh, prečítaj životopis nejakého svätého...A nezabudni sa naučiť novú vetu z modlitby Verím. Splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom. Skrze neho bolo všetko stvorené.

       

      DÚ:  Na papier nakresli svoju rodinu a obrázok daj na chladničku, ak sa ti podarí urobiť dobrý skutok, pomôžeš s domácimi prácami, zriekneš sa niečoho čo máš rád, prečítaš si sv. písmo....nakreslíš si srdiečko na obrázok s rodinou.

       

       


       

      3.  11.

      Svetlo zo svetla, pravého Boha z Boha pravého.

      Už sme si hovorili, že veríme v 1 Boha, v troch božských osobách : Otec, Syn, a Duch svätý. Nazývame ich Presvätá Trojica. Túto Presvätú Trojicu spomíname pri prežehnávaní sa, keď hovoríme v mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Takto začíname a končíme modlitbu. Vyznávame, že veríme v jediného Boha v troch osobách.

      V 1. vete modlitby Verím, sme sa naučili o Bohu Otcovi, že je všemohúci, stvoriteľ neba i zeme, stvoriteľ viditeľného i neviditeľného sveta. Čiže Boh Otec je Stvoriteľ.

      Ďalšia časť modlitby Verím hovorí o Bohu Synovi, ktorým je Ježiš Kristus. Je jednorodeným Synom Boha, čiže je Božím Synom. Zrodil sa z Boha Otca pred všetkými vekmi.

      Dnes sa naučíme ďalšiu vetu:  Svetlo zo svetla, pravého Boha z Boha pravého.

      Boh je pre nás Svetlom. Ježiš Kristus je jednej podstaty s Bohom – je také isté svetlo ako on a môže zapáliť aj v nás oheň lásky.

      Čo všetko svieti? Čo vydáva svetlo?

      Poznáme rôzne druhy svetla, ale všetky po čase zhasnú.

      Svetlom je aj Boh – on jediný je pravým svetlom . Čiže svetlo v Biblii je dobro a tma je zlo. Zlom, hriechom odháňame Boha od seba.

      prečítaj si príbeh:

      Jeden kráľ mal dvoch synov. Keď zostarol, chcel vybrať jedného zo synov za svojho nasledovníka. Zvolal všetkých mudrcov, ktorí žili v jeho kráľovstve a zavolal ku sebe oboch svojich synov. Obom dal po päť strieborných mincí a povedal im: ,, Do večera musíme prostredníctvom týchto strieborňákov zaplniť halu v našom zámku. S čím, to je už vaša vec.“ Mudrci mu na to odpovedali: ,, To je dobrá úloha“. Najstarší syn vyšiel von a prechádzal popri poli, na ktorom pracovali roľníci, ktorí zbierali cukrovú repu a tlačili ju do mlyna. Vytlačená cukrová repa ležala vedľa len tak vyhodená. Tu si starší syn pomyslel: ,, To je dobrá príležitosť, aby som s týmto zvyškom naplnil halu zámku môjho otca.“ S dozorcom roľníkov sa dohodol, že mu roľníci dovezú tento odpad do zámku. Keď bola hala plná, prišiel k svojmu otcovi a povedal mu: ,, Splnil som tvoju úlohu. Na môjho brata nemusíš čakať.“ Krátko na to prišiel do haly mladší syn. Poprosil otca, aby dal vyprázdniť halu od cukrovej repy. Tak sa aj stalo. Potom doprostred miestnosti postavil sviečku a zapálil ju. Jej žiara a svetlo zaplnili celú miestnosť do posledného miesta. Otec odpovedal: ,, Ty sa staneš mojím nástupcom. Tvoj brat premárnil päť strieborňákov, aby zaplnil túto miestnosť zbytočnosťami. Ty si nepremárnil ani jednu mincu a zaplnil si túto miestnosť svetlom. Zaplnil si ju niečím, čo ľudia potrebujú.“

      Čím chceme miestnosť, naše srdce, naplniť my? Máme na výber – svetlo alebo tma (dobro alebo zlo)? Záleží na nás čo si vyberieme.

      Minule ste si mali nakresliť obrázok svätého na sklíčko. Dúfam, že sa vám podaril a dnes si vyrobíme sviečku do tohto sklíčka, aby sme si ju mohli zapáliť, keď sa budete modliť. Môžete toto sklíčko zo sviečkou odniesť aj na cintorín. Nezabudni, že ešte stále môžeme pomôcť dušiam v očistci svojimi modlitbami, obetami, dobrými skutkami, svätými liturgiami. Potom, keď oni budú v nebi sa budú prihovárať za nás. Nech ťa Boh žehná a chráni.

      Návod na výrobu sviečky:

      https://www.youtube.com/watch?v=z6POKzP0_ck&ab_channel=Karol%C3%ADnaVojt%C4%9B%C5%A1kov%C3%A1

      Pri výrobe sviečky si môžeš zaspievať túto pesničku 

      https://www.youtube.com/watch?v=iuB2fL6Qw38&ab_channel=M%C3%A1riaPodhradsk%C3%A1-Topic

       

      : Naučiť sa ďalšiu vetu z modlitby Verím: Svetlo zo svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom. A ak sa ti podarí sviečka aj obrázok na sklíčko môžeš to odfotiť a poslať mi to na môj email: rusnakova@zskombj.sk

       Keď sa naučíš viac viet je to len lepšie pre teba.Tu je celá modlitba, môžeš sa ju modliť každý deň a skôr si ju zapamätáš.

      Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného. I v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi; Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom. Skrze neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies. A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Piláta, bol umučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma. A vstúpil do neba, sedí po pravici Otca. A zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca. I v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna. Jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona i sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov. V jednu, svätú, všeobecnú, apoštolskú Cirkev. Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov a očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen.

       


       

      27. 10.

      Sláva Isusu Christu!

      Blíži sa nám spomienka na všetkých svätých – to sú tí, ktorí sú v nebi. Aj my sa máme usilovať byť svätí. Netreba robiť nijaké výnimočné veci, iba dôkladne si plniť svoje povinnosti. Náš nebeský Otec nás chce mať všetkých v nebi pri sebe.

      V týchto dňoch si viac spomíname na tých, ktorí zomreli. Keď nám niekto blízky zomrie, je nám smutno, lebo ho dlhšie neuvidíme. Môžeme sa však zaň modliť, aby sa čím skôr dostal z očistca do neba.

      Týmto dušiam pomáha nielen modlitba, návšteva  cintorína ale aj obeta ( zrieknutie niečoho čo máme radi – sladkosti, telky, počítača, alebo robenie toho čo nerobíme radi napr. vysypanie z koša, upratovanie... ). Počas celého mesiaca november máme väčšiu možnosť týmto dušiam pomôcť. Oni si už sami nepomôžu, potrebujú našu pomoc. Nebuďme voči ním ľahostajní a pomôžme im.

       

      Ak budeš mať možnosť, choď na cintorín, pomodlí sa za niektorého blízkeho zosnulého a zapáľ zaň sviečku. Ak sa ti nepodarí ísť na cintorín, pomodlí sa v tichu v chráme alebo doma za túto dušu.

       

      Pane pomôž mi, aby som nezabúdal (nezabúdala) na zosnulých vo svojich modlitbách: Odpočinutie večné daj dušiam zosnulých, Pane, a svetlo večné nech im svieti , nech odpočívajú v pokoji. Amen.

      Pomodli sa za duše v očistci Otče náš, Raduj sa (alebo modlitbu, ktorú poznáš)

      Môžeš si vyrobiť lampášik - zoberieš si sklíčko zo zaváraniny a nakresliš naň obrázok nejakého svätého s farbami na sklo alebo obyčajnými farbami a vložiš do sklíčka sviečku. a máš hotový lampáš. posielam ti link na stránku kde sú obrázky svätých, môžeš si vybrať svätca s tvojim menom alebo, ktorý sa ti páči. môžeš si prečítať jeho životopis, dozvieš sa o ňom niečo nové. Bude to tvoj patrón - svätý, ktorí ti bude pomáhať, ak sa budeš k nemu modliť a prosiť ho o pomoc.

      https://deti.vira.cz/kalendar/svatky-svatych

       

      DÚ: Nauč sa 2. vetu z modlitby Verím. (1. vetu už sme sa učili naspamäť)

       Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného. I v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi;

      Nech ťa Boh žehná a chráni.