• Novinky

      • Prerušenie vyučovacieho procesu dňa 29.10.2020 + Jesenné prázdniny

      • Mesto Bardejov, ako zriaďovateľ základných škôl v meste Bardejov, na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove, Kuzmányho 18, v Bardejove zo dňa 28.10.2020 z dôvodu pretrvávajúceho ochorenia na COVID-19 v Bardejove

       prerušuje vyučovací proces pre žiakov v prvom až štvrtom ročníku
       základných škôl v meste Bardejov dňa 29.10.2020
       .

       Prevádzka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov opäť začne najskôr 03.11.2020. 

       Výuka žiakov 2. stupňa ostane aj naďalej vo forme dištančného vzdelávania prostredníctvom informačných technológií. O prípadných zmenách vo forme vzdelávania žiakov 1. stupňa Vás budeme včas informovať na stránke školy alebo prostredníctvom triednych učiteľov.

       Taktiež pripomíname, že rozhodnutím ministra školstva sa JESENNÉ PRÁZDNINY v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020

      • Zber papiera - zberné suroviny pri Lidli.

      • Oznamujeme žiakom a rodičom, že do 20. novembra 2020
       prebieha ZBER PAPIERA. 

       Kontajner z epidemiologických dôvodov pri škole nebude. Papier je potrebné odviezť do zberných surovín pri Lidli. Upozorňujeme, že sa vykupuje len papier, kartón nevykupujú. Prosíme, nemiešajte papier s kartónom.
       Pri odovzdaní v zberných surovinách nahláste meno žiaka a triedu.
       Najlepší jednotlivci a triedy budú odmenené.

      • Dôležitý oznam - predlženie uzavretia školy

      • Na základe odporúčania ÚVZ v Bardejove a rozhodnutia krízového štábu mesta Bardejov 

       sa z dôvodu nepriaznivého vývoja epidemiologickej situácie v okrese Bardejov
       predlžuje uzavretie školy do 28.10.2020
       .

       Výuka všetkých žiakov ostáva naďalej vo forme dištančného vzdelávania prostredníctvom informačných technológií.

       Predpokladaný najskorší dátum nástupu do školy je 2.11.2020. Všetky ďalšie informácie budú zverejnované na stránke školy, resp. prostredníctvom triednych učiteľov.

       Prečítajte si aj vyhlásenie Mgr. Reného Semanišina, vedúceho odboru školstva a kultúry, k dôvodom predĺženia uzavretia škôl: Opatrenie-predlzenia-uzavretia-skol.pdf

        

       Vážení rodičia,

       Milí žiaci,

       rozhodnutie o prechode základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta, od 5. – 16. októbra na dištančné vyučovanie,  sa ukázalo ako prezieravé, zodpovedné, zmysluplné a správne. Aj vďaka tomuto opatreniu sa podarilo výrazne zamedziť výraznejšiemu šíreniu nákazy Covid – 19, ktorá má v našom meste a okrese výrazne narastajúcu tendenciu. Z hľadiska epidemiologických štatistík, počtu nakazených na počet obyvateľov, napriek prijatým opatreniam,  sa dnes nachádzame v okrese a meste Bardejov na úrovni Českej republiky, kde je situácia mimoriadne vážna, to len pre porovnanie. Na Slovensku sme v tejto štatistike na prvom mieste a to rozhodne nie je nič pozitívne. Plne si uvedomujeme, že najmä pre rodičov žiakov prvého stupňa základných škôl, ktorí musia zostať  pri svojich  deťoch,  je toto opatrenie výrazne obmedzujúce. V plnom rozsahu si uvedomujeme aj obmedzenia, ktoré sa týkajú najmä prvákov pri vyučovaní základných  návykov a zručností v oblasti písania a matematiky . Včera do nočných hodín sme telefonicky konzultovali ďalší postup a dnes sme museli prijať rozhodnutie. Po zvážení všetkých okolností, zvážení argumentov pre a proti, vzhľadom k rekordným číslam pribúdania nákazy na dennej báze, šíreniu ochorenia najmä v rodinách, aj v jednotlivých obciach odkiaľ prichádzajú žiaci na vyučovanie, v záujme eliminovania rizík šírenia nákazy, na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, na základe všeobecne prijatých opatrení, sme prijali rozhodnutie o pokračovaní dištančného vyučovania všetkých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov do začiatku jesenných prázdnin 28.10. 2020. Napokon takéto rozhodnutie prijali aj iní zriaďovatelia, s ktorými sme v kontakte. V záujme ochrany zdravia žiakov, v záujme zvrátenia negatívneho vývoja pandemickej situácie COVID -19. V záujme ochrany zdravia Vás všetkých, aby sme sa čoskoro mohli vrátiť do normálneho chodu života. Je to pre nás všetkých veľmi dôležité. Ešte raz výzva. Toto nie sú klasické prázdniny. Preto prosíme žiakov , v plnom rozsahu rešpektujte pokyny svojich škôl a učiteľov a zúčastňujte sa dištančného vyučovania. Rovnako sa prosím nestretávajte so svojimi spolužiakmi, je to forma karantény, aby sa ochorenie ďalej nešírilo. Neohrozujte seba, svojich rodičov a blízkych.  Aj doma buďte všetci zodpovední a obozretní iba takto majú tieto opatrenia význam. Materské školy zatiaľ zostávajú v normálnom režime, aj keď v prísnom a niektoré i obmedzenom režime, keďže aj tam evidujeme prípady nákazy a niektoré triedy museli byť uvedené do domácej karantény.

       Prijmite to prosím s pochopením, buďme zodpovední. Hlavne dávajme na seba pozor, buďme zodpovední voči sebe aj ostatným , jedzme vitamíny, aby sme takéto rozhodnutia už nemuseli prijímať.

        

                                                                                                                             Mgr. René Semanišin

                                                                                                                      vedúci odboru školstva a kultúry

      • Dobrá rada pre používateľov MEETu

      • Po kliknutí odkazu na meet miestnosť, (keď budete v tzv. predsieni) pred kliknutím na tlačidlo PRIPOJIŤ SA sa pohľadom vpravo hore VŽDY presvečte, že ste prihlásený pod školským účtom (@1zsbardejov.sk). Ak tam svieti váš súkromný email (@gmail.com) kliknite na tlačidlo  PREPNÚŤ ÚČET (viď obrázok) a zvoľte si váš školský účet. Prípadne sa do neho prihláste.

       So školským gmailovým účtom (@1zsbardejov.sk) funguje pripojenie do MEET miestnosti lepšie, pretože nemusíte čakať, kým Vám učiteľ povolí vstup do miestnosť, ale pripojíte sa priamo.

       V prípade problémov s prihlásením sa do školského emailového účtu prosím kontaktujte zskombj@gmail.com

      • Mimoriadny oznam - uzavretie školy

      • Na základe odporúčania ÚVZ v Bardejove a rozhodnutia krízového štábu mesta Bardejov z dôvodu šírenia vírusového ochorenia COVID-19 a v záujme ochrany zdravia

       sa v dňoch od 5.10.2020 do 16.10.2020 škola uzatvára.

       Výuka všetkých žiakov prechádza z prezenčného na dištančné vzdelávanie prostredníctvom informačných technológií.

       Predpokladaný nástup do školy je 19.10.2020. Všetky potrebné informácie budú zverejnované na stránke školy, resp. prostredníctvom triednych učiteľov od pondelka 5.10.2020.

      • Oznamy vedúcej ŠJ

      • 1. Žiadame rodičov, aby sa na prelome mesiacov v aplikácii JEDÁLEŇ sami manuálne neprihlasovali  na stravu.  Vysvetlenie: Tzv. fajočky (prihlásenú stravu) dáva do jedálneho lístka vedúca ŠJ na celý nasledujúci mesiac a to na konci starého mesiaca. Ak však prelom mesiaca vychádza na stred týždňa (ako to bolo napr. tento mesiac) a fajočky v novom mesiaci ešte nie sú zaškrtnuté, je potrebné počkať, kým ich tam vedúca nezadá. Vami ručne prihlásená strava sa totiž po následnom automatickom nahodení stravy vedúcou ŠJ na ďalší mesiac, ukáže v systéme ako neprihlásená. 

       2. V mesiaci september sme zaznamenali, že žiaci, ktorí si zabudli čipovú kartu (alebo hodinky) sa pri príchode do školy nezapisujú službe na vrátnici a preto sa nám veľmi zvýšil počet stravníkov, ktorým zo zálohovej platby zbytočne odpočítavjú peniaze.

       3. V mesiaci OKTÓBER sme spustili PODÁVANIE DESIATY. Cena jedného lístka je 0,50€. Minimálny počet stravníkov na jej podávanie je 25 a viac, preto ak máte záujem o desiatu je potrebné si ju prísť zakúpiť u vedúcej ŠJ.

       4. Keďže z dôvodu pretrvávajúcich prísnych hygienických opatrení aj naďalej nemôžeme obedy dávať do vašich nádob, budú nami poskytnuté jednorázové obaly spoplatnené sumou 0,50€ za celú obedovú sadu.

       V prípade otázok kontaktujte vedúcu ŠJ na email janka.adamikova@gmail.com alebo na 0908998396.