• Novinky

      • Informácia o zápise do 1. ročníka - ZÁPIS PREBIEHA

      • Vážení rodičia budúcich prvákov.

       Zápis žiakov do 1. ročníka pre šk. rok 2021/2022  na našej škole PREBIEHA

       od 7. apríla 2021 do 30. apríla 2021
       a to bez osobnej účasti detí a rodičov.

       Prihlášku je možné podať elektronicky alebo poštou.  Elektronická prihláška pre prvákov JE MOMENTÁLNE AKTÍVNA na našej webstránke v tomto odkaze, prípadne ju nájdete v hornom menu, sekcia O ŠKOLE - v záložke OSTATNÉ.

       Prihlášku nám môžete zaslať aj poštou do 30.4.2021 a to na adresu Základná škola, Komenského 23, 08501 Bardejov, prípadne ju môžete aj vhodiť do schránky na vchodových dverách školy. Prihlášku na vytlačenie a vyplnenie si môžete stiahnuť TU(word) a TU(pdf). Prípadné otázky ohľadom zápisu sa môžete opýtať na t.č. 054/4722383 alebo na 0948311775.

       Tohto roku plánujeme otvoriť triedy so zameraním na: 
          ► šport, 
          ► výtvarnú výchovu,

          ► intelektovo nadaných
          ► a triedu so všeobecným zameraním.

       Prezrieť si môžete aj sekciu BUDÚCI PRVÁCI v hornom menu v záložke PODSTRÁNKY. Dozviete sa tam napríklad čo by mal prvák pred nástupom vedieť, aké pomôcky bude prvák potrebovať do 1. ročníka a taktiež sú tam časté otázky a odpovede ohľadom zápisu.

       Ďalšie informácie a novinky ohľadom zápisu budeme postupne zverejňovať na webstránke školy.

       Pre zväčšenie kliknite na obrázok.​​​​​​​

      • Oznam školskej jedálne

      • S účinnosťou od 01.01.2021 nadobudlo platnosť VZN mesta Bardejov č.185/2020, ktorým sa zvyšuje príspevok na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín a príspevok na režijné náklady v školskej  jedálni. Finančné pásma na nákup potravín na jedlo podľa vekových kategórií stravníkov sa stanovuje nasledovne:

       1. stupeň z doterajších 1,08 €  na 1,15 € za jedno jedlo
       2. stupeň z doterajších 1,16 € na 1,23 € za jedno jedlo
       Desiata ostáva 0,50 €

       Úhrada režijných nákladov ostáva ako bolo, paušálne 2 € za daný mesiac.

       Oznam pre stravníkov 2. stupňa

       U stravníkov druhého stupňa je finančný limit o 0,03 € vyšší ako dotácia od štátu (1,20 €) , preto je zákonný zástupca tento rozdiel  (0,03 €) povinný doplatiť. Nakoľko všetci stravníci majú zálohové platby, vedúca ŠJ tieto rozdiely bude odpočítavať za každý odobratý obed z tejto zálohovej platby. O výške aktuálnej zálohovej platby k 01.01.2021 budú zákonní zástupcovia informovaní v mesiaci marec triednymi učiteľmi a to formou ako spolu komunikujú (SMS, email atď.).

      • Obnova prezenčného vyučovania na 1.stupni od pondelka 8.3.

      • Vážení rodičia, zamestnanci základných a materských škôl,

       na základe rozhodnutia ministra školstva z 2.marca 2021,  s účinnosťou od 8.marca do 21.marca 2021,  je školské vyučovanie v materských a základných školách na prvom stupni prednostne umožnené pre deti zamestnancov (rodičov), ktorí nemajú možnosť vykonávať prácu z domu. Na základe uvedeného Mesto Bardejov, ako zriaďovateľ,   po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, na základe rozhodnutia krízového štábu Mesta zo dňa 3.3.2021,  pristupuje k obnove prezenčného vyučovania na 1. stupni ZŠ, vrátane činnosti ŠKD, od pondelka 8.3.2021. Vyučovanie v materských školách prebieha kontinuálne podľa aktuálnych karanténnych opatrení, ktoré sú individuálne pre každú MŠ. Naďalej platí povinnosť pri nástupe žiaka do ZŠ a MŠ, aby rodič na predpísanom tlačive predložil vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa a v kópii potvrdenie minimálne jedného rodiča žijúceho v spoločnej domácnosti o negatívnom antigénovom, alebo PCR teste  na Covid 19, platnom sedem dní počas pobytu dieťaťa v školskom zariadení. Napokon je to potrebné aj vzhľadom k vykonávaniu práce v zamestnaní  a iných aktivít.  

       V tejto súvislosti chceme zdôrazniť, že Mesto Bardejov nebude organizovať počas nasledujúceho víkendu osobitné testovanie na školách. Preto vás chceme veľmi pekne poprosiť , aby ste využili kapacity jednotlivých MOM (mobilných odberových miest), ktoré sú na území mesta k dispozícii.

       Týmto rozhodnutím vychádzame v ústrety širokej verejnosti rodičov, ale najmä potrebe aktívneho vzdelávania žiakov najnižších ročníkov formou priamej komunikácie s učiteľom, ktorá je pre nich taká dôležitá. Ale o to viac vás všetkých prosíme o dodržiavanie všetkých opatrení, maximálnu zodpovednosť  tak, aby sme opätovne neboli nútení pristupovať k rozhodnutiam o prechode jednotlivých tried, či celej školy na dištančné vyučovanie. Pevne veríme, že aj túto výzvu prijmete s pochopením. Je to o nás všetkých, ale hlavne o našich deťoch, za ktoré spoločne cítime maximálnu zodpovednosť.  Na zdraví a bezpečnosti vás všetkých nám predovšetkým záleží. V prípade akýchkoľvek zmien vás budeme aktuálne informovať

       Mgr. René Semanišin
       vedúci odboru školstva a kultúry

      • Aktuálne - 1. stupeň od pondelka 8.3. pravdepodobne opäť prezenčne

      • Na základe záverov z dnešného zasadnutia krízového štábu Mesta Bardejov Vás informujeme, že

       vyučovanie žiakov prvého stupňa našej školy by malo od pondelka 8.3.2021 opäť prebiehať prezenčnou formou.  

       O prípadných zmenách a doplneniach Vás budeme vopred informovať.

       Nástup žiakov do školy bude opäť podmienený negatívnym testom na covid-19 minimálne jedného zo zákonných zástupcov žiaka. (Zo skúsenosti z predošlých testovaní však odporúčame sa otestovať obom rodičom).

       Mesto Bardejov predbežne neplánuje tento víkend testovať na školách. Využite preot dostupné Mobilné odberové miesta v Bardejove a okolí. Odberové miesto s možnosťou rezervácie môžete vyhľadať v tomto odkaze https://korona.zzz.sk/.

       Podmienkou nástupu žiakov do školy bude opäť aj vyplnenie čestného vyhlásenia zákonného zástupcu žiaka o negatívnom výsledku testu na Covid 19. (tlačivo: Vyhlásenie o bezinfekčnosti.pdfa zaslanie kópie (screenshot SMS, fotografia, naskenované potvrdenie) potvrdenia o negatívnom výsledku testu na Covid 19 alebo potvrdenie o výnimke triednym učiteľkám Vašich detí na ich email (priezvisko@zskombj.sk), prípadne formou, ktorou s nimi komunikujete. (Test v deň nástupu do školy nesmie byť starší ako 7 dní)

       Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti spolu s prílohou je možné podať aj elektronicky prostredníctvom rodičovského konta edupage: návod pre web aj mobilnú aplikáciu tu(Ak nemáte prístup k rodičovskému kontu, postupujte podľa tohto návodu.) 

      • 1. stupeň až do odvolania len dištančne

      • V súvislosti s negatívnym vývojom počtu nakazených v meste a okrese Bardejov a na základe rozhodnutia z dnešného zasadnutia krízového štábu Mesta Bardejov,

       bude vyučovanie žiakov prvého stupňa ZŠ prebiehať od pondelka 1.3.2021
       dištančnou formou a to AŽ DO ODVOLANIA.

       O prípadných zmenách a doplneniach Vás budeme včas informovať na stránke školy.