• Ostatné projekty

     • Elektronizácia vzdelávania

     • Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

      Tomuto projektu predchádzali projekt  Škola na dotyk financovaný firmou SAMSUNG, ktorá k nám priniesla skúsenosti kórejských škôl, kde sa držia myšlienky „ Vedomosti národa sú viac ako národné bohatstvo“

      Cieľom projektu je vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému,  vybavenie digitálnych tried, a prispôsobenie digitálneho vzdelávacieho  obsahu a e zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov. Projekt realizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom, je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci programu OPIS modernizácia vzdelávacieho procesu s cieľom skvalitniť pripravenosť žiakov končiacich primárne a sekundárne vzdelávanie. Prepojenie školského vzdelávania a domácej prípravy žiaka za účasti rodičov a vytvorenie systému eGOV služieb a digitálneho vzdelávacieho obsahu a pripraviť tak žiakov na celoživotné vzdelávanie.

      V rámci tohto projektu sme získali Interaktívnu tabuľu, 20 tabletov a wifi zariadenie v sume 12 000,-. Tablety sa majú využívať hlavne na merania a vzdelávanie mimo triedy a mimo školy na skúmanie rastlín živočíchov, orientáciu v prírode a vyhľadávanie populárnych "kešiek".

      Stránka projektu: http://www.digiskola.sk/

      Príklady nájdete na stránke: http://tuul.sk/

      Koordinátor projektu: Ing. Mária Onuščákova

      Správa dodanej techniky: Mgr. Ľubomír Kuča

       

      Digiškola - Máme radi Slovensko sme si pre Vás pripravili videopozvánku do nášho mesta:

      Bardejov

      ranica_bPrvá písomná zmienka o mojom rodnom meste Bardejov pochádza z roku 1241 a  nachádza sa v Ipatijevskom letopise. Druhá písomná zmienka, ktorej odpis sa nachádza v Okresnom archíve v Bardejove, je z roku 1247 a kráľ Belo IV. v nej rieši územné spory medzi nemeckými osadníkmi    z Prešova a mníšskym radom cisterciánov, ktorí pôsobili v Bardejove.   

      http://www.severovychod.sk/img/logos/303/original/Katov%20dom%20v%20Bardejove.jpgBardejov ležal na významnej obchodnej ceste medzi Čiernym a Baltským morom. Výhodná poloha a obchodný ruch urobil z malej osady bohaté mesto, ktorému venovali pozornosť všetci uhorskí panovníci. Rozsiahle privilégiá udelené kráľom Karolom Róbertom v roku 1320  posilnili ďalší jeho vývoj.  V roku 1352 udelil mestu kráľ Ľudovít I. právo opevniť ho hradbami a baštami. V  tom istom roku získalo mesto právo konať na sviatok sv. Egídia            – 1. septembra, výročný jarmok. V roku 1365 získalo hrdelné právo. Malo aj vlastného kata. Vďaka mnohým ďalším právam a privilégiám sa mesto rozvíjalo, preto ho v roku 1376 povýšil kráľ Ľudovít I. na Slobodné kráľovské mesto.

       

      http://www.mubj.sk/docs/samosprava/samosprava/symboly/erb.gifOd roku 1453 má Bardejov aj vlastný erb, ktorý mu udelil kráľ Ladislav. V priebehu jedného storočia sa mesto vzmohlo tak, že podľa súpisov malo v roku 1437     517 domov a 3000 obyvateľov vo vnútornom meste. Za hradbami bolo ďalších 300 domov. V tom istom roku bolo registrovaných 64 rozličných remesiel,    51 cechov a 146 remeselníckych   majstrov.

      http://u.smedata.sk/ahaho/profiles/5/15/159505/large/8f4d14166e4bb2701e147dd32d76dddf.jpg15. storočie malo aj svoje temnejšie stránky. V roku 1412 dal kráľ Žigmund mesto do zálohy poľskému šľachticovi Balickému       za  13 tisíc zlatých. Až v roku 1477 rozhodol kráľ Matej Korvín               o neplatnosti zálohy. 16. storočie prialo kultúre a vzdelanosti. V meste bolo humanitné gymnázium, ktoré malo dobré meno v rámci celého Uhorska. Gymnázium pod vedením rektora Leonarda Stöckela sa stalo centrom kultúry, vzdelanosti i formovania náboženského života. Hneď po svojom nástupe na gymnázium vydal Stöckel školský organizačný a študijný poriadok pod názvom Leges scholae Bartphensis. Tento poriadok je najstarším pedagogickým dokumentom   na Slovensku. Verejnosti bola sprístupnená farská knižnica, založili sa dve kníhtlačiarne, Guttgeselova a Klöszova. Z historického hľadiska najväčšiu úlohu zohrala Guttgeselova tlačiareň, v ktorej bolo vytlačených mnoho vzácnych prác, okrem iných aj Katechizmus Martina Luthera v roku 1581. Kniha je považovaná za prvú publikáciu preloženú do vtedajšej slovenčiny. V meste sa otvorila verejná knižnica a kníhkupectvo. V 17. storočí začal hospodársky úpadok mesta. Neobišli ho bratríci, ani tökölyovskí či rákocziovskí vojaci, ani morová epidémia. Požiar, ktorý v roku 1680 založili tökölyovskí vojaci, ho takmer celé zničil.

      V 19. storočí sa začalo rozvíjať bankovníctvo a priemysel, aj keď v malom rozsahu. V roku 1883 bola v meste založená továreň na výrobu hračiek.     Jej výrobky reprezentovali Bardejov na výstavách vo Viedni, v Budapešti i na svetovej výstave v Paríži. Významným momentom bolo otvorenie železnice na trase Prešov - Bardejov v roku 1893.

      odhalenie

       
      http://www.bardejov.sk/mesto/images/stories/o_meste/unesco_listina.jpg

      Slabý priemysel a nerozvinuté poľnohospodárstvo zapríčinili, že v okrese začala masívna vlna vysťahovalectva. Najväčší rozvoj bol zaznamenaný po II. svetovej vojne. Rozšíril sa priemysel, školstvo, vybudovali sa nové sídliská. Veľká pozornosť    sa začala venovať obnove historických pamiatok. Historické jadro mesta bolo už v 50-tych rokoch vyhlásené za Mestskú pamiatkovú rezerváciu. Najrozsiahlejšia renovácia historickej časti sa urobila v 70-tych rokoch. V roku 1986 bola Bardejovu za záchranu pamiatok udelená Európska cena - zlatá medaila - Medzinárodným kuratóriom so sídlom v Hamburgu.

      V roku 2000 bol Bardejov zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

      Bardejov je mesto s bohatou históriou a množstvom prekrásnych historických pamiatok.

      http://hradzborov.sk/images/headers/header05.jpgNeďaleko mesta sa týči zrúcanina  Zborovského hradu. Každý, kto by  sa chcel pokochať na našom krásnom námestí, nech len príde na návštevu do môjho rodného mesta. Ste srdečne vítaní a povesť o Zborovskom hrade vám rada porozprávam.

       

       

      Ak sa chcete o našom meste a jeho histórii dozvedieť viac, prečítajte aj príspevok o histórii mesta jedného z našich žiakov.

      V ďalšej časti si môžete otestovať Vaše vedomosti o Bardejove malom kvíze.

      PERLA HORNÉHO ŠARIŠA

      Bardejov je slovenské mesto, ktoré sa môže pochváliť bohatou históriou. Prvá písomná zmienka je z roku 1241 a jej odpis sa nachádza v Ipatievskej kronike. 2. písomnú zmienku  by ste mohli nájsť  v bardejovskom okresnom  spise, ktorý pochádza z roku 1247. Spis z roku 1247 rieši pozemkové spory medzi Prešovskými osadníkmi a mníšskym rádom, ktorý v tej dobe pôsobil v Bardejove.

      Vďaka polohe  bol o Bardejov už v minulosti veľký záujem. Jednalo sa totiž o významné miesto, ktoré sa nachádzalo na ceste medzi Čiernym a Baltským morom. Nielen vďaka tomu sa z osady stalo veľmi skoro významné obchodné mesto. Na ochranu mesta bol neskôr vybudovaný obranný systém v podobe opevnenia.

      Mesto Bardejov získavalo postupne stále viac práv. Napríklad v roku 1320 sa jednalo o právo konania vlastného jarmoku, čo mestu prinieslo ďalšie potrebné financie, ktoré mohli byť vložené do ďalšieho rozvoja. V roku 1352 prikázal Ľudovít I. opevniť mesto hradbami a baštami. V roku 1376 bol Bardejov povýšený na slobodné kráľovské mesto. Šestnáste storočie znamenalo predovšetkým kultúrny rozkvet. V meste bolo zriadené gymnázium, ktoré sa stalo centrom kultúry a vzdelávania. Malo dobré meno naozaj široko ďaleko. Mesto sa naďalej vyvíjalo takmer po všetkých stránkach. Veľmi významným momentom bol rok 1893, kedy bola otvorená železnica medzi Prešovom a Bardejovom.

       

       

       

       

       

      Najvýznamnejšou časťou mesta je bezpochyby Radničné námestie. Tu sa nachádza niekoľko mestských domov v štýle gotiky. Dominantou námestia je  Bazilika minor svätého Egídia, ktorá je postavená na mieste bývalého kláštorného komplexu. Bardejov je tiež preslávený svojím systémom opevnenia, ktorý patrí medzi najdokonalejšie v Európe. V roku 2000 bolo historické centrum mesta Bardejova spolu s niekoľkými miestnymi stavbami zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

      Petra Palubová   

              

       
         

       

       

       

      Ako poznáme svoje mesto?

      Takmer každý, kto býva v Bardejove si myslí, že o ňom vie všetko a informácie o jeho rodnom meste ho nezaujímajú. My sme sa teda rozhodli dať malý testík o Bardejove 100 náhodným žiakom z našej školy. Nepatril si medzi nich?  Tak ho skús vyplniť teraz, ale nepodvádzaj! Na konci webstránky sa potom môžeš skontrolovať a pozrieť sa aj na to, ako dopadli žiaci našej školy.

      1.Kde sa nachádza pamätná tabuľa L. Stöckela?                         6.Koľko kaplniek je cestou na kalváriu?                            

      a) pri gymnáziu L. Stöckela                                                              a) 12           

      b) na radnici                                                                                    b) 17           

      c) na budove kníhkupectva TKalibri                                                   c) 14      

       2.V ktorom roku bola 1. písomná zmienka o Bardejove?      7.Koľko oltárov je v Bazilike?

      a) 1998                                                                                            a) 11

      b) 1241                                                                                            b) 17

      c) 1715                                                                                            c) 14

      3.Ako sa volajú zvony, ktoré stoja pred bazilikou?                  8.Aké farby má bardejovská vlajka?

      a) Urbán a Ján                                                                                  a) modrá, biela

      b) Adolf a Peter                                                                                 b) modrá, biela, červená

      c) Urbán a Juraj                                                                                 c) modrá, červená

      4.Čím je známa radnica?                                                           9.Koľko bášt je v Bardejove?

      a) novými dverami                                                                             a) 17

      b) rytierom Rolandom                                                                         b) 12

      c) bola tam Mária Terézia                                                                   c) 14

      5.Koľko meštianskych domov je na námestí?                         10.Koľko brán majú Bardejovské hradby?

      a) 48                                                                                                  a) 1

      b) 46                                                                                                  b) 4

      c) 26                                                                                                  c) 5

                                                                 

       

       

        http://www.slovakiatravels.com/images/fotoalbum/cities/bardejov/bardejovbastion.jpg  http://www.bardejov.rimkat.sk/wp-content/uploads/kalvaria0018.jpg

       

       

      Tu sa môžeš skontrolovať:

      1-c

      2-b

      3-a

      4-b

      5-b

      6-c

      7-a

      8-c

      9-b

      10-b

       

      A takto odpovedali tvoji kamaráti:

                                 A            B             C                                                   Ako by si dopadol/la ty? Keby to                                                                                                                                         bola  písomka, mal/a by si:    

      1. otázka             63%      16%      21%                                                      10-9 bodov = 1

      2. otázka            23%       45%      32%                                                     8-7 bodov = 2

      3. otázka             60%       30%       10%                                                    6-5 bodov = 3

      4.  otázka            13%       70%       17%                                                    4-3 bodov = 4

      5. otázka             31%       37%       30%                                                    2-0 bodov = 5

      6. otázka             48%      15%       37%                                                     

      7.  otázka             65%      16%       19%

      8.  otázka             17%      62%       16%

      9.  otázka            13%       63%       24%

      10.   otázka         28%       51%       21%