• Sláva Rusnáková

     • 2. ročník gréckokatolícke náboženstvo

     • 13. 12.

      Narodenie Ježiša Krista

      Blížia sa nám sviatky Kristovho narodenia. Poďme si pripomenúť ako to bolo s narodením Ježiša Krista. Panna Mária žila v Nazarete a bola zasnúbená s Jozefom. Prišiel k nej anjel Gabriel a povedal jej, že bude matkou Božieho Syna. Ona túto Božiu vôľu prijala a stala sa matkou Ježiša. Pozrite si tento biblický príbeh

      https://www.youtube.com/watch?v=ciWcc0J5ZyM

      Ježiš Kristus bude mať narodeniny. Čo mu môžeme dať my, aký darček? Daj mu svoj čas. Venuj mu každý deň aspoň 5 minút. Ako to máš urobiť? Stíš sa, vypni všetko čo ťa môže rušiť pri modlitbe, a hovor Bohu čo máš na srdci ( čo ťa potešilo, zarmútilo, alebo ho chceš za niečo poprosiť ). Pozri si biblický príbeh alebo nech si prečítaj príbeh z Biblie. To urobí Ježišovi radosť, že mu dáš svoj čas a ty sa viac priblížiš k Bohu.

      Môžeš si vyrobiť vlastný betlehem

              

      http://lacrecheencarton.blogspot.com/2011/09/

      Prajem ti aj celej tvojej rodine požehnané sviatky Kristovho narodenia plné Božích milostí, lásky, pokoja a zdravia.

      Christos raždajetsja!

      Slavite jeho!

       

       

       

      2021/2022

       

       

       

       

       

       

       

      20. 04.

      Zoslanie Svätého ducha

      Po Ježišovom návrate k Otcovi do neba sa učeníci zišli z Jeruzalema. Zostávali pospolu a čakali na príchod sľúbeného Ducha Svätého. Keď nadišiel deň Turíc, náhle sa strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor. V dome, kde boli učeníci, sa im zjavili akoby ohnivé jazyky. Rozdelili sa a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť rozličnými jazykmi.

      V Jeruzaleme sa vtedy nachádzali nábožní Židia zo všetkých národov. Všetci sa zmätení zbehli, lebo každý počul učeníkov hovoriť svojim jazykom. Udivení vraveli: „Nie sú to Galilejčania? Ako to, že ich každý z nás počuje vo svojom vlastnom jazyku hovoriť o veľkých Božích skutkoch?“ Všetci žasli a v rozpakoch si vraveli: „Čo to má znamenať“

      https://www.youtube.com/watch?v=3XLe-g6ve1w&ab_channel=HopeTVCzech


       

      13. 04.

      Christos voskrese! Voistinu voskrese!

      Ježiš vstal z mŕtvych

      Keď Ježiš zomrel, uložili jeho telo do hrobu, ktorý bol vytesaný do skaly a privalili k otvoru kameň. Pilát kázal vojakom, aby išli strážiť hrob, lebo sa báli, že učeníci ukradnú Ježišovo telo a povedia, že vstal z mŕtvych. Tak vojaci išli strážiť hrob.

      V nedeľu ráno išli Mária Magdaléna a Mária pomazať Ježišovo telo, ale nevedeli ako odvalia kameň, lebo bol veľký. Keď prišli k hrobu nastalo veľké zemetrasenie, lebo z neba zostúpil Pánov anjel, pristúpil, odvalil kameň a sadol si naň. Jeho zjav bol ako blesk a jeho odev biely ako sneh. Strážnici strnuli od strachu z neho a ostali ako mŕtvi. Anjel sa prihovoril ženám: "Vy sa nebojte! Viem, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. Niet ho tu, lebo vstal, ako povedal. Poďte, pozrite si miesto, kde ležal. A rýchlo choďte povedať jeho učeníkom: “Vstal z mŕtvych a ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte.” Hľa, povedal som vám to." 

      Rýchlo vyšli z hrobu a so strachom i s veľkou radosťou bežali to oznámiť jeho učeníkom. A hľa, Ježiš im išiel v ústrety a oslovil ich: "Pozdravujem vás!" Ony pristúpili, objali mu nohy a klaňali sa mu. Tu im Ježiš povedal: "Nebojte sa! Choďte, oznámte mojim bratom, aby šli do Galiley; tam ma uvidia."

      Keď odišli, prišli do mesta niektorí zo stráže a oznámili veľkňazom všetko, čo sa stalo. Tí sa zišli so staršími, poradili sa a dali vojakom veľa peňazí so slovami: "Tak vravte: “V noci prišli jeho učeníci a kým sme my spali, oni ho ukradli.” A keby sa to dopočul vladár, my ho uchlácholíme a postaráme sa, aby sa vám nič nestalo." Oni vzali peniaze a urobili tak, ako ich poučili. A toto sa hovorí medzi Židmi až do dnešného dňa.

      https://www.youtube.com/watch?v=gpuAGqn04AI&ab_channel=%C5%A0t%C3%BAdioN%C3%A1dej


      30. 03.

      Ježiš zomiera na kríži

      Ježiš po večeri išiel so svojimi učeníkmi do Getsemanskej záhrady, tam sa modlil. V záhrade ho zajali a vzali pred Piláta. Pilát ho dal zbičovať a ukrižovať. Vojaci sa mu posmievali, bili ho, urobili mu tŕňovú korunu a dali mu ju  na hlavu.  Počas krížovej cesty stretol Ježiš svoju mamku; plačúce ženy; Veroniku, ktorá mu utrela šatkou tvár a Šimona, ktorý mu pomohol niesť kríž. Na hore Golgote ho vyzliekli zo šiat, pribili na kríž. Ježiša ukrižovali spolu s dvoma zločincami. Jeden sa z Ježiša vysmieval, ale druhý oľutoval čo zlé urobil, Ježiš mu odpustil a povedal mu, že príde do neba. Ešte tu Ježiša ľudia urážali, vysmievali sa mu. Ježiš im nenadával, ale prosil Boha, aby im odpustil. Pod krížom bola jeho mamka Mária, ženy aj učeník Ján. Keď Ježiš zomrel, vojak mu prebodol kopijou bok. Potom ho dali dole z kríža, zavinuli do plachty a uložili do hrobu. Ku hrobu privalili veľký kameň.  Vojaci strážili Ježišov hrob, lebo sa báli, že učeníci Ježiša ukradnú a povedia, že z mŕtvych vstal.

       

      Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym.

       

      Prajem ti požehnané sviatky Kristovho vzkriesenia.

       

      https://drive.google.com/file/d/1AcBeizlu8f4fqL2gB0BB-dVQ_1rv73S3/view?usp=sharing


       

      23. 03.

            SLÁVNOSTNÝ VSTUP DO JERUZALEMA

           

      Ježiš sa vybral do mesta Jeruzalem. Keď sa dopočuli ľudia, že Ježiš prichádza do mesta, chceli si ho uctiť, nazbierali palmové vetvičky išli mu oproti a volali: „Hosana!“ Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, kráľ Izraela!“ Ježiš sedel na osliatku, niektorí ľudia  dávali na zem svoje plášte, alebo palmové vetvičky, aby mohol po nich Ježiš prejsť. Potom Ježiš išiel do chrámu modliť sa.

      Pozri si tento príbeh:

      https://drive.google.com/file/d/119ghQmOkaNvk9_E7GfLoIAIkwYVa7sZE/view?usp=sharing

       


       

      16. 03.

      Ježiš nás učí odpúšťať

       

      Ezau a Jakub boli dvojičky. Každý z nich bol iný. Jakub bol radšej doma alebo pásol ovce. Ezau chodil radšej do lesa a lovil zver. Ezau bol starší, čiže jemu prislúchala väčšina majetku, lenže právo prvorodeného chcel získať Jakub.  Jakub sa vydával za Ezaua a tak otca oklamal, klamstvom získal to čo patrilo Ezauovi. Keď to zistil Ezau, veľmi sa na brata nahneval,  chcel ho zabiť. Preto Jakub utiekol  ku svojmu strýkovi a po niekoľkých rokoch  sa vrátil, aby sa zmieril so svojim bratom. Nakoniec bratia zistili, že nie je dobré sa hnevať, ale dôležité je odpustiť si.

      Ak jeden druhému neodpustíme, potom sa trápime, hneváme sa, ubližujeme si. Keď ja niekomu ublížim, treba sa hneď ospravedlniť, oľutovať to, niekedy to neurobíme naschvál.  A keď niekto ublíži nám, aj keď to veľmi bolí, treba mu odpustiť, aj keď to nie je vždy jednoduché. Ak to sami nedokážeme, treba prosiť o pomoc Ježiša, ktorý tiež druhým odpúšťal, odpustil aj tým, ktorí mu spôsobili bolesť, bili ho, pľuli naňho, pribili na kríž. Ježiš vtedy povedal: „Otče odpusť im, lebo nevedia čo robia.“ Naučme sa druhým neubližovať a odpúšťať si navzájom.

       Pozri si tento biblický príbeh:

      https://www.youtube.com/watch?v=620aU0gNYdU&ab_channel=K%C5%99es%C5%A5ansk%C3%BDsbor%C4%8Cesk%C3%BDT%C4%9B%C5%A1%C3%ADn


       

      09. 03.

      Ježiš nás učí Bohu dôverovať

      Zachariáš bol kňazom v jeruzalemskom chráme. Jeho manželka Alžbeta, bola tetou Panny Márie. Počas služby v chráme sa zjavil Zachariášovi anjel Gabriel a povedal mu, že jeho manželka Alžbeta porodí syna aj keď je už stará.  A svojmu synovi majú dať meno Ján. Zachariáš však neuveril, čo mu zvestoval anjel, preto onemel až do narodenia ich syna Jána Krstiteľa.

      Boh, keď niečo povie, tak to aj splní, dodrží svoje slovo, stačí mu len dôverovať.  Učme sa dôverovať nielen ľuďom ale aj Bohu.

      https://www.youtube.com/watch?v=pKD4yoVUnik&list=PLevq2hMelV0JYl6Kn_4c6VEqDOv2nKz_G&index=26&ab_channel=DarinkaMare%C4%8Dkov%C3%A1


       

      02. 03.

      Počúvaj, čo hovorí Ježiš

      Ježiša sa pýtali: „ Ktoré prikázanie je najväčšie? Ježiš hovorí: „ Láska k Bohu a láska k blížnemu.“ Milujeme Boha viac ako všetko na svete? A máme radi druhých ľudí tak ako seba samých? Aby sme Boha milovali musíme ho najprv poznať. Ako Boha spoznáme? Tak, že budeme o ňom čítať vo svätom písme – Biblii. Čím častejšie budeme o ňom čítať, tým viac ho budem spoznávať a naša láska bude k nemu rásť.

      Čo je Biblia? Biblia je kniha o láske Boha k nám ľuďom. Je vzácnym pokladom. Cez čítanie Biblie sa stretávame s Bohom, poznávame Pána Ježiša a to, ako žil a čo učil. Môžeme si prečítať o zázrakoch, ktoré robil, a zamyslieť sa nad podobenstvami, ktoré povedal.

      Biblia je živé Božie slovo a Boh chce cez ňu hovoriť aj dnes k nám. Nájdi si čas na Boha, prečítaj si čo ti Boh chce povedať, skrze Bibliu. Nezabudni, ak chceš mať kamaráta, potrebuješ s ním budovať priateľstvo, tak že sa s ním budeš často stretávať, nie raz za rok, nie iba vtedy keď ty niečo potrebuješ, ale čím častejšie, aj keď si šťastný, aj keď si smutný, aj keď sa ti nechce.  Tak je to aj so spoznávaním Boha. Boh ťa vždy čaká, len ty musíš chcieť sa s ním stretnúť.

      DÚ: skús si každý deň prečítať nejaký príbeh z Biblie. A napíš čo sa ti v tom príbehu páčilo a niečo si k tomu aj nakresli.

       


       

      16. 02.

      Sláva Isusu Christu!

      Sláva i vo viki!

      V chráme oslavujeme Boha

      Chrám je miesto kde sa schádzame my veriaci, aby sme Boha oslavovali, modlili sa k nemu, ďakovali mu za všetko čo nám dáva, prosili o požehnanie, pomoc.

      Malé červené svetielko, ktoré je v chráme nám ukazuje kde je prítomný Boh. Voláme ho večné svetlo.

      V chráme je prítomný Boh v Eucharistii, pod spôsobom chleba. Je v malom domčeku, ktorý nazývame  bohostánok. Tento bohostánok je na oltári (stôl pri ktorom slúži kňaz sv. liturgiu).

       

      Príbeh:

      Starká vošla s vnúčikom do chrámu. Pohľadom hľadala červené svetielko, ktoré prezrádzalo, kde je prítomný Boh. Pokľakla si a začala sa modliť. Dieťa gúľalo očami zo starkej na červené svetielko a zo svetielka na starkú. Po chvíľke povedalo: „Starká, keď naskočí zelená, pôjdeme domov?“

      To svetielko nikdy nebude zelené. Ono ti ukazuje, že sa máš zastaviť. Je to zastávka na odpočinok. Ježiš povedal: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.“

       

      Presne tak, v chráme nachádzame silu do nášho života, ktorú nám dáva Boh. Preto prichádzajme do chrámu čo najčastejšie, aby sme sa tam nabrali silu a pomoc od nášho nebeského Otca.

       

      Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym.

      nauč sa novú pesničku:

      https://www.youtube.com/watch?v=VRmTSdC0TfE&ab_channel=lalalila

       


       

      09. 02.

      Ježiš s rodičmi v chráme

      Jozef,Mária a Ježiš putovali na sviatky do Jeruzalema, lebo iba tam mali židia svoj chrám. 

      Počas cesty späť Ježiš nešiel s rodičmi. Oni si to všimli až na konci prvého dňa cesty.  Čakali, že príde k nim až večer.  No on neprišiel. 

      Mária a Jozef si začali o Ježiša robiť starosti.  Našli ho až po troch dňoch v chráme medzi učiteľmi, ktorých počúval a kládol im otázky a všetci žasli nad jeho múdrosťou. Tú bolesť zo straty a hľadania vyjadrujú Máriine slová: Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme  ťa s bolesťou hľadali.  Ale Ježiš hovorí svojej mamke : Som presne tam, kam patrím – u Otca, v jeho dome.

      Potom sa Jozef a Mária s Ježišom vrátili do Nazaretu a Božie Slovo píše, že im bol Ježiš poslušní a vzmáhal sa v múdrosti, veku a v obľube u Boha i ľudí.

       

      pozri si video do 12. minúty:

       

      https://www.youtube.com/watch?v=MHV8Gt59V3U&list=PLewocsTyiUivQuZ1qLOR1h2h-2JQOB3ah&index=8&ab_channel=MiroslavFarkas

       

      Snaž sa byť aj ty poslušný, pomáhaj doma, rob dobré skutky a modli sa k svojmu nebeskému Otcovi.

       

       

      Od pondelka 15.2. nám začína Veľký pôst - je to príprava na Veľkú noc (Paschu). Daj si nejaké predsavzatie. napr. že urobíš každý deň 2 dobré skutky (pomôžeš niekomu, podelíš sa s niečim, pomodlíš sa za niekoho, poslúchneš aj keď sa ti nechce...).

      : nakresli na papier veľký kríž a ak niečo dobré urobíš, nakreslíš srdce ku krížu a po skončení pôstu mi ukážeš ako sa ti darilo. Daj si tento papier na chladničku alebo do svojej izby na viditeľné miesto, aby si na to nezabudol.

       

      Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym.

      (nezabudni na túto modlitbu v pôste)

      https://www.youtube.com/watch?v=1XirRvbdFTQ&ab_channel=palinno84

       

       

       


       

      02. 02. 

      Ježišovo detstvo

      Ježiš žil so svojou rodinou - mamkou Máriou a pestúnom Jozefom v meste Nazaret. Rástol a mocnel, plný múdrosti, a Božia milosť bola na ňom. 

      Nauč sa o tom pesničku:

      https://www.youtube.com/watch?v=IXxqgms1f1w&ab_channel=M%C3%A1riaPodhradsk%C3%A1-Topic

       

      DÚ: Nakresli do zošita svätú rodinu.

       


      26. 01.

      Stretnutie Pána so Simeonom

                                                                                           

      Ježiš keď mal 40 dní, keď bol ešte bábätkom priniesli ho Jozef s Mariou do chrámu v Jeruzaleme. Keďže boli chudobní doniesli Pánu Bohu dar - 2 hrdličky. V tomto chráme stretli starca Simeona, ktorému Boh sľúbil, že nezomrie kým neuvidí Spasiteľa. Keď ich Simeon uvidel, bol šťastný, lebo v Ježišovi spoznal Spasiteľa. Zobral Ježiša do náručia a povedal, že už môže zomrieť, lebo videl toho koho mu Boh prisľúbil. 

      Aj my buďme šťastní, lebo môžeme Ježiša _ Boha stretnúť v modlitbe, vo svojich blížnych, vo svätom Písme i v Eucharistii. Buďme za to Bohu vďační a ďakujme mu za každé jedno stretnutie s ním.


       

      19. 01. 

      Jozef - pestún Ježiša

      O malého Ježiša sa starali jeho mamka Panna Mária a svätý Jozef. Svätého Jozefa Boh vyvolil za ženícha preblahoslavenej Panny Márie, za pestúna svojho jednorodeného Syna, za hlavu, živiteľa a strážcu Svätej rodiny. Panna Mária, svätý Jozef a Ježiš tvorili svätú rodinu. 

      O Sv. Jozefovi vieme veľmi málo, aj to iba zo Svätého písma. Hoci pochádzal z kráľovského rodu, bol veľmi chudobný, presťahoval sa do Nazaretu kvôli práci- bol tesár. V Nazarete sa zasnúbil s dievčaťom menom Mária. Archanjel Gabriel zvestoval Panne Márii, že sa stane Božou matkou. Keďže Jozef bol človek spravodlivý nechcel Máriu vystaviť potupe, preto zamýšľal ju potajomky prepustiť. Ako o tom uvažoval , zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu za svoju manželku , lebo čo sa v nej počalo je z Ducha Svätého. Porodí Syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“ Jozef urobil ako mu prikázal anjel. Česť a dobré mená Márie a Ježiša sa zachránili. Okrem toho Ježiš aj Mária potrebovali živiteľa a ochrancu.  Jozef vystupoval vždy ako hlava rodiny.

      Kvôli sčítaniu ľudu išli Panna Mária a Jozef do Betlehema kde sa Ježiš narodil. Po odchode mudrcov sa Jozefovi zjavil Pánov anjel a povedal mu: „ Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku a ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa , aby ho zabil.“ On to všetko urobil. Musela to byť pre nich ťažká a nebezpečná cesta. Po Herodesovej smrti sa anjel Jozefovi prihovára znova: „ Vstaň, vezmi dieťa i jeho matku a choď do izraelskej krajiny.“ Tí čo striehli na dieťa už pomreli. Jozef sa vrátil do Galilejského kraja a usadil sa v meste Nazaret, aby sa splnilo- „bude sa volať Nazaretský.“


      Ďalej sa vo Svätom písme spomína Jozef iba raz, keď bol Ježiš dvanásťročný a celá rodina odišla do Jeruzalema na slávnosti, kde sa im Ježiš stratil a našlo ho až na tretí deň. Potom s nimi išiel domov a bol poslušný. Potom už evanjeliá Jozefa viac nespomínajú. Jozef verne plnil povinnosti, ktoré mu boli Bohom zverené. Modlime sa k svätému Jozefovi on nám bude pomáhať vo všetkých potrebách.

      Kristus medzi nami!

      Je a bude!


       

      12. 01.

      Sláva Isusu Christu!

      Ježišova matka

                                                                                             

      Tak ako my máme svojich rodičov, aj Ježiš Kristus ich má. Jeho ocko je Boh a mamka Panna Mária. Ale poďme od začiatku. Prečítajme si ako to bolo, vo Svätom písme ( Biblii ) ak máš doma, ak nie, tu je úryvok (Lk 1, 26 – 38):

       

      V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: "Zdravas, milosti plná, Pán s tebou." Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: "Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca." Mária povedala anjelovi: "Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?" Anjel jej odpovedal: "Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné." Mária povedala: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova." Anjel potom od nej odišiel.

      pozri si toto video:


      https://www.youtube.com/watch?v=32Df3ZThCAg&ab_channel=MiroslavFarkas

      Panna Mária súhlasila čo jej Boh povedal skrze anjela a stala sa Ježišovou matkou. Starala sa o neho s Jozefom, tak ako sa starajú o vás vaši rodičia. Dávajú vám všetko čo potrebujete.

      A tak ako máme nebeského ocka Pána Boha, máme aj nebeskú mamku a ňou je Panna Mária. Ona nás miluje, ochraňuje a vyprosuje za nás u Boha mnoho milostí.

       Každá mamka je rada, keď ju deti počúvajú, keď sa k nej pritúlia, povedia jej čo ich nazlostilo alebo potešilo. Aj Panna Mária je rada, keď sa s ňou porozprávame, povieme jej ako sa máme. Ako? No predsa v modlitbe vlastnými slovami.

      Najznámejšia modlitba k Panne Márii je táto:

      Raduj sa Bohorodička Panna Mária, milostiplná Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.

       

      Ak sa ju budeš každý deň modliť, tak sa ju naučíš aj naspamäť.

      DÚ: nakresli si obrázok Panny Márie do zošita, a keď sa pomodlíš modlitbu k matke Božej tak k obrázku nakresli kvietok.

      Nech ťa Boh žehná a chráni.

       

      V novom roku vám prajem veľa Božích milostí, lásky, pokoja, zdravia a Božieho požehnania.


       

      15. 12.

      Narodenie Ježiša Krista

      Blížia sa nám sviatky Kristovho narodenia. Poďme si pripomenúť ako to bolo s narodením Ježiša Krista. Panna Mária žila v Nazarete a bola zasnúbená s Jozefom. Prišiel k nej anjel Gabriel a povedal jej, že bude matkou Božieho Syna. Ona túto Božiu vôľu prijala a stala sa matkou Ježiša. Lenže cisár Augustus vydal rozkaz...no veď pozrite si to sami

      https://www.youtube.com/watch?v=32Df3ZThCAg&pbjreload=101

      Ježiš Kristus bude mať narodeniny. Čo mu môžeme dať my, aký darček? Daj mu svoj čas. Venuj mu každý deň aspoň 5 minút. Ako to máš urobiť? Stíš sa, vypni všetko čo ťa môže rušiť pri modlitbe, a hovor Bohu čo máš na srdci ( čo ťa potešilo, zarmútilo, alebo ho chceš za niečo poprosiť ). Pozri si biblický príbeh alebo nech si prečítaj príbeh z Biblie. To urobí Ježišovi radosť, že mu dáš svoj čas a ty sa viac priblížiš k Bohu.

       

      Prajem ti aj celej tvojej rodine požehnané sviatky Kristovho narodenia plné Božích milostí, lásky, pokoja a zdravia.

      Christos raždajetsja!

      Slavite jeho!

       


       

      8. 12. 

      Svätý Mikuláš

      6. decembra sme mali sviatok sv. Mikuláša. Mikuláš nie je vymyslená postava ako  santa Claus alebo dedo Mráz, ale svätý Mikuláš naozaj žil.

      Mal bohatých rodičov, po ktorých zdedil veľký majetok, a keďže bol kresťanom, snažil sa pomáhať druhým. Keď videl, že niekto potrebujeme  pomoc, tak mu pomohol, mnohokrát aj finančne. Stal sa biskupom a hoci vtedy, keď žil, prenasledovali kresťanov, on sa nehanbil za Ježiša, bol aj vo väzení, kde mu ubližovali, ale nakoniec sa dostal z väzenia. Svätý Mikuláš ostal horlivý v láske k Bohu a k blížnym až do svojej smrti.

      Zachovalo sa veľa príbehov o jeho živote. Najznámejší je o otcovi, ktorý mal 3 dcéry a chcel ich vydať, lenže nemal peniaze. Keď sa o tom dopočul Mikuláš doniesol mu peniaze, ale tak, aby o tom nikto nevedel. Nechcel, aby ho ľudia za to čo robí chválili, robil to potajomky. Preto aj na sviatok svätého Mikuláša dostávame darčeky, ale potajomky.

      Naučme sa jeho štedrosti, láske k Bohu a blížnemu. Nemyslime naňho iba na jeho sviatok, ale po celý rok. Na jeho príhovor sa stalo mnoho zázrakov, preto ho voláme  divotvorca. Ak máš nejaký problém pros o pomoc svätého Mikuláša, zaiste ti pomôže. Svätý Mikuláš oroduj za nás.

       


       

      24. 11.

      Ježiš -  môj priateľ

      Hovorili sme, že kamarát je ten, kto mi rozumie, spolu sa hráme, smejeme, rozprávame. Už sme si hovorili aj o duchovnom priateľovi, ktorým je anjel strážny, ktorý je nám vždy nablízku, pomáha nám, ochraňuje nás.

      Dnešnou témou je Ježiš. Je Božím Synom a chce byť naším priateľom. Každý deň čaká, že sa s ním porozprávame, poďakujeme mu.. Kde? No predsa v modlitbe.

      Modlitba je rozhovor. Rozhovor medzi nami a Bohom. Modliť sa môžeme vždy a všade. Nemusíme sa modliť iba v chráme, môžeme aj doma, v škole, pri jedle, v nebezpečenstve, za rôznych situácii.

      Tak ako naši kamaráti chcú byť vždy s nami, aj Ježiš chce byť s Tebou. A kto je Ježišov priateľ?  Kto nerobí druhým zle, pomáha druhým, modlí sa, chodí do chrámu, nehovorí škaredé slová, zastane sa kamaráta...

      Prijmime Ježiša za svojho priateľa a nasledujme jeho príklad. Počas tohto obdobia filipovky snažme sa tento týždeň neodvrávať, poslúchnuť rodičov čo nám povedia. Buďme k sebe milší.

       

       


       

      10. 11.

      Môj duchovný priateľ (anjel strážny)

      Učili sme sa, že Boh stvoril svet viditeľný ( to čo vidíme), ale aj svet neviditeľný ( to čo nevidíme).  Do neviditeľného sveta patria aj anjeli. Anjelom dal Boh rozum aj slobodnú vôľu ( môžeš robiť čo chceš, nikto ťa k ničomu nenúti). Rozum a slobodnú vôľu dal Boh aj nám ľuďom. Od anjelov sa líšime iba tým, že my máme telo a oni nemajú.

      Všetkých anjelov Boh stvoril dobrých, ale nie všetci chceli Boha poslúchať, nechceli mu slúžiť, klaňať sa. Preto nastal boj medzi dobrými a zlými anjelmi. Zvíťazili dobrí a zlí boli uvrhnutí do pekla, voláme ich čerti, diabli.

      Minule sme si hovorili o kamarátoch, prečo ich máme radi. Máme aj duchovného kamaráta. Každý z nás dostal pri krste anjela, ktorý nás ochraňuje, nielen pred  telesným nebezpečenstvom ale aj duchovným. Dáva na nás pozor, aby sa nám niečo zlé nestalo, je našim ochrancom, voláme ho anjel strážny. Nezabúdajme na svojho anjela strážneho, modlíme s k nemu  nielen keď sme v nebezpečenstve, ale každý deň.

      Modlime sa k nemu modlitbu:

      Anjel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj! Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli, viedol život Bohu milý. A tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen.

      Modlime sa k svojmu anjelovi nielen keď sme deťmi, ale aj keď budeme dospelí. On je nám vždy na blízku. Nech vás ochraňuje váš strážny anjelik.

                                                                       

       

      Môžete si vyrobiť anjela dať si ho na lampu, na stenu alebo zapichnúť do kvetináča.

                                     

       

       

      15. novembra nám začína obdobie Filipovky – 40 dňový pôst pred Narodením Ježiša Krista. Je to príprava na tento sviatok. Máme si pripraviť svoje srdce, aby k nám mohol prísť Ježiš. Skúsme byť lepší, pomáhať viac doma bez odvrávania, čítať Bibliu, pozrieť si biblický príbeh, prečítaj životopis nejakého svätého... Buďme ako anjeli.


       

      3. 11.

       

      Moji kamaráti

      Myslím si, že nikto z vás nie je rád sám. Potrebujeme niekoho s kým sa cítime dobre. Takému človeku hovoríme kamarát. Spolu dokážeme prekonávať veci, ktoré by sme sami nezvládli. Určite máš aj ty kamaráta, s ktorým si rozumieš. Nakresli do zošita  z náboženstva tvojich kamarátov a napíš ich mená a prečo sú tvoji kamaráti, čo si na nich vážiš. Kým budeš kresliť môžeš počúvať túto pesničku.

      https://www.youtube.com/watch?v=QkjLyc_v2O0&ab_channel=GalganMusic  

      Ak žiadneho kamaráta nemáš, tak napíš aký by mal byť tvoj kamarát, aké by mal mať vlastnosti.

      Každý z nás je iný, ak by sme mali všetci rovnaké dary, schopnosti, nikoho by sme nepotrebovali, ale pretože je každý z nás rozdielny, navzájom sa dopĺňame.

      Pozri si príbeh o 2 kamarátoch

      https://eduworld.sk/cd/redakcia/2823/video-krasny-dojimavy-pribeh-o-nezistnej-pomoci-priatelstve-a-velkom-srdci  

      V živote sa stretneš aj s takými ľuďmi, ktorí ti nebudú sympatickí, možno ti budú ubližovať. Skús nájsť v týchto ľuďoch dobré veci, určite ich majú, len si ich treba všimnúť. Neodvrhni hneď niekoho, kým ho dobre nespoznáš, možno raz budete najlepší priatelia. Prajem ti, aby si našiel kamaráta, ktorý bude vždy s tebou aj v dobrých aj ťažkých chvíľach v tvojom živote.

      Nezabudni ešte stále sa môžeme modliť za duše v očistci,obetovať za nich čo máme radi (jedlo alebo nejaká činnosť ), urobiť dobrý skutok. Potom, keď oni budú v nebi sa budú prihovárať za nás. Nech ťa Boh žehná a chráni.

      DÚ: nakreslený obrázok kamaráta a jeho vlastnosti odfoť a pošli mi na môj email : rusnakova@zskombj.sk


       

      27. 10.

      Sláva Isusu Christu!

      Blíži sa nám spomienka na všetkých svätých – to sú tí, ktorí sú v nebi. Aj my sa máme usilovať byť svätí. Netreba robiť nijaké výnimočné veci, iba dôkladne si plniť svoje povinnosti. Náš nebeský Otec nás chce mať všetkých v nebi pri sebe.

      V týchto dňoch si viac spomíname na tých, ktorí zomreli. Keď nám niekto blízky zomrie, je nám smutno, lebo ho dlhšie neuvidíme. Môžeme sa však zaň modliť, aby sa čím skôr dostal z očistca do neba.

      Týmto dušiam pomáha nielen modlitba, návšteva  cintorína ale aj obeta ( zrieknutie niečoho čo máme radi – sladkosti, telky, počítača, alebo robenie toho čo nerobíme radi napr. vysypanie z koša, upratovanie... ). Počas celého mesiaca november máme väčšiu možnosť týmto dušiam pomôcť. Oni si už sami nepomôžu, potrebujú našu pomoc. Nebuďme voči ním ľahostajní a pomôžme im.

       

      Ak budeš mať možnosť, choď na cintorín, pomodlí sa za niektorého blízkeho zosnulého a zapáľ zaň sviečku. Ak sa ti nepodarí ísť na cintorín, pomodlí sa v tichu v chráme alebo doma za túto dušu.

       

      Pane pomôž mi, aby som nezabúdal (nezabúdala) na zosnulých vo svojich modlitbách: Odpočinutie večné daj dušiam zosnulých, Pane, a svetlo večné nech im svieti , nech odpočívajú v pokoji. Amen.

      Pomodli sa za duše v očistci Otče náš, Raduj sa (alebo modlitbu, ktorú poznáš)

      Môžeš si vyrobiť lampášik - zoberieš si sklíčko zo zaváraniny a nakresliš naň obrázok nejakého svätého s farbami na sklo alebo obyčajnými farbami a vložiš do sklíčka sviečku. a máš hotový lampáš. posielam ti link na stránku kde sú obrázky svätých, môžeš si vybrať svätca s tvojim menom alebo, ktorý sa ti páči. môžeš si prečítať jeho životopis, dozvieš sa o ňom niečo nové. Bude to tvoj patrón - svätý, ktorí ti bude pomáhať, ak sa budeš k nemu modliť a prosiť ho o pomoc.

       

      https://deti.vira.cz/kalendar/svatky-svatych

      Nech ťa Boh žehná a chráni.