• Novinky

      • Príspevok na činnosť ŠKD

      • Riaditeľstvo ZŠ Komenského 23, Bardejov na základe zmeny a doplnkov VZN mesta Bardejov č. 185/2020 o príspevkoch v školách a školských zariadeniach

       O Z N A M U J E

       1. Výška príspevku na činnosť školského klubu detí sa určuje mesačne za jedno dieťa sumou 10,00 €.
       2. Výška príspevku v poradí na každé ďalšie dieťa v rámci jednej rodiny sa určuje sumou 5,00 €.
       3. Príspevok na činnosť školského klubu detí sa zníži na 1,00 € ak o to zákonný zástupca písomne požiada riaditeľa základnej školy a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.
       4. Príspevky sa uhrádzajú vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.
       5. Príspevok na činnosť školského klubu detí sa neuhrádza: ak žiak má prerušenú dochádzku na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom (preukázateľným spôsobom je predloženie potvrdenia od lekára - ak je dôvodom choroba alebo čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o rodinných dôvodoch prerušenia dochádzky v školskom klube detí).   Žiadosti sa predkladajú riaditeľovi školy.
      • Jesenné tvorenie v oddeleniach ŠKD

      • ​​​​​​​Jeseň je úžasná, farebná, trochu tajomná a určite jedno z najfarebnejších a najkrajších ročných období. Priam sa núka využiť jej farebnosť pri tvorení s deťmi. My sme tu farebnosť využili a vytvárali rôzne výrobky vo všetkých oddeleniach ŠKD, charakterizujúce príchod jesene.

       Vychovávateľky ŠKD

      • STRAVNÉ na mesiac OKTÓBER 2022

      • STRAVNÉ na mesiac OKTÓBER 2022 pre stravníkov,
       ktorí neuskutočnili bezhotovostné platenie si budete môcť zakúpiť

       dňa 30.09.2022 (PIATOK) v čase od 7:00 do 10:30 hod.

       Stravné 1.stupeň - 21,85 eur   ***  Stravné 2.stupeň - 23,37 eur 

      • Centrum informatiky a programka - CIAPKA

      • Vo všetkých ročníkoch našej ZŠ chceme  vytvoriť priestor prezáujmovú činnosť v oblasti informatiky. Hravou formou priblížiť deťom prácu s PC, robotmi a inými technológiami.

       Hlavné ciele:

       1. Zábavnou formou rozvíjať algoritmické myslenie žiakov
       2. Riešiť úlohy programovaním robotov
       3. Naučiť sa základy programovania

       Ďalšie ciele:

       • Vytvoriť komunitu žiakov so záujmom o informatiku
       • Zdokonaliť sa v používaní nových technológií
       • Hrať sa, zabávať sa, učiť sa nové veci

       Pre zväčšenie kliknite na obrázok

      • VYBERANIE DETÍ Z ŠKD. AKTUALIZÁCIA TEL. ČÍSEL

      • Vážení rodičia žiakov navštevujúcich školský klub detí.

       Aj tento šk. rok bude fungovať vyberanie deti z ŠKD cez mobilné telefónne čísla. Tieto čísla budú dostupné aj v prípade, keď bude v niektorom z oddelení zastupovanie.

       Keďže nastali určité zmeny organizácii oddelení ŠKD, pri telefonovaní postupujte podľa nasledovného zoznamu.

       Okrem čísel oddelení je zriadené aj osobitné číslo na vrátnicu. To používajte v prípade, že sa nebudete môcť dovolať na číslo oddelenia ŠKD.

       Taktiež prosíme, aby ste na vybavovanie záležitosti so školou využívali predovšetkým služobné telefónne čísla: sekretariát školy 054/4722383, 0948311775 a školská jedáleň 054/4724665.

      • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/23

      • Slávnostné otvorenie šk. roka 2022/2023 sa uskutoční
       5. septembra 2022 (PONDELOK) o 8:00 hod. na školskom dvore.

       Žiaci 2. - 4. a 6. - 9. ročníka sa sústredia pri svojich triednych učiteľoch.

       Žiaci prvého a piateho ročníka, ako aj novoprijatí žiaci, pôjdu do tried spolu s triednymi učiteľmi po prečítaní zoznamov žiakov jednotilvých tried.
        Zoznamy žiakov 1. a 5. ročníka (a ich rozdelenie do tried) budú v pondelok 
       taktiež vyvesené na vstupných dverách.

        Pri nástupe žiakov do školy je potrebné triednemu učiteľovi predložiť vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka a to buď elektronicky cez edupage (návod) alebo fyzicky (Bezpriznakovost2022.pdf).
       Vydávanie novej sady AG TESTOV bude prebiehať na vrátnici školy 6.9. (UTOROK) a 7.9. (STREDA) od 7:30 do 16:30.

       V prípade nepriaznivého počasia sa slávnostné otvorenie šk. roka uskutoční v triedach.
        ŠKD a školská jedáleň budú v prevádzke od 6. 9. 2022 (UTOROK).